Ľudmila Machová
  # Zobrazenia: 776
Ľudmila Machová
utorok, 11. október 2016

Bez názvu

Ľudmila Machová
  # Zobrazenia: 1370
Ľudmila Machová
utorok, 11. október 2016

erb sastin_strazeJDS Š-SVýročná členská schôdza JDS

V mesiaci október, pri príležitosti osláv Mesiaca úcty k starším, sa každoročne v našom meste vyjadruje úcta a vďaka aj ľuďom, ktorí sa zaslúžili o šírenie dobrého mena mesta Šaštín-Stráže. Tradične prebieha táto významná udalosť na schôdzi miestnej organizácie JDS v kultúrnom dome.

                Program celej slávnosti otvoril v nedeľu 9. októbra 2016 predseda JDS v Šaštíne –Strážach pán Jozef Bakič. Schôdze sa zúčastnili aj významní hostia – Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta Šaštín-Stráže, Ing. Mária Macejková - prednostka MsÚ,  JUDr. Renáta Zmajkovičová – krajská predsedníčka strany SMER, Ing. Vladimír Kocourek – prednosta OÚ Senica, pani Anna Šefčíková – predsedníčka okresnej JDS Senica a pani Lujza Kuníková – predsedníčka miestnej ZO SZTP.

                Úvod schôdze patril kultúrnemu programu a básni v podaní pani Eleny Ovečkovej. Potom dostali priestor mažoretky a tanečnice z domáceho CVČ Beťárik. Vzápätí všetkých rozveselili deti z DFS Kuklovjánek. Nasledovali príhovory hostí, v rámci ktorých odovzdala p. Zmajkovičová miestnej organizácii JDS Ďakovný list od premiéra SR a  predsedu strany SMER - Róberta Fica.

                Nasledovalo oceňovanie vybraných osobností Cenou primátora mesta Šaštín-Stráže. V roku 2016 si toto významné ocenenie prevzali: 

Ľudmila Machová
  # Zobrazenia: 664
Ľudmila Machová
sobota, 08. október 2016

erb sastin_strazeturíčna púťPamiatka na oslavy 15. výročia mesta Šaštín-Stráže

Prvoseptembrové oslavy výročia nášho mesta sprevádzal bohatý kultúrny program. Predtým však začali oslavy slávnostnou svätou omšou v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie. Počas tejto svätej omše spoločne s primátorom mesta Mgr. Jaroslavom Suchánkom a prednostkou MsÚ Ing. Máriou Macejkovou prišli niektorí farníci s obetnými darmi, ktoré vyjadrovali ich vzťah k mestu i úctu k Bohu. Jedným z obetných darov bola aj lipka – stromček, ktoréhotvar listov pripomína srdce a srdce je znakom lásky. „Zasaďme túto priesadu a umožnime jej rast, aby láska v našom meste prekvitala v našich rodinách tak, ako koruna lipového stromu. Nech každý z nás túži po láske, ktorá formuje krásne medziľudské vzťahy plné porozumenia, harmónie, pokoja a šťastia,“ zaznelo sprievodné slovo k obetnému daru z úst dlhoročného kostolníka v Bazilike – Vladimíra Sofku. Lipka bola 7. októbra 2016 zasadená pri budove MsÚ - spoločnými silami primátora mesta Mgr. Jaroslava Suchánka, prednostky MsÚ Ing. Márie Macejkovej a správcu farnosti don Jozefa Pὂstényiho SDB.

Machová

Ľudmila Machová
  # Zobrazenia: 1100
Ľudmila Machová
piatok, 07. október 2016

erb sastin_strazeturíčna púťPožehnanie zreštaurovanej Piety

V piatok 7. októbra 2016, pri príležitosti spomienky Panny Márie Ružencovej, bola požehnaná zreštaurovaná socha Piety pri ceste na Hviezdoslavovej ulici v časti mesta Stráže. Pietu požehnal správca farnosti don Jozef Pὂstényi SDB za spoluúčasti vedenia mesta Šaštín-Stráže - primátora Mgr. Jaroslava Suchánka a prednostky MsÚ Ing. Márie Macejkovej i niektorých farníkov.

Súsošie Piety dala vyhotoviť lekárnická rodina Hoffmanovcov z vďaky za vyliečenie ich duševne chorého dieťaťa. Oficiálnym dátumom jej vzniku je rok 1821, o čom svedčí nápis na podstavci: EX PIA FUNDATIONE FAMILIAE HOFFMANN 1821 (rytý majuskulový latinský nápis v piatich riadkoch), v preklade: Zo zbožnej základiny rodiny Hoffmann 1821. Na zadnej strane Piety sa ale nachádza vyrytý rok 1810, čo môže svedčiť o tom, že socha bola vyhotovená 11 rokov pred jej umiestnením na podstavec. Počas dvesto rokov svojej existencie bolo súsošie značne poškodené vplyvom fyzikálnych činiteľov, ale aj deštrukciou antropogénnou - spôsobenou činnosťou človeka, neodborným zachádzaním s pamiatkami alebo vandalizmom.

