Z á p i s n i c a

 

z XVIII. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva Šaštín-Stráže, ktoré sa konalo dňa 29. októbra 2014 t. j. v stredu o 16,30 hod. v zasadačke MsÚ.

Prítomní pp.: Ing. Radovan Prstek, Ing. Marián Javorka, p. Ján Cintula, p. Cyril Filípek, p. Branislav Kozánek, Ing. Oto Kozánek, p. Miroslav Nosek, Mgr. Vladimír Hladík, Mgr. Jaroslav Suchánek, Ing. Ľudovít Suchý

Neprítomní – ospravedlnení pp.: p. Ľubomír Menšík, Mgr. Rudolf Ovečka

Prítomní pp.: Ing. Mária Macejková – prednostka MsÚ

                       p. Mária Vizváryová – kontrolórka mesta

                       p. Alena Poláková – zapisovateľka

            Zasadanie Mestského zastupiteľstva zahájil a viedol Ing. Radovan Prstek – primátor mesta. Privítal JUDr. Paulínu Bederkovú námestníčku Okresnej prokuratúry v Senici, prítomných poslancov MsZ, pracovníkov MsÚ a hostí. Konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov MsZ a toto je uznášania schopné. Ing. Marián Javorka – zástupca primátora mesta oboznámil poslancov MsZ s navrhnutým programom riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva. Program zasadania MsZ bol prítomnými poslancami jednohlasne schválený.

P r o g r a m :

1/ Otvorenie

2/ Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3/ VZN Mesta Šaštín-Stráže č. 42/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách

     za opatrovateľskú službu na území mesta Šaštín-Stráže – protest prokurátora

4/ VZN Mesta Šaštín-Stráže č. 08/2012 o podmienkach poskytovania starostlivosti,

     o spôsobe určenia úhrady a výšky úhrady za poskytovanú sociálnu službu v Zariadení

     pre seniorov Šaštín-Stráže – protest prokurátora

5/ Správa o činnosti Mestskej rady od ostatného zasadania Mestského zastupiteľstva

6/ Záznam z následnej finančnej kontroly spôsobu evidencie a spotreby PHM

7/ 3. zmena rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže

8/ Stanovisko kontrolóra mesta k 3. zmene rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže

9/ Zámer na modernizáciu, zabezpečenie prevádzky a údržby sústavy verejného osvetlenia

    v meste Šaštín-Stráže

10/ Rôzne

11/ Diskusia

12/ Návrh na uznesenie

13/ Záver

2/ Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

Ing. Marián Javorka - zástupca primátora mesta, predložil návrh na zloženie Návrhovej komisie v nasledovnom zložení: Mgr. Vladimír Hladík – predseda Návrhovej komisie, členovia: p. Miroslav Nosek a Ing. Oto Kozánek. Návrh bol prítomnými poslancami jednohlasne schválený.

Ing. Marián Javorka – zástupca primátora mesta predložil návrh na overovateľov zápisnice: Mgr. Jaroslava Suchánek a Ing. Ľudovít Suchý. Návrh bol prítomnými poslancami jednohlasne schválený.

3/ VZN Mesta Šaštín-Stráže č. 42/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu na území mesta Šaštín-Stráže – protest prokurátora

JUDr. Paulína Bederková – Vážený pán primátor – Vážení poslanci a Vážená verejnosť, ja Vám prednesiem dôvody, pre ktoré bol vznesený protest prokurátora proti VZN č. 42/2009 a VZN 08/2012. Viete že prokuratúra vykonáva dozor nad dodržiavaním zákonnosti orgánu verejnej správy a vlastne v rámci tejto dozorovacej činnosti preskúmava aj všeobecne záväzné nariadenia. Všetci dobre viete, že každé VZN je takým lokálnym predpisom pre katastrálne územie toho ktorého mesta, alebo obce. Každé takéto VZN musí byť v súlade so zákonom. Pokiaľ ide o tieto dve VZN, tak oni boli vydané v zmysle zákona o poskytovaní sociálnych služieb, ale tým, že tento zákon bol od 01.01. 2014 novelizovaný, sa niektoré tie ustanovenia z tohto dôvodu dostali do rozporu so zákonom. Existuje to vlastne takým spôsobom, ako som spomínala, VZN musí byť v súlade s platným zákonom, pokiaľ pri novele zákona, na základe ktorého bolo VZN vydané, nie je zosúladený aj obsah existujúceho VZN tak v tomto prípade sa tieto dostávajú do nesúladu so zákonom. V týchto dvoch VZN bola určená úhrada za poskytovanie sociálnych služieb a práve tento nový zákon novým spôsobom uložil obciam a mestám výšku úhrady a to takým spôsobom, že priamo zákon určil, že takáto úhrada nesmie byť vyššia, ako oprávnené ekonomické náklady. Táto novela zároveň určila, akým spôsobom sa tie oprávnené ekonomické náklady majú vypočítať. Takže vzhľadom na to, že v tomto VZN nie je zohľadnený zákonný postup, z toho dôvodu boli podané proti VZN protesty prokurátora. Mesto je povinné na základe tohto zosúladiť existujúce VZN, aby ten výpočet zodpovedal postupu, ktorý ukladá zákon. Chcete sa k tomu niečo viacej spýtať? Videla som návrh nového VZN, s tým, že vlastne tam už tie oprávnené ekonomické náklady sú a vlastne je to dané do takej tabuľky, kde ta úhrada neprekračuje oprávnené ekonomické náklady.

Mgr. Vladimír Hladík – podľa toho starého nám to prekračovalo, alebo bol inakší spôsob výpočtu?

JUDr. Pulína Bederková – tak podľa starého VZN sa neurčovalo, čo sa započítava do ekonomických oprávnených nákladov, teraz tento zákon presne vymedzuje, ktoré náklady áno, napr. mzdy zamestnancov, je tu určené čo sa má do ekonomických oprávnených nákladov započítať. V tom pôvodnom nebolo vidieť, čo tam bolo započítané a teraz VZN je pripravené takým spôsobom, že zohľadňuje oprávnené ekonomické náklady, sú tam započítané tie služby, ktoré tam je možné započítať v zmysle zákona.

Mgr. Vladimír Hladík – mení sa teda len výpočet a dostávame sa na tú istú sumu. Zmenil sa vzorec.

