Lucia Orgoňová
  # Zobrazenia: 415
Lucia Orgoňová
streda, 12. december 2018

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa dňa 10.12.2018 uskutočnilo

Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva.

     Predseda volebnej komisie Mgr. Ján Prachár informoval o výsledkoch komunálnych volieb v meste Šaštín-Stráže, konaných 10.11.2018.

Po zložení sľubu primátora Mgr. Jaroslava Suchánka mu odovzdal osvedčenie o zvolení za primátora mesta Šaštín-Stráže pre volebné obdobie 2018-2022.

      Zasadnutie pokračovalo zložením sľubov novozvolených poslancov:

Cyril Filípek, Dagmar Fodorová, Ing. Oto Kozánek, Miroslav Nosek, Ing. Andrej Vajči, Ing. Ján Šimurda, Ing., Bc. Michal Kvačkaj, Ing. Renáta Medňanská, Mgr. Ľudmila Menšíková, Mgr. Kristína Pὃstenyi, Vladimír Sofka a odovzdaním osvedčenia o ich zvolení pre volebné obdobie 2018-2022.

     Primátor mesta im zablahoželal k zvoleniu, poprial veľa úspechov v ich novom poslaní a vyjadril dôveru, že budú spoločne pracovať v prospech obyvateľov nášho mesta Šaštín-Stráže.

     Program ďalej pokračoval podľa schváleného programu zasadnutia.  

Lucia Orgoňová
  # Zobrazenia: 304
Lucia Orgoňová
piatok, 07. december 2018

P o z v á n k a 

 

      V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach, ktoré sa uskutoční:

      10. decembra 2018, t.j. v pondelok o 16,30 hod. v zasadačke mestského úradu. 

__________________________________________________________________________________________________________________________

Slávnostná časť

1/ Otvorenie

2/ Informácia predsedu volebnej komisie o výsledkoch komunálnych volieb v Meste Šaštín-Stráže, konaných 10.11.2018.

3/ Zloženie sľubu primátora Mesta Šaštín-Stráže a odovzdanie osvedčenia o zvolení novozvolenému primátorovi Mesta Šaštín-Stráže pre volebné obdobie 2018 - 2022.

4/ Zloženie sľubu poslancov Mestského zastupiteľstva Mesta Šaštín-Stráže pre volebné obdobie 2018 - 2022 a odovzdanie osvedčení o zvolení              novozvoleným poslancom.

Pracovná časť

1/ Otvorenie a určenie zapisovateľa.

2/ Schválenie programu Ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva.

3/ Príhovor primátora mesta.

4/ Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice.

5/ Oznámenie primátora mesta o poverení poslanca zastupovaním primátora - zástupcu primátora

6/ Poverenie poslanca mestského zastupisteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie mestského zastupiteľstva, podľa § 12 ods. 3 zákona o obecnom zriadení. 

7/ Určenie platu primátora mesta

8/ Rôzne

9/ Návrh na uznesenie

10/ Záver

Lucia Orgoňová
  # Zobrazenia: 244
Lucia Orgoňová
streda, 28. november 2018

pozvanka na v.mimoriadne zasadanie msz 001

Lucia Orgoňová
  # Zobrazenia: 280
Lucia Orgoňová
pondelok, 05. november 2018

Pozvánky na MsZ  112018 001

Lucia Orgoňová
  # Zobrazenia: 328
Lucia Orgoňová
piatok, 14. september 2018

Pozvanka na MsZ 19.9.2018

Lucia Orgoňová
  # Zobrazenia: 367
Lucia Orgoňová
pondelok, 13. august 2018

Pozvanka IV. zasadnutie

Lucia Orgoňová
  # Zobrazenia: 349
Lucia Orgoňová
piatok, 15. jún 2018

Pozvanka na MsZ XXI. riadne 2018

Diana Javorková
  # Zobrazenia: 431
Diana Javorková
pondelok, 07. máj 2018

Blahozelanie 99   1

Blahozelanie 99   2

 

Mária Hnátová, rod. Šuláková,

oslávila v týchto dňoch so svojou rodinou vzácne

životné jubileum - 99 rokov.

Ku gratulantom sa pripája i vedenie nášho mesta a želá oslávenkyni všetko najlepšie, hlavne veľa zdravia a lásky v kruhu svojich najbližších.

 

Náš život sa podobá knihe.

Múdry človek premýšľa pri jej čítaní,

pretože vie, že ju môže čítať iba raz.

Vaše krásne jubileum je malým zastavením pri jej čítaní.

Prajeme Vám, aby ste ju aj v budúcnosti vždy čítali s láskou,

získanou životnou múdrosťou a rozvahou.

Potom všetko, čo do nej vpíšete, zostane v srdciach Vašich najbližších a budete si môcť povedať,

že Váš život stál za to,

pretože ste ho žili pre ostatných.

sastin bg dark