Diana Javorková
  # Zobrazenia: 1002
Diana Javorková
štvrtok, 24. marec 2016

VZN č. 7/2016

Diana Javorková
  # Zobrazenia: 880
Diana Javorková
piatok, 15. január 2016

   Mesto Šaštín-Stráže v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 6 ods. 12 písm. c) zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva

Diana Javorková
  # Zobrazenia: 882
Diana Javorková
piatok, 15. január 2016

Mesto Šaštín-Stráže na základe ust. § 6 ods.1 a ust. § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a na základe ust. § 20 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v y d á v a   toto

Diana Javorková
  # Zobrazenia: 1297
Diana Javorková
pondelok, 11. január 2016

VZN č. 5/2015

Diana Javorková
  # Zobrazenia: 920
Diana Javorková
pondelok, 11. január 2016

VZN č. 4/2015

Diana Javorková
  # Zobrazenia: 899
Diana Javorková
pondelok, 11. január 2016

VZN č. 3/2015

Diana Javorková
  # Zobrazenia: 928
Diana Javorková
piatok, 18. december 2015
 

Mestské zastupiteľstvo Šaštín-Stráže sa na základe ustanovenia § 6 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších noviel a doplnkov ustanovuje toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA ŠAŠTÍN-STRÁŽE č. 2/ 2015

       o nakladaní s odpadovými vodami na území mesta.    

Diana Javorková
  # Zobrazenia: 817
Diana Javorková
streda, 07. október 2015

                                                             Z á p i s n i c a

 

zo IV. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva Šaštín-Stráže, ktoré sa konalo dňa 23. septembra 2015 t.j. v stredu o 16,30 hod. v zasadačke MsÚ.

 

sastin bg dark

Copyright © 2018 mestosastinstraze.sk. All Rights Reserved. Designed by SmartAddons.Com