Diana Javorková
  # Zobrazenia: 1064
Diana Javorková
streda, 28. február 2018

DAŇOVÝ ÚRAD TRNAVA

oznamuje, že preberanie daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2017

bude zabezpečovať

v utorok  dňa 03.04.2018  v čase  od 09:00 h do 16:00 h

okrem stálych organizačných zložiek  (najbližšie PDÚ Senica a PDÚ Skalica)

aj na adrese:

Mestská knižnica a centrum voľného času Šaštín-Stráže,

Hviezdoslavova 4, Šaštín-Stráže,

(oproti budove bývalej Trikoty). 

Diana Javorková
  # Zobrazenia: 1034
Diana Javorková
štvrtok, 22. február 2018

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 27. februára 2018 v čase od 07.30 hod. do 15.00 hod. bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

Do Gazárky č. d. 332/24, 1192, 1193, 1197-1201, 1398, 1479

Záhradkárska osada č. 1, 3, 5, 10, 12, 15-28, 31-43, 283, 288, 290, 293, 201, 303, 308, 310, 313, 318, 326, 328, 334, 336, 1649

Jesenského 1236, 1237, 1238, 1404, 1412, 1459, 1583

J. Kollára 163, 1209-1216, 1219-1224, 1348, 1368

Chaty Gazárka 1641

Kláštorné námestie č. 332

Nádražná 1188, 1192, 1202-1208, 1224, 1225, 1244-1246, 1250, 1381

Pri rybníku č. d. 320, 326/5, 1288, 1296-1310, 1400, 1418, 1455, 1538

Štúrova 1268-1286, 1319, 1345-1347, 2107/3

Železničiarska č. d. 1217, 1218, 1226-1235, 1242, 1243

Diana Javorková
  # Zobrazenia: 1465
Diana Javorková
štvrtok, 01. február 2018

erb mesta

 

MESTO ŠAŠTÍN-STRÁŽE

Mestský úrad, Alej 549, 908 41 Šaštín-Stráže

 

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

vo vlastníctve mesta Šaštín-Stráže formou priameho prenájmu č. 1/2018

 

Mesto Šaštín-Stráže v súlade so zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa VZN č. 48/2010 – Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaštín-Stráže, vyhlasuje ponuku na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta formou priameho prenájmu.

 

Predmet prenájmu:

Nebytové priestory o výmere 38 m2 nachádzajúce sa v budove so súpisným číslom stavby č. 942, vchod L, na prízemí, situované na Námestí slobody v Šaštíne-Strážach. Stavba je postavená na pozemku, parc. KN reg C,  parc. č. 776/2, 777/5, 777/7, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaná v k.ú. Šaštín, na Okresnom úrade Senica, katastrálnom odbore, okres Senica, na LV č. 4308.

Diana Javorková
  # Zobrazenia: 1787
Diana Javorková
streda, 31. január 2018

Kalendar vyvozu triedenych zloziek KO a SO na rok 2018

Diana Javorková
  # Zobrazenia: 357
Diana Javorková
streda, 03. január 2018

 

   Mesto Šaštín-Stráže v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 28 /5/, § 49 /4/, § 114 /6/, § 116 /6/ a § 140 /9/ a zákona č.  245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov v y d á v a

 

 

 

D o d a t o k  č. 6

 

k Všeobecné záväznému nariadeniu Mesta Šaštín-Stráže č. 2/2011 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaštín-Stráže

 

 

I.

Týmto dodatkom sa Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Šaštín-Stráže č. 2/2011 mení nasledovne:

  1. § 6 ods. 5 znie:

Príprava jedla pre dospelých stravníkov sa zabezpečuje podľa vekovej kategórie stravníkov 15-18/19 ročných a úhrada sa realizuje podľa Zákonníka práce, kde zamestnávateľ prispieva na výrobu jedla

obed                                                                                      1,86 €

 

II.

1) Ostatné ustanovenia VZN č. 2/2011 v znení dodatkov ostávajú nezmenené.

2) Dodatok č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2011 bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Šaštíne-Strážach dňa 13.12.2017 uznesením MsZ č. 494/2017

4) Tento Dodatok č. 6 Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2011 nadobúda účinnosť dňom 01.01.2018.

