Zobr. počet 
Názov Počet návštev
Dodatok č. 1/2011 k VZN č. 35/2008 o komunálnych odpadoch a drobných stavebných odpadoch a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 1172
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 5/2011 o dani z nehnuteľností 1804
Dodatok č. 1 k VZN č. 3/1999 o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Šaštín-Stráže 1136
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/1999 o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Šaštín-Stráže 1115
Príloha č. 1 k VZN č. 4/1999 1147
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/1999 o úhradách za poskytované služby obcou Šaštín-Stráže 1204
Dodatok č. 1 k VZN č. 6/1999 Poriadok pre pohrebiská 1035
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/1999 Poriadok pre pohrebiská 1085
Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/1999 TRHOVÝ PORIADOK Mestského trhoviska na Nám. Slobody /parc.č. 777/1, k.ú. Šaštín/ 1133
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2001 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia 1060
Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2002 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu 1139
Príloha č. 1 k VZN č. 2/2002 1122
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 2/2002 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu 1221
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 3/2003 o podmienkach držania psov na území mesta 1190
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 4/2003 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 1061
Príloha č. 1 k VZN č. 9/2003 1194
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 9/2003 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu 1259
Dodatok č. 1 k VZN č. 10/2004 o usmerňovaní obchodnej činnosti na území mesta Šaštín-Stráže 994
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 10/2004 o usmerňovaní obchodnej činnosti na území mesta Šaštín-Stráže 1130
Dodatok č. 4 k VZN č. 13/2004 o miestnych daniach na území mesta Šaštín-Stráže 1125

sastin bg dark