Zobr. počet 
Názov Počet návštev
Dodatok č. 1/2012 k VZN č. 53/2011 Prevádzkový poriadok pohrebísk a domov smútku mesta Šaštín-Stráže 1246
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 7/2012 o udržiavaní čistoty, o ochrane životného prostredia a zelene, o zimnej údržbe miestnych komunikácií, chodníkov a iných verejných priestranstiev v meste 1285
Štatút mestskej knižnice 9
Dodatok č. 2 k VZN č. 37/2008 o úhradách za poskytované služby mestom Šaštín-Stráže 1361
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 4/2011 Štatút mesta Šaštín-Stráže 1112
Dodatok č. 3 k VZN č. 44/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Šaštín-Stráže 1071
Dodatok č. 3 k VZN č. 33/2008 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaštín-Stráže 905
Dodatok č. 2 k VZN č. 44/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Šaštín-Stráže 1084
Dodatok č. 1/2011 k VZN č. 35/2008 o komunálnych odpadoch a drobných stavebných odpadoch a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 1031
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 5/2011 o dani z nehnuteľností 1624
Dodatok č. 1 k VZN č. 3/1999 o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Šaštín-Stráže 997
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/1999 o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Šaštín-Stráže 958
Príloha č. 1 k VZN č. 4/1999 991
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/1999 o úhradách za poskytované služby obcou Šaštín-Stráže 1024
Dodatok č. 1 k VZN č. 6/1999 Poriadok pre pohrebiská 896
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/1999 Poriadok pre pohrebiská 947
Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/1999 TRHOVÝ PORIADOK Mestského trhoviska na Nám. Slobody /parc.č. 777/1, k.ú. Šaštín/ 997
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2001 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia 926
Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2002 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu 991
Príloha č. 1 k VZN č. 2/2002 984

sastin bg dark