Z á p i s n i c a

 

z Ustanovujúceho zasadania Mestského zastupiteľstva Šaštín-Stráže, ktoré sa konalo dňa 2. januára 2015 t.j. v piatok o 16,30 hod. v zasadačke MsÚ.

Prítomní pp.: Ing. Radovan Prstek – primátor mesta, Mgr. Jaroslav Suchánek – novozvolený primátor mesta, p. Cyril Filípek, Mgr. Gerda Fodorová, Mgr. Vladimír Hladík, Ing. Marián Javorka, Bc. Marián Konečný, p. Branislav Kozánek, JUDr. Edita Lehocká, p. Miroslav Nosek, Mgr. Rudolf Ovečka, p. Marián Rozbora, p. Silvia Suchá

Prítomní pp.: Ing. Mária Macejková – predsedníčka Mestskej volebnej komisie

                       p. Mária Vizváryová – kontrolórka mesta

                       p. Alena Poláková – zapisovateľka         

                       občania Mesta Šaštín-Stráže

                Ustanovujúce zasadanie Mestského zastupiteľstva bolo zahájené Hymnou Slovenskej republiky. Ďalej sa ujal slova Ing. Radovan Prstek - primátor mesta. Privítal prítomných novozvolených poslancov MsZ, novozvoleného primátora, pracovníkov MsÚ a hostí.

2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

Ing. Radovan Prstek – primátor mesta podal návrh na zapisovateľku p. Alenu Polákovú a overovateľov zápisnice Mgr. Rudolfa Ovečku a Ing. Mariána Javorku. Návrh bol prítomnými jednohlasne schválený.

3/ Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy mesta.

Ing. Radovan Prstek – primátor mesta, požiadal predsedníčku Mestskej volebnej komisie Ing. Máriu Macejkovú o oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy mesta. Ing. Mária Macejková podala ústnu informáciu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy mesta podľa zápisnice T/11. Písomný záznam tvorí súčasť zápisnice.

                                                           U z n e s e n i e MsZ č. 01/2015

                                                           Mestské zastupiteľstvo

B e r i e   n a  v e d o m i e

výsledky volieb do orgánov samosprávy Mesta Šaštín-Stráže, s ktorými oboznámila Ing. Mária Macejková – predsedníčka Mestskej volebnej komisie.

Hlasovanie: Prítomní: 11 Za: 11 Proti: 0 Zdržali sa: 0

4/ Odovzdanie osvedčenia o zvolení novozvolenému primátorovi mesta.

5/ Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta, prevzatie insignií.

Ing. Mária Macejková – predsedníčka Mestskej volebnej komisie:

Požiadala by som Mgr. Jaroslava Suchánka o zloženie a podpísanie sľubu primátora, zároveň mu odovzdám osvedčenie o zvolení za primátora.

Mgr. Jaroslav Suchánek:

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy mesta a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie primátora mesta uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia“.

Ing. Radovan Prstek odovzdal insígnie novozvolenému primátorovi mesta Mgr. Jaroslavovi Suchánkovi a zablahoželal mu.

U z n e s e n i e MsZ č. 02/2015

Mestské zastupiteľstvo

K o n š t a t u j e, ž e

         novozvolený primátor mesta Mgr. Jaroslav Suchánek, zložil zákonom predpísaný sľub primátora mesta.

Hlasovanie: Prítomní:11 Za: 11 Proti: 0 Zdržali sa: 0

6/ Odovzdanie osvedčenia o zvolení poslancom novozvoleného mestského zastupiteľstva.

7/ Zloženie sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva.

Ing. Mária Macejková – teraz by som chcela požiadať najstaršieho poslanca zároveň prvého v abecednom poradí p. Cyrila Filípka o prečítanie sľubu poslanca a postupne všetkých poslancov o prevzatie osvedčení o zvolení, potvrdením sľubu a podpísaním jeho textu. Budeme postupovať na vyzvanie podľa abecedného poradia. Ďakujem.

p. Cyril Filípek:

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať

záujmy mesta, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné

všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca mestského

zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“

                                                           U z n e s e n i e MsZ č. 03/2015

                                                           Mestské zastupiteľstvo

                                                           K o n š t a t u j e, ž e

zvolení poslanci mestského zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva

p. Cyril Filípek

Mgr. Gerda Fodorová                                             

Mgr. Vladimír Hladík                                                          

Ing. Marián Javorka                                                 

Bc. Marián Konečný                                                

p. Branislav Kozánek                                                      

JUDr. Edita Lehocká                                                          

p. Miroslav Nosek                                                                

Mgr. Rudolf Ovečka                                              

p. Marián Rozbora                            

p. Silvia Suchá                                                         

Hlasovanie: Prítomní:11 Za: 11 Proti: 0 Zdržali sa: 0

8/ Vystúpenie novozvoleného primátora mesta.

