Mesto Šaštín-Stráže na základe ust. § 6 ods.1 a ust. § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a na základe ust. § 20 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v y d á v a   toto


 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Šaštín-Stráže č. 6/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti

 

Mesta Šaštín-Stráže

 

§ 1

Úvodné ustanovenie

 

1) Toto Všeobecne záväzné nariadenie určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaštín-Stráže.

2) Povinná školská dochádzka sa plní v základných školách, v stredných školách a v školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami podľa školského zákona ak tento zákon neustanovuje inak.

3) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (ďalej len zápis). Zápis sa koná od 1. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa plniť povinnú školskú dochádzku.

 

§ 2

Určenie miesta a času zápisu

1) Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky sa koná:

v Základnej škole, Štúrova 1115, Šaštín-Stráže, dňa 14. apríla 2016

   v čase od 14.00 hod – 18.00 hod.

(2) Konkrétne miesto – miestnosť, v ktorej sa zápis uskutoční a čas konania zápisu zverejní riaditeľ základnej školy v škole, v elokovanom pracovisku Hviezdoslavova 1462, v materskej škole, vyhlásením v mestskom rozhlase, a pod. najneskôr do 1. marca 2015.

(3) Zákonný zástupca je povinný pri zápise uviesť tieto údaje :

   - meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa

- meno a priezvisko, adresu zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov.

§ 3

Záverečné ustanovenia

 

1) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné  nariadenie  Mesta  Šaštín–Stráže č. 27/2014  o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaštín-Stráže,  ktoré bolo schválené Uznesením  č. 757/2014.

2) Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Šaštíne-Strážach dňa 15. decembra 2015 Uznesením MsZ č.174/2015.

3) Zmeny a doplnenia VZN č. 6/2015 možno vykonať iba dodatkom schváleným uznesením MsZ v Šaštíne-Strážach.

4) Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaštín-Stráže nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2016.

 

 

                                                                                               Mgr. Jaroslav Suchánek

                                                                                                     primátor mesta

 

 

 

 

 

 

 

 

sastin bg dark