Uznesenia zo VI. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva zo dňa 26. apríla 2012.

 

 Správa o činnosti Mestskej rady od ostatného zasadania Mestského zastupiteľstva.

So správou o činnosti Mestskej rady od ostatného zasadania Mestského zastupiteľstva oboznámil prítomných Ing. Marián Javorka – zástupca primátora mesta, k čomu MsZ prijalo,

                                                                              U z n e s e n i e  MsZ č. 190/2012

                                                                              Mestské zastupiteľstvo

                                                                              B e r i e  n a   v e d o m i e

                                                                              správu o činnosti Mestskej rady od ostatného zasadania

                                                                              Mestského zastupiteľstva, správa tvorí súčasť zápisnice.

                                                                              Za predloženú správu z prítomných 10 poslancov MsZ,

                                                                              hlasovalo 10 poslancov MsZ, proti hlasovalo 0 poslancov MsZ

                                                           hlasovania sa zdržalo 0 poslancov MsZ.

 

 Záznam z vykonania kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Mesta Šaštín-Stráže za II. polrok 2011.    

Mestské zastupiteľstvo s výsledkom vykonanej kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva oboznámila kontrolórka mesta p. Mária Vizváryová, k čomu MsZ prijalo,

                                                                              U z n e s e n i e  MsZ č. 191/2012

                                                                              Mestské zastupiteľstvo

                                                                              B e r i e  n a   v e d o m i e

záznam z vykonania kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Mesta Šaštín-Stráže za II. polrok 2011. Záznam

                                                                              tvorí súčasť zápisnice.

2. Zmena rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže r. 2012.

a/ Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s 2. Zmenou rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže prijalo,

                                                                              U z n e s e n i e MsZ č. 192/2012

                                                                              Mestské zastupiteľstvo

                                                                              S ch v a ľ u j e

2. Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2 a 3 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a, b  a § 10 ods. 7 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov  podľa priloženého návrhu:

Zmena  v rozpočte mesta,

podľa priloženého návrhu

Rozpočet na rok 2012

v €

Návrh na

2. zmenu rozpočtu na rok 2012 v €

2. zmena rozpočtu na rok 2012

v €

Bežné príjmy

210 150,00

-

+    9 201,00

219 351,00

Kapitálové príjmy

0

-

0

0

Finančné operácie príjmové

120 216,00

-

+  55 040,43

175 256,43

Príjmy spolu

330 366,00

-

+  64 241,43

394 607,43

Zmena  v rozpočte mesta,

podľa priloženého návrhu

Rozpočet na rok 2012

v €

Návrh na

2. zmenu rozpočtu na rok 2012 v €

2. zmena rozpočtu na rok 2012

v €

Bežné výdavky

332,00

-

+  59 748,00

60 080,00

Kapitálové výdavky

27 000,00

-

+    4 493,43 

31 493,43

Finančné operácie výdavkové 

50 547,00

Kód 41

  -  50 547,00

0,00

Finančné operácie výdavkové

0,00

Kód 46

+  50 547,00

50 547,00

Výdavky spolu

77 879,00

-

+  64 241,43 

142 120,43

a) Presunom rozpočtových kapitálových prostriedkov v sume 27 000,00 € sa nemenia celkové príjmy a celkové  výdavky.

b) Povolené prekročenie bežných výdavkov o sumu 9 201,00 € pri dosiahnutí vyšších bežných príjmov o sumu  9 201,00  € .  Povolené prekročenie výdavkov o sumu 4 493,43  €  vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu je kryté  prostriedkami z rezervného fondu.  U finančných operácii výdavkových v sume 50 547,00 € je zmena: kód zdroja 41 sa mení na kód zdroja 46 – prostriedky z rezervného fondu.

Za predloženú 2. Zmenu rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže pre r.

2012 z prítomných 10 poslancov MsZ, hlasovalo 10 poslancov MsZ, proti hlasovalo 0 poslancov MsZ, hlasovania sa zdržalo 0 poslancov MsZ.

b/ Kontrolórka mesta p. Vizváryová  predložila vyjadrenie k 2. Zmene rozpočtu Mesta, k čomu MsZ prijalo,

                                                                              U z n e s e n i e  MsZ č. 193/2012

                                                                              Mestské zastupiteľstvo

                                                                              B e r i e   n a   v e d o m i e

                                                                              Vyjadrenie hlavnej kontrolórky mesta, ktoré bolo dané inter-

                                                                              ným zápisom, v ktorom doporučila schváliť 2. Zmenu rozpoč-

                                                                              tu Mesta Šaštín-Stráže pre r. 2012.

 

 Dodatok č. 01/2012 k VZN č. 53/2011 – Prevádzkový poriadok pohrebísk a domov   smútku Mesta  Šaštín-Stráže.

Ing. Mária Macejková – prednostka MsÚ oboznámila Mestské zastupiteľstvo s návrhom Dodatku č.01/2012 k VZN č. 53/2011, k čomu MsZ prijalo,

                                                                              U z n e s e n i e  MsZ č. 194/2012

                                                           Mestské zastupieľstvo

                                                           S ch v a ľ u j e

Dodatok č. 01/2012 k VZN č. 53/2011 – Prevádzkový poriadok pohrebísk a domov smútku Mesta Šaštín-Stráže, za predložený Dodatok č. 01/2012 z prítomných 10 poslancovMsZ, hlasovalo 10 poslancov MsZ, proti hlasovalo 0 poslancov MsZ, hlasovania sa zdržalo 0 poslancov MsZ. Dodatok č. 01/2012 k VZN č. 53/2011 bol prítomnými poslancami jednohlasne schválený.

 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Šaštín-Stráže č. 07/2012 o udržiavaní čistoty,  o ochrane životného prostredia a zelene, o zimnej údržbe miestnych komunikácií, chodníkov a iných verejných priestranstiev v Meste Šaštín-Stráže. 

Ing. Mária Macejková – prednostka MsÚ oboznámila MsZ s návrhom VZN č. 07/2012 o udržiavaní čistoty, o ochrane životného prostredia a zelene, o zimnej údržbe miestnych komunikácií, chodníkov a iných verejných  priestranstiev v Meste Šaštín-Stráže, k čomu MsZ prijalo,

                                                                               U z n e s e n i e  MsZ č. 195/2012

                                                           Mestské zastupieľstvo

                                                           S ch v a ľ u j e

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Šaštín-Stráže č. 07/2012 o udržiavaní čistoty, o ochrane životného prostredia a zelene, o zimnej údržbe miestnych komunikácií, chodníkov a iných verejných priestranstiev v Meste Šaštín-Stráže. Za VZN č. 07/2012 z prítomných 10 poslancov MsZ hlasovalo 10 poslancov MsZ, proti hlasovalo 0 poslancov MsZ, hlasovania sa zdržalo 0 poslancov MsZ. VZN č. 07/2012 bolo prítomnými poslancami jednohlasne schválené.

 Voľba členov Rady školy.    

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na voľbu členov  Rady školy pri Základnej škole na Štúrovej ulici, pri Základnej škole na Hviezdoslavovej ulici, pri Materskej škole, pri Základnej umeleckej škole, pri CVČ, zvolilo nasledovných členov.

