Nadácia COOP Jednota vyhlásila nový projekt zameraný na podporu lokálnych komunít. Cieľom projektu je podpora rozvoja miestnych a regionálnych iniciatív a podpora účasti občanov na miestnom a regionálnom rozvoji formou drobných stavieb ako sú komunitné záhrady, altánky a prístrešky, ihriská, výsadba a udržiavanie zelene či propagácia tradícií Slovenska.

Mesto Šaštín-Stráže sa tiež uchádzalo o dotáciu podaním žiadosti o grant a predložením nasledovných troch projektov, z ktorých realizácia jedného bude podporená:

  1. Príjemné čakanie na svoj autobus

     Cieľom projektu je vybudovať dôstojné miesta – nové autobusové čakárne v jednotlivých častiach mesta, ktoré budú zodpovedať požiadavkám súčasnej doby. Konštrukcia navrhovaných nových zastávok umožňuje umiestnenie informačných tabúľ na bočnej stene, čím sa docieli zvýšenie informovanosti cestujúcich z rôznych oblastí života mesta. Zvýši sa kvalita a komfort cestovania, ochrana zdravia cestujúcich, ktorých autobusové zastávky ochránia pred nepriaznivým počasím. V neposlednom rade sa prispeje ku skrášleniu a skultúrneniu životného prostredia. Umiestnenie odpadkového koša umožní cestujúcim udržiavať čistotu v priestore zastávky.

 

  1. Pri našom stole je miesto pre každého

     Myšlienkou projektu je vytvoriť miesto pre všetkých, kde sa budú môcť stretávať ľudia pri spoločnom stole. Na jednom mieste, v príjemnom prostredí jazier a vône borovicového lesa na Gazárke, v družnom rozhovore a pri chutnom jedle. Pre tento účel chceme zakúpiť záhradné altánky, vybaviť ich stolmi a stoličkami, záhradným grilom, exteriérovou knižnicou a spoločenskými hrami.

Cieľom projektu je snaha zapojiť čo najväčší počet obyvateľov mesta rôznych vekových kategórií do aktívnej diskusie, z ktorej vzídu podnetné návrhy riešení problémov, týkajúcich sa najdôležitejších oblastí ich života. Docieliť tak aktívnu účasť väčšiny obyvateľov na veciach verejných s uvedomením si spoločnej zodpovednosti. Vzbudiť v nich tak väčší pocit spolupatričnosti založenej na vzájomnej spolupráci a pomoci.

 

  1. Záhrada oddychu tvorivosti

     Cieľom projektu je vytvoriť vhodný priestor pre oddych a tvorivosť hlavne u detí v príjemnom prostredí záhrady, ktorá bude ponúkať možnosti hier, zážitkového učenia, zmyslového vnímania v bezpečnom prostredí. Vybudovať záhradu, kde budú môcť rozvíjať svoju kreativitu v tvorivých dielňach, náučných programoch organizovaných centrom voľného času a mestskou knižnicou, uskutočňovať besedy so zaujímavými osobnosťami regiónu, vytvoriť priestor pre rozvoj kultúry, vzdelávania, zlepšiť kvalitu života miestnych komunít.

Projekt je situovaný do priestoru za knižnicou a centrom voľného času. Našou predstavou je vytvoriť záhradu, v ktorej bude inštalovaný nový altánok, lavice, lavičky, detské pieskovisko, pocitový chodník, kladina, lanová sieť, exteriérová knižnica, sadová úprava, bylinkový záhon, chodníky.

 

Rozhodujú zákazníci predajne prostredníctvom hlasovania nasledovne:

1/ Za región Senica spotrebné družstvo COOP Jednota vybralo tri projekty nášho mesta, o ktorých budú zákazníci v čase od 01.08.2017 do 30.09.2017 hlasovať, ktorý z uvedených troch projektov bude podporený a financovaný zo získanej dotácie.

2/ Zákazníci prostredníctvom hlasovania v predajni na Námestí slobody č. 847 v Šaštínev predajni na Hviezdoslavovej ulici č. 522 v Strážach zahlasujú za projekt, ktorý podporujú.

3/ Za každý zrealizovaný nákup v hodnote 5 Eur získa zákazník 1 žetón, ktorým zahlasuje za projekt, ktorý chce aby bol zrealizovaný v našom meste. Žetón zákazník obdrží pri pokladni a vhodí ho do urny určenej na hlasovanie.

4/ Projekt, ktorý získa najväčší počet žetónov zašle COOP Jednota, spotrebné družstvo na adresu nadácie v termíne do 05.10.2017. Nadácia COOP Jednota v termíne do 15.10.2017 zašle víťazným projektom grant.

5/ Informácie o víťazných projektoch budú zverejnené v mesiaci október na webovej stránke www.coop.sk

 

Prínosom pre Mesto Šaštín-Stráže bude realizácia aj jedného z troch navrhnutých projektov, ktorý bude obohatením života jeho obyvateľov.

Nezabudnime preto podporiť a vybrať ten projekt, ktorý nás oslovil.

Mestský úrad v Šaštíne-Strážach ďakuje všetkým za podporu a spoluprácu.

sastin bg dark