JUDr. Paulína Bederková – a vlastne tam podľa toho zákona je uvedené, že od oprávnených ekonomických nákladov sa odpočítava príspevok od štátu, toto je ten princíp, že je dôvodné, aby tie úhrady boli opätovne vypočítané, to je podstata. Aj bod štyri programu je toto isté, tá istá podstata.

Ing. Mária Macejková – ja len jednou vetou ak dovolíte, v podstate protestom prokurátora nám bolo doporučené, aby sme tie dve VZN zrušili a aby sme ich nahradili novými, takými, ktoré budú v súlade so zákonom. My sme v spolupráci s vedením Zariadenia pre seniorov mali stretnutia a rokovania, aby sme všetko urobili podľa zákona, aby boli tieto čiastky správne vyrátané a predložené vo VZN. Prebrali sme tieto VZN aj na ostatnom zasadaní mestskej rady a máte ich aj predložené.

JUDr. Paulína Bederková – ja viac na Vás nemám, ďakujem za pozvanie.

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s protestom prokurátora na VZN č. 42/2009 prijalo,

                                                           U z n e s e n i e MsZ č. 724/2014

                                                           Mestské zastupiteľstvo

                                                           B e r i e   n a  v e d o m i e

protest prokurátora k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Šaštín-Stráže č. 42/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu na území mesta Šaštín-Stráže.

Hlasovanie: Prítomní: 9 Za: 9 Proti: 0 Zdržali sa: 0

4/ VZN Mesta Šaštín-Stráže č. 08/2012 o podmienkach poskytovania starostlivosti, o spôsobe určenia úhrady a výšky úhrady za poskytovanú sociálnu službu v Zariadení pre seniorov Šaštín-Stráže – protest prokurátora

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s protestom prokurátora na VZN č. 08/2012 prijalo,

                                                           U z n e s e n i e MsZ č. 725/2014

                                                           Mestské zastupiteľstvo

                                                           B e r i e   n a  v e d o m i e

protest prokurátora k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Šaštín-Stráže č. 08/2012 o podmienkach poskytovania starostlivosti, o spôsobe určenia úhrady a výšky úhrady za poskytovanú sociálnu službu v Zariadení pre seniorov Šaštín-Stráže.

Hlasovanie: Prítomní: 9 Za: 9 Proti: 0 Zdržali sa: 0

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na VZN č. 26/2014, o úhradách za sociálne služby poskytované Mestom Šaštín-Stráže prijalo,

                                                           U z n e s e n i e MsZ č. 726/2014

                                                           Mestské zastupiteľstvo

                                                           S ch v a ľ u j e

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Šaštín-Stráže č. 26/2014, o úhradách za sociálne služby poskytované Mestom Šaštín-Stráže.

Hlasovanie: Prítomní: 9 Za: 9 Proti: 0 Zdržali sa: 0

5/ Správa o činnosti Mestskej rady od ostatného zasadania Mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so správou o činnosti Mestskej rady prijalo,

                                                          

                                                           U z n e s e n i e MsZ č. 727/2014

                                                           Mestské zastupiteľstvo

                                                           B e r i e n a  v e d o m i e

správu o činnosti Mestskej rady od ostatného zasadania Mestského zastupiteľstva, ktorá tvorí súčasť zápisnice.

Hlasovanie: Prítomní: 9 Za: 9 Proti: 0 Zdržali sa: 0

6/ Záznam z následnej finančnej kontroly spôsobu evidencie a spotreby PHM

Ing. Marián Javorka – záznam bol poslancom zaslaný domov, ak má niekto otázku.

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so záznamom z následnej finančnej kontroly spôsobu evidencie a spotreby PHM prijalo,

                                                           U z n e s e n i e MsZ č. 728/2014

                                                           Mestské zastupiteľstvo

                                                           B e r i e n a  v e d o m i e

záznam z následnej finančnej kontroly spôsobu evidencie a spotreby PHM.

Hlasovanie: Prítomní: 9 Za: 9 Proti: 0 Zdržali sa: 0

7/ 3. zmena rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže

Ing. Marián Javorka – materiál Vám bol doručený v písomnej forme, tiež sme sa ním zaoberali aj na mestskej rade, má niekto otázky?

p. Miroslav Nosek – je tam 44 tis. na chodníky, ktoré to sú.

p. Mária Prsteková – doplnené rozpočtové opatrenie č. 9, je to zmena kapitálového rozpočtu a to z toho dôvodu, že sa presúvajú finančné prostriedky z položky 717002 a aby to bolo účtovne správne na položku 717001 a to je vybudovanie panelovej cesty na uliciach Domky a Bernolákov rad.

p. Miroslav Nosek – ja sa pýtam, že ktoré chodníky z toho boli urobené. Je to dosť veľká suma.

p. Mária Vizváryová – z rekonštrukcie chodníkov je to zobrané a je to dané na panelové cesty, je to mínusom.

p. Miroslav Nosek – ale 43.490,- Eur vynaložené.

p. Mária Prsteková – to je rozpočet, to je plán, to nie je urobené.

p. Miroslav Nosek – ktoré ulice? Tam sa navýšila aj 3. zmena, kde bolo 701 a je tam 711. Na rade bolo 701.

p. Mária Prsteková – áno prišlo tam ku zmene, boli doplnené ďalšie riadky, je tam zmena u Obecného hlásnika a z tejto položky sa presunuli financie na ďalšie vydavateľské služby na kalendár osobností mesta a tak isto sa presunuli prostriedky na dofinancovanie opráv mestského rozhlasu a tým sa to ponavyšovalo.

p. Miroslav Nosek – ale to je o 10 tisíc, vychádzam z toho čo sme mali na rade.

p. Mária Prsteková – áno, dopĺňalo sa tam na opravy verejného osvetlenia. Toto nie je rozdiel o tú sumu, že sa niečo zvyšuje, ale toto sú sčítané riadky, je tam zmena, pretože sme tam riadky dopĺňali, hlásnik, kalendár, verejné osvetlenie, rozhlas.

p. Miroslav Nosek – ďakujem.