                                                                              U z n e s e n i e  MsZ č. 196/2012

                                                           Mestské zastupieľstvo

                                                                              V o l í

v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a o znení a doplnení niektorých zákonov  a Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej správy, nasledovných členov Rady školy:

Rada školy pri Základnej škole na Štúrovej ul. č. 1115 – 4 zástupcovia: p. Ivana Matúšová, JUDr. Tomáš Packa, Ing. Ľudovít Suchý, Mgr. Jaroslav Suchánek,

Rada školy pri ZŠ na Hviezdoslavovej ul. č. 1462 -  1 zástupca: p. Viera Kubeňáková

Rada školy pri MŠ na ul. M. Nešpora č. 1365 – 2 zástupcovia: p. Martina Trvalcová, Ing. Oto Kozánek

Rada školy pri ZUŠ na ul. J. Hollého 654 – 2 zástupcovia: p. Margita Packová, Ing. Mária Macejková

Rada školy pri CVČ na Hviezdoslavovej ul. č. 1462 – 2 zástupcovia : Ing. Marián Javorka, Ing. Gabriela Baďurová

Uvedených zástupcov z prítomných 10 poslancov MsZ zvolilo 10 poslancov MsZ, proti hlasovalo 0 poslancov MsZ, voľby sa zdržalo 0 poslancov MsZ.

 Budovanie kanalizácie v Meste Šaštín-Strážre – informácia.

Ing. Mária Macejková – prednostka MsÚ, informovala poslancov MsZ a hostí o priebehu prác na budovaní kanalizácie v Meste Šaštín-Stráže, k čomu MsZ prijalo,

                                                                              U z n e s e n i e  MsZ č. 197/2012

                                                           Mestské zastupiteľstvo

                                                           B e r i e   n a  v e d o m i e

                                                           Informáciu o postupe prác na budovaní kanalizácie

                                                           v Meste Šaštín-Stráže, prednesenú Ing. Máriou Macej-

                                                           kovou – prednostkou MsÚ.

 

Úprava platu kontrolóra mesta .

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na úpravu platu kontrolóra mesta prijalo,

                                                                              U z n e s e n i e  MsZ č. 198/2012

                                                           Mestské zastupiteľstvo

                                                           B e r i e   n a    v e d o m i e

oznámenie Štatistického úradu SR o priemernej mesačnej mzde zamestnanca v národnom hospodárstve SR za rok 2011 vo výške 786,- € a na základe uvedenej sumy upravuje plat kontrolóra mesta, s účinnosťou od 01.01. 2012.

 Úprava platu primátora mesta.

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení s návrhom na úpravu platu primátora Mesta Šaštín-Stráže prijalo,

 

                                                           U z n e s e n i e  MsZ č. 199/2012

                                                                              Mestské zastupiteľstvo

                                                                              S ch v a ľ u j e

úpravu platu primátora mesta Šaštín-Stráže, na základe oznámenia ŠÚ SR o priemernej mesačnej mzde zamestnanca v hospodárstve SR za rok 2011 vo výške 786,- €, 2,34 násobok. Podľa § 4 odst. 2 Mestské zastupiteľstvo tento plat zvyšuje o 34 %. Plat primátora mesta je spolu vo výške 2.464,58 €. Úprava platu primátora je s účinnosťou od 01.01. 2012. Za úpravu platu primátora mesta z prítomných 10 poslancov MsZ, hlasovalo 10 poslancov MsZ, proti hlasovalo 0 poslancov MsZ, hlasovania sa zdržalo 0 poslancov MsZ.

 Ing. Silver Mračna a JUDr. Jarmila Mračnová, byt. Moravský Svätý Ján 256 – ponuka na odkúpenie pozemku pod plánovanú komunikáciu.

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní ponuky od Ing. Silvera Mračnu a JUDr. Jarmily Mračnovej, byt. Moravský Svätý Ján č. 256, na odkúpenie pozemku pod plánovanú cestu v k.ú. Šaštín prijalo,

 

 

 

                                                           U z n e s e n i e  MsZ č. 200/2012

                                                           Mestské zastupiteľstvo

                                                           P r e d b e ž n e   s ch v a ľ u j e

odkúpenie pozemku pod plánovanú cestu podľa Územného plánu na ulici Pri kadúbku od Ing. Silvera Mračnu a JUDr. Jarmily Mračnovej, byt. Moravský Svätý Ján č. 256. Jedná sa o parc.č. 1730/89 vo výmere cca 1000 m2 v k.ú. Šaštín, za symbolické 1,- Euro.  Presnú výmeru určí geometrický plán a návrh bude opätovne predložený MsZ na schválenie. Za odkúpenie pozemku z prítomných 10 poslancov MsZ hlasovalo 9 poslancov MsZ, proti hlasovalo 0 poslancov MsZ, hlasovania sa zdržalo 1 poslanec MsZ p. Ján Cintula.

Návrh na odkúpenie rodinného domu a pozemku zapísaných na liste vlastníctva č. 3894 do vlastníctva Mesta Šaštín-Stráže.

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní ponuky na odkúpenie rodinného domu a pozemkov zapísaných na liste vlastníctva č. 3894 v k.ú. Šaštín prijalo,

                                                                              U z n e s e n i e  MsZ č. 201/2012

                                                           Mestské zastupiteľstvo

                                                           S ch v a ľ u j e

podľa  zákona č. 138/91 Zb. odkúpenie do vlastníctva Mesta Šaštín-Stráže, rodinného domu a pozemkov zapísaných na liste vlastníctva č. 3894, k.ú. Šaštín. Pozemok parc.č. 418/1 o výmere 205 m2 zastavané plochy a nádvoria, parc.č. 418/2 vo výmere 123 m2 zastavané plochy a nádvoria, parc.č. 419 o výmere 32 m2 zastavané plochy a nádvoria, parc.č. 420/1 záhrady vo výmere 284 m2, parc.č. 420/2 záhrady vo výmere 40 m2, parc.č. 431/4 vo výmere 42 m2 zastavané plochy a nádvoria, parc.č. 432/2 vo výmere 155 m2 zastavané plochy a nádvoria, 444/11 vo výmere 351 m2 ostatné plochy, parc.č.

444/12 vo výmere 94 m2, rodinný dom súpisné číslo 569 na pozemku parc.č. 418/2, od Ministerstva vnútra SR, Bratislava, Pribinova ul. č. 2, ktoré je vlastníkom v spoluvlastníckom podiele ½, od p. Evy Krajanovej, byt. Bratislava, Muškátová 24, ktorá je vlastníkom v spoluvlastníckom podiele ¼, a od p. Borisa Mlátilíka, byt. Bratislava, Majerníkova 8, ktorý je vlastníkom v spoluvlastníckom podiele ¼. Ministerstvo vnútra SR odpredá svoj spoluvlastnícky podiel  mestu Šaštín-Stráže za cenu 9.000,- €, p. Eva Krajanová odpredáva spoluvlastnícky podiel za cenu 5.000,- €, p. Boris Mlátilík odpredáva spoluvlastnícky podiel za cenu 5.000,- €. Kúpnu zmluvu a návrh na vklad do katastra nehnuteľností si dajú predávajúci vypracovať na vlastné náklady. Za odkúpenie pozemku do vlastníctva Mesta Šaštín-Stráže z prítomných 10 poslancov MsZ, hlasovalo 10 poslancov MsZ, proti hlasovalo 0 poslancov MsZ, hlasovania sa zdržalo 0 poslancov MsZ.

Mestské zastupiteľstvo

S p l n o m o c ň u j e

Ing. Radovana Prsteka – primátora mesta podpísaním kúpnej

zmluvy a prevodom nehnuteľnosti.

 p. Anna Pešková, byt. Bratislava, Ľ. Zúbka 31 – žiadosť o odpredaj mestského pozemku.

