Správa o činnosti Mestskej rady od ostatného zasadania Mestského zastupiteľstva.

So správou o činnosti Mestskej rady od ostatného zasadania Mestského zastupiteľstva oboznámil prítomných Ing. Marián Javorka – zástupca primátora mesta, k čomu MsZ prijalo,

                                                           U z n e s e n i e  MsZ č. 167/2012

                                                           Mestské zastupiteľstvo

                                                           B e r i e  n a   v e d o m i e

                                                           správu o činnosti Mestskej rady od ostatného zasadania

                                                           Mestského zastupiteľstva, správa tvorí súčasť zápisnice.

Za predložený správu z prítomných 11 poslancov MsZ, hlasovalo 11 poslancov MsZ, proti hlasovalo 0 poslancov MsZ, hlasovania sa zdržalo 0 poslancov MsZ

 

 Správa o kontrolnej činnosti kontrolóra mesta za r. 2011.

Správu o kontrolnej činnosti kontrolóra mesta, predniesla kontrolórka mesta p. Mária Vizváryová, k čomu MsZ prijalo,

                                                           U z n e s e n i e  MsZ č. 168/2012

                                                           Mestské zastupiteľstvo

                                                           B e r i e  n a  v e d o m i e

                                                           Správu o kontrolnej činnosti kontrolóra Mesta Šaštín-

                                                           Stráže za rok 2011, ktorá tvorí súčasť zápisnice.

Predloženú správu z prítommých 11 polancov, zobralo na vedomie 11 poslancov MsZ, proti hlasovalo 0 poslancov MsZ, hlasovania sa zdržalo 0 poslancov MsZ.

 I. Zmena rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže r. 2012.

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na I. Zmenu rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na r. 2012 prijalo,

                                                           U z n e s e n i e  MsZ č. 169/2012

                                                           Mestské zastupiteľstvo

                                                           B e r i e  n a   v e d o m i e

1.zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1 v zmysle vnútorného predpisu č. 2/2011 o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu /ŠR/, z Európskej únie /EÚ/, zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru do rozpočtu obce, podľa prílohy. Predloženú 1. Zmenu rozpočtu z prítomných 11 poslancov MsZ, zobralo na vedomie 11 poslancov MsZ, proti bolo 0 poslancov MsZ, hlasovania sa zdržalo 0 poslancov MsZ.

 Dodatok č. 02/2012 k VZN č. 37/2008 o úhradách za poskytované služby Mestom Šaštín-Stráže.

Mestské zastupiteľstvo s návrhom na Dodatok č. 02/2012 k VZN č. 37/2008, oboznámila p. Matúšová, k čomu MsZ prijalo,

                                                           U z n e s e n i e  MsZ č. 170/2012

                                                           Mestské zastupiteľstvo

                                                           S ch v a ľ u j e

Dodatok č. 02/2012 k VZN č. 37/2008 o úhradách za poskytované služby Mestom Šaštín-Stráže. Za predložený Dodatok č. 02/2012 k VZN č. 37/2008 z prítomných 11 poslancov MsZ , hlasovalo 11 poslancov MsZ, proti Dodatku č. 02/2012 hlasovalo 0

poslancov MsZ, hlasovania sa zdržalo 0 poslancov MsZ. Návrh bol prítomnými poslancami jednohlasne schválený.

VZN Mesta Šaštín-Stráže č. 06/2012 o vymedzení vyhradených miest a plôch na vylepovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane.

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na VZN č. 06/2012 prijalo,

                                                           U z n e s e n i e  MsZ č. 171/2012

                                                           Mestské zastupiteľstvo

                                                           S ch v a ľ u j e

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Šaštín-Stráže č. 06/2012 o vymedzení vyhradených miest a plôch na vylepovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane, za predložené VZN č. 02/2012 z prítomných 11 poslancov MsZ, hlasovalo 11 poslancov MsZ, proti hlasovalo 0 poslancov MsZ, hlasovania sa zdržalo 0 poslancov MsZ. Návrh bol prítomnými poslancami jednohlasne schválený.

Štatút Mestskej knižnice Šaštín-Stráže – návrh.

