Mesto Šaštín-Stráže v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 6 ods. 12 písm. c) zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva

D o d a t o k     č. 3

k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Šaštín-Stráže

č. 17/2013

o financovaní základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaštín–Stráže

I.

Týmto dodatkom sa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Šaštín-Stráže č. 17/2013 mení a dopĺňa nasledovne:

1.         § 3 bod 1

            Mesto Šaštín-Stráže určuje výšku dotácie na kalendárny rok 2016 na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení:

Kategória škôl a školských zariadení

Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka v eurách

Základná umelecká škola

497,19

Materská škola

1776,63

Školský klub detí pri ZŠ Štúrova 1115

89,93

Centrum voľného času

78,15

Zariadenie škol. stravovania pri ZŠ Štúrova 1115

138,29

Zariadenie škol. stravovania pri MŠ

445,43

II.

1.         Ostatné ustanovenia VZN č. 17/2013 zostávajú nezmenené.

2.         Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 17/2013 o financovaní základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaštín–Stráže schválilo Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne-Strážach dňa 15. decembra 2015 Uznesením MsZ č.175/2015.

3.         Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 17/2013 o financovaní základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaštín–Stráže nadobúda účinnosť dňom 01.01.2016.

  

                                                                                                            Mgr. Jaroslav Suchánek

                                                                                                                   primátor mesta

sastin bg dark