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti nižšie menovanej o odpredaj mestského  pozemku prijalo,

 

                                                           U z n e s e n i e   MsZ č. 202/2012

                                                                              Mestské zastupiteľstvo

                                                                              S ch v a ľ u j e

odpredaj časti mestského pozemku parc. č. 1916/1 vo výmere 18 m2 k pozemku parc.č. 1896, v k.ú. Šaštín, lokalita RO Gazárka, p. Anny Peškovej, byt. Bratislava, Ľ. Zúbka 31, podľa zákona č. 138/91 Zb.§ 9a, odst.8 písm. a. Cena pozemku sa stanovuje na 39,83 € za m2. Sumu za odkúpený pozemok kupujúca, Mestu Šaštín-Stráže, vyplatí pred podpísaním kúpnej zmluvy priloženou poštovou  poukážkou.  Kúpnu zmluvu a vklad do katastra nehnuteľností si kupujúca dá vypracovať na vlastné náklady, do 60 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení žiadosti uznesením mestského zastupiteľstva. Ak zo strany žiadateľov nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy do 60 dní od doručenia uznesenia, mesto môže predložiť návrh na jeho zrušenie. Za odpredaj pozemku z prítomných 10 poslancov MsZ, hlasovalo 10 poslancov MsZ, proti hlasovalo 0 poslancov MsZ, hlasovania sa zdržalo 0 poslancov MsZ.

Mestské zastupiteľstvo

S p l n o m o c ň u j e

Ing. Radovana Prsteka – primátora mesta podpísaním kúpnej zmluvy a prevodom nehnuteľnosti.

 p. Rafael Menšík a manž. Milada, byt. Šaštín-Stráže, Zákostolie 785 – žiadosť o odpredaj mestského pozemku.

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti nižšie menovaných o odpredaj mestského pozemku prijalo,

                                                                              U z n e s e n i e  MsZ č. 203/2012

                                                                              Mestské zastupiteľstvo

                                                                              S ch v a ľ u j e

odpredaj časti mestského pozemku pôvodná parc. č. 212/4, novovytvorená parc. č. 1222/15, vo výmere 25 m2, v k.ú. Šaštín, p. Rafaelovi Menšíkovi a manž. Milade, byt. Šaštín-Stráže, Zákostolie 785,podľa zákona č. 138/91 Zb. § 9a, odst.8 písm. a. Cena pozemku sa stanovuje na 4,98 € za m2. /z dôvodu, že pozemok bol v stavebnej komisii riešený 01.12.2011/. Sumu za odkúpený pozemok kupujúci, Mestu Šaštín-Stráže, vyplatia pred podpísaním kúpnej zmluvy priloženou poštovou  poukážkou.  Kúpnu zmluvu a vklad do katastra nehnuteľností si kupujúci dajú vypracovať na vlastné náklady, do 60 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení žiadosti uznesením mestského zastupiteľstva. Ak zo strany žiadateľov nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy do 60 dní od doručenia uznesenia, mesto môže predložiť návrh na jeho zrušenie. Za odpredaj pozemku z prítomných 10 poslancov MsZ, hlasovalo 10 poslancov MsZ, proti hlasovalo 0 poslancov, hlasovania sa zdržalo 0 poslancov MsZ.

Mestské zastupiteľstvo

S p l n o m o c ň u j e

Ing. Radovana Prsteka – primátora mesta podpísaním kúpnej zmluvy a prevodom nehnuteľnosti.

p. Jozef Bíly, byt. Šaštín-Stráže, Čistonek č. 1428 – žiadosť o odpredaj chatky.

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní  žiadosti nižšie menovaného  o odpredaj chatky prijalo,

                                                                              U z n e s e n i e  MsZ č. 204/2012

                                                                              Mestské zastupiteľstvo

                                                                              S ch v a ľ u j e

odpredaj chatky č. 27, ktorá sa nachádza na pozemku parc. č. 1954/15, v k.ú. Šaštín, lokalita RO Gazárka,  p. Jozefovi Bílemu, byt. Šaštín-Stráže Čistonek č. 1428, podľa zákona č. 138/1991 Zb. § 9a, odst. 8 písm. e. Cena chatky sa stanovuje na 700,-€. Kúpnu zmluvu a vklad do katastra nehnuteľností  si dajú kupujúci vypracovať na vlastné náklady,  do 60 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení žiadosti uznesením mestského zastupiteľstva. Ak zo strany žiadateľov nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy do 60 dní od doručenia uznesenia, mesto môže predložiť návrh na jeho zrušenie. Za odpredaj pozemku z prítomných 10 poslancov MsZ, hlasovalo 10

poslancov MsZ, proti hlasovalo 0 poslancov, hlasovania sa zdržalo 0 poslancov MsZ.

Mestské zastupiteľstvo

S p l n o m o c ň u j e

Ing. Radovana Prsteka – primátora mesta podpísaním kúpnej zmluvy a prevodom nehnuteľnosti.

 p. Rudolf Štefanec a manž. Albína, byt. Šaštín-Stráže, M. Nešpora 1147 – žiadosť o odpredaj chatky.

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti nižšie menovaných  o odpredaj chatky prijalo,

                                                                              U z n e s e n i e  MsZ č. 205/2012

                                                                              Mestské zastupiteľstvo

                                                                              S ch v a ľ u j e

odpredaj chatky č. 28, ktorá sa nachádza na pozemku parc. č. 1954/16, v k.ú. Šaštín, lokalita RO Gazárka, p. Rudolfovi Štefancovi a manž. Albíne, byt. M. Nešpora 1147, podľa zákona č. 138/1991 Zb. § 9a, odst. 8 písm. e.

Cena chatky sa stanovuje na 700,-€. Kúpnu zmluvu a vklad do katastra nehnuteľností  si dajú kupujúci vypracovať na vlastné náklady,  do 60 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení žiadosti uznesením mestského zastupiteľstva. Ak zo strany žiadateľov nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy do 60 dní od doručenia uznesenia, mesto môže predložiť návrh na jeho zrušenie. Za odpredaj pozemku z prítomných 10 poslancov MsZ, hlasovalo 10 poslancov MsZ, proti hlasovalo 0 poslancov, hlasovania sa zdržalo 0 poslancov MsZ.

Mestské zastupiteľstvo

S p l n o m o c ň u j e

Ing. Radovana Prsteka – primátora mesta podpísaním kúpnej zmluvy a prevodom nehnuteľnosti.

 p. Rudolf Štefanec ml. a manž. Ingrid, byt. Šaštín-Stráže, Záhumenice 1525 – žiadosť o odpredaj chatky.

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti nižšie menovaných  o odpredaj chatky prijalo,

                                                                              U z n e s e n i e  MsZ č. 206/2012

                                                                              Mestské zastupiteľstvo

                                                                              S ch v a ľ u j e

odpredaj chatky č. 29, ktorá sa nachádza na pozemku parc. č. 1954/17, v k.ú. Šaštín, lokalita RO Gazárka, p. Rudolfovi Štefancovi ml. a manž. Ingrid, byt. Šaštín-Stráže, Záhumenice 1525, podľa zákona č. 138/1991 Zb. § 9a, odst. 8 písm. e.

Cena chatky sa stanovuje na 700,-€. Kúpnu zmluvu a vklad do katastra nehnuteľností  si dajú kupujúci vypracovať na vlastné náklady,  do 60 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení žiadosti uznesením mestského zastupiteľstva. Ak zo strany žiadateľov nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy do 60 dní od

doručenia uznesenia, mesto môže predložiť návrh na jeho zrušenie. Za odpredaj pozemku z prítomných 10 poslancov MsZ, hlasovalo 10 poslancov MsZ, proti hlasovalo 0 poslancov, hlasovania sa zdržalo 0 poslancov MsZ.

Mestské zastupiteľstvo

S p l n o m o c ň u j e

Ing. Radovana Prsteka – primátora mesta podpísaním kúpnej zmluvy a prevodom nehnuteľnosti.

 p. Milan Ondrašík, byt. Zlín, Mokrá 241, ČR – žiadosť o odpredaj chatky.