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na 3. Zmenu rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže pre r. 2014 prijalo,

                                                                      

                                                           U z n e s e n i e MsZ č. 729/2014

                                                           Mestské zastupiteľstvo

                                                           B e r i e n a  v e d o m i e

3. zmenu rozpočtu, vrátane programov a podprogramov, rozpočtovým opatrením primátora č. 3/2014 v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva č. 142/2011 zo dňa 14.12.2011 podľa prílohy:        

Zmena v rozpočte mesta a RO podľa priloženej prílohy

Rozpočet na rok 2014 v €

Príloha k 3. zmene rozpočtu na rok 2014 v €

3. zmena rozpočtu na rok 2014 v €

Bežné príjmy

-

-

-

-

Kapitálové príjmy

-

-

-

-

Finančné operácie príjmové

-

-

-

-

Príjmy spolu

-

-

-

-

Zmena v rozpočte mesta a RO podľa priloženej prílohy

Rozpočet na rok 2014 v €

Príloha k 3. zmene rozpočtu na rok 2014 v €

3. zmena rozpočtu na rok 2014 v €

Bežné výdavky

57 161,00

0,00

57 161,00

Kapitálové výdavky

-

-

-

-

Finančné operácie výdavkové

-

-

-

-

Výdavky spolu

57 161,00

-

0,00

57 161,00

Hlasovanie: Prítomní: 9 Za: 9 Proti: 0 Zdržali sa: 0

                                                           U z n e s e n i e MsZ č. 730/2014

                                                           Mestské zastupiteľstvo

                                                           S ch v a ľ u j e

3. zmenu rozpočtu, vrátane programov a podprogramov, rozpočtovým opatrením č. 8 a 9 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a, b zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu:

Zmena v rozpočte mesta, podľa priloženého návrhu

Rozpočet na rok 2014 v €

Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2014 v €

3. zmena rozpočtu na rok 2014 v €

Bežné príjmy

-

-

-

-

Kapitálové príjmy

-

-

-

-

Finančné operácie príjmové

-

-

-

-

Príjmy spolu

-

-

-

-

Zmena v rozpočte mesta, podľa priloženého návrhu

Rozpočet na rok 2014 v €

Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2014 v €

3. zmena rozpočtu na rok 2014 v €

Bežné výdavky

711 417,00

-

0,00

711 417,00

Kapitálové výdavky

50 000,00

-

0,00

50 000,00

Finančné operácie výdavkové

-

-

-

-

Výdavky spolu

761 417,00

-

0,00

761 417,00

Hlasovanie: Prítomní: 9 Za: 9 Proti: 0 Zdržali sa: 0

8/ Stanovisko kontrolóra mesta k 3. zmene rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so stanoviskom kontrolóra mesta k 3. zmene rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže prijalo,

                                                           U z n e s e n i e MsZ č. 731/2014

                                                           Mestské zastupiteľstvo

                                                           B e r i e n a  v e d o m i e

stanovisko kontrolóra mesta k 3. zmene rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže, ktoré tvorí súčasť zápisnice.

Hlasovanie: Prítomní: 9 Za: 9 Proti:0 Zdržali sa: 0

9/ Zámer na modernizáciu, zabezpečenie prevádzky a údržby sústavy verejného osvetlenia v Meste Šaštín-Stráže

Ing. Radovan Prstek – tiež tento materiál sme prerokovali na zasadaní mestskej rady, ale sú tu hostia, tak podám informácie. Sme odberateľom elektrickej energie od Slovenských elektrárni už dlhé roky, prišli s návrhom, že pokiaľ podpíšeme dlhodobú zmluvu na znovu odber elektrickej energie, tak majú pre nás ponuku, že nám poskytnú svietidlá a 12 rozvádzačov na   kompletnú rekonštrukciu verejného osvetlenia. Doteraz sme vymenili cca 165 nových svietidiel hlavne v časti Stráže, časť Námestia Slobody a RO Gazárka. Slovenské elektrárne nám dodajú a vymenia 535 svietidiel a 12 rozvádzačov, úspora spotreby elektrickej energie by bola 7 tis. Eur ročne. Zmluva by bola od 10 do 15 rokov, podľa toho koľko nám poskytnú materiálu na rekonštrukciu osvetlenia, nám to vyšlo podpísať zmluvu na 13 rokov s tým, že poskytujú 5 ročný servis a 5 ročné záruky na svietidlá. Dohodli sme sa na rade, že je to pre nás výhodné, je to bez vynaloženia našich finančných zdrojov.

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so zámerom na modernizáciu, zabezpečenie prevádzky a údržby sústavy verejného osvetlenia v Meste Šaštín-Stráže prijalo,

                                                           U z n e s e n i e MsZ č. 732/2014

                                                           Mestské zastupiteľstvo

                                                           S ch v a ľ u j e

zámer na modernizáciu, zabezpečenie prevádzky a údržby sústavy verejného osvetlenia v meste Šaštín-Stráže, Slovenskými elektrárňami, a.s. subsidiary of Enel, Mlynské Nivy 47, Bratislava. Poveruje primátora mesta zabezpečením potrebných krokov pre obstaranie tejto služby.

Hlasovanie: Prítomní: 9 Za: 9 Proti: 0 Zdržali sa: 0

10/ R ô z n e

p. Miroslav Nosek – ja by som sa spýtal, že či vyplýva z toho, ako p. doktor Filípek oklamal, alebo chcel nejakým spôsobom kúpiť cudzí majetok, či pre neho vypláva nejaká sankcia, či to mesto bude riešiť.

Ing. Radovan Prstek – v tomto prípade nie sme oprávnený orgán na uloženie pokuty ani sankcie, sme dotknutý, informácie sme od neho dostali také, aké sme dostali. Ozvala sa majiteľka chaty – jeho sestra, je to jeho rodinný príslušník, preto sme pristúpili k takémuto riešeniu. JUDr. Filípek tu tento týždeň bol, prebrali sme to, ale sankcie určite nie.

p. Miroslav Nosek – ďalej som sa chcel spýtať, že p. Mozolič tu má odkúpenie nejakého pozemku, je na to geometrický plán, ako vôbec to tam je, je tu 78 m2, je tam garáž, ktorá má cca 30 m2, že prečo toľko, už teraz sa tam jazdí po chodníku, neviem ako to je situované, aby tam neboli nejaké problémy. Prečo taký veľký pozemok.

Ing. Radovan Prstek – keď sme schvaľovali zámer, vtedy nebol ešte geometrický plán dodaný, ale teraz už ho máme. Primátor odovzdal geometrický plán k nahliadnutiu poslancom.

Mgr. Vladimír Hladík – budeme o tom hlasovať.

