Komisie mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo zriadilo ako svoje stále, poradné iniciatívne a kontrolné orgány komisie. Tie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb, najmä však z odborníkov zvolených mestským zastupiteľstvom. Predsedom komisie môže byť len poslanec.

Mestské zastupiteľstvo zriaďuje komisie pre nasledovné oblasti:

a/ stavebné a životné prostredie
b/ sociálna a bytová
c/ kultúra
d/ šport, mládež a telovýchova
e/ riešenie sťažností na primátora mesta a hlavného kontrolóra

f/ financie

Podľa potreby mestské zastupiteľstvo môže zriadiť aj ďalšie komisie.

Komisie najmä:

 1. v rámci poradnej funkcie vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným mestským zastupiteľstvom a mestskou radou, ako aj k návrhom zámerov miestneho významu z hľadiska zabezpečenia potrieb a záujmov obyvateľov mesta
 2. v rámci iniciatívnej funkcie vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie všetkých dôležitých otázok života mesta na rokovania zastupiteľstva a rady, predkladajú návrhy a podnety primátorovi a spolupracujú s mestským úradom v rámci svojej pôsobnosti
 3. v rámci kontrolnej funkcie sa podieľajú na výkone kontroly realizovania uznesení mestského zastupiteľstva, dodržiavania všeobecne záväzných nariadení mesta a vybavovania pripomienok, podnetov, sťažností a petícií obyvateľov mesta

Komisie Mestského zastupiteľstva:

 1. Komisia stavebná a životného prostredia
 2. Komisia sociálna a bytová
 3. Komisia kultúrna
 4. Komisia pre šport, mládež a telovýchovu
 5. Komisia na riešenie sťažností na primátora mesta a hlavného kontrolóra
 6. Finančná komisia

Komisia stavebná a životného prostredia:

 1. JUDr. Edita Lehocká – predsedníčka komisie
 2. Mgr. Rudolf Ovečka
 3. Mgr. Vladimír Hladík
 4. Marián Rozbora
 5. Anna Javorková

zapisovateľka - Elena Širočková

Komisia sociálna a bytová:

 1. Mgr. Vladimír Hladík – predseda komisie
 2. JUDr. Edita Lehocká
 3. Bc. Marián Konečný
 4. Marián Rozbora

 zapisovateľka - Margita Packová

Komisia kultúrna:

 1. Mgr. Gerda Fodorová – predsedníčka komisie
 2. Ivana Matúšová
 3. Mgr. Jana Ovečková
 4. Zdenka Tomišová
 5. Eva Buchtová

 zapisovateľka - Jana Labašová

Komisia pre šport, mládež a telovýchovu:

 1. Bc. Marián Konečný – predseda komisie
 2. Branislav Kozánek
 3. Vladimír Sofka ml.
 4. Igor Letko ml.
 5. Mgr. Dominik Bulka
 6. Ing. Tomáš Cvečka

zapisovateľka - Bc. Diana Javorková

Komisia na riešenie sťažností na primátora mesta a hlavného kontrolóra:

 1. JUDr. Edita Lehocká – predsedníčka komisie
 2. Silvia Suchá
 3. Marián Rozbora

zapisovateľka - Alena Poláková

 

Finančná komisia

 1. Ing. Marián Javorka - predseda komisie
 2. Ing. Mária Macejková
 3. Ing. Lukáš Lehocký
 4. Ing. Vojtech Stacha

zapisovateľka - Mária Petrášová, Bc. Miroslava Kubová

 

Sobášiaci:

 1. Mgr. Jaroslav Suchánek
 2. Mgr. Rudolf Ovečka
 3. Mgr. Gerda Fodorová

sastin bg dark