Zobr. počet 
Názov Počet návštev
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 5/2011 o dani z nehnuteľností 1730
Dodatok č. 1 k VZN č. 3/1999 o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Šaštín-Stráže 1068
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/1999 o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Šaštín-Stráže 1036
Príloha č. 1 k VZN č. 4/1999 1088
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/1999 o úhradách za poskytované služby obcou Šaštín-Stráže 1118
Dodatok č. 1 k VZN č. 6/1999 Poriadok pre pohrebiská 973
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/1999 Poriadok pre pohrebiská 1023
Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/1999 TRHOVÝ PORIADOK Mestského trhoviska na Nám. Slobody /parc.č. 777/1, k.ú. Šaštín/ 1075
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2001 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia 1003
Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2002 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu 1083
Príloha č. 1 k VZN č. 2/2002 1064
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 2/2002 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu 1152
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 3/2003 o podmienkach držania psov na území mesta 1127
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 4/2003 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 995
Príloha č. 1 k VZN č. 9/2003 1129
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 9/2003 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu 1175
Dodatok č. 1 k VZN č. 10/2004 o usmerňovaní obchodnej činnosti na území mesta Šaštín-Stráže 939
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 10/2004 o usmerňovaní obchodnej činnosti na území mesta Šaštín-Stráže 1068
Dodatok č. 4 k VZN č. 13/2004 o miestnych daniach na území mesta Šaštín-Stráže 1056
Dodatok č. 3 k VZN č. 13/2004 o miestnych daniach na území mesta Šaštín-Stráže 996

sastin bg dark