Ing. Marián Javorka – takže zostáva to v uznesení a bude sa hlasovať, alebo to chcete pozmeniť?

p. Ján Cintula – nie budeme o tom hlasovať.

p. Miroslav Nosek – ja by som mal ešte k tomu Golden Touch, že tam máme schvaľovať nejaké vecné bremeno, ja sa prikláňam k tomu, že by sme to mohli nechať na nové zastupiteľstvo, aby sme im nezväzovali ruky, nech si to potom rozhodnú oni ako to chcú, nejaké územné konanie, alebo nejaký projekt, čo tam vôbec bude postavené, tam je len obchodná prevádzka, je to všeobecné. Stanovisko pamiatkarov.

Ing. Radovan Prstek – u pamiatkarov boli, riešime parkoviska, nie kvôli obchodnej prevádzke, ale kvôli mestskému úradu, bazilike. Je to tvoj názor.

p. Miroslav Nosek – ja navrhujem, aby sme to nechali na nové zastupiteľstvo.

Ing. Radovan Prstek – ja nie som proti, ale chcem počuť aj názor ostatných poslancov. Bude tam 46 parkovacích miest.

Ing. Marián Javorka – pri stavebnom konaní sa budú všetci dotknutí, aj mestský úrad a bude sa vyjadrovať k projektu a samozrejme určí si, že koľko áno a koľko nie.

p. Miroslav Nosek – nikdy sa nestavia bez plánu, tu je písané, že výmeru určí geometrický plán po vybudovaní stavby.

Ing. Marián Javorka – ale plány musia byť schválené stavebným úradom.

Ing. Radovan Prstek – dobre môžeme to opraviť, ale toto ste počuli už na zasadaní rady.

Mgr. Vladimír Hladík – dobre opravme tú vetu, výmera bude určená projektom.

a/ Žiadosť spoločnosti Golden Touch s.r.o., Silvánska 29, Bratislava o odpredaj mestského pozemku a zriadenie vecného bremena „in rem“

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so žiadosťou nižšie menovaných o odpredaj mestského pozemku a zriadenie vecného bremena prijalo,

                                                           U z n e s e n i e MsZ č. 733/2014

                                                           Mestské zastupiteľstvo

                                                           S ch v a ľ u j e

zámer a spôsob predaja majetku mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa § 9a odst. 8 písm. e zákona č. 138/1991 Z.z..

Predmetom prevodu bude:

odkúpenie cca 15 m2, z pozemku reg. „C“ parc.č. 431/3 v k.ú. Šaštín, spoločnosti Golden Touch s.r.o., Silvánska 29, Bratislava. Mesto Šaštín-Stráže zriadi vecné bremeno „in rem“ spočívajúce v práve: zriaďovania, uloženia, vedenia, výstavby a užívania inžinierskych sietí na povrchu, nad a pod povrchom a s tým súvisiacich terénnych úprav, úprav pôdy a jej porastu, právo vjazdu, prejazdu, užívania a údržby na parkoviskách, plánovaných na pozemkoch reg.“C“ parc.č. 431/3 a 372/1, kde spoločnosť vybuduje parkoviská na vlastné náklady, ktoré budú sprístupnené nielen pre zákazníkov, ale aj pre návštevníkov Mestského úradu a ostatných obyvateľov. Presná výmera bude určená v stavebnom konaní projektom.

Zdôvodnenie:

výstavba obchodnej prevádzky na pozemkoch registra „C“ parc. č. 376, 377/3, 377/4, 378 a 379 v k. ú. Šaštín.

Zámer odpredať vyššie uvedenú nehnuteľnosť bude zverejnený na webovej stránke mesta Šaštín-Stráže a úradnej tabuli.

Hlasovanie: Prítomní: 9 Za: 7 Proti: 1 p. Miroslav Nosek Zdržali sa: 1             Mgr. Jaroslav Suchánek

b/ Návrh na odmenu Ing. Mariánovi Javorkovi – zástupcovi primátora a p. Márii Vizváryovej – kontrolórke MsÚ

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na odmenu Ing. Mariánovi Javorkovi a p. Márii Vizváryovej prijalo,

                                                           U z n e s e n i e MsZ č. 734/2014

                                                           Mestské zastupiteľstvo

                                                           S ch v a ľ u j e

odmenu Ing. Mariánovi Javorkovi – zástupcovi primátora mesta vo výške 350,- € za celoročnú prácu a zastupovanie primátora mesta. Odmenu p. Márii Vizváryovej – kontrolórke mesta vo výške 300,- € za celoročnú prácu.

Hlasovanie: Prítomní: 9 Za: 8 Proti: 0 Zdržali sa: 1 Ing. Marián Javorka

c/ Žiadosť p. Torstena Falka Hesse, byt.Šaštín-Stráže, Námestie Slobody 942 – o odkúpenie mestského pozemku

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so žiadosťou nižšie menovaného o odpredaj mestského pozemku v RO Gazárka prijalo,

                                                                      

                                                           U z n e s e n i e MsZ č. 735/2014

                                                           Mestské zastupiteľstvo

                                                           S ch v a ľ u j e

v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 o majetku obcí a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach č. 57/2011, zo dňa 19.05.2011 odpredaj mestského pozemku a kúpnu zmluvu na mestský pozemok parc. č. 1916/165, vo výmere 491 m2, v k.ú. Šaštín, lokalita RO Gazárka, p. Torstenovi Falkovi Hesse, byt. Námestie Slobody 942, Šaštín-Stráže. Cena pozemku sa stanovuje na 8,- € za m2. Kupujúci zaplatí  náklady na vklad do katastra nehnuteľnosti v sume 66,- € / v kolkových známkach, návrh na vklad do katastra nehnuteľností podáva kupujúci/. Náklady na vypracovanie kúpnej zmluvy znáša Mesto Šaštín-Stráže. Sumu za odkúpený pozemok kupujúci vyplatí: 1. splátku   do 31. 12. 2014, 2. splátku kupujúci vyplatí Mestu Šaštín-Stráže pred podpísaním kúpnej zmluvy, najneskôr do 31. 12. 2015, priloženou poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom. MsZ konštatuje, že pozemok je situovaný v lokalite, ktorú možno považovať za územie so zvykovým právom kupujúceho a ktorý užívajú ako priľahlý pozemok k pozemku zastavaného stavbou. MsZ poveruje mestský úrad a primátora mesta Ing. Radovana Prsteka, aby zabezpečil predaj tohto majetku obce po stránke organizačnej, ekonomickej a právnej a zároveň zverejnil kúpnu zmluvu na webovej stránke mesta Šaštín-Stráže. Na základe tohto uznesenia bude s menovaným zrušená nájomná zmluva k 31. 12. 2015. Kupujúci je oboznámený so stavom nehnuteľnosti.