V auguste 2015 bolo dvestoročné súsošie Piety aj s podstavcom odvezené na dôkladnú reštauráciu, ktorú viedol Mgr. art. Peter Šimon (z Komory reštaurátorov). Rozsah rekonštrukcie bol konzultovaný s príslušným Krajským pamiatkovým ústavom (kontrolným orgánom). Všetky práce boli realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a spoluúčasti mesta i farnosti Šaštína-Stráží. Inštalácia zreštaurovaného diela sa uskutočnila 7. decembra 2015, symbolicky k sviatku Nepoškvrneného počatia Panny Márie, ktorý sme slávili v nasledujúci deň. Následne bola po desiatich mesiacoch, pri príležitosti spomienky Panny Márie Ružencovej, slávnostne požehnaná.

Machová

Ľudmila Machová
  # Zobrazenia: 532
Ľudmila Machová
štvrtok, 06. október 2016

ar

Ľudmila Machová
  # Zobrazenia: 1116
Ľudmila Machová
sobota, 01. október 2016

logo SZTPKeď zabojujú naši „invalidi“

                Miestna organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých, ľudovo označovaná ako zväz invalidov, nie je organizáciou invalidov do slova do písmena. Členovia tejto organizácie nás o tom presviedčajú na nejednej súťaži. Počas dvoch septembrových dní, 22. a 23. 9. 2016, sa zúčastnili Okresných i Krajských športových hier, ktoré sa uskutočnili v areáli Kunovskej priehrady v Senici. Svoje sily si tu zmerala päťdesiatka súťažiacich z Trnavy, Senice, Kútov, Skalice, Moravského Svätého Jána a našich zo Šaštína-Stráží. Súťažilo sa v 6 disciplínach: hode granátom, šípkach, krúžkoch, hode do basketbalového koša, triafaní do bránky a ruských kolkoch. V jednotlivých disciplínach získali naši rodáci až 6 ocenení, pričom v disciplíne ruské kolky obsadili všetky tri medailové pozície! Našich 9 reprezentantov vytvorilo až dve súťažné družstvá a tie získali v celkovom hodnotení družstiev 2. i 3. miesto. Celkom si teda zo Senice priniesli 2 medaily, 6 pohárov a 8 diplomov. No potešil ich aj sám primátor nášho mesta - Mgr. Jaroslav Suchánek, ktorý sa taktiež týchto hier zúčastnil a osobne ich tak aj podporil. Možno práve on sám ako dlhoročný športovec bol tým pravým povzbudením k podaniu takýchto skvelých výkonov

                Dvojdňový program týchto hier tvorili jednak samotné športové hry, ktoré ukončilo večer posedenie s tromi harmonikármi. Na druhý deň pokračoval program seminárom a vyhodnotením hier.

28. augusta 2016 sa členovia ZO SZTP zúčastnili Senickej barličky - okresnej súťaže v prednese poézie, prózy a v speve. Súťaže sa zúčastnili organizácie zo Senice, Kútov a Šaštína-Stráží. Aj tu sa podarilo zástupcom nášho mesta pozbierať niekoľko ocenení: za prednes poézie ho získala pani Emília Raffasederová, v kategórii spev s veľkým úspechom bodoval spevácky súbor Senior a za klubovú činnosť, konk. za ručné práce, získali spoločne pamätnú plaketu a diplom.

Spoločne s nimi sa tešíme z ich úspechov a prajeme im veľa síl do ďalších súťažných súbojov!

Machová

Ľudmila Machová
  # Zobrazenia: 816
Ľudmila Machová
sobota, 01. október 2016

erb sastin_strazečervený krížZbierka pre Záchranný koráb

Mesto Šaštín-Stráže v spolupráci s Miestnym spolkom Slovenského Červeného kríža pripravili zbierku na pomoc zvieraciemu útulku v časti mesta Stráže, patriacemu OZ Záchranný koráb. Zbierka sa uskutočnila v sobotou 1. októbra 2016 v popoludňajších hodinách. Na vytvorené zberné miesto vo dvore zdravotného strediska v Šaštíne na námestí priniesli ochotní darcovia materiálnu pomoc: deky, posteľnú bielizeň, obojky, uteráky, koberce, granule, konzervy, podstielku, prací prášok a iné.