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti nižšie menovaných  o odpredaj chatky prijalo,

                                                                              U z n e s e n i e  MsZ č. 207/2012

                                                                              Mestské zastupiteľstvo

                                                                              S ch v a ľ u j e

odpredaj chatky č. 30, ktorá sa nachádza na pozemku parc.č. 1954/18, v k.ú. Šaštín, lokalita RO Gazárka, p. Milanovi Ondrašíkovi, byt. Zlín, Mokrá 241, ČR, podľa zákona č. 138/1991 Zb. § 9a, odst. 8 písm. e.

Cena chatky sa stanovuje na 700,-€. Kúpnu zmluvu a vklad do katastra nehnuteľností  si dajú kupujúci vypracovať na vlastné náklady,  do 60 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení žiadosti uznesením mestského zastupiteľstva. Ak zo strany žiadateľov nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy do 60 dní od doručenia uznesenia, mesto môže predložiť návrh na jeho zrušenie. Za odpredaj pozemku z prítomných 10 poslancov MsZ, hlasovalo 10 poslancov MsZ, proti hlasovalo 0 poslancov, hlasovania sa zdržalo 0 poslancov MsZ.

Mestské zastupiteľstvo

S p l n o m o c ň u j e

Ing. Radovana Prsteka – primátora mesta podpísaním kúpnej zmluvy a prevodom nehnuteľnosti.

 p. Róbert Fábry a manž. Renáta, byt. Šaštín-Stráže, Záhumenice č. 1500 – žiadosť o odpredaj chatky.

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti nižšie menovaných  o odpredaj chatky prijalo,

                                                                              U z n e s e n i e  MsZ č. 208/2012

                                                                              Mestské zastupiteľstvo

                                                                              S ch v a ľ u j e

odpredaj chatky č. 31, ktorá sa nachádza na pozemku parc. č. 1954/19, v k.ú. Šaštín, lokalita RO Gazárka, p. Róbertovi Fábrymu a manž. Renáte, byt. Šaštín-Stráže, Záhumenice 1500, podľa zákona č. 138/1991 Zb. § 9a, odst. 8 písm. e.

Cena chatky sa stanovuje na 700,-€. Kúpnu zmluvu a vklad do katastra nehnuteľností  si dajú kupujúci vypracovať na vlastné náklady,  do 60 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení

žiadosti uznesením mestského zastupiteľstva. Ak zo strany žiadateľov nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy do 60 dní

od doručenia uznesenia, mesto môže predložiť návrh na jeho zrušenie. Za odpredaj pozemku z prítomných 10 poslancov MsZ, hlasovalo 10 poslancov MsZ, proti hlasovalo 0 poslancov, hlasovania sa zdržalo 0 poslancov MsZ.

Mestské zastupiteľstvo

S p l n o m o c ň u j e

Ing. Radovana Prsteka – primátora mesta podpísaním kúpnej zmluvy a prevodom nehnuteľnosti.

 p. Anton Havlíček, byt. Šaštín-Stráže, Alej 575, p. Jaroslav Šimek a manž. Katarína, byt. Šaštín-Stráže, Komenského 1050 – žiadosť o odpredaj chatky.

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti nižšie menovaných  o odpredaj chatky prijalo,

                                                                              U z n e s e n i e  MsZ č. 209/2012

                                                                              Mestské zastupiteľstvo

                                                                              S ch v a ľ u j e

odpredaj chatky č. 32, ktorá sa nachádza na pozemku parc. č. 1954/20, v k.ú. Šaštín, lokalita RO Gazárka, p. Antonovi Havlíčkovi, byt. Šaštín-Stráže, Alej 575 v podiele ½ a p. Jaroslavovi Šimekovi a manž . Kataríne, byt. Šaštín-Stráže, Komenského 1050 v podiele ½,podľa zákona č. 138/1991 Zb. § 9a, odst. 8 písm. e.

Cena chatky sa stanovuje na 700,-€. Kúpnu zmluvu a vklad do katastra nehnuteľností  si dajú kupujúci vypracovať na vlastné náklady,  do 60 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení žiadosti uznesením mestského zastupiteľstva. Ak zo strany žiadateľov nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy do 60 dní od doručenia uznesenia, mesto môže predložiť návrh na jeho zrušenie. Za odpredaj pozemku z prítomných 10 poslancov MsZ, hlasovalo 10 poslancov MsZ, proti hlasovalo 0 poslancov, hlasovania sa zdržalo 0 poslancov MsZ.

Mestské zastupiteľstvo

S p l n o m o c ň u j e

Ing. Radovana Prsteka – primátora mesta podpísaním kúpnej zmluvy a prevodom nehnuteľnosti.

 p. Anna Prsteková, byt. Šaštín-Stráže, Pri bitúnku 1375 – žiadosť o odpredaj chatky.

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti nižšie menovaných  o odpredaj chatky prijalo,

                                                                              U z n e s e n i e  MsZ č. 210/2012

                                                                              Mestské zastupiteľstvo

                                                                              S ch v a ľ u j e

odpredaj chatky č. 33, ktorá sa nachádza na pozemku parc. č. 1954/21, v k.ú. Šaštín, lokalita RO Gazárka, p. Anne

Prstekovej, byt. Šaštín-Stráže, Pri bitúnku 1375, podľa zákona č. 138/1991 Zb. § 9a, odst. 8 písm. e. Cena chatky sa stanovuje na 350,-€.

Kúpnu zmluvu a vklad do katastra nehnuteľností  si dajú kupujúci vypracovať na vlastné náklady,  do 60 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení žiadosti uznesením mestského zastupiteľstva. Ak zo strany žiadateľov nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy do 60 dní od doručenia uznesenia, mesto môže predložiť návrh na jeho zrušenie. Za odpredaj pozemku z prítomných 10 poslancov MsZ, hlasovalo 10 poslancov MsZ, proti hlasovalo 0 poslancov, hlasovania sa zdržalo 0 poslancov MsZ.

Mestské zastupiteľstvo

S p l n o m o c ň u j e

Ing. Radovana Prsteka – primátora mesta podpísaním kúpnej zmluvy a prevodom nehnuteľnosti.

p. Ladislav Blatnickým byt, Dojč 13 – žiadosť o odpredaj chatky.

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti nižšie menovaných  o odpredaj chatky prijalo,

                                                                              U z n e s e n i e  MsZ č. 211/2012

                                                                              Mestské zastupiteľstvo

                                                                              S ch v a ľ u j e

odpredaj chatky č. 34, ktorá sa nachádza na pozemku parc.č. 1954/22, v k.ú. Šaštín, lokalita RO Gazárka, p. Ladislavovi Blatnickému, byt. Dojč č. 13, podľa zákona č. 138/1991 Zb. § 9a, odst. 8 písm. e.

Cena chatky sa stanovuje na 700,-€. Kúpnu zmluvu a vklad do katastra nehnuteľností  si dajú kupujúci vypracovať na vlastné náklady,  do 60 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení žiadosti uznesením mestského zastupiteľstva. Ak zo strany žiadateľov nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy do 60 dní od doručenia uznesenia, mesto môže predložiť návrh na jeho zrušenie. Za odpredaj pozemku z prítomných 10 poslancov MsZ, hlasovalo 10 poslancov MsZ, proti hlasovalo 0 poslancov, hlasovania sa zdržalo 0 poslancov MsZ.

Mestské zastupiteľstvo

S p l n o m o c ň u j e

Ing. Radovana Prsteka – primátora mesta podpísaním kúpnej zmluvy a prevodom nehnuteľnosti.

p. Lenka Martišová, byt. Senica, Kunov 348 – žiadosť o odpredaj chatky.