Vážení občania, vážené mestské zastupiteľstvo, nemôžem sa Vám prihovoriť bez toho, aby som znova nezačal poďakovaním, teraz už aj spoločne s Vami poslancami, chcem spoločne poďakovať za prejavenú dôveru, okrem vďačnosti však pociťujem aj veľkú zodpovednosť. Zodpovednosť za Šaštín-Stráže, urobím všetko preto, aby som nesklamal a naplnil očakávania obyvateľov nášho mestečka. Žiadnu vojnu, žiaden boj nevyhráva generál sám, bez statočných vojakov sa to jednoducho nedá. Chcem preto Vás, poslancov mestského zastupiteľstva požiadať, aby ste sa postavili na moju stranu. Vážim si každého jedného z Vás a budem rád, ak mi dokážete poradiť a pomôcť. Budem načúvať Vašim slovám a snažiť sa o zosúladenie mojej a vašej predstavy o tom, ako nášmu mestu v prosperite a vo zveľaďovaní pomôcť. Nielen Vás poslancov, ale aj Vás všetkých občanov chcem ubezpečiť, že som do volebného súboja vstúpil s čestnými úmyslami a na tom sa doteraz nič nezmenilo. Spravodlivosť, poctivú prácu a čestnosť si chcem zachovať aj počas celého volebného obdobia. Mrzí ma celá tá vykonštruovaná kauza namierená proti mojej osobe, ktorú musia riešiť súdy – ma veľmi mrzí. Verím však, že sa čoskoro dá všetko do poriadku a budem mať spoločne s Vami rozviazané ruky, aby som mohol začať naplňovať stanovené ciele na nasledujúce štvorročné obdobie. Viem, že mám aj mnoho neprajníkov, ktorí nebudú fandiť mojim plánom, no dúfam, že konkrétnymi skutkami, aj mnohých z nich napokon presvedčím o tom, že to myslím s rozvojom a zveľaďovaním mesta dobre. Prajem teda sebe i Vám poslancom, veľa dobrých nápadov, spravodlivosť a čestnosť v rozhodovaní, veľa elánu a chuti pracovať. Prajem si tiež, aby sa nám úspešne darilo zvládať prekážky a aby sme nehľadali výhovorky, prečo sa to nedá, ale naopak riešenia, teda ako sa to dá. Takže majme stále na pamäti, máme dôveru, zodpovednosť a nesmieme sklamať. Ďakujem.

                                                                             U z n e s e n i e MsZ č. 04/2015

                                                                             Mestské zastupiteľstvo

                                                                             B e r i e n a  v e d o m i e

                  vystúpenie novozvoleného primátora Mesta Šaštín-Stráže.

                  Hlasovanie: Prítomní:11 Za: 11 Proti: 0 Zdržali sa: 0

9/Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta – predložil návrh programu Ustanovujúceho zasadania mestského zastupiteľstva.

10/ Voľba mandátovej komisie, volebnej komisie a návrhovej komisie.

11/ Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť

     zasadanie mestského zastupiteľstva, ak tak neurobí primátor, alebo zástupca primátora.

12/ Návrh na zástupcu primátora mesta a určenie platu zástupcu primátora mesta.

13/ Návrh na zriadenie mestskej rady a voľba jej členov.

14/ Návrh na zriadenie komisií pri mestskom zastupiteľstve, voľba predsedov komisií a ich

     členov.

15/ Návrh na sobášiacich.

16/ Určenie platu primátora mesta v rozsahu úväzku určenom mestským zastupiteľstvom

     na celé funkčné obdobie.

17/ Informácia o schválených zásadách odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva.

18/ Diskusia

19/ Návrh na uznesenie

20/ Záver

Návrh programu Ustanovujúceho zasadania mestského zastupiteľstva bol jednohlasne schválený.

10/ Voľba Mandátovej komisie, Volebnej komisie a Návrhovej komisie.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, predniesol návrh na zloženie Mandátovej komisie: p. Silvia Suchá – predsedníčka Mandátovej komisie, členovia: Bc. Marián Konečný a p. Miroslav Nosek.

Návrh bol prítomnými poslancami jednohlasne schválený.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, predniesol návrh na zloženie Volebnej komisie: JUDr. Edita Lehocká –predsedníčka Volebnej komisie, členovia: Mgr. Gerda Fodorová a p. Cyril Filípek.

