Na uzavretie manželstva je potrebné predložiť:

-  vyplnenú žiadosť na uzavretie manželstva, tlačivo si snúbenci vyžiadajú na matrike
-  platné občianske preukazy snúbencov
-  rodné listy snúbencov
-  ovdovelý snúbenec predloží úmrtný list manžela/manželky
-  rozvedený snúbenec predloží právoplatné  rozhodnutie súdu o rozvode predchádzajúceho manželstva
-  maloletý snúbenec predloží právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo
-  povolenie na uzavretie manželstva z príslušného matričného úradu, ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt v matričnom obvode
- ak je jeden zo snúbencov cudzinec, predloží ďalšie doklady podľa informácie matrikára, pretože každý prípad sa posudzuje individuálne
- k žiadosti o zápis sobáša do osobitnej matriky, ktorý bol uzatvorený v zahraničí,  predloží občan SR na matričný úrad doklady podľa informácií matrikára.

Doklady na uzavretie manželstva predkladajú snúbenci na matričnom úrade bez ohľadu na to, či bude manželstvo uzavreté pred orgánom štátu alebo cirkvi.

Sobášne dni:  piatok, sobota

Správne poplatky pri uzavretí manželstva:

-  ak má aspoň jeden zo snúbencov trvalý pobyt v matričnom obvode – bez poplatku
-  vydanie povolenia na uzavretia manželstva, ak chcú snúbenci uzavrieť manželstvo na inom matričnom úrade – 16,50 €
-  uzavretie manželstva na inom ako príslušnom matričnom úrade – 16,50 €
-  uzavretie manželstva s cudzím štátnym príslušníkom – 66,00 €
-  žiadosť o zápis manželstva uzatvoreného v zahraničí do osobitnej matriky – bez poplatku
-  uzavretie manželstva mimo určených sobášnych dní – 16,50 €
-  druhopis sobášneho listu – 5,00 € (vybavuje príslušný matričný úrad podľa miesta uzatvorenia sobáša)

Výpisy z matriky matričný úrad vyhotoví osobe, ktorej sa zápis týka, alebo členom jej rodiny, za člena rodiny sa považuje: manžel, rodičia, deti, vnuci, súrodenci a ich deti a v prípade preukázania oprávneného záujmu aj iná blízka osoba.

sastin bg dark