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti nižšie menovaných  o odpredaj chatky prijalo,

                                                                              U z n e s e n i e  MsZ č. 212/2012

                                                                              Mestské zastupiteľstvo

                                                                              S ch v a ľ u j e

odpredaj chatky č. 35, ktorá sa nachádza na pozemku parc.č. 1954/23, v k.ú. Šaštín, lokalita RO Gazárka, p. Lenke Martišovej, byt. Senica, Kunov 348, podľa zákona č. 138/1991 Zb. § 9a, odst. 8 písm. e.

Cena chatky sa stanovuje na 700,-€. Kúpnu zmluvu a vklad do katastra nehnuteľností  si dajú kupujúci vypracovať na vlastné náklady,  do 60 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení žiadosti uznesením mestského zastupiteľstva. Ak zo strany žiadateľov nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy do 60 dní od doručenia uznesenia, mesto môže predložiť návrh na jeho zrušenie. Za odpredaj pozemku z prítomných 10 poslancov MsZ, hlasovalo 10 poslancov MsZ, proti hlasovalo 0 poslancov, hlasovania sa zdržalo 0 poslancov MsZ.

Mestské zastupiteľstvo

S p l n o m o c ň u j e

Ing. Radovana Prsteka – primátora mesta podpísaním kúpnej zmluvy a prevodom nehnuteľnosti.

Bc. Alexandra Lazarová, byt. Malacky, Radlinského 1074/17 – žiadosť o odpredaj chatiek.

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti nižšie menovaných  o odpredaj chatky prijalo,

                                                                              U z n e s e n i e  MsZ č. 213/2012

                                                                              Mestské zastupiteľstvo

                                                                              S ch v a ľ u j e

odpredaj chatky č. 36, ktorá sa nachádza na pozemku parc. č. 1954/24 a chatky č. 37, ktorá sa nachádza na pozemku parc. č. 1954/25, v k.ú. Šaštín, lokalita RO Gazárka, Bc. Alexandre Lazarovej, byt. Malacky, Radlinského 1074/17. podľa zákona č. 138/1991 Zb. § 9a, odst. 8 písm. e. Cena chatky č.36 sa stanovuje na 700,-€ a cena chatky č. 37 sa stanovuje na sumu 100,- €. 

Kúpnu zmluvu a vklad do katastra nehnuteľností  si dajú kupujúci vypracovať na vlastné náklady,  do 60 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení žiadosti uznesením mestského zastupiteľstva. Ak zo strany žiadateľov nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy do 60 dní od doručenia uznesenia, mesto môže predložiť návrh na jeho zrušenie. Za odpredaj pozemku z prítomných 10 poslancov MsZ, hlasovalo 10 poslancov MsZ, proti hlasovalo 0 poslancov, hlasovania sa zdržalo 0 poslancov MsZ.

Mestské zastupiteľstvo

S p l n o m o c ň u j e

Ing. Radovana Prsteka – primátora mesta podpísaním kúpnej zmluvy a prevodom nehnuteľnosti.

 p. Alojz Kratochvíl a manž. Anna, Borský Svätý Jur č. 703 – žiadosť o odpredaj chatky.

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti nižšie menovaných  o odpredaj chatky prijalo,

                                                                              U z n e s e n i e  MsZ č. 214/2012

                                                                              Mestské zastupiteľstvo

                                                                              S ch v a ľ u j e

odpredaj chatky č. 38, ktorá sa nachádza na pozemku parc. č. 1954/27, k.ú. Šaštín, lokalita RO Gazárka, p. Kratochvílovi

Alojzovi a manž. Anne, byt. Borský Svätý Jur č. 703, podľa zákona č. 138/1991 Zb. § 9a, odst. 8 písm. e.

Cena chatky sa stanovuje na 700,-€. Kúpnu zmluvu a vklad do katastra nehnuteľností  si dajú kupujúci vypracovať na vlastné náklady,  do 60 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení žiadosti uznesením mestského zastupiteľstva. Ak zo strany žiadateľov nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy do 60 dní od doručenia uznesenia, mesto môže predložiť návrh na jeho zrušenie. Za odpredaj pozemku z prítomných 10 poslancov MsZ, hlasovalo 10 poslancov MsZ, proti hlasovalo 0 poslancov, hlasovania sa zdržalo 0 poslancov MsZ.

Mestské zastupiteľstvo

S p l n o m o c ň u j e

Ing. Radovana Prsteka – primátora mesta podpísaním kúpnej zmluvy a prevodom nehnuteľnosti.

p. Linek Štefan a manž. Ľubica, byt. Veľké Leváre, Družstevná 614 – žiadosť o odpredaj chatky.

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti nižšie menovaných  o odpredaj chatky prijalo,                                

                                                                              U z n e s e n i e  MsZ č. 215/2012

                                                                              Mestské zastupiteľstvo

                                                                              S ch v a ľ u j e

odpredaj chatky č. 39, ktorá sa nachádza na pozemku parc. č. 1954/28, v k.ú. Šaštín, lokalita RO Gazárka, p. Linkovi Štefanovi a manž. Ľubici, byt. Veľké Leváre, Družstevná 614, podľa zákona č. 138/1991 Zb. § 9a, odst. 8 písm. e.

Cena chatky sa stanovuje na 700,-€. Kúpnu zmluvu a vklad do katastra nehnuteľností  si dajú kupujúci vypracovať na vlastné náklady,  do 60 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení žiadosti uznesením mestského zastupiteľstva. Ak zo strany žiadateľov nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy do 60 dní od doručenia uznesenia, mesto môže predložiť návrh na jeho zrušenie. Za odpredaj pozemku z prítomných 10 poslancov MsZ, hlasovalo 10 poslancov MsZ, proti hlasovalo 0 poslancov, hlasovania sa zdržalo 0 poslancov MsZ.

Mestské zastupiteľstvo

S p l n o m o c ň u j e

Ing. Radovana Prsteka – primátora mesta podpísaním kúpnej zmluvy a prevodom nehnuteľnosti.

 Slovenský rybársky zväz ZO Šaštín-Stráže – žiadosť o odpredaj chatky.

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti nižšie menovaných  o odpredaj chatky prijalo,

                                                                              U z n e s e n i e  MsZ č. 216/2012

                                                                              Mestské zastupiteľstvo

                                                                              S ch v a ľ u j e

odpredaj chatky č. 40, ktorá sa nachádza na pozemku parc .č. 1954/29, v k.ú. Šaštín, lokalita RO Gazárka, Slovenskému rybárskemu zväzu ZO Šaštín-Stráže, podľa zákona č. 138/1991 Zb. § 9a, odst. 8 písm. e. Cena chatky sa stanovuje na 80,-€.

 Kúpnu zmluvu a vklad do katastra nehnuteľností  si dajú kupujúci vypracovať na vlastné náklady,  do 60 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení žiadosti uznesením mestského zastupiteľstva. Ak zo strany žiadateľov nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy do 60 dní od doručenia uznesenia, mesto môže predložiť návrh na jeho zrušenie. Za odpredaj pozemku z prítomných 10 poslancov MsZ, hlasovalo 10 poslancov MsZ, proti hlasovalo 0 poslancov, hlasovania sa zdržalo 0 poslancov MsZ.

Mestské zastupiteľstvo

S p l n o m o c ň u j e

Ing. Radovana Prsteka – primátora mesta podpísaním kúpnej zmluvy a prevodom nehnuteľnosti.

p. Pavol Podolský, byt. Šaštín-Stráže, Hviezdoslavova 5 – žiadosť o odpredaj chatky.

