Prílohy k žiadosti o umiestnenie zariadenia:

Podľa povahy zariadenia sa k žiadosti pripojí:

1) dokumentácia
- technický opis zariadenia, spôsob jeho inštalácie,
- výkresy objasňujúce vyhotovenie a funkciu zariadenia - farebný náčrt, jeho upevnenie (nosnú konštrukciu), prípadne elektrickú inštaláciu
- situáciu miesta osadenia
- náčrt.

V prípade technicky jednoduchých zariadení stačí ako dokumentácia len stručný opis zariadenia a jednoduchý náčrt.

2) doklady, ktorými žiadateľ preukazuje svoje práva k nehnuteľnosti (list vlastníctva, nájomná zmluva a pod.) a snímku z katastrálnej mapy

3) doklady a stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy podľa osobných predpisov.

4) Vyjadrenia účastníkov konania:

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Bratislava
ZSE, a.s., Bratislava
SPP distribúcia, a.s., Bratislava
OR PZ Senica – okresný dopravný inšpektorát
Slovak Telekom, a.s., Senica
Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Senica
Správa a údržba ciest TSK, oblasť Senica

 Správny poplatok

49,50€ za každé jednotlivé zariadenie
- zaplatený v hotovosti do pokladne MsÚ, prevodom na účet mesta č.ú. 828182/0200, príp. poštovou poukážkou

Vybavuje: Ing. Gabriela baďurová

e-mail:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Tel.: 034/6987 424

sastin bg dark