Hlasovanie: Prítomní: 9 Za: 8 Proti: 1 p. Miroslav Nosek Zdržali sa: 0

d/ Žiadosť p. Štefana Vőrőša a manž. Jany, byt. Bratislava, Ostredková 14 – o dopredaj mestského pozemku

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so žiadosťou nižšie menovaných o odpredaj mestského pozemku prijalo,

                                                           U z n e s e n i e MsZ č. 736/2014

                                                           Mestské zastupiteľstvo

                                                           S ch v a ľ u j e

v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 o majetku obcí a v súlade s Uznesením Mestského

zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach č. 57/2011, zo dňa 19.05.2011 odpredaj mestského pozemku a kúpnu zmluvu na mestský pozemok parc. č. 1916/1, diel 4 vo výmere 30 m2, v k.ú. Šaštín, lokalita RO Gazárka, p. Štefanovi Vőrőšovi a manž. Jane, byt. Bratislava, Ostredková 14. Cena pozemku sa stanovuje na 8,- € za m2/ podľa GP č. 28/2014 zo dňa 24.10. 2014/. Kupujúci zaplatí  náklady na vklad do katastra nehnuteľnosti v sume 66,- € / v kolkových známkach, návrh na vklad do katastra nehnuteľností podáva kupujúci/. Náklady na vypracovanie kúpnej zmluvy znáša Mesto Šaštín-Stráže. Sumu za odkúpený pozemok kupujúci vyplatí Mestu Šaštín-Stráže, pred podpísaním kúpnej zmluvy najneskôr do 30. 11. 2014, priloženou poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom. MsZ konštatuje, že pozemok je situovaný v lokalite, ktorú možno považovať za územie so zvykovým právom kupujúceho a ktorý užívajú ako priľahlý pozemok k pozemku zastavaného stavbou. MsZ poveruje mestský úrad a primátora mesta Ing. Radovana Prsteka, aby zabezpečil predaj tohto majetku obce po stránke organizačnej, ekonomickej a právnej a zároveň zverejnil kúpnu zmluvu na webovej stránke mesta Šaštín-Stráže. Kupujúci sú oboznámení so stavom nehnuteľnosti.

Hlasovanie: Prítomní: 9 Za: 8           Proti: 1 p. Miroslav Nosek Zdržali sa: 0

e/ Žiadosť Ing. Alexandra Vida a manž. Valentíny, byt. Bratislava, Budatínska 21 – žiadosť o odpredaj mestského pozemku

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so žiadosťou nižšie menovaných o odpredaj mestského pozemku prijalo,

                                                           U z n e s e n i e MsZ č. 737/2014

                                                           Mestské zastupiteľstvo

                                                           S ch v a ľ u j e

v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 o majetku obcí a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach č. 57/2011, zo dňa 19.05.2011 odpredaj mestského pozemku a kúpnu zmluvu na mestský pozemok parc. č. 1916/1 diel 2 vo výmere 8 m2, parc.č. 1916/1 diel 3 vo výmere 30 m2, parc.č. 1916/1 diel 6 vo výmere 47 m2 v k.ú.

Šaštín, lokalita RO Gazárka, Ing. Alexandrovi Vidovi a manž. Ing. Valentíne Vidovej, byt. Bratislava, Budatínska 21. Cena pozemku sa stanovuje na 8,- € za m2 / podľa GP č. 28/2014 zo dňa 24.10. 2014/. Kupujúci zaplatí  náklady na vklad do katastra nehnuteľnosti v sume 66,- € / v kolkových známkach, návrh na vklad do katastra nehnuteľností podáva kupujúci/. Náklady na vypracovanie kúpnej zmluvy znáša Mesto Šaštín-Stráže. Sumu za odkúpený pozemok kupujúci vyplatí Mestu Šaštín-Stráže, pred podpísaním kúpnej zmluvy najneskôr do 30. 11. 2014, priloženou poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom. MsZ konštatuje, že pozemok je situovaný v lokalite, ktorú možno považovať za územie so zvykovým právom kupujúceho a ktorý užívajú ako priľahlý pozemok k pozemku zastavaného stavbou. MsZ poveruje mestský úrad a primátora mesta Ing. Radovana Prsteka, aby zabezpečil predaj tohto majetku obce po stránke organizačnej, ekonomickej a právnej a zároveň zverejnil kúpnu zmluvu na webovej stránke mesta Šaštín-Stráže. Z platnej zmluvy o budúcej zmluve bude vypustený pozemok parc.č. 1916/79 diel 5 vo výmere 12 m2. Kupujúci sú oboznámení so stavom nehnuteľnosti.

Hlasovanie: Prítomní: 9 Za: 8 Proti: 1 p.Miroslav Nosek Zdržali sa: 0

f/ Žiadosť p. Richarda Karasa, byt. Senica, J. Mudrocha 1354/40 – o prenájom mestského pozemku v RO Gazárka

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so žiadosťou nižšie menovaných o prenájom mestského pozemku prijalo,

                                                           U z n e s e n i e MsZ č. 738/2014

                                                           Mestské zastupiteľstvo

                                                           S ch v a ľ u j e

prenájom mestského pozemku parc. č. 1916/1 diel 1 vo výmere 87 m2, parc.č. 1916/80 diel 5 vo výmere 12 m2 v k.ú. Šaštín, lokalita RO Gazárka, p. Richardovi Karasovi, byt. Senica, J. Mudrocha č. 1354/40 , z dôvodu, že uvedený mestský pozemok je priľahlý k rekreačnej chate č. 85, ktorej vlastníkom je vyššie menovaný. Cena nájmu sa stanovuje podľa schváleného Uznesenia MsZ č. 57/2011, zo dňa 19.05. 2011, na 0,25 € za m2 na rok. Doba nájmu začína plynúť dňom 31. decembra 2014.

