Zobr. počet 
Názov Počet návštev
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 2/2002 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu 1050
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 3/2003 o podmienkach držania psov na území mesta 1032
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 4/2003 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 924
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 5/2003 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov mesta Šaštín-Stráže 1048
Príloha č. 1 k VZN č. 9/2003 1036
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 9/2003 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu 1066
Dodatok č. 1 k VZN č. 10/2004 o usmerňovaní obchodnej činnosti na území mesta Šaštín-Stráže 865
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 10/2004 o usmerňovaní obchodnej činnosti na území mesta Šaštín-Stráže 984
Dodatok č. 4 k VZN č. 13/2004 o miestnych daniach na území mesta Šaštín-Stráže 960
Dodatok č. 3 k VZN č. 13/2004 o miestnych daniach na území mesta Šaštín-Stráže 915
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 13/2004 o miestnych daniach na území mesta Šaštín-Stráže 946
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 14/2004 o komunálnych odpadoch a drobných stavebných odpadoch a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 982
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 15/2005 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov 1055
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 16/2005 o používaní pyrotechnických výrobkov na verejnosti prístupných miestach na území mesta Šaštín-Stráže 965
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 17/2005 o niektorých opatreniach na úseku užívania miestnych komunikácií a verejných priestranstiev na území mesta Šaštín-Stráže 977
Dodatok č. 1/2006 k VZN č. 19/2005 o dani z nehnuteľností 856
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 19/2005 o dani z nehnuteľností 1032
Príloha č. 1 k VZN č. 20/2006 968
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 20/2006 o poskytovaní dotácií 1043
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 21/2006 o vymedzení vyhradených miest a plôch na vylepovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane 994

sastin bg dark