Zobr. počet 
Názov Počet návštev
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 20/2013 Štatút rekreačnej oblasti Gazárka 1303
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 19/2013 o trhovom poriadku trhoviska na Námestí slobody 1280
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 18/2013 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Šaštín-Stráže 1229
Dodatok č. 2/2013 k VZN č. 53/2011 Prevádzkový poriadok pohrebísk a domov smútku mesta Šaštín-Stráže 1082
Všeobecné záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 17/2013 o financovaní základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaštín-Stráže 1354
Dodatok č. 1 k VZN č. 8/2012 o podmienkach poskytovania starostlivosti, o spôsobe určenia úhrady a výšky úhrady za poskytovanú sociálnu službu v Zariadení pre seniorov Šaštín-Stráže 1157
Dodatok č. 4 k VZN č. 2/2011 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaštín-Stráže 1029
Dodatok č. 4 k VZN č. 33/2008 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaštín-Stráže 1174
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 16/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 1190
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 15/2012 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 1205
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 14/2012 o miestnej dani za ubytovanie 970
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 13/2012 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva 1008
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 12/2012 o miestnej dani za psa 1044
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č.11/2012 o dani z nehnuteľností 1061
Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2011 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaštín-Stráže 15
Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2011 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaštín-Stráže 7
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 29/2008 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Šaštín-Stráže 1263
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 10/2012 Zmeny a doplnky Územného plánu mesta Šaštín-Stráže č. 1/2011 10
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 9/2012 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác 13
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 8/2012 o podmienkach poskytovania starostlivosti, o spôsobe určenia úhrady a výšky úhrady za poskytovanú sociálnu službu v Zariadení pre seniorov Šaštín-Stráže 9

sastin bg dark