Zobr. počet 
Názov Počet návštev
Všeobecné záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 17/2013 o financovaní základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaštín-Stráže 1463
Dodatok č. 1 k VZN č. 8/2012 o podmienkach poskytovania starostlivosti, o spôsobe určenia úhrady a výšky úhrady za poskytovanú sociálnu službu v Zariadení pre seniorov Šaštín-Stráže 1258
Dodatok č. 4 k VZN č. 2/2011 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaštín-Stráže 1104
Dodatok č. 4 k VZN č. 33/2008 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaštín-Stráže 1270
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 14/2012 o miestnej dani za ubytovanie 1038
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 13/2012 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva 1087
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 12/2012 o miestnej dani za psa 1124
Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2011 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaštín-Stráže 74
Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2011 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaštín-Stráže 57
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 29/2008 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Šaštín-Stráže 1346
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 10/2012 Zmeny a doplnky Územného plánu mesta Šaštín-Stráže č. 1/2011 68
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 9/2012 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác 79
Dodatok č. 1/2012 k VZN č. 53/2011 Prevádzkový poriadok pohrebísk a domov smútku mesta Šaštín-Stráže 1319
Štatút mestskej knižnice 72
Dodatok č. 2 k VZN č. 37/2008 o úhradách za poskytované služby mestom Šaštín-Stráže 1477
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 4/2011 Štatút mesta Šaštín-Stráže 1207
Dodatok č. 3 k VZN č. 44/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Šaštín-Stráže 1161
Dodatok č. 3 k VZN č. 33/2008 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaštín-Stráže 979
Dodatok č. 2 k VZN č. 44/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Šaštín-Stráže 1169
Dodatok č. 1/2011 k VZN č. 35/2008 o komunálnych odpadoch a drobných stavebných odpadoch a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 1108

sastin bg dark