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom Štatútu Mestskej knižnice v Šaštíne-Strážach prijalo,

                                                           U z n e s e n i e  MsZ č. 172/2012

                                                           Mestské zastupiteľstvo

                                                           S ch v a ľ u j e

Štatút Mestskej knižnice v Šaštíne-Strážach, za predložený Štatút Mestskej knižnice z prítomných 11 poslancov MsZ, hlasovalo 11  poslancov MsZ, proti hlasovalo 0 poslancov MsZ, hlasovania sa zdržalo 0 poslancov MsZ. Štatút Mestskej knižnice v Šaštíne-Strážach bol prítomnými poslancami jednohlasne schválený.

Výpožičný knižný poriadok Mestskej knižnice Šaštín-Stráže – návrh.

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na Výpožičný poriadok Mestskej knižnice v Šaštíne-Strážach prijalo,

                                                           U z n e s e n i e  MsZ č. 173/2012

                                                           Mestské zastupiteľstvo

                                                           S ch v a ľ u j e

Výpožičný knižničný poriadok Mestskej knižnice v Šaštíne-Strážach, za predložený Výpožičný knižničný  poriadok z prítomných 11 poslancov MsZ, hlasovalo 11 poslancov MsZ, proti hlasovalo 0 poslancov MsZ,

hlasovania sa zdržalo 0 poslancov MsZ. Výpožičný knižničný poriadok Mestskej knižnice Šaštín-Stráže, bol prítomnými poslancami jednohlasne schválený.

Správa o činnosti Centra voľného času Šaštín-Stráže.

Mestské zastupiteľstvo prijalo,

                                                           U z n e s e n i e  MsZ č. 174/2012                                                                         Mestské zastupiteľstvo

                                                           B e r i e  n a  v e d o m i e

správu o činnosti Centra voľného času v Šaštíne-Strážach, ktorú predniesla p. Anna Paľkovičová.

Predloženú správu z prítomných 11 poslancov, zobralo na vedomie 11 poslancov MsZ, proti hlasovalo 0 poslancov MsZ, hlasovania sa zdržalo 0 poslancov MsZ.

 

Správa audítora za r. 2010.

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so správou audítora za r. 2010 prijalo,

                                                           U z n e s e n i e  MsZ č. 175/2012

                                                           Mestské zastupiteľstvo

                                                           B e r i e  n a  v e d o m i e

správu audítora za r. 2010, ktorá tvorí súčasť zápisnice.

Predloženú správu audítora za r. 2010 z prítomných 11 poslancov MsZ, zobralo na vedomie 11 poslancov MsZ, proti bolo 0 poslancov MsZ, hlasovania sa zdržalo 0 poslancov MsZ.

 Návrh na cenník služieb Mestskej knižnice v Šaštíne-Strážach.

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na cenník služieb Mestskej knižnice v Šaštíne-Strážach prijalo,

                                                           U z n e s e n i e  MsZ č, 176/2012

                                                           Mestské zastupiteľstvo

                                                           S ch v a ľ u j e

                                                           Cenník služieb Mestskej knižnice v Šaštíne-Strážach.

                                                           Z prítomných 11 poslancov MsZ hlasovalo za predlože-

                                                           ný cenník Mestskej knižnice 11 poslancov MsZ, proti

hlasovalo 0 poslancov MsZ, hlasovania sa zdržalo 0   poslancov MsZ.

 Návrh na zrušenie Uznesenia MsZ č. 151/2011.

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na zrušenie Uznesenia MsZ č. 151/2011 prijalo,

                                                           U z n e s e n i e  MsZ č. 177/2012

                                                           Mestské zastupiteľstvo

                                                           S ch v a ľ u j e    z r u š e n i e

Uznesenia MsZ č. 151/2011, zo dňa 14.12.2011, ktorým bol schválený odpredaj časti mestské pozemku parc.č. 107/1diel 1 vo výmere 10 m2 a pozemku parc.č. 589/78

diel 6 a 7 vo výmere 29 m2 ,spolu 39 m2 p. Karolíne Waldeckerovej, byt. Domky 281, Šaštín-Stráže, z dôvodu úmrtia p. Waldeckerovej. Uvedené časti pozemku budú následne odpredané deťom p. Waldeckerovej, ktoré požiadali o odpredaj.

Za zrušenie predloženého návrhu z prítomných 11 poslancov MsZ, hlasovalo 11 poslancov MsZ, proti hlasovalo 11 poslancov MsZ, hlasovania sa zdržalo 11 poslancov MsZ.