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti nižšie menovaných  o odpredaj chatky prijalo,

                                                                              U z n e s e n i e  MsZ č. 217/2012

                                                                              Mestské zastupiteľstvo

                                                                              S ch v a ľ u j e

odpredaj chatky č. 41, ktorá sa nachádza na pozemku parc. č. 1954/30, v k.ú. Šaštín, lokalita RO Gazárka, p. Pavlovi Podolskému, byt. Šaštín-Stráže, Hviezdoslavova 5, podľa zákona č. 138/1991 Zb. § 9a, odst. 8 písm. e. Cena chatky sa stanovuje na 700,-€.

Kúpnu zmluvu a vklad do katastra nehnuteľností  si dajú kupujúci vypracovať na vlastné náklady,  do 60 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení žiadosti uznesením mestského zastupiteľstva. Ak zo strany žiadateľov nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy do 60 dní od doručenia uznesenia, mesto môže predložiť návrh na jeho zrušenie. Za odpredaj pozemku z prítomných 10 poslancov MsZ, hlasovalo 10 poslancov MsZ, proti hlasovalo 0 poslancov, hlasovania sa zdržalo 0 poslancov MsZ.

Mestské zastupiteľstvo

S p l n o m o c ň u j e

Ing. Radovana Prsteka – primátora mesta podpísaním kúpnej zmluvy a prevodom nehnuteľnosti.

 p. Jozef Bakič a manž. Anna, byt. Šaštín-Stráže, Zápotočná 973 – žiadosť o odpredaj chatky.

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti nižšie menovaných  o odpredaj chatky prijalo,

                                                                              U z n e s e n i e  MsZ č. 218/2012

                                                                              Mestské zastupiteľstvo

                                                                              S ch v a ľ u j e

odpredaj chatky č. 42, ktorá sa nachádza na pozemku parc. č. 1954/31, v k.ú. Šaštín, lokalita RO Gazárka, p. Jozefovi Bakičovi a manž. Anne, byt. Šaštín-Stráže, Zápotočná 973, podľa zákona č. 138/1991 Zb. § 9a, odst. 8 písm. e.

Cena chatky sa stanovuje na 700,-€.

Kúpnu zmluvu a vklad do katastra nehnuteľností  si dajú kupujúci vypracovať na vlastné náklady,  do 60 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení žiadosti uznesením mestského zastupiteľstva. Ak zo strany žiadateľov nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy do 60 dní od doručenia uznesenia, mesto môže predložiť návrh na jeho zrušenie. Za odpredaj pozemku z prítomných 10 poslancov MsZ, hlasovalo 10 poslancov MsZ, proti hlasovalo 0 poslancov, hlasovania sa zdržalo 0 poslancov MsZ.

Mestské zastupiteľstvo

S p l n o m o c ň u j e

Ing. Radovana Prsteka – primátora mesta podpísaním kúpnej zmluvy a prevodom nehnuteľnosti.

 p. Vladimír Zaic a manž.  Mgr. Eva Zaicová, byt. Sekule 89 – žiadosť o odpredaj chatky.

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti nižšie menovaných  o odpredaj chatky prijalo,

                                                                              U z n e s e n i e  MsZ č. 219/2012

                                                                              Mestské zastupiteľstvo

                                                                              S ch v a ľ u j e

odpredaj chatky č. 43, ktorá sa nachádza na pozemku parc.č. 1954/32, v k.ú. Šaštín, lokalita RO Gazárka, p. Vladimírovi Zaicovi a manž. Mgr. Eve Zaicovej, byt. Sekule 89, podľa zákona č. 138/1991 Zb. § 9a, odst. 8 písm. e.

Cena chatky sa stanovuje na 700,-€.

Kúpnu zmluvu a vklad do katastra nehnuteľností  si dajú kupujúci vypracovať na vlastné náklady,  do 60 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení žiadosti uznesením mestského zastupiteľstva. Ak zo strany žiadateľov nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy do 60 dní od doručenia uznesenia, mesto môže predložiť návrh na jeho zrušenie. Za odpredaj pozemku z prítomných 10 poslancov MsZ, hlasovalo 10 poslancov MsZ, proti hlasovalo 0 poslancov, hlasovania sa zdržalo 0 poslancov MsZ.

 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo

S p l n o m o c ň u j e

Ing. Radovana Prsteka – primátora mesta podpísaním kúpnej zmluvy a prevodom nehnuteľnosti.

p. Mária Waldhauserová, byt. Šaštín-Stráže, M.R. Štefánika 100 – žiadosť o odpredaj chatky.

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti nižšie menovaných  o odpredaj chatky prijalo,

                                                                              U z n e s e n i e  MsZ č. 220/2012

                                                                              Mestské zastupiteľstvo

                                                                              S ch v a ľ u j e

odpredaj chatky č. 44, ktorá sa nachádza na pozemku parc. č. 1954/33, v k.ú. Šaštín, lokalita RO Gazárka, p. Márii Waldhauserovej, byt. Šaštín-Stráže, M.R. Štefánika 100, podľa zákona č. 138/1991 Zb. § 9a, odst. 8 písm. e. Cena chatky sa stanovuje na 700,-€.

Kúpnu zmluvu a vklad do katastra nehnuteľností  si dajú kupujúci vypracovať na vlastné náklady,  do 60 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení žiadosti uznesením mestského zastupiteľstva. Ak zo strany žiadateľov nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy do 60 dní od doručenia uznesenia, mesto môže predložiť návrh na jeho zrušenie. Za odpredaj pozemku z prítomných 10 poslancov MsZ, hlasovalo 10 poslancov MsZ, proti hlasovalo 0 poslancov, hlasovania sa zdržalo 0 poslancov MsZ.

Mestské zastupiteľstvo

S p l n o m o c ň u j e

Ing. Radovana Prsteka – primátora mesta podpísaním kúpnej zmluvy a prevodom nehnuteľnosti.

 p. Jozef Krajčír a manž. RNDr. Elena Krajčírová, byt. Moravský Svätý Ján, Ružová 163 – žiadosť o odpredaj chatiek.

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti nižšie menovaných  o odpredaj chatky prijalo,

                                                                              U z n e s e n i e  MsZ č. 221/2012

                                                                              Mestské zastupiteľstvo

                                                                              S ch v a ľ u j e

odpredaj chatky č. 45, ktorá sa nachádza na pozemku parc. č. 1954/34 a chatky č. 46, ktorá sa nachádza na pozemku parc. č. 1954/35, v k.ú. Šaštín, lokalita RO Gazárka, p. Jozefovi Krajčírovi a manž. RNDr. Elene Krajčírovej, byt. Moravský Svätý Ján, Ružová 163, podľa zákona č. 138/1991 Zb. § 9a, odst. 8 písm. e.

Cena chatiek sa stanovuje na 700,-€ za chatku.

Kúpnu zmluvu a vklad do katastra nehnuteľností  si dajú kupujúci vypracovať na vlastné náklady,  do 60 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení žiadosti uznesením

mestského zastupiteľstva. Ak zo strany žiadateľov nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy do 60 dní od doručenia uznesenia, mesto môže predložiť návrh na jeho zrušenie. Za odpredaj pozemku z prítomných 10 poslancov MsZ, hlasovalo 10 poslancov MsZ, proti hlasovalo 0 poslancov, hlasovania sa zdržalo 0 poslancov MsZ.

Mestské zastupiteľstvo

S p l n o m o c ň u j e

Ing. Radovana Prsteka – primátora mesta podpísaním kúpnej zmluvy a prevodom nehnuteľnosti.