Splatnosť nájmu je vždy k 31.01. príslušného kalendárneho roka. Nájom sa stanovuje na 5 rokov. Z pôvodnej nájomnej zmluvy bude vypustený pozemok parc.č. 1916/80 diel 6 vo výmere 47 m2, k.ú. Šaštín, lokalita RO Gazárka, konečná výmera pozemku na prenájom vyššie menovanému bude 646 m2.

Hlasovanie: Prítomní: 9 Za: 8 Proti: 1 p. Miroslav Nosek Zdržali sa: 0

g/ Žiadosť p. Danuše Lazarovej, byt. Malacky, Radlinského 1074/17 – žiadosť o prenájom mestského pozemku v RO Gazárka

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so žiadosťou nižšie menovanej o prenájom mestského pozemku prijalo,

                                                           U z n e s e n i e MsZ č. 739/2014

                                                           Mestské zastupiteľstvo

                                                           S ch v a ľ u j e

prenájom mestského pozemku parc.č. 1916/173, vo výmere 391 m2, v k.ú. Šaštín, lokalita RO Gazárka, Mgr. Danuši Lazarovej, byt. Malacky, Radlinského 1074/17. Cena nájmu sa stanovuje podľa schváleného Uznesenia MsZ č. 57/2011, zo dňa 19.05. 2011, na 0,25 € za m2 na rok. Doba nájmu začína plynúť dňom 01. novembra 2014. Splatnosť nájmu je vždy k 31.01. príslušného kalendárneho roka. Nájom sa stanovuje na 5 rokov. Nájomca uhradí Mestu Šaštín-Stráže jednorazový poplatok za vyhotovenie geometrického plánu č. 512/2012, v sume 75,- € a nájom za r. 2014, v termíne do 30.11. 2014, podľa schváleného Uznesenia MsZ č. 57/2011, zo dňa 19.05.2011, ktoré okrem iného upravuje i spolufinancovanie za vypracovanie geometrického plánu.

Hlasovanie: Prítomní: 9 Za: 8 Proti: 1 p. Miroslav Nosek  Zdržali sa: 0

h/ Žiadosť p. Evy Pódovej, byt. Bratislava, Karadžičova 6 – o prenájom mestského pozemku v RO Gazárka

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so žiadosťou nižšie menovanej o prenájom mestského pozemku prijalo,

                                                           U z n e s e n i e MsZ č. 740/2014

                                                           Mestské zastupiteľstvo

                                                           S ch v a ľ u j e

prenájom mestského pozemku parc.č. 1916/129, vo výmere 326 m2, v k.ú. Šaštín, lokalita RO Gazárka, p. Eve Pódovej, byt. Bratislava, Karadžičova 6 , z dôvodu, že uvedený mestský pozemok je priľahlý k rekreačnej chate č. 113, ktorej vlastníkom je vyššie menovaná. Cena nájmu sa stanovuje podľa schváleného Uznesenia MsZ č. 57/2011, zo dňa 19.05. 2011, na 0,25 € za m2 na rok. Doba nájmu začína plynúť dňom 01. novembra 2014. Splatnosť nájmu je vždy k 31.01. príslušného kalendárneho roka. Nájom sa stanovuje na 5 rokov.

Hlasovanie: Prítomní: 9 Za: 8 Proti: 1 p. Miroslav Nosek    Zdržali sa: 0

Ch/ Žiadosť p. Romana Mozoliča, byt. Šaštín-Stráže, Alej 574 – o odpredaj časti mestského pozemku

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so žiadosťou o odpredaj časti mestského pozemku prijalo,

                                                           U z n e s e n i e MsZ č. 741/2014

                                                           Mestské zastupiteľstvo

                                                           S ch v a ľ u j e

odpredaj časti mestského pozemku z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa § 9a odst. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991, o majetku obcí, pôvodná parc.č. 420/1, novovytvorená parc.č. 420/3, vo výmere výmere 78 m2 v k.ú. Šaštín, p. Romanovi Mozolovičovi, byt. Šaštín-Stráže, Alej 574. Cena pozemku sa stanovuje na 10,- € za m2. Kúpnu zmluvu a vklad do katastra nehnuteľností si dajú kupujúci vypracovať na vlastné náklady, do 60 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení žiadosti uznesením mestského zastupiteľstva. Kupujúci je oboznámený so stavom nehnuteľnosti. Ak zo strany žiadateľov nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy do 60 dní od doručenia uznesenia, mesto môže predložiť návrh na jeho zrušenie. MsZ poveruje mestský úrad a primátora mesta Ing. Radovana Prsteka, aby zabezpečil predaj tohto majetku obce po stránke organizačnej, ekonomickej a právnej a zároveň zverejnil kúpnu zmluvu na webovej stránke mesta Šaštín-Stráže.

Hlasovanie: Prítomní: 9 Za: 8 Proti: 0 Zdržali sa: 1 p. Miroslav Nosek

i/ Žiadosť Ing. Michala Poncu, byt. Šaštín-Stráže, M. Nešpora č. 1177 o pridelenie 2-izbového bytu

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so žiadosťou nižšie menovaného o pridelenie bytu prijalo,

                                                           U z n e s e n i e MsZ č. 742/2014

                                                           Mestské zastupiteľstvo

                                                           S ch v a ľ u j e

pridelenie 2-izbového bytu na ul. Nám. Slobody 942, č. bytu S3, so začiatkom nájmu 01.10. 2014 Ing. Michalovi Poncovi, byt. Šaštín-Stráže, M. Nešpora č.1177, ktorý požiadal o pridelenie bytu svojou žiadosťou zo dňa 24. 06. 2014.

Hlasovanie: Prítomní: 9 Za: 9 Proti: 0 Zdržali sa: 0

j/ Žiadosť p. Zuzany Ťulákovej a p. Richarda Staňka, byt. Šaštín-Stráže, Nám. Slobody 942 – o výmenu mestského bytu

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so žiadosťou nižšie menovaných o výmenu a pridelenie bytu prijalo,

                                                           U z n e s e n i e MsZ č. 743/2014

                                                           Mestské zastupiteľstvo

                                                           S ch v a ľ u j e

pridelenie 2-izbového bytu na ul. Štúrova č. 1319, so začiatkom nájmu 01. 10. 2014, p. Zuzane Ťulákovej a p. Richardovi Staňkovi, byt. Šaštín-Stráže Nám. Slobody 942, ktorí požiadali o výmenu bytu žiadosťou zo dňa 04.03. 2013.

