DHZ Šaštín – Stráže

Vznik DHZ Stráže a DHZ Šaštín bol odlišný ale ich vývoj bol obdobný.

DHZ Stráže  - bol založený r. 1887 ako DHS ( dobrovoľný hasičský spolok). Bol obnovený r. 1919 z iniciatívy Jozefa Karasa, miestneho notára a starostu obce. Spolok zanikol r. 1921 a obnovil sa ako DHZ Stráže r. 1925. Prvé obnovenie sa uskutočnilo podľa vzoru moravského hasičstva, druhé podľa usmernenia Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku.

DHZ Šaštín – bol založený r. 1886. V maďarskom zväze je evidovaný ako  “Šaštínsky dobrovoľný hasičský spolok Šaštín“. Maďarizácia prispela k jeho rozpadu. K jeho obnoveniu došlo r. 1919, keď miestna národná rada v Šaštíne poverila hasiča Júliusa Smetku, ktorý sústredil okolo seba starších aj nových hasičov. Spolok sa zlúčil s hasičským spolkom v Strážach. K zlúčeniu došlo r. 1920 a jeho predsedom sa stal Jozef Karas a veliteľom Július Smetka. Od r. 1923 bol hasičský spolok premenovaný na DHZ.

Súčasný Stav DHZ Šaštín – Stráže v r. 2010

40 členov z toho 5 žien.

Predseda – Daniel Fiala
Veliteľ – Štefan Vrtal
Preventivár – Peter Novák
Tajomník – Pavol Letko
Referent mládeže – Pavol Rúžička
Strojník – Jozef Salajka
Organizačný referent – Miroslav Mikulášek 

sastin bg dark