Diana Javorková
  # Zobrazenia: 462
Diana Javorková
utorok, 06. marec 2018

Aj Vy sa chcete dozvedieť, poprípade si rozšíriť svoje poznatky, ako minimalizovať tvorbu odpadu, ako správne triediť papier, plasty, sklo, kovy a nápojové kartóny, ako správne kompostovať, čo sú to obnoviteľné a neobnoviteľné zdroje? Nové jarné kolo vzdelávacieho on-line projektu s názvom „Test ekologickej inteligencie“ nájdete na stránke: http://www.triedime.sk/test-ekologickej-inteligencie

Jarná časť súťaže trvá 13 týždňov a vždy v pondelok bude zverejnená nová téma. Účastníci si ju naštudujú a následne zodpovedajú krátky test. Každý týždeň budú vyžrebovaní spomedzi všetkých účastníkov traja, ktorí budú odmenení populárnym fidget spinnerom.

Po skončení jarného cyklu dostane každý úspešný absolvent certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu a budú vyžrebovaní traja budúci vlastníci atraktívnych cien: tabletu, fitness náramku a slúchadiel.

Online vzdelávací projekt Test ekologickej inteligencie sa začal 12. februára a končí 13. mája 2018. Výhercovia budú zverejnení 18. mája na stránke www.triedime.sk

Diana Javorková
  # Zobrazenia: 939
Diana Javorková
pondelok, 05. marec 2018

Oznámenie o zmene termínu zasadnutia mestského zastupiteľstva

 

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje zmenu termínu zasadnutia mestského zastupiteľstva

z pôvodného termínu 7. marca 2018 na 12. marca 2018.

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Pozvanka XIX. MsZ 2018

Diana Javorková
  # Zobrazenia: 926
Diana Javorková
streda, 28. február 2018

DAŇOVÝ ÚRAD TRNAVA

oznamuje, že preberanie daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2017

bude zabezpečovať

v utorok  dňa 03.04.2018  v čase  od 09:00 h do 16:00 h

okrem stálych organizačných zložiek  (najbližšie PDÚ Senica a PDÚ Skalica)

aj na adrese:

Mestská knižnica a centrum voľného času Šaštín-Stráže,

Hviezdoslavova 4, Šaštín-Stráže,

(oproti budove bývalej Trikoty). 

Diana Javorková
  # Zobrazenia: 929
Diana Javorková
štvrtok, 22. február 2018

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 27. februára 2018 v čase od 07.30 hod. do 15.00 hod. bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

Do Gazárky č. d. 332/24, 1192, 1193, 1197-1201, 1398, 1479

Záhradkárska osada č. 1, 3, 5, 10, 12, 15-28, 31-43, 283, 288, 290, 293, 201, 303, 308, 310, 313, 318, 326, 328, 334, 336, 1649

Jesenského 1236, 1237, 1238, 1404, 1412, 1459, 1583

J. Kollára 163, 1209-1216, 1219-1224, 1348, 1368

Chaty Gazárka 1641

Kláštorné námestie č. 332

Nádražná 1188, 1192, 1202-1208, 1224, 1225, 1244-1246, 1250, 1381

Pri rybníku č. d. 320, 326/5, 1288, 1296-1310, 1400, 1418, 1455, 1538

Štúrova 1268-1286, 1319, 1345-1347, 2107/3

Železničiarska č. d. 1217, 1218, 1226-1235, 1242, 1243

Diana Javorková
  # Zobrazenia: 1281
Diana Javorková
štvrtok, 01. február 2018

erb mesta

 

MESTO ŠAŠTÍN-STRÁŽE

Mestský úrad, Alej 549, 908 41 Šaštín-Stráže

 

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

vo vlastníctve mesta Šaštín-Stráže formou priameho prenájmu č. 1/2018

 

Mesto Šaštín-Stráže v súlade so zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa VZN č. 48/2010 – Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaštín-Stráže, vyhlasuje ponuku na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta formou priameho prenájmu.

 

Predmet prenájmu:

Nebytové priestory o výmere 38 m2 nachádzajúce sa v budove so súpisným číslom stavby č. 942, vchod L, na prízemí, situované na Námestí slobody v Šaštíne-Strážach. Stavba je postavená na pozemku, parc. KN reg C,  parc. č. 776/2, 777/5, 777/7, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaná v k.ú. Šaštín, na Okresnom úrade Senica, katastrálnom odbore, okres Senica, na LV č. 4308.

Diana Javorková
  # Zobrazenia: 1427
Diana Javorková
streda, 31. január 2018

Kalendar vyvozu triedenych zloziek KO a SO na rok 2018

Diana Javorková
  # Zobrazenia: 231
Diana Javorková
streda, 03. január 2018

 

   Mesto Šaštín-Stráže v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 28 /5/, § 49 /4/, § 114 /6/, § 116 /6/ a § 140 /9/ a zákona č.  245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov v y d á v a

 

 

 

D o d a t o k  č. 6

 

k Všeobecné záväznému nariadeniu Mesta Šaštín-Stráže č. 2/2011 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaštín-Stráže

 

 

I.

Týmto dodatkom sa Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Šaštín-Stráže č. 2/2011 mení nasledovne:

  1. § 6 ods. 5 znie:

Príprava jedla pre dospelých stravníkov sa zabezpečuje podľa vekovej kategórie stravníkov 15-18/19 ročných a úhrada sa realizuje podľa Zákonníka práce, kde zamestnávateľ prispieva na výrobu jedla

obed                                                                                      1,86 €

 

II.

1) Ostatné ustanovenia VZN č. 2/2011 v znení dodatkov ostávajú nezmenené.

2) Dodatok č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2011 bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Šaštíne-Strážach dňa 13.12.2017 uznesením MsZ č. 494/2017

4) Tento Dodatok č. 6 Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2011 nadobúda účinnosť dňom 01.01.2018.

 

Šaštín–Stráže 22.11.2017

                                                                                                                                                 Mgr. Jaroslav Suchánek

                                                                                                                                                         primátor mesta

 

 

vyvesený dňa : 27.11.2017

zvesený dňa:   28.12.2018

sastin bg dark