Daň za psa

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Šaštín–Stráže č. 12/2012 s účinnosťou od 1.1.2013.

Predmet dane

     Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou na území Mesta Šaštín-Stráže.

 Predmetom dane za psa nie je:

a/ pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,

b/ pes umiestnený v útulku zvierat,

c/ pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím.

Daňovník

     Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je:

a/ vlastníkom psa alebo

b/ držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

Základ dane

     Základom dane je počet psov.

 

Vznik a zánik daňovej povinnosti

     Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,

v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.

Sadzba dane

     Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok :

a) 5 EUR za psa chovaného v rodinnom dome,

 b) 7 EUR za psa chovaného vo viacbytovom dome,

 c) 10 EUR za psa chovaného v objektoch a na pozemkoch firiem, organizácií.

 

 Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.

 

Spôsob úhrady

- v hotovosti do pokladne Mesta Šaštín-Stráže,

- poštovým peňažným poukazom,

- bankovým prevodom na účet mesta vo VÚB Senica, pobočka Šaštín-Stráže,

   č. účtu: SK35 0200 0000 0000 0082 8182

Tlačivá

Priznanie FO k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

Priznanie PO k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

Odhlásenie psa

 

Vybavuje: Veronika Kečkéšová

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Tel.: 034/6987 416

sastin bg dark