Zobr. počet 
Názov Počet návštev
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 18/2017 o vymedzení vyhradených miest a plôch na vylepovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane 264
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 17/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 249
Dodatok č. 5 k VZN č. 2/2011 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaštín-Stráže 213
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 16/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 1/2016 Územného plánu mesta Šaštín-Stráže 161
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 15/2017 o podmienkach prideľovania a bývania v bytoch určených na nájom pre obyvateľov obstaraných z verejných prostriedkov 302
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 14/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania 303
Sadzobník cien (služieb) mesta Šaštín-Stráže 304
Dodatok č. 4 k VZN č. 17/2013 o financovaní základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaštín-Stráže 280
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Šaštín-Stráže č. 13/2016 335
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Šaštín-Stráže č. 12/2016 682
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Šaštín-Stráže č. 11/2016 368
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Šaštín-Stráže č. 10/2016 325
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Šaštín-Stráže č. 9/2016 334
Dodatok č. 1 k VZN č. 26/2014 373
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Šaštín-Stráže č. 8/2016 368
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Šaštín-Stráže č. 7/2016 906
Dodatok č. 3 k VZN č. 17/2013 782
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Šaštín-Stráže č. 6/2015 787
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Šaštín-Stráže č. 5/2015 1184
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Šaštín-Stráže č. 4/2015 818

sastin bg dark