 

Šaštín–Stráže 22.11.2017

                                                                                                                                                 Mgr. Jaroslav Suchánek

                                                                                                                                                         primátor mesta

 

 

vyvesený dňa : 27.11.2017

zvesený dňa:   28.12.2018

Diana Javorková
  # Zobrazenia: 339
Diana Javorková
streda, 03. január 2018

      Mesto Šaštín-Stráže v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 6 ods. 12 písm. c) zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva

 

 

 

D o d a t o k     č. 5

 

k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Šaštín-Stráže

č. 17/2013

o financovaní základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaštín–Stráže

 

 

I.

 

Týmto dodatkom sa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Šaštín-Stráže č. 17/2013 mení a dopĺňa nasledovne:

  1. § 3 bod 1

            Mesto Šaštín-Stráže určuje výšku dotácie na kalendárny rok 2018 na mzdy a prevádzku   na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení:

 

Kategória škôl a školských zariadení

Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka v eurách

Základná umelecká škola

750,88

Materská škola

2011,63

Školský klub detí pri ZŠ Štúrova 1115

96,35

Centrum voľného času

118,94

Zariadenie škol. stravovania pri ZŠ Štúrova 1115

158,60

Zariadenie škol. stravovania pri MŠ

453,77

 

II.

  1. Ostatné ustanovenia VZN č. 17/2013 zostávajú nezmenené.
  1. Dodatok č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 17/2013 o financovaní základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaštín–Stráže schválilo Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne-Strážach dňa 13. decembra 2017 Uznesením MsZ č. 493/2017.
  1. Dodatok č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 17/2013 o financovaní základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaštín–Stráže nadobúda účinnosť dňom 01.01.2018.

 

 

 

  

                                                                                                                                                        Mgr. Jaroslav Suchánek

                                                                                                                                                               primátor mesta

 

 

 

 

Vyvesené dňa: 27.11.2017

 

Zvesené dňa:  28.12.2017

Diana Javorková
  # Zobrazenia: 318
Diana Javorková
streda, 03. január 2018

            Mesto Šaštín-Stráže na základe ust. § 6 ods.1 a ust. § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a na základe ust. § 20 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v y d á v a   toto

 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Šaštín-Stráže č. 19/2017 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaštín-Stráže

 

 

 § 1

Úvodné ustanovenie

 

1) Toto Všeobecne záväzné nariadenie určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaštín-Stráže.

2) Povinná školská dochádzka sa plní v základných školách, v stredných školách a v školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami podľa školského zákona ak tento zákon neustanovuje inak.

3) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (ďalej len zápis). Zápis sa koná od 1.apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa plniť povinnú školskú dochádzku.

 

§ 2

Určenie miesta a času zápisu

1) Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky sa koná:

v Základnej škole, Štúrova 1115, Šaštín-Stráže, dňa 11. apríla 2018

   v čase od 14.00 hod – 18.00 hod.

(2) Konkrétne miesto – miestnosť, v ktorej sa zápis uskutoční a čas konania zápisu zverejní riaditeľ základnej školy v škole, v elokovanom pracovisku Hviezdoslavova 1462, v materskej škole, vyhlásením v mestskom rozhlase, a pod. najneskôr do 1. marca 2018.

(3) Zákonný zástupca je povinný pri zápise uviesť tieto údaje :

   - meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa

- meno a priezvisko, adresu zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov.

 

§ 3

Záverečné ustanovenia

1) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné  nariadenie  Mesta  Šaštín–Stráže č. 13/2016  o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaštín-Stráže,  ktoré bolo schválené Uznesením  č. 330/2016.

2) Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Šaštíne-Strážach dňa 13. decembra 2017 Uznesením MsZ č. 492/2017.

3) Zmeny a doplnenia VZN č.492/2017 možno vykonať iba dodatkom schváleným uznesením MsZ v Šaštíne-Strážach

4) Všeobecne záväzné nariadenie č.19/2017 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaštín-Stráže nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2018.

 

                                                                                                                                                       Mgr. Jaroslav Suchánek

                                                                                                                                                               primátor mesta

 

 

Vyvesené dňa: 27.11.2017

 

Zvesené dňa:  28.12.2017

sastin bg dark