Zobr. počet 
Názov Počet návštev
Dodatok č. 3 k VZN č. 13/2004 o miestnych daniach na území mesta Šaštín-Stráže 1143
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 13/2004 o miestnych daniach na území mesta Šaštín-Stráže 1286
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 14/2004 o komunálnych odpadoch a drobných stavebných odpadoch a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 1222
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 15/2005 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov 1314
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 16/2005 o používaní pyrotechnických výrobkov na verejnosti prístupných miestach na území mesta Šaštín-Stráže 1191
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 17/2005 o niektorých opatreniach na úseku užívania miestnych komunikácií a verejných priestranstiev na území mesta Šaštín-Stráže 1208
Dodatok č. 1/2006 k VZN č. 19/2005 o dani z nehnuteľností 1124
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 19/2005 o dani z nehnuteľností 1340
Príloha č. 1 k VZN č. 20/2006 1217
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 21/2006 o vymedzení vyhradených miest a plôch na vylepovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane 1252
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 24/2007 o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území mesta Šaštín-Stráže 1246
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 25/2007 o dani z nehnuteľností 1144
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 26/2007 o komunálnych odpadoch a drobných stavebných odpadoch a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 1372
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 30/2008 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaštín-Stráže 1166
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 31/2008 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 1131
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 33/2008 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaštín-Stráže 1310
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 34/2008 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta Šaštín-Stráže 1346
Dodatok č. 1 k VZN č. 37/2008 o úhradách za poskytované služby mestom Šaštín-Stráže 1160
Dodatok č. 1 k VZN č. 38/2008 o miestnych daniach na území mesta Šaštín-Stráže 1152
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 38/2008 o miestnych daniach na území mesta Šaštín-Stráže 1138

sastin bg dark