Návrh bol prítomnými poslancami jednohlasne schválený.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, predniesol návrh na zloženie Návrhovej komisie: Mgr. Vladimír Hladík – predseda Návrhovej komisie, členovia: p. Marián Rozbora a p. Branislav Kozánek.

Návrh bol prítomnými poslancami jednohlasne schválený.

11/ Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadanie mestského zastupiteľstva, ak tak neurobí primátor, alebo zástupca primátora.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, oboznámil s návrhom na poverenie poslanca MsZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadanie MsZ, ak tak neurobí primátor mesta, alebo zástupca primátora.

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom prijalo,

                                                           U z n e s e n i e MsZ č. 05/2015

                                                           Mestské zastupiteľstvo

                                                           P o v e r u j e

poslankyňu JUDr. Editu Lehockú zvolávaním a vedením zasadnutí mestského zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Hlasovanie: Prítomní:11 Za: 11 Proti: 0 Zdržali sa: 0

12/ Návrh na zástupcu primátora mesta a určenie platu zástupcu primátora mesta.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, za zástupcu primátora mesta, podľa § 13b, ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení poverujem Mgr. Rudolfa Ovečku.

p. Cyril Filípek – môžem sa k tomu vyjadriť? Strážski občania sa ma pýtajú, či by zástupca primátora nemohol byť zo Stráži, konkrétne p. Miroslav Nosek.

Mgr. Jaroslav Suchánek – mohol, ale ja využívam zákon, ktorý je a vymenovávam Mgr. Ovečku.

p. Cyril Filípek – primátor pred tým, Ing. Prstek nechal o tomto bode hlasovať.

Mgr. Vladimír Hladík – je to právomoc primátora.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta – v zákone o obecnom zriadení je, že ja si môžem vybrať.

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom primátora mesta na zástupcu primátora mesta prijalo,

                                                                            U z n e s e n i e MsZ č. 06/2015

                                                                            Mestské zastupiteľstvo

                                                                            P o v e r u j e

                                                                            zastupovaním primátora Mesta Šaštín-Stráže – zástupcu

                                                                            primátora podľa § 13b, ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o

                                                                            obecnom zriadení Mgr. Rudolfa Ovečku.

                                                                            Hlasovanie: Prítomní: 11 Za: 11 Proti: 0 Zdržali sa: 0

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na odmenu zástupcu primátora mesta prijalo,

                                                        U z n e s e n i e MsZ č. 07/2015

                                                        Mestské zastupiteľstvo

                                                        S ch v a ľ u j e

                                                        odmenu zástupcu primátora mesta vo výške 100,- € mesačne.

                                                        Hlasovanie: Prítomní: 11 Za: 10 Proti:0 Zdržali sa: 1Mgr. Rudolf Ovečka

13/ Návrh na zriadenie mestskej rady a voľba jej členov.

14/ Návrh na zriadenie komisií pri mestskom zastupiteľstve, voľba predsedov komisií a ich členov.

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na mestskú radu a komisie mestského zastupiteľstva prijalo,

                                                            U z n e s e n i e MsZ č. 08/2015

                                                            Mestské zastupiteľstvo

                                                            Z r i a ď u j e

1.Mestskú radu

2.Komisie mestského zastupiteľstva:

- Komisia stavebná a životného prostredia

- Komisia sociálna a bytová

- Komisia kultúry

- Komisia pre šport, mládež a telovýchovu

- Komisia na riešenie sťažností na primátora mesta   a hlavného kontrolóra

                                                           Hlasovanie: Prítomní:11 Za: 11 Proti: 0 Zdržali sa:0

 

Mestská rada

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na členov mestskej rady   prijalo,

                                                           U z n e s e n i e MsZ č. 09/2015

                                                           Mestské zastupiteľstvo

                                                           V o l í

                                                     a/ Členov mestskej rady v nasledovnom zložení:

1/ Mgr. Jaroslav Suchánek - primátor

2/ Mgr. Rudolf Ovečka

3/ p. Silvia Suchá

4/ p. Branislav Kozánek

5/ JUDr. Edita Lehocká

                                                          Zapisovateľka: p. Alena Poláková

                                                          Hlasovanie: Prítomní: 11 Za: 11 Proti: 0 Zdržali sa: 0

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na predsedov komisií mestského zastupiteľstva   prijalo,

                                                           U z n e s e n i e MsZ č. 10/2015

                                                           Mestské zastupiteľstvo

                                                           V o l í

                                                     b/ predsedov komisií.

