Zobr. počet 
Názov Počet návštev
Dodatok č. 3 k VZN č. 17/2013 o financovaní základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaštín-Stráže 1199
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 6/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaštín-Stráže 1158
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 5/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 1702
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 4/2015 o vymedzení vyhradených miest a plôch na vylepovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane 1173
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 3/2015 o dani z nehnuteľností 1246
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 2/2015 o nakladaní s odpadovými vodami 1177
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 1/2015 o trhovom poriadku trhového miesta na Kláštornom námestí 736
Dodatok č. 3 k VZN č. 37/2008 o úhradách za poskytované služby mestom Šaštín-Stráže 860
Dodatok č. 2 k VZN č. 17/2013 o financovaní základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaštín–Stráže 1031
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 26/2014 o úhradách za sociálne služby poskytované mestom Šaštín-Stráže 63
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 25/2014 o vymedzení vyhradených miest a plôch na vylepovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane 41
Dodatok č. 1 k VZN č. 18/2013 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 49
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 24/2014 o vymedzení vyhradených miest a plôch na vylepovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane 38
Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2011 Štatút mesta Šaštín-Stráže 65
Dodatok č. 5 k VZN č. 33/2008 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaštín-Stráže 67
Dodatok č. 1 k VZN č. 17/2013 o financovaní základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaštín-Stráže 57
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 23/2013 o kronike mesta Šaštín-Stráže 964
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 22/2013 o vymedzení vyhradených miest a plôch na vylepovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane 876
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 20/2013 Štatút rekreačnej oblasti Gazárka 1370
Dodatok č. 2/2013 k VZN č. 53/2011 Prevádzkový poriadok pohrebísk a domov smútku mesta Šaštín-Stráže 1140

sastin bg dark