Hlasovanie: Prítomní: 9 Za: 8 Proti: 0 Zdržali sa: 1 p. Miroslav Nosek

k/ Návrh na zriadenie Spoločného školského úradu v Šaštíne-Strážach

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na zriadenie Spoločného školského úradu v Šaštíne-Strážach prijalo,

                                                           U z n e s e n i e MsZ č. 744/2014

                                                           Mestské zastupiteľstvo

                                                           N e s ch v a ľ u j e

zriadenie Spoločného školského úradu v Šaštíne-Strážach.

Hlasovanie: Prítomní: 9 Za: 1 p. Branislav Kozánek     Proti: 5 Ing. Ľudovít Suchý, Ing. Marián Javorka, Mgr. Vladimír Hladík, p. Ján Cintula, Ing. Oto Kozánek     Zdržali sa: 3 p. Cyril Filípek, p. Miroslav Nosek, Mgr. Jaroslav Suchánek

l/ Žiadosť p. Anny Šulcovej, byt. Liptovský Mikuláš, Bodice 46 - o úpravu Uznesenia MsZ č. 421/2012, zo dňa 12. decembra 2012

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so žiadosťou nižšie menovanej prijalo,

                                                           U z n e s e n i e MsZ č. 745/2014

                                                           Mestské zastupiteľstvo

                                                           S ú h l a s í,

aby v Uznesení MsZ č. 421/2012, zo dňa 12. decembra 2012, ktorým bol schválený odpredaj pozemku parc. č. 1916/68, vo výmere 520 m2 v k.ú. Šaštín, lokalita RO Gazárka, p. Anne Šulcovej, byt. Liptovský Mikuláš, Bodice 46, bol opravený kupujúci a to syn p. Anny Šulcovej, Ing. Peter Šulc, byt. Bernolákov rad 361, Šaštín-Stráže, ktorý sa stal dňa 10.07. 2014 rozhodnutím Katastrálneho úradu v Senici majiteľom rekreačnej chaty č. 5 a pozemku parc.č. 1797 vo výmere 58 m2. P. Anna Šulcová zaslala prehlásenie, že sumu 2080 Eur, ktorá bola dňa 23.01. 2013 zaplatená z jej účtu, ako prvá splátka kúpnej ceny za nehnuteľnosť parc.č. 1916/68 o výmere 520 m2, nepožaduje a ani v budúcnosti nebude požadovať vrátiť a táto suma sa bude považovať ako platba jej syna Ing. Petra Šulca.

                                                           Hlasovanie: Prítomní: 9 Za: 8 Proti: 0 Zdržali sa: 1 p. Miroslav Nosek

m/ Návrh na zrušenie VZN Mesta Šaštín-Stráže č. 42/2009

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na zrušenie VZN Mesta Šaštín-Stráže č. 42/2009 prijalo,

                                                           U z n e s e n i e MsZ č. 746/2014

                                                           Mestské zastupiteľstvo

                                                           R u š í

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Šaštín-Stráže č. 42/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby o úhradách za opatrovateľskú službu na území mesta Šaštín-Stráže, schválené dňa 28.10.2009 Uznesením MsZ č. 386/2009, z dôvodu protestu prokurátora a schválenia nového VZN.

Hlasovanie: Prítomní: 9 Za: 9 Proti: 0 Zdržali sa: 0

n/ Návrh na zrušenie VZN Mesta Šaštín-Stráže č. 08/2012

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na zrušenie VZN Mesta Šaštín-Stráže č. 08/2012 prijalo,

                                                           U z n e s e n i e MsZ č. 747/2014

                                                           Mestské zastupiteľstvo

                                                           R u š í

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šatín-Stráže č. 08/2012 o podmienkach poskytovania starostlivosti, o spôsobe určenia úhrady a výšky úhrady za poskytovanú sociálnu službu v Zariadení pre seniorov Šaštín-Stráže, z dôvodu protestu prokurátora a schválenia nového VZN.

Hlasovanie: Prítomní: 9 Za: 9 Proti: 0 Zdržali sa: 0

o/ Návrh na zrušenie Uznesenia MsZ č. 710/2014, zo dňa 03. 09. 2014

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na zrušenie Uznesenia MsZ č. 710/2014 prijalo,

                                                           U z n e s e n i e MsZ č. 748/2014

                                                           Mestské zastupiteľstvo

                                                           R u š í

Uznesenie MsZ č. 710/2014, zo dňa 03. 09. 2014, ktorým bol schválený odpredaj mestského pozemku parc. 1916/129, vo výmere 326 m2, v k.ú. Šaštín, lokalita RO Gazárka, JUDr. Michalovi Filípkovi, byt. Šaštín-Stráže, Gazárka č. 1507/130, z dôvodu, že uvedený pozemok sa nachádza pri chate sestry menovaného p. Evy Pódovej, ktorá požiadala o prenájom pozemku. Finančné prostriedky, ktoré zaplatil za odpredaj pozemku JUDr. Michal Filípek, budú vrátené na účet menovaného. Návrh na vklad vlastníckeho práva bude zastavený, nakoľko neboli splnené všetky podmienky pre vklad do katastra nehnuteľností a to zverejnenie kúpnej zmluvy zo strany Mesta Šaštín-Stráže.

                                                           Hlasovanie: Prítomní 9 Za: 8 Proti: 0 Zdržali sa: 1 p. Miroslav Nosek

O/ Návrh na zrušenie Uznesenia MsZ č. 473/2014, zo dňa 20. 02. 2013

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na zrušenie Uznesenia MsZ č. 473/2014 prijalo,

                                                           U z n e s e n i e MsZ č. 749/2014

                                                           Mestské zastupiteľstvo

                                                           R u š í

Uznesenie MsZ č. 473/2013, zo dňa 20.02. 2013, ktorým bol schválený prenájom mestského pozemku parc.č. 1916/271, vo výmere 172 m2, v k.ú. Šaštín, lokalita RO Gazárka, p. Renáte Medzihradskej, byt. Senec, Hollého 7 a p. Andrei Sivovej, byt. Bratislava, Trnavského 22, každej v podiele 1/2, z dôvodu odkúpenia pozemku. Menované sú povinné vyplatiť nájom predávajúcemu do dňa vkladu vlastníckeho práva.

