Zobr. počet 
Názov Počet návštev
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 24/2007 o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území mesta Šaštín-Stráže 972
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 25/2007 o dani z nehnuteľností 902
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 26/2007 o komunálnych odpadoch a drobných stavebných odpadoch a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 1060
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 30/2008 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaštín-Stráže 955
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 31/2008 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 898
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 33/2008 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaštín-Stráže 1027
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 34/2008 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta Šaštín-Stráže 1043
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 35/2008 o komunálnych odpadoch a drobných stavebných odpadoch a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 897
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 36/2008 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia 1020
Dodatok č. 1 k VZN č. 37/2008 o úhradách za poskytované služby mestom Šaštín-Stráže 890
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 37/2008 o úhradách za poskytované služby mestom Šaštín-Stráže 1078
Dodatok č. 1 k VZN č. 38/2008 o miestnych daniach na území mesta Šaštín-Stráže 898
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 38/2008 o miestnych daniach na území mesta Šaštín-Stráže 907
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 48/2010 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Šaštín-Stráže 933
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 49/2010 Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva Šaštín-Stráže 1004
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 50/2010 Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach 952
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 52/2010 o dani z nehnuteľností 1068
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 1/2011 o podmienkach držania psov na území mesta Šaštín-Stráže 1094
Dodatok č. 1 k VZN č. 49/2010 Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach 6
Všeobecné záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 2/2011 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaštín-Stráže 1048

sastin bg dark