Lucia Orgoňová
  # Zobrazenia: 414
Lucia Orgoňová
streda, 12. december 2018

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa dňa 10.12.2018 uskutočnilo

Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva.

     Predseda volebnej komisie Mgr. Ján Prachár informoval o výsledkoch komunálnych volieb v meste Šaštín-Stráže, konaných 10.11.2018.

Po zložení sľubu primátora Mgr. Jaroslava Suchánka mu odovzdal osvedčenie o zvolení za primátora mesta Šaštín-Stráže pre volebné obdobie 2018-2022.

      Zasadnutie pokračovalo zložením sľubov novozvolených poslancov:

Cyril Filípek, Dagmar Fodorová, Ing. Oto Kozánek, Miroslav Nosek, Ing. Andrej Vajči, Ing. Ján Šimurda, Ing., Bc. Michal Kvačkaj, Ing. Renáta Medňanská, Mgr. Ľudmila Menšíková, Mgr. Kristína Pὃstenyi, Vladimír Sofka a odovzdaním osvedčenia o ich zvolení pre volebné obdobie 2018-2022.

     Primátor mesta im zablahoželal k zvoleniu, poprial veľa úspechov v ich novom poslaní a vyjadril dôveru, že budú spoločne pracovať v prospech obyvateľov nášho mesta Šaštín-Stráže.

     Program ďalej pokračoval podľa schváleného programu zasadnutia.  

Lucia Orgoňová
  # Zobrazenia: 304
Lucia Orgoňová
piatok, 07. december 2018

P o z v á n k a 

 

      V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach, ktoré sa uskutoční:

      10. decembra 2018, t.j. v pondelok o 16,30 hod. v zasadačke mestského úradu. 

__________________________________________________________________________________________________________________________

Slávnostná časť

1/ Otvorenie

2/ Informácia predsedu volebnej komisie o výsledkoch komunálnych volieb v Meste Šaštín-Stráže, konaných 10.11.2018.

3/ Zloženie sľubu primátora Mesta Šaštín-Stráže a odovzdanie osvedčenia o zvolení novozvolenému primátorovi Mesta Šaštín-Stráže pre volebné obdobie 2018 - 2022.

4/ Zloženie sľubu poslancov Mestského zastupiteľstva Mesta Šaštín-Stráže pre volebné obdobie 2018 - 2022 a odovzdanie osvedčení o zvolení              novozvoleným poslancom.

Pracovná časť

1/ Otvorenie a určenie zapisovateľa.

2/ Schválenie programu Ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva.

3/ Príhovor primátora mesta.

4/ Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice.

5/ Oznámenie primátora mesta o poverení poslanca zastupovaním primátora - zástupcu primátora

6/ Poverenie poslanca mestského zastupisteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie mestského zastupiteľstva, podľa § 12 ods. 3 zákona o obecnom zriadení. 

7/ Určenie platu primátora mesta

8/ Rôzne

9/ Návrh na uznesenie

10/ Záver

Lucia Orgoňová
  # Zobrazenia: 244
Lucia Orgoňová
streda, 28. november 2018

pozvanka na v.mimoriadne zasadanie msz 001

Lucia Orgoňová
  # Zobrazenia: 534
Lucia Orgoňová
streda, 14. november 2018

ZAVEDENIE NOVEJ AUTOBUSOVEJ LINKY

                Na základe požiadaviek Našich občanov bolo zo strany VUC Trnava schválené zavedenie novej linky ako náhradu za zrušenú linku Skalica- Bratislava, linka s návozom cestujúcich k vlaku do Kútov.

                Trasa novej linky č. 206 421: Skalica - Vrádište - Holíč - Radimov - Unín - Petrova Ves - Letničie - Štefanov - Borský Mikuláš - Šaštín-Stráže - Kúty.

Bližšie informácie v priloženej prílohe 

Trasa linky č. 206 421

Lucia Orgoňová
  # Zobrazenia: 279
Lucia Orgoňová
pondelok, 05. november 2018

Pozvánky na MsZ  112018 001

sastin bg dark