Lucia Orgoňová
  # Zobrazenia: 83
Lucia Orgoňová
streda, 19. september 2018

Oznam

        Informujeme verejnosť, že mesto Šaštín-Stráže v súlade s platným územným plánom pripravuje rozšírenie cintorínov v katastrálnom území Šaštín a Stráže. Keďže rozšírenie cintorínov sa dotýka súkromných pozemkov, prvým predpokladom pre jeho realizáciu je vysporiadanie vlastníckych vzťahov k predmetným pozemkom.

Mesto dalo vyhotoviť geometrický plán na oddelenie dotknutých pozemkov a znalecký posudok na určenie ich ceny.

Následne mestský úrad písomne oslovil vlastníkov pozemkov so žiadosťou o ich vyjadrenie k zámeru mesta rozšírenie cintorínov.

Po vyhodnotení jednotlivých stanovísk vlastníkov pozemkov bude mesto postupne v ďalších krokoch realizovať zámer rozšírenia cintorínov v časti Šaštín a Stráže.

Regulačný list bloku

Územný plán mesta

Územný plán mesta

Lucia Orgoňová
  # Zobrazenia: 304
Lucia Orgoňová
piatok, 14. september 2018

Zoznam predajcov Put 15.9.2018 001

Zoznam predajcov Put 15.9.2018 002

Zoznam predajcov Put 15.9.2018 003

Lucia Orgoňová
  # Zobrazenia: 375
Lucia Orgoňová
piatok, 10. august 2018

Dávame do povedomia občanom mesta, že mestský úrad od 1. augusta vytvoril pracovné miesto referenta ochrany životného prostredia. K tomuto kroku sa pristúpilo po dôkladnom zhodnotení úrovne aplikácie zákona o odpadoch v praxi, najmä úrovne jeho dodržiavania, resp. jeho nedodržiavania a porušovania.

Našim cieľom je zabezpečiť plnenie úloh a povinností na úseku odpadového hospodárstva. Dnes všetci vieme, že jedným z najväčších nebezpečenstiev pre životné prostredie je náš odpad. Neustále zvyšovanie tvorby rôznych druhov odpadu, vrátane komunálneho odpadu predstavuje problémy ekologického, ekonomického i spoločenského charakteru. Bohužiaľ, nie všetci sa správame ako zodpovední obyvatelia nášho mestečka, nie všetci si životné prostredie, v ktorom žijeme chránime. Hovoria o tom kopy odpadu vyvezeného na okraje mesta, do lesných porastov, za cintorínom a na ďalších miestach.

Poverený pracovník, ktorý sa bude pohybovať v teréne, bude vykonávať hliadkovú a obchôdzkovú činnosť v obvode mesta a monitorovať celé územie. Úzko bude spolupracovať s kamerovým pracoviskom pri odhaľovaní negatívnych javov a protizákonnej činnosť. Zároveň bude prijímať osobné, telefonické a písomné oznámenia, podnety a sťažnosti fyzickým a právnickým osôb, bezodkladne ich vybavovať a riešiť v rozsahu kompetencií mesta. Vlastnou činnosťou bude odhaľovať, zisťovať, riešiť a stotožňovať páchateľov priestupkov na úseku dodržiavania VZN mesta. Bude úzko spolupracovať s políciou. Bude dostupný na tomto telefónnom čísle: 0951 103 744.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa aktívne zapoja do projektu za krajšie a zdravšie mesto. Veríme, že postupnými krokmi a spoločnými silami sa nám bude dariť vytvárať podmienky pre spokojnejší život.

                                                                                                                          Mestský úrad Šaštín-Stráže

 

 

Lucia Orgoňová
  # Zobrazenia: 360
Lucia Orgoňová
piatok, 06. júl 2018

Západoslovenská energetika oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 11.júla t.j. v stredu v čase od 08.00 do 11.00 hodiny bez dodávky elektriny ulice Kláštorné námestie č.1311,1313,1314

a v čase od 12.00 do 15.00 hod. tieto ulice:

Cesta do Gazárky č.165,1766,1916/46

Chaty Gazárka od č.1 po č.99,101-167,178,503,506,508,1507,1640,1683

Lucia Orgoňová
  # Zobrazenia: 426
Lucia Orgoňová
piatok, 29. jún 2018

Prečo triediť odpad?

Neexistuje žiadny dôvod, prečo by sme nemali tirediť odpad a ani akýkoľvek negatívny dopad triedenia odpadu. Všeobecne môžeme konštatovať, že triedením odpadu pomôžeme nielen životnému prostrediu, ale v konečnom dôsledku aj sebe (po stránke zdravotnej, sociálnej, ale aj ekonomickej).

Triedenie odpadu prispieva k čistejšiemu životnému prostrediu. Je zásobárňou druhotných surovín, šetrí prírodné zdroje a energiu. Spomaľuje rast odpadu, ktorý by inak skončil na skládke. Šetrí tak poplatky miest a obcí.

Lucia Orgoňová
  # Zobrazenia: 438
Lucia Orgoňová
utorok, 19. jún 2018

Oznam pre občanov, prevádzky.

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. oznamuje občanom, organizáciám a prevádzkam, že v dňoch 19. – 22.6.2018 budeme vykonávať preplach vodovodnej siete v čase od 7,30 – 15,00 hod. Upozorňujeme, že z  tohto dôvodu môže prísť k dočasnému zhoršeniu kvality dodávanej vody – zákal, ako i  k poklesu prevádzkového tlaku dodávanej vody. Bratislavská vodárenská spoločnosť za pochopenie ďakuje.

                                                                                                                                             BVS a.s. PDVS   Pochylý

sastin bg dark