 Ing. Alena Waldeckerová byt. Senica, Š. Pilárika 2674/4 – žiadosť o odpredaj časti mestského pozemku.

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so žiadosťou nižšie menovaných o odpredaj časti mestského pozemku prijalo,

                                               U z n e s e n i e  MsZ č. 178/2012

                                                           Mestské zastupiteľstvo

                                                           S ch v a ľ u j e

podľa § 9 odst. 2 písm. a/ zákona č. 138/91 Zb.z.

o majetku obcí,  odpredaj časti mestského pozemku

parc.č. 107/1 diel 1 vo výmere 10 m2, parc.č. 589/78 diel 6 vo výmere 7 m2 a diel 7 vo výmere 22 m2, spolu 39 m2 v k.ú. Stráže, Ing. Alene Waldeckerovej, byt. Senica, Š. Pilárika 2674/4, Mgr. Viere Vidlárovej, byt. Muškátova 34, Bratislava, Mgr. Márii Fabiánovej byt. Skalica, Dr. Clementisa 40 a Mgr. Ľudovítovi Waldeckerovi, byt. Skalica, SNP 26.

Cena pozemku sa stanovuje na 4,98 € za m2 .

Sumu za odkúpený pozemok kupujúci Mestu Šaštín-Stráže, vyplatia pred podpísaním kúpnej zmluvy, priloženou poštovou poukážkou. 

Kúpnu zmluvu a vklad do katastra nehnuteľností si dajú kupujúci vypracovať na vlastné náklady, do 60 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení žiadosti uznesením mestského zastupiteľstva. Ak  zo strany kupujúceho nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy do 60 dní od doručenia uznesenia, mesto môže predložiť návrh na jeho zrušenie.

                                                           Mestské zastupiteľstvo

                                                           S p l n o m o c ň u j e

Ing. Radovana Prsteka –  primátora mesta podpísaním kúpnej zmluvy a prevodom nehnuteľnosti.

Za predložený návrh na odpredaj pozemku vyššie menovaným, z prítomných 11 poslancov MsZ, hlasovalo 11 poslancov MsZ, proti hlasovalo 0 poslancov MsZ, hlasovania sa zdržalo 0 poslancov MsZ.

 

p. Martin Mikula a manž. Eva, byt. Zákostolie 788, Šaštín-Stráže – žiadosť o odpredaj časti mestského pozemku.

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so žiadosťou nižšie menovaných o odpredaj časti mestského pozemku prijalo,

                                                           U z n e s e n i e  MsZ č. 179/2012

                                                           Mestské zastupiteľstvo

                                                           S ch v a ľ u j e

podľa § 9 odst. 2 písm. a/ zákona č. 138/91 Zb.z.

o majetku obcí,  odpredaj časti mestského pozemku

parc.č. 212/4 vo výmere 46 m2, novovzniknuté parcely č. 1240/2 diel 5 vo výmere 1 m2, parc.č. 1241 diel 9 vo výmere 40 m2, parc.č. 1240/3 diel 5 vo výmere 5 m2, v k.ú. Šaštín,  p. Martinovi Mikulovi a manž. Eve, byt. Šaštín-Stráže, Zákostolie 788. Cena pozemku sa stanovuje na 10,-€ za m2. Kúpnu zmluvu a vklad do katastra nehnuteľností si dajú kupujúci vypracovať na vlastné náklady, do 60 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení žiadosti uznesením mestského zastupiteľstva. Ak  zo strany kupujúceho nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy do 60 dní od doručenia uznesenia, mesto môže predložiť návrh na jeho zrušenie.

Mestské zastupiteľstvo

                                                           S p l n o m o c ň u j e

Ing. Radovana Prsteka –  primátora mesta podpísaním kúpnej zmluvy a prevodom nehnuteľnosti.

Za predložený návrh na odpredaj pozemku vyššie menovaným, z prítomných 11 poslancov MsZ, hlasovalo 11 poslancov MsZ, proti hlasovalo 0 poslancov MsZ, hlasovania sa zdržalo 0 poslancov MsZ.

p. Jaroslav Sládek a manž. Božena, byt. Senica, M. Nešpora 901/1 – žiadosť o zámenu časti mestského pozemku.

