Daň za ubytovanie

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Šaštín-Stráže č. 14/2012 s účinnosťou od 1. 1. 2013.

Predmet dane

     Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis  /§ 2 vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 277/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried/ ďalej len „zariadenie“.

 

Daňovník

     Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.

 

Vyberanie dane

     Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.

 

Oznamovacia povinnosť

1.  Platiteľ dane za ubytovanie, ktorým je prevádzkovateľ zariadenia, ktoré poskytuje odplatné     prechodné ubytovanie, je povinný podať správcovi dane písomne oznámeniezačatí a skončení prevádzkovania tohto zariadenia, resp. zmeny už ohlásených údajov v lehote do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali.

2.  Platiteľ dane poskytujúci odplatné prechodné ubytovaniesúkromí je povinný v rámci oznamovacej povinnosti uviesť:

a) meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, dátum narodenia, ak idefyzickú osobu, ktorá nemá trvalý pobyt na území SR,

b) zaradenie ubytovacieho zariadeniazmysle osobitného predpisu, adresu a názov   ubytovacieho zariadenia a celkovú lôžkovú kapacitu zariadenia.

3.  Platiteľ dane - právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ je povinnýrámci oznamovacej povinnosti   uviesť:

a) obchodné meno, IČO, sídlo,miesto podnikania a kontaktné údaje,

b) údaještatutárnom zástupcovi alebo zástupcovi na doručovanie písomnosti v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu a kontaktné údaje,

c) zaradenie ubytovacieho zariadeniazmysle osobitného predpisu, adresu a názov ubytovacieho zariadenia a celkovú lôžkovú kapacitu zariadenia.

Sadzba dane

     Sadzba dane je 0,50 € na osobu a prenocovanie.

Oslobodenie od dane

     Od dane sú oslobodení študenti stredných škôl ubytovaní v študentských domovoch a internátoch.

Spôsob a lehota odvodu dane

1. Platiteľ dane je povinný:

a) po ukončení letnej sezóny, maximálne do 31. 10. toho – ktorého roka, predložiť správcovi dane písomné oznámenie k dani za ubytovanie o počte ubytovaných osôb za predchádzajúce obdobie, za každé ubytovacie zariadenie na území mesta samostatne.

b) pri celoročnej prevádzke do 15 dní po ukončení štvrťroka predložiť správcovi dane písomné oznámenie k dani za ubytovanie o počte ubytovaných osôb za predchádzajúci štvrťrok, za každé ubytovacie zariadenie na území mesta samostatne.

2. Daň za ubytovanie sa platí :

a) priebežne počas letnej sezónny a je splatná bez vyrubenia najneskôr do 31. 10. toho- ktorého roka,

      b) pri celoročnej prevádzke – štvrťročne a je splatná bez vyrubenia do 15 dní od ukončenia štvrťroka

          /za predchádzajúci štvrťrok/.

      Daň za ubytovanie je možné uhradiť bezhotovostným prevodom, alebo hotovostným vkladom na účet

správcu dane v peňažnom ústave alebo hotovostnou platbou v pokladni Mestského úradu.

Tlačivá

Daň za ubytovanie - tlačivo vzniku daňovej povinnosti

Daň za ubytovanie - tlačivo zániku daňovej povinnosti

 

Vybavuje: Veronika Kečkéšová

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Tel.: 034/6987 416

 

 

sastin bg dark