 

p. Ján Vizváry a Mgr. Soňa Vizváryová, byt. Bratislava, Petržalka, Rovniakova 14 – žiadosť o odpredaj chatky.

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti nižšie menovaných  o odpredaj chatky prijalo,

                                                                              U z n e s e n i e  MsZ č. 222/2012

                                                                              Mestské zastupiteľstvo

                                                                              S ch v a ľ u j e

odpredaj chatky č. 47, ktorá sa nachádza na pozemku parc. č. 1954/36, v k.ú. Šaštín, lokalita RO Gazárka, p. Jánovi Vizvárymu a manž. Mgr. Soni Vizváryovej, byt. Bratislava-Petržalka, Rovniakova 14, podľa zákona č. 138/1991 Zb. § 9a, odst. 8 písm. e.

Cena chatky sa stanovuje na 700,-€.

Kúpnu zmluvu a vklad do katastra nehnuteľností  si dajú kupujúci vypracovať na vlastné náklady,  do 60 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení žiadosti uznesením mestského zastupiteľstva. Ak zo strany žiadateľov nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy do 60 dní od doručenia uznesenia, mesto môže predložiť návrh na jeho zrušenie. Za odpredaj pozemku z prítomných 10 poslancov MsZ, hlasovalo 10 poslancov MsZ, proti hlasovalo 0 poslancov, hlasovania sa zdržalo 0 poslancov MsZ.

Mestské zastupiteľstvo

S p l n o m o c ň u j e

Ing. Radovana Prsteka – primátora mesta podpísaním kúpnej zmluvy a prevodom nehnuteľnosti.

 p. Viera Kákošová,  byt. Šaštín-Stráže, M. Nešpôora 1176 – žiadosť o odpredaj chatky.

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti nižšie menovaných  o odpredaj chatky prijalo,

                                                                              U z n e s e n i e  MsZ č. 223/2012

                                                                              Mestské zastupiteľstvo

                                                                              S ch v a ľ u j e

odpredaj chatky č. 48, ktorá sa nachádza na pozemku parc. č. 1954/37, v k.ú. Šaštín, lokalita RO Gazárka, p. Viere Kákošovej, byt. Šaštín-Stráže, M. Nešpora 1176, podľa zákona č. 138/1991 Zb. § 9a, odst. 8 písm. e.

Cena chatky sa stanovuje na 700,-€.

Kúpnu zmluvu a vklad do katastra nehnuteľností  si dajú kupujúci vypracovať na vlastné náklady,  do 60 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení žiadosti uznesením mestského zastupiteľstva. Ak zo strany žiadateľov nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy do 60 dní od doručenia uznesenia, mesto môže predložiť návrh na jeho zrušenie. Za odpredaj pozemku z prítomných 10 poslancov MsZ, hlasovalo 10 poslancov MsZ, proti hlasovalo 0 poslancov, hlasovania sa zdržalo 0 poslancov MsZ.

Mestské zastupiteľstvo

S p l n o m o c ň u j e

Ing. Radovana Prsteka – primátora mesta podpísaním kúpnej zmluvy a prevodom nehnuteľnosti.

 p. Karol Šabrňák a manž. byt. Šaštín-Stráže, M.R. Štefánika 231 – žiadosť o odpredaj chatky.

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti nižšie menovaných  o odpredaj chatky prijalo,

                                                                              U z n e s e n i e  MsZ č. 224/2012

                                                                              Mestské zastupiteľstvo

                                                                              S ch v a ľ u j e

odpredaj chatky č 49, ktorá sa nachádza na pozemku parc. č. 1954/38, v k.ú. Šaštín, lokalita RO Gazárka, p Karolovi Šabrňákovi a manž. byt. Šaštín-Stráže, M.R. Štrefánika 231, podľa zákona č. 138/1991 Zb. § 9a, odst. 8 písm. e.

Cena chatky sa stanovuje na 700,-€.

Kúpnu zmluvu a vklad do katastra nehnuteľností  si dajú kupujúci vypracovať na vlastné náklady,  do 60 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení žiadosti uznesením mestského zastupiteľstva. Ak zo strany žiadateľov nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy do 60 dní od doručenia uznesenia, mesto môže predložiť návrh na jeho zrušenie. Za odpredaj pozemku z prítomných 10 poslancov MsZ, hlasovalo 10 poslancov MsZ, proti hlasovalo 0 poslancov, hlasovania sa zdržalo 0 poslancov MsZ.

Mestské zastupiteľstvo

S p l n o m o c ň u j e

Ing. Radovana Prsteka – primátora mesta podpísaním kúpnej zmluvy a prevodom nehnuteľnosti.

 p. Jozef Sloboda a manž. Jolana, byt. Šaštín-Stráže, Domky 391 – žiadosť o odpredaj chatky.

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti nižšie menovaných  o odpredaj chatky prijalo,

                                                                              U z n e s e n i e  MsZ č. 225/2012

                                                                              Mestské zastupiteľstvo

                                                                              S ch v a ľ u j e

odpredaj chatky č. 50, ktorá sa nachádza na pozemku parc. č. 1954/39, v k.ú. Šaštín, lokalita RO Gazárka, p. Jozefovi Slobodovi a manž. Jolane, byt. Šaštín-Stráže, Domky 391, podľa zákona č. 138/1991 Zb. § 9a, odst. 8 písm. e. Cena

chatky sa stanovuje na 700,-€. Kúpnu zmluvu a vklad do katastra nehnuteľností  si dajú kupujúci vypracovať na vlastné náklady,  do 60 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení žiadosti uznesením mestského zastupiteľstva. Ak zo strany žiadateľov nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy do 60 dní od doručenia uznesenia, mesto môže predložiť návrh na jeho zrušenie. Za odpredaj pozemku z prítomných 10 poslancov MsZ, hlasovalo 10 poslancov MsZ, proti hlasovalo 0 poslancov, hlasovania sa zdržalo 0 poslancov MsZ.

Mestské zastupiteľstvo

S p l n o m o c ň u j e

Ing. Radovana Prsteka – primátora mesta podpísaním kúpnej zmluvy a prevodom nehnuteľnosti.

 

MVDr. Peter Beták a manž. Michaela, byt. Smolinské 201 – žiadosť o odpredaj chatky.

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti nižšie menovaných  o odpredaj chatky prijalo,

                                                                              U z n e s e n i e  MsZ č. 226/2012

                                                                              Mestské zastupiteľstvo

                                                                              S ch v a ľ u j e

odpredaj chatky č. 51, ktorá sa nachádza na pozemku parc. č. 1954/40, v k.ú. Šaštín, lokalita RO Gazárka , MVDr. Petrovi Betákovi a manž. Michaele, byt. Smolinské 201, podľa zákona č. 138/1991 Zb. § 9a, odst. 8 písm. e.

Cena chatky sa stanovuje na 700,-€.

Kúpnu zmluvu a vklad do katastra nehnuteľností  si dajú kupujúci vypracovať na vlastné náklady,  do 60 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení žiadosti uznesením mestského zastupiteľstva. Ak zo strany žiadateľov nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy do 60 dní od doručenia uznesenia, mesto môže predložiť návrh na jeho zrušenie. Za odpredaj pozemku z prítomných 10 poslancov MsZ, hlasovalo 10 poslancov MsZ, proti hlasovalo 0 poslancov, hlasovania sa zdržalo 0 poslancov MsZ.

Mestské zastupiteľstvo

S p l n o m o c ň u j e

Ing. Radovana Prsteka – primátora mesta podpísaním kúpnej zmluvy a prevodom nehnuteľnosti.

 Bc. Stanislav Matúš a manž. Ivana, byt. Šaštín-Stráže, M. Nešpora 1153 – žiadosť o odpredaj chatky.