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so žiadosťou nižšie menovaných o zámenu časti mestského pozemku prijalo,

                                                           U z n e s e n i e  MsZ č. 180/2012

                                                           Mestské zastupiteľstvo

                                                           S ch v a ľ u j e

podľa § 9 odst. 2 písm. a/ zákona č. 138/91 Zb.z.

o majetku obcí, žiadosť p. Jaroslava Sládka a manž. Boženy, byt. Senica, M. Nešpora 901/1 o zámenu časti mestského pozemku parc.č. 1916/1 diel 1 k pozemku parc.č. 1916/21, vo výmere 23 m2, v k.ú. Šaštín, lokalita RO Gazárka, za pozemok vo vlastníctve manželov Sládkovych parc.č. 1916/21 diel 2 k pozemku parc.č. 1916/1 o výmere 23 m2 v k.ú. Šaštín. lokalita RO Gazárka. Zámennú zmluvu a vklad do katastra

nehnuteľností si dajú žiadatelia vypracovať na vlastné náklady, do 60 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení žiadosti uznesením mestského zastupiteľstva. Ak  zo strany žiadateľov nedôjde k uzavretiu zámennej  zmluvy do 60 dní od doručenia uznesenia, mesto môže predložiť návrh na jeho zrušenie.

Mestské zastupiteľstvo

                                                           S p l n o m o c ň u j e

Ing. Radovana Prsteka –  primátora mesta podpísaním kúpnej zmluvy a prevodom nehnuteľnosti.

Za predložený návrh na zámenu pozemku vyššie menovaným, z prítomných 11 poslancov MsZ, hlasovalo 11 poslancov MsZ, proti hlasovalo 0 poslancov MsZ, hlasovania sa zdržalo 0 poslancov MsZ.

p.Štefan Korman, byt. Šaštín-Stráže, Zápotočná 1079 – ponuka na odpredaj pozemku pod TJ Slovan Šaštín.

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní návrhu na odkúpenie pozemkov od nižšie menovaného prijalo,

U z n e s e n i e  MsZ č. 181/2012

                                                           Mestské zastupiteľstvo

                                                           S ch v a ľ u j e

                                                           podľa § 9 odst. 2 písm. a/ zákona č. 138/91 Zb.z.

o majetku obcí vykúpenie pozemkov od p. Štefana Kormana, byt. Šaštín-Stráže, Zápotočná 1079, jedná sa o pozemky pod štadiónom TJ Slovan Šaštín, parc.č. 2758 vo výmere 1020 m2, zapísanej na LV č. 517 a ½ pozemku parc.č. 2767 zapísanej na LV 2540, o celkovej výmere 4122 m2, t.j. 2061 m2, spolu 3081m2 v k.ú. Šaštín. Pozemok sa vykupuje za cenu 3,- € za m2, kúpnu zmluvu a vklad do katastra nehnuteľností si dajú predávajúci vypracovať na vlastné náklady

                                                           Mestské zastupiteľstvo

                                                           S p l n o m o c ň u j e

                                                           Ing. Radovana Prsteka – primátora mesta podpísaním

                                                           kúpnej zmluvy a prevodom nehnuteľnosti.

Za predložený návrh na vykúpenie pozemku od vyššie menovaného, z prítomných 11 poslancov MsZ, hlasovalo 11 poslancov MsZ, proti hlasovalo 0 poslancov MsZ, hlasovania sa zdržalo 0 poslancov MsZ.

Mgr. Pavel Korman, byt. Holíč, Sasinkova 20 – ponuka na odpredaj pozemku pod TJ Slovan Šaštín.

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní návrhu na odkúpenie pozemkov od nižšie menovaného prijalo,

U z n e s e n i e  MsZ č. 182/2012

                                                           Mestské zastupiteľstvo

                                                           S ch v a ľ u j e

                                                           podľa § 9 odst. 2 písm. a/ zákona č. 138/91 Zb.z.

o majetku obcí vykúpenie pozemkov od Mgr. Pavla Kormana, byt. Holíč, Sasinkova 20, jedná sa o pozemok pod štadiónom TJ Slovan Šaštín, ½ pozemku parc.č. 2767, zapísanej na LV č. 2540 o celkovej výmere 4122 m2, t.j. 2061 m2, v k.ú. Šaštín.

Pozemok sa vykupuje za cenu 3,- € za m2, kúpnu zmluvu a vklad do katastra nehnuteľností si dajú predávajúci vypracovať na vlastné náklady

                                                           Mestské zastupiteľstvo

                                                           S p l n o m o c ň u j e

                                                           Ing. Radovana Prsteka – primátora mesta podpísaním

                                                           kúpnej zmluvy a prevodom nehnuteľnosti.

