Diana Javorková
  # Zobrazenia: 215
Diana Javorková
streda, 03. január 2018

      Mesto Šaštín-Stráže v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 6 ods. 12 písm. c) zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva

 

 

 

D o d a t o k     č. 5

 

k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Šaštín-Stráže

č. 17/2013

o financovaní základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaštín–Stráže

 

 

I.

 

Týmto dodatkom sa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Šaštín-Stráže č. 17/2013 mení a dopĺňa nasledovne:

  1. § 3 bod 1

            Mesto Šaštín-Stráže určuje výšku dotácie na kalendárny rok 2018 na mzdy a prevádzku   na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení:

 

Kategória škôl a školských zariadení

Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka v eurách

Základná umelecká škola

750,88

Materská škola

2011,63

Školský klub detí pri ZŠ Štúrova 1115

96,35

Centrum voľného času

118,94

Zariadenie škol. stravovania pri ZŠ Štúrova 1115

158,60

Zariadenie škol. stravovania pri MŠ

453,77

 

II.

  1. Ostatné ustanovenia VZN č. 17/2013 zostávajú nezmenené.
  1. Dodatok č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 17/2013 o financovaní základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaštín–Stráže schválilo Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne-Strážach dňa 13. decembra 2017 Uznesením MsZ č. 493/2017.
  1. Dodatok č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 17/2013 o financovaní základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaštín–Stráže nadobúda účinnosť dňom 01.01.2018.

 

 

 

  

                                                                                                                                                        Mgr. Jaroslav Suchánek

                                                                                                                                                               primátor mesta

 

 

 

 

Vyvesené dňa: 27.11.2017

 

Zvesené dňa:  28.12.2017

Diana Javorková
  # Zobrazenia: 195
Diana Javorková
streda, 03. január 2018

            Mesto Šaštín-Stráže na základe ust. § 6 ods.1 a ust. § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a na základe ust. § 20 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v y d á v a   toto

 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Šaštín-Stráže č. 19/2017 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaštín-Stráže

 

 

 § 1

Úvodné ustanovenie

 

1) Toto Všeobecne záväzné nariadenie určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaštín-Stráže.

2) Povinná školská dochádzka sa plní v základných školách, v stredných školách a v školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami podľa školského zákona ak tento zákon neustanovuje inak.

3) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (ďalej len zápis). Zápis sa koná od 1.apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa plniť povinnú školskú dochádzku.

 

§ 2

Určenie miesta a času zápisu

1) Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky sa koná:

v Základnej škole, Štúrova 1115, Šaštín-Stráže, dňa 11. apríla 2018

   v čase od 14.00 hod – 18.00 hod.

(2) Konkrétne miesto – miestnosť, v ktorej sa zápis uskutoční a čas konania zápisu zverejní riaditeľ základnej školy v škole, v elokovanom pracovisku Hviezdoslavova 1462, v materskej škole, vyhlásením v mestskom rozhlase, a pod. najneskôr do 1. marca 2018.

(3) Zákonný zástupca je povinný pri zápise uviesť tieto údaje :

   - meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa

- meno a priezvisko, adresu zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov.

 

§ 3

Záverečné ustanovenia

1) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné  nariadenie  Mesta  Šaštín–Stráže č. 13/2016  o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaštín-Stráže,  ktoré bolo schválené Uznesením  č. 330/2016.

2) Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Šaštíne-Strážach dňa 13. decembra 2017 Uznesením MsZ č. 492/2017.

3) Zmeny a doplnenia VZN č.492/2017 možno vykonať iba dodatkom schváleným uznesením MsZ v Šaštíne-Strážach

4) Všeobecne záväzné nariadenie č.19/2017 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaštín-Stráže nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2018.

 

                                                                                                                                                       Mgr. Jaroslav Suchánek

                                                                                                                                                               primátor mesta

 

 

Vyvesené dňa: 27.11.2017

 

Zvesené dňa:  28.12.2017

Diana Javorková
  # Zobrazenia: 1251
Diana Javorková
streda, 06. december 2017

Pozvanka MsZ XVIII. riadne 2017

Diana Javorková
  # Zobrazenia: 622
Diana Javorková
pondelok, 04. december 2017

Region Zahorie   nova web stranka

Diana Javorková
  # Zobrazenia: 701
Diana Javorková
utorok, 28. november 2017

Týždenník Záhorák sa zaoberal ľudovými zabíjačkami na námestiach. Článok zverejnený v 44. vydaní zo dňa 27.11.2017 iba potvrdzuje, že naše mesto pri povoľovaní postupovalo správne.

 

Zabijacky na namesti

Diana Javorková
  # Zobrazenia: 1980
Diana Javorková
štvrtok, 16. november 2017

Milí spoluobčania,

rozpútava sa emotívna diskusia, či mala byť povolená zabíjačka na námestí v našom meste dňa 2. decembra 2017, keď mesto v tento deň a na tom istom námestí organizuje už tradičné stretnutie občanov k sviatku svätého Mikuláša. Na prvý pohľad by sa zdalo, že niet dôvodu, prečo by zabíjačka nemala byť povolená, veď každá vydarená akcia je pre občanov dobrá. V tomto prípade je však viacej zákonných prekážok, prečo mesto nemohlo túto zabíjačku povoliť.

Domáca zabíjačka sa vykonáva v priestoroch domácnosti chovateľa (na dvore a priľahlých priestoroch, respektíve v jeho dome). Produkty z domácej zabíjačky sú určené pre súkromnú spotrebu chovateľa, fyzickej osoby, držiteľa, vlastníka (podľa §23 ods. 1 zákona č. 39 /2007 Z. z. a jeho novely, platnej od 1.1.2017) v jeho domácnosti a jemu blízkych osôb, nesmú sa uvádzať na trh za účelom predaja pre konečného spotrebiteľa. Teda v žiadnom prípade nemôže byť na tento účel použité verejné priestranstvo a výrobky sa nesmú predávať. Tu je kameň úrazu.

Diana Javorková
  # Zobrazenia: 538
Diana Javorková
piatok, 03. november 2017

SCK odber krvi 13.11.2017

sastin bg dark