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti nižšie menovaných  o odpredaj chatky prijalo,

                                                                              U z n e s e n i e  MsZ č. 227/2012

                                                                              Mestské zastupiteľstvo

                                                                              S ch v a ľ u j e

odpredaj chatky č. 52, ktorá sa nachádza na pozemku parc. č. 1954/41, v k.ú. Šaštín, lokalita RO Gazárka, Bc. Stanislavovi Matúšovi a manž. Ivane, byt. Šaštín-Stráže, M. Nešpora 1153, podľa zákona č. 138/1991 Zb. § 9a, odst. 8 písm. e.

Cena chatky sa stanovuje na 700,-€.

Kúpnu zmluvu a vklad do katastra nehnuteľností  si dajú kupujúci vypracovať na vlastné náklady,  do 60 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení žiadosti uznesením mestského zastupiteľstva. Ak zo strany žiadateľov nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy do 60 dní od doručenia uznesenia, mesto môže predložiť návrh na jeho zrušenie. Za odpredaj pozemku z prítomných 10 poslancov MsZ, hlasovalo 10 poslancov MsZ, proti hlasovalo 0 poslancov, hlasovania sa zdržalo 0 poslancov MsZ.

Mestské zastupiteľstvo

S p l n o m o c ň u j e

Ing. Radovana Prsteka – primátora mesta podpísaním kúpnej zmluvy a prevodom nehnuteľnosti

sl. Veronika Patáková, byt. Šaštín-Stráže, J. Kollára 1368 – žiadosť o prenájom mestského bytu.

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti nižšie menovanej o prenájom 1-izbového bytu prijalo,

                                                                              U z n e s e n i e  MsZ č. 228/2012

                                                                              Mestské zastupiteľstvo

                                                                              S ch v a ľ u j e

pridelenie 1-izbového bytu sl. Veronike Patákovej, byt. Šaštín-Stráže, J. Kollára 1368, v bytovom dome Bazilicom, na Nám. Slobody č. 942, byt. R2, nakoľko menovaná splnila podmienky VZN č. 54/2011. Za pridelenie bytu menovanej z prítomných 10 poslancov MsZ, hlasovalo 10 poslancov MsZ, proti hlasovalo 0 poslancov, hlasovania sa zdržalo 0 poslancov MsZ.

 Návrh na zabezpečenie pomoci pre školy v oblasti sociálno-právnej.

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na zabezpečenie pomoci pre školy v oblasti sociálno-právnej prijalo,

                                                                              U z n e s e n i e  MsZ č. 229/2012

                                                                              Mestské zastupiteľstvo

                                                                              S ú h l a s í

so zabezpečením pomoci pre školy v oblasti  sociálno-právnej, ktorú bude vykonávať JUDr. Tomáš Packa. JUDr. Packa bude školám pomáhať pri: riešenie finančných podlžností žiakov voči škole, riešenie problematických rodičov, ktorí ignorujú školu, riešenie situácii keď rodič nie je ochotný zaplatiť poškodenie školského majetku za svoje dieťa, riešenie obzvlášť závažných problémov so školou – šikana, drogy, alkohol, riešenie záškoláctva žiakov, riešenie verbálnych útokov na učiteľov mimo školy a riešenie sociálno-školských problémov. Za predložené uznesenie z prítomných 10 poslancov MsZ, súhlasilo 10 poslancov MsZ, proti hlasovalo  0 poslancov MsZ, hlasovania sa zdržalo 0 poslancov MsZ.

 Doriešenie uzatvorenia kúpnej zmluvy – polyfunkčný dom.

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na udelenie mandátu JUDr. Štefanovi Lehockému na doriešenie zmluvy s Partner Development s.r.o. Gajary, Hlavná 106/85 a po prečítaní listu zaslaného p. Ehrmannom  prijalo,

                                                                              U z n e s e n i e  MsZ č. 230/2012

                                                                              Mestské zastupiteľstvo              

                                                                              N e s ú h l a s í  

udelením  mandátu JUDr. Štefanovi Lehockému na zastupovanie Mesta Šaštín-Stráže  na doriešenie uzatvorenia kúpnej zmluvy v zmysle § 50 a Obč. zák.“ pre Partner Development s.r.o., Hlavná 106/85, Gajary, zastúpenou konateľom spoločnosti p. Petrom Ehrmannom, ktorý prevzal záväzky spoločnosti HOME Reality s.r.o. Bratislava, Za kasárňou 56,  ktorá sa dňa 01.04.2008 zaviazala v Zmluve o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy, že Mestu Šaštín-Stráže predá nebytové priestory podľa vlastného výberu kupujúceho v hodnote 4 mil. Sk, za cenu 1,- Sk, v polyfunkčnom dome Bazilicom na Nám. Slobody. Podľa listu vlastníctva č. 4308 pre mesto Šaštín-Stráže, k.ú. Šaštín, je aktuálnym vlastníkom nebytových priestorov spoločnosť EHR STAV spol. s.r.o. Hlavná 185/106 Gajary, ktorej vlastníkom a konateľom  je  opäť p. Peter Ehrmann a počká do 30.06.2012. Za predložené uznesenie z prítomných 10 poslancov MsZ, súhlasilo 9 poslancov MsZ, proti hlasovalo  0 poslancov MsZ, hlasovania sa zdržal 1 poslancov MsZ /Ing. Ľudovít Suchý/.

Žiadosť spol. TINAMA s.r.o., Bošániho 9, Bratislava  o prenájom mestského pozemku.Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na prenájom mestského pozemku spoločnosti Tinama s.r.o. Bratislava prijalo,

 

                                                                              U z n e s e n i e  MsZ č. 231/2012

                                                                              Mestské zastupiteľstvo              

                                                                              S ú h l a s í

s prenájmom mestského pozemku na obdobie výstavby nájomných bytových domov, na ulici Za školou, v k.ú. Stráže, spoločnosti Tinama s.r.o., Bošániho 9, Bratislava, za symbolické 1,- € v termíne od 01.06.2012 do 01.06. 2014. Za predložené uznesenie z prítomných 10 poslancov MsZ, súhlasilo 10 poslancov MsZ, proti hlasovalo  0 poslancov MsZ, hlasovania sa zdržalo 0 poslancov MsZ.

 

 

Sťažnosť p. Rafaela Menšíka.

Mestské zastupiteľstvo na základe prípisu p. Rafaela Menšíka, prijalo,

                                                                              U z n e s e n i e  MsZ č. 232/2012

                                                                              Mestské zastupiteľstvo              

                                                                              S ú h l a s í

                                                                              s doplnením redakčnej rady Hlásnika o ďalšieho člena

                                                                              Ing. Máriu Macejkovú – prednostku Mestského úradu.

Za predložené uznesenie z prítomných 10 poslancov MsZ, súhlasilo 10 poslancov MsZ, proti hlasovalo  0 poslancov MsZ, hlasovania sa zdržalo 0 poslancov MsZ.

 

Návrh na zverejňovanie neplatičov na webovej stránke mesta Šaštín-Stráže.

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní návrhu na zverejňovanie dlžníkov na webovej stránke mesta prijalo,

                                                                               U z n e s e n i e  MsZ č. 233/2012

                                                                              Mestské zastupiteľstvo              

                                                                              S ú h l a s í

so zverejňovaním dlžníkov na webovej stránke mesta a fotografie znečisťovateľov mesta. Za predložené uznesenie z prítomných 10 poslancov MsZ, súhlasilo 10 poslancov MsZ, proti hlasovalo  0 poslancov MsZ, hlasovania sa zdržalo 0 poslancov MsZ.

sastin bg dark