Ohlásenie stavebnému úradu postačí:

- pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti;

Prílohy :

1/  Jednoduchý situačný výkres s vyznačením stavebných úprav    (predkladá sa dvojmo)

2/  Doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné práva k stavbe, prípadne čestné vyhlásenie
(Doklad o vlastníctve možno nahradiť čestným vyhlásením, v ktorom musia byť uvedené pravdivé údaje, inak si musí byť stavebník vedomý právnych následkov nepravdivého čestného  vyhlásenia.)
3/  Písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak stavebné úpravy bude uskutočňovať nájomca
4/  Súhlas nadpolovičnej väčšiny vlastníkov, pokiaľ stavebník nie je výlučným vlastníkom stavby
5/ Stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, ak sa stavebné úpravy majú vykonať na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou alebo na stavbe, ktorá je v ochrannom pásme NKP (teda ak ide o stavbu, ktorá sa nachádza v pamiatkovo chránenom území)
6/ V prípade, že stavebník poverí na vybavenie  ohlásenia stavebných úprav inú fyzickú alebo právnickú osobu, je potrebné predložiť písomné splnomocnenie.

Upozornenie :

Ohlasované stavebné úpravy je možné začať a vykonávať až po doručení písomného oznámenia mesta, že proti nim nemá námietok.

Tlačivá: 

Ohlásenie stavebných úprav doc

Vybavuje: Ing. Gabriela baďurová

e-mail:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Tel.: 034/6987 424

sastin bg dark