Hlásenie trvalého a prechodného pobytu občanov upravuje zákon č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť 1.7.2006.

Prechodný pobyt

Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní; prechodný pobyt je tiež pobyt občana trvalo žijúceho v zahraničí, ktorý má na území Slovenskej republiky trvať viac ako 90 dní - § 8 ods. 1.

Predpokladaná doba prechodného pobytu môže byť najviac päť rokov. Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladanej doby, občan je povinný hlásiť prechodný pobyt znova.

Ak sa prechodný pobyt skončí pred uplynutím doby, na ktorú bol ohlásený, občan je povinný túto skutočnosť ohlásiť, ak tak neurobí, ohlasovňa záznam o prechodnom pobyte zruší na návrh vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu.

Prihlásenie na prechodný pobyt

Potrebné doklady

Občan je povinný pri hlásení prechodného pobytu predložiť:

  • všetky doklady ako v prípade hlásenia trvalého pobytu a to platný občiansky preukaz a doklady podľa § 3 ods. 8 písm. c) a d); občan trvalo žijúci v zahraničí predkladá namiesto občianskeho preukazu platný cestovný doklad Slovenskej republiky.

Správny poplatok

Na  základe žiadosti ohlasovňa vydá potvrdenie o prechodnom pobyte za správny poplatok 3,00 € (položka 8, l. časť prílohy zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších  predpisov).

Tlačivá

Prihlasovací lístok na prechodný pobyt pdf
Potvrdenie súhlasu s prihlásením občana na pobyt pdf

Vybavuje: Renáta Fábryová

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Tel.: 034/6987 429

sastin bg dark