Za predložený návrh na vykúpenie pozemku od vyššie menovaného, z prítomných 11 poslancov MsZ, hlasovalo 11 poslancov MsZ, proti hlasovalo 0 poslancov MsZ, hlasovania sa zdržalo 0 poslancov MsZ.

 p. Viera Ďatelinková, byt. Bratislava, Nobelovo nám. 10, zastúpená p. Dušanom Matulom, byt. Trenčín, Halalovka 31 – ponuka na vykúpenie pozemku pod TJ Slovan Šaštín.

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní návrhu na odkúpenie pozemkov od nižšie menovaného prijalo,

U z n e s e n i e  MsZ č. 183/2012

                                                           Mestské zastupiteľstvo

                                                           S ch v a ľ u j e

                                                           podľa § 9 odst. 2 písm. a/ zákona č. 138/91 Zb.z.

o majetku obcí vykúpenie pozemkov od p. Viery Ďatelinkovej, byt. Bratislava, Nobelovo námestie 10, zastúpenej p. Dušanom Matulom, byt. Trenčín, Halalovka 31. Jedná sa o pozemky pod TJ Slovan Šaštín, pozemok parc.č. 2764 diel 12 vo výmere 204 m2, diel 13 vo výmere 191 m2, parc.č. 2765 diel 14 vo výmere 403 m2, diel 15 vo výmere 158 m2, parc.č. 2800 diel 41 vo výmere 88 m2, v k.ú. Šaštín, spolu 1044 m2.

Pozemok sa vykupuje za cenu 3,- € za m2, kúpnu zmluvu a vklad do katastra nehnuteľností si dajú predávajúci vypracovať na vlastné náklady

                                                           Mestské zastupiteľstvo

                                                           S p l n o m o c ň u j e

                                                           Ing. Radovana Prsteka – primátora mesta podpísaním

                                                           kúpnej zmluvy a prevodom nehnuteľnosti.

Za predložený návrh na vykúpenie pozemku od vyššie menovaných, z prítomných 11 poslancov MsZ, hlasovalo

11 poslancov MsZ, proti hlasovalo 0 poslancov MsZ, hlasovania sa zdržalo 0 poslancov MsZ.

 p. Jana Poláková, byt. Novoveská 1619, Šaštín-Stráže – žiadosť o odpredaj mestského pozemku.

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so žiadosťou nižšie menovanej o odpredaj mestského pozemku prijalo,

                                                           U z n e s e n i e  MsZ č. 184/2012

                                                           Mestské zastupiteľstvo

                                                           P r e d b e ž n e  s ch v a ľ u j e

podľa § 9 odst. 2 písm. a/ zákona č. 138/91 Zb.z.

o majetku obcí,  odpredaj časti mestského pozemku

parc.č. 1995/1,  pozemok parc.č. 1995/14 presnú výmeru určí nový geometrický plán, v k.ú. Šaštín, p. Jane Polákovej, byt. Novoveská 1619, Šaštín-Stráže. Cena pozemku sa stanovuje na 4,98 € za m2. Uvedený majetok mesta, bude odpredaný ako majetok hodný osobitného zreteľa podľa VZN č. 48/2010 Zásady hospodárenia s majetkom Mesta Šaštín-Stráže, čl. 4 bod B ods. 10e. Na

predávanom pozemku bude zriadené vecné bremeno, z dôvodu budovania plánovaného obchvatu, ďalej bude upravený geometrický plán, kde bude odčlenená parcela, na ktorej sa nachádza vodovodná prípojka, po týchto úpravách bude opätovne žiadosť o odpredaj pozemku postúpená mestskému zastupiteľstvu na schválenie. Za predložený návrh z prítomných 11 poslancov MsZ, hlasovalo 11 poslancov MsZ, proti hlasovalo 0 poslancov MsZ, hlasovania sa zdržalo 0 poslancov MsZ

 Návrh na plán zasadaní Mestského zastupiteľstva v roku 2012.

