Zobr. počet 
Názov Počet návštev
Dodatok č. 1/2011 k VZN č. 35/2008 o komunálnych odpadoch a drobných stavebných odpadoch a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 1262
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 5/2011 o dani z nehnuteľností 1936
Dodatok č. 1 k VZN č. 3/1999 o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Šaštín-Stráže 1229
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/1999 o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Šaštín-Stráže 1211
Príloha č. 1 k VZN č. 4/1999 1248
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/1999 o úhradách za poskytované služby obcou Šaštín-Stráže 1294
Dodatok č. 1 k VZN č. 6/1999 Poriadok pre pohrebiská 1136
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/1999 Poriadok pre pohrebiská 1180
Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/1999 TRHOVÝ PORIADOK Mestského trhoviska na Nám. Slobody /parc.č. 777/1, k.ú. Šaštín/ 1217
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2001 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia 1140
Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2002 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu 1240
Príloha č. 1 k VZN č. 2/2002 1229
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 2/2002 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu 1342
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 3/2003 o podmienkach držania psov na území mesta 1289
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 4/2003 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 1162
Príloha č. 1 k VZN č. 9/2003 1287
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 9/2003 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu 1383
Dodatok č. 1 k VZN č. 10/2004 o usmerňovaní obchodnej činnosti na území mesta Šaštín-Stráže 1085
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 10/2004 o usmerňovaní obchodnej činnosti na území mesta Šaštín-Stráže 1223
Dodatok č. 4 k VZN č. 13/2004 o miestnych daniach na území mesta Šaštín-Stráže 1231

sastin bg dark