Hlasovanie: Prítomní: 9 Za: 8 Proti: 0 Zdržali sa: 1 p. Miroslav Nosek

11/ D i s k u s i a

p. Michal Farkaš – ja by som sa chcel opýtať, u nás na Zápotočnej ulici, na samom konci pred koľajnicami je taká lúka, ľudia tam vozia špinu, či by sa to nedalo nejako zhrnúť do tej jamy. Lebo je otázka času, kedy nám budú ľudia voziť špinu do dvora. Bývame blízko toho.

Ing. Marián Javorka – najprv musíme vedieť komu pozemok patrí.

p. Michal Farkaš – neviem čí je.

Ing. Radovan Prstek – mestský to nebude, je to stále to isté, ľudia chodia tam niekto vozí odpad, ale kto to je.

p. Michal Farkaš – ale mne ide o to, že je tam zelina vysoká 2 m a nikomu sa do tej zeliny nechce ísť, každý to sype bližšie.

Ing. Radovan Prstek – ale nemôžu to sypať ani do zeliny.

Mgr. Vladimír Hladík – treba nahlásiť každého, kto to tam dovezie, meno, číslo auta.

Ing. Radovan Prstek – budeme to riešiť, ale aj vy ako občania musíte proti tomu bojovať, keď tam niekoho vidíte, treba to nahlásiť. Odpad sa nemôže sypať kade tade. Za cintorínom dáme uhrnúť smetisko a všetci sa tešia a vozia znova.

Sl. Vrtalíková Natália - môžem mať otázku ohľadne výstavby tej obchodnej prevádzky? Ako je tam plánové to parkovanie, je to v blízkosti našej bytovky.

Ing. Radovan Prstek – parkoviska nebudú v blízkosti bytovky.

p. Soňa Kočková – ja by som sa chcela opýtať, či sa bude riešiť nejako tá naša vodná plocha. Sme spolu rozprávali p. primátor, je to asi dva mesiace.

Ing. Radovan Prstek – riešime takéto situácie, nezabudol som na to, objednali sme tie žľaby k Vám a tiež k Bazilicomu, tam má problém p. Kujovská. Mali sme toho veľa.

p. Soňa Kočková – v akom časovom horizonte môžem očakávať nápravu?                                                        

Ing. Radovan Prstek – do konca novembra, musíme ešte poriešiť takúto situáciu v Domkoch pri Antálkovcoch a pri p. Danovi Fialovi a potom ideme k Vám. Aby páni poslanci vedeli, kde to je, je to oproti lesom.

p. Cyril Filípek – tento problém je aj Bernolákov rad, mám túto ulicu na starosť, tak aj toto by sa malo poriešiť.

Ing. Radovan Prstek – tento rok spadlo extrémne množstvo zrážok.

p. Maián Rozbora – chcem sa spýtať, to verejné osvetlenie, kedy sa začne riešiť, kedy bude výberové konanie.

Ing. Radovan Prstek – to myslíš to, čo sme tu prejednávali. Výberové konanie na toto nebude, lebo firma nám toto ponúkla, mesto nič nekupuje. Podpíšeme len zmluvu a časový horizont je marec – apríl 2015.

p. Marián Rozbora – chcem sa opýtať mám pred domom znečistenú neónku, žiarovka tam zbytočne svieti.

Ing. Radovan Prstek – treba to nahlásiť, je to na Vašej ulici – Nádražná.

Ing. Marián Javorka – ak nemá viac nikto otázky končím diskusiu a prejdeme k návrhu na uznesenie.

12/ N á v r h n a  u z n e s e n i e

Predseda Návrhovej komisie Mgr. Vladimír Hladík – predložil poslancom MsZ, Návrh na uznesenie, ktorý bol prítomnými poslancami schválený a tvorí súčasť zápisnice.

13/ Z á v e r

Ing. Marián Javorka – zástupca primátora mesta, poďakoval všetkým poslancom a zamestnancom mestského úradu za prácu za posledné štyri roky. Z volieb 15. 11. 2014 vyjde nové zloženie tohto štatutárneho orgánu, tieto štyri roky boli dosť náročné, čo sa týka investícií, predajov pozemkov. Želám novým štatutárom, ktorí vzídu z týchto volieb, aby sa snažili v budúcnosti zastávať minimálne takýmto spôsobom záujmy mesta ako toto zastupiteľstvo a pracovali korektne. Zamestnancom mesta želám, aby primátor, ktorý vzíde z týchto volieb bol k nim slušný a podporoval ich v ich práci, pretože s prácou s ľuďmi to nie je naozaj jednoduché, vidíme to tu pri reakciách rôznymi anonymnými listami, želám aj zamestnancom mesta pevné nervy a odovzdávam slovo primátorovi mesta.

Ing. Radovan Prstek - ja sa tiež pridávam a ďakujem p. zástupcovi, p. prednostke, ktorí boli mojou oporou v tomto ťažkom období. Nechcem vypočítavať investície, boli uvedené v Hlásniku a každý mal možnosť si to prečítať. Keď sa vrátime štyri roky, bolo to ťažké, mali sme rozpory, ale tie viedli len k dobru tohto mesta a tak to má byť. Tiež ďakujem zamestnancom, ktorí sa podieľali na projektoch, na celkovom chode denného života úradu. Sme stabilné mesto, má dobrý nábeh, je ekonomicky stabilné. Najväčšia investícia bola výstavba kanalizácie, bolo to náročné, nielen pre nás, ale aj na psychiku občanov, hluk, prach, rozbité chodníky, cesty, ale začali sme to riešiť. Nakoniec poviem dobrú správu, ktorá sa do Hlásnika nedostala, Mesto Šaštín-Stráže, získalo finančné prostriedky v sume skoro 5 mil. Eur, na rekonštrukciu ČOV, je to veľký úspech. Týmto máme enviromentálnu záťaž na 35 rokov vyriešenú. Takže Vám ďakujem, želám úspech vo voľbách, tak ako to hovorím, aby vyhralo toto mesto.

                                   Ing. Mária Macejková                                                           Ing. Radovan Prstek

                                      prednostka MsÚ                                                                     primátor mesta

Overovatelia:

Mgr. Jaroslav Suchánek

Ing. Ľudovít Suchý                                                                          

Zapísala: p. Alena Poláková

sastin bg dark