Prednostka MsÚ Ing. Macejková predložila poslancom Mestského zastupiteľstva 2 varianty plánu zasadnutí MsZ v r. 2012, k čomu MsZ prijalo,

U z n e s e n i e  MsZ č. 185/2012

                                                           Mestské zastupiteľstvo

                                                           S ch v a ľ u j e

plán zasadaní Mestského zastupiteľstva v roku 2012 variant č. 2. Za predložený variant č. 2, z prítomných 11 poslancov MsZ, hlasovalo 11 poslancov MsZ, proti hlasovalo 0 poslancov MsZ, hlasovania sa zdržalo 0 poslancov MsZ

 p. Eva Krajanová, byt. Bratislava, Muškátova 24, p. Boris Mlátilík, Bratislava, Majerníkova 8 – opätovná ponuka na odpredaj podielu bytového domu a priľahlého pozemku na Štúrovej ul. LV č. 3894.

Mestské zastupiteľstvo po opätovnom prejednaní ponuky na odpredaj podielu bytového domu a priľahlého pozemku, od nižšie menovaných  prijalo,

U z n e s e n i e  MsZ č. 186/2012

                                                           Mestské zastupiteľstvo

                                                           S p l n o m o c ň u j e

primátora mesta na jednanie o kúpe podielov bytového domu a priľahlého pozemku na Štúrovej ulici, zapísanej na LV č. 3894, od p. Evy Krajanovej, byt. Bratislava, Muškátova 24, p. Borisa Mlátilíka, byt. Bratislava, Majerníkova 8 a od Ministerstva vnútra SR Bratislava, za podmienok, ktoré boli stanovené na zasadaní Mestskej rady: p. Krajanovej a p. Mlátilíkovi vyplatí mesto Šaštín-Stráže každému 5.000,- € a Ministerstvu vnútra SR v Bratislave vyplatí 9.000,- €. Za predložený návrh z prítomných 11 poslancov MsZ, hlasovalo 11 poslancov MsZ, proti hlasovalo 0 poslancov MsZ, hlasovania sa zdržalo 0 poslancov MsZ

 Zmeny a doplnky územného plánu mesta Šaštín-Stráže č. 1/2011- proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie.

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie – Zmeny a doplnky územného plánu mesta Šaštín-Stráže č. 1/2011 prijalo,

 

                                                           U z n e s e n i e  MsZ č. 187/2012

                                                           Mestské zastupiteľstvo

                                                           S ú h l a s í

so záväzkom, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie -Zmeny a doplnky územného plánu mesta Šaštín-Stráže č. 1/2011 potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie medzi poskytovateľom Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a žiadateľom  Mestom Šaštín-Stráže. Za predložený návrh z prítomných 11 poslancov MsZ hlasovalo 11 poslancov MsZ, proti hlasovalo 0 poslancov MsZ, hlasovania sa zdržalo 0 poslancov MsZ.

 Návrh na vypracovanie dodatku ku všetkým nájomným zmluvám, uzatvoreným na bytové a nebytové priestory.

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na vypracovanie dodatku ku všetkým nájomným zmluvám, ktoré má Mesto Šaštín-Stráže, uzatvorené na bytové i nebytové priestory prijalo,

                                                           U z n e s e n i e  MsZ č. 188/2012

                                                           Mestské zastupiteľstvo

                                                           S ú h l a s í

s vypracovaním dodatku ku všetkým nájomným zmluvám, ktoré má Mesto Šaštín-Stráže uzatvorené na

bytové i nebytové priestory, v ktorom bude zapracované: „nájomník si drobné opravy vo výške do 200,-€ vykoná sám na vlastné náklady“. Za predložený návrh na vypracovanie dodatku k nájomným zmluvám z prítomných 11 poslancov MsZ, hlasovalo 11 poslancov MsZ, proti hlasovalo 0 poslancov MsZ, hlasovania sa zdržalo 0 poslancov MsZ.

Centrum voľného času a Mestská knižnica – návrh na umiestnenie lokálneho kamerového systému na budovu.

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s problémom prijalo,

                                                           U z n e s e n i e  MsZ č. 189/2012

                                                           Mestské zastupiteľstvo

                                                           S ú h l a s í

s umiestnením lokálneho kamerového systému na budovu Mestskej knižnice a Centra voľného času. Za predložený návrh z prítomných 11 poslancov MsZ, hlasovalo 11 poslancov MsZ, proti hlasovalo 0 poslancov MsZ, hlasovania sa zdržalo 0 poslancov MsZ.

sastin bg dark