                Iniciátorkou tejto zbierky bola Monika Prochácová, ktorej sme sa spýtali, prečo sa rozhodla útulku pomôcť: „Myslím si, že každý útulok potrebuje pomoc a tento náš je pomerne neznámy. Ja som sa tiež o ňom dozvedela úplne náhodne. Pani majiteľka potrebuje pomoc, lebo tých zvierat tam je veľa. Príde mi to ako veľmi solidárne jej v tom pomôcť“.

-          Ako si sa o útulku dozvedela? „Útulok som spoznala jednak cez kamarátku Kristínu a potom cez facebook. Dovtedy som chodievala pomáhať do útulku do Senice, teraz chodievam už len sem.“

-          Ako si doteraz s útulkom spolupracovala ty sama? „Bolo to materiálnou pomocou - nosila som tam handry, deky, jedlo, podstielky, misky, vôdzky, sem-tam nejaké financie, ak sa dá...“

-          Ako by sa dalo ešte útulku pomôcť? „Ak si rodičia nemôžu dovoliť mať doma vlastného psa, je možnosť pomáhať útulku aj formou venčenia psíkov. Deti si tu môžu nájsť svojho miláčika, alebo aj viacerých a týmto sa môžu vo voľnom čase venovať. Aj toto je vítaná forma pomoci, ktorá je síce bežná v iných útulkoch, no tu sme si na ňu ešte nezvykli.“

Majiteľka útulku touto cestou srdečne ďakuje všetkým dobrým ľuďom, ktorých táto forma pomoci oslovila a prispeli do zbierky. Nakoľko zvieratá v útulku potrebujú potravinovú pomoc neustále, je možné pomáhať počas celého roka priamo v útulku.

Machová

Ľudmila Machová
  # Zobrazenia: 641
Ľudmila Machová
streda, 21. september 2016

utulek malý2

Ľudmila Machová
  # Zobrazenia: 1351
Ľudmila Machová
nedeľa, 18. september 2016

turíčna púťerb sastin_strazeNárodná púť k Sedembolestnej Panne Márii 2016

Každoročne putujú k svojej Národnej Patrónke, k Panne Márii Sedembolestnej, tisícky veriacich zo všetkých kútov Slovenska, ale aj z blízkeho či vzdialenejšieho zahraničia. Naše mesto vtedy zažíva pútnický vrchol a prebieha mnohými úpravami. Veľa dobrovoľníkov zo Šaštína-Stráží sa zapája do prípravných prác pred púťou i počas nej. Veď práve počas týchto dní sa upierajú kamery mnohých spravodajských štábov práve do priestranstiev nášho mesta, ale najmä do Národnej Svätyne.

Už od skorých ranných hodín k nám 15. septembra 2016 putovali zástupy veriacich, aby sa poklonili Panne Márii a zúčastnili sa slávnostnej svätej omše. Hlavným celebrantom i kazateľom bol košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober. Slávnostnej svätej omše sa zúčastnil aj bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský, ale aj mnohí ďalší biskupi, cirkevní predstavení, kňazi a osoby zasväteného života. Pravidelným pútnikom k Panne Márii je taktiež slovenský prezident Andrej Kiska so svojím sprievodom, bývalý prezident Ivan Gašparovič, mnohí poslanci a predstavitelia štátu. Mesto Šaštín-Stráže na púti zastupoval primátor mesta Jaroslav Suchánek.

Okrem primátora mesta mala tú česť predniesť prvé čítanie prednostka MsÚ v Šaštíne-Strážach - Ing. Mária Macejková a prosby prečítali manželia Emília a Marek Gašparíkovci. Obetné dary v slávnostných krojoch priniesla rodina Ercolano a sochu Panny Márie priniesli „krojovaní“ páni Zdenko Slovák,  Andrej Vajči a mládenci Marek Irša a Peter Slovák. V Chrámovom speváckom zbore pri našej Bazilike spieva mnoho občanov - farníkov z nášho mesta, ktorí sa pričinili o slávnostnú atmosféru celej svätej omše svojím spevom, vzbudzujúcim úctu u všetkých poslucháčov či divákov. Do VIP zóny sa dostali aj malí miništranti z našej farnosti, ktorí slúžia aj svojej Nebeskej Matke - Panne Márii. Nesmieme však zabudnúť ani na tých, ktorí prispeli k zdarnému priebehu programu Národnej púte svojou prácou pred, počas i po slávnosti. Všetky prípravné práce boli zabezpečované v spolupráci so zamestnancami MsÚ, dobrovoľníkmi z mesta i zamestnancami farského úradu. Všetkým spomínaným patrí vďaka za pochopenie a podporu tejto významnej slávnosti, ktorá privedie do nášho mesta každoročne tisícky pútnikov a veriacich.

Machová 

sastin bg dark