1. Komisia stavebná a životného prostredia – JUDr. Edita  Lehocká

2. Komisia sociálna a bytová – Mgr. Vladimír Hladík

3. Komisia kultúrna – p. Silvia Suchá

4. Komisia pre šport, mládež a telovýchovu – Bc. Marián Konečný

5. Komisia na riešenie sťažností na primátora mesta a hlavného kontrolóra – JUDr. Edita Lehocká

                                                          Hlasovanie: Prítomní: 11 Za: 11 Proti: 0 Zdržali sa: 0

Komisia stavebná a životného prostredia

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na členov komisií   prijalo,

                                                            U z n e s e n i e MsZ č. 11/2015

                                                            Mestské zastupiteľstvo

                                                            V o l í

                                                            c/ členov komisií:

Komisia stavebná a životného prostredia:

a/ za poslancov: Mgr. Rudolf Ovečka

                                                                              Mgr. Vladimír Hladík

                         p. Marián Rozbora

b/ z odborníkov z radov obyvateľov: Ing. Anton Mošať

                                                                                                          p.Anna Javorková                                               

                                                     Zapisovateľka: p. Elena Širočková

                               Hlasovanie: Prítomní: 11 Za: 9 Proti: 0 Zdržali sa: 2 p. Miroslav Nosek a p. Cyril Filípek

Komisia sociálna a bytová

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na členov komisií   prijalo,

                                                           U z n e s e n i e MsZ č. 12/2015

                                                           Mestské zastupiteľstvo

                                                           V o l í

                                                           c/ členov komisií:

Komisia sociálna a bytová:

                                                       a/ za poslancov: JUDr. Edita Lehocká

                                                                            Bc. Marián Konečný

                                                                            p. Marián Rozbora

                                                 b/ z odborníkov z radov obyvateľov:

   p. Tomáš Havel

   sl. Klaudia Morávková                                          

                                                  Zapisovateľka: p. Lenka Hájková

                                                        Hlasovanie: Prítomní: 11 Za: 11 Proti: 0 Zdržali sa: 0

p. Cyril Filípek – ja sa vzdávam členstva v kultúrnej komisii, časovo to nevychádza.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, ale ja si myslím, že určité povinnosti vyplývajú aj z toho, že ste poslanci a mali by ste sa zúčastniť.

Komisia kultúry

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na členov komisií   prijalo,

                                                        U z n e s e n i e MsZ č. 13/2015

                                                        Mestské zastupiteľstvo

                                                        V o l í

                                                        c/ členov komisií:

        Komisia kultúry:

                                                 a/ za poslancov: Mgr. Gerda Fodorová

                                                                          p. Cyril Filípek

                                                 b/ z odborníkov z radov obyvateľov mesta:

                                                                           Mgr. Jana Ovečková

                                                                           p. Ivana Matúšová

                                                                           p. Zdenka Tomišová

                     Zapisovateľka: p. Jana Labašová

Hlasovanie: Prítomní: 11 Za: 9 Proti: 1 p. Cyril Filípek   Zdržali sa: 1 p. Branislav Kozánek

Komisia pre šport, mládež a telovýchovu

Ing. Marián Javorka – ja mám jednu poznámku, moje zaradenie do Komisie pre šport, mládež a telovýchovu, človek, ktorý dal tento návrh na moju osobu, asi nevzal na vedomie môj vek, telesnú konštrukciu, takže ja sa vzdávam práce v tejto komisii v prospech mladých ľudí, ktorí vedia o športe viacej. V našom veku, ja si myslím, že imitujeme šport a mali by tam byť mladí ľudia, ktorí sa venujú športu viac a vedia čo potrebujú mladí ľudia. Aké akcie, možno cyklotrasy, v mojom veku už asi nie.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta – ja teda na obhajobu Vašu chcem povedať, že ja si myslím, že vy ste dosť schopný človek, aby ste to zvládol takúto funkciu, navrhoval som to ja, viem, že máte so športom skúsenosti a to, že fyzická kondícia alebo stavba tela v tejto komisii nehrá úlohu.

Ing. Marián Javorka – ja sa proste vzdávam v prospech mladého človeka, ktorý to môže slušne ovplyvniť. Môžem sa zúčastniť na práci inej komisie, robil som dlhé roky v Stavebnej komisii.

p. Miroslav Nosek – ja tiež nemám záujem robiť v športovej komisii, robil som to štyri roky a posledný rok, sám dobre vieš, že som toho odrobil dosť. Tiež to nechávam na tých mladších, nech sa realizujú, tiež som robil aj v stavebnej komisii a ďalší vec, čo mám pripomienku je, že v štatúte mesta je myslím, ak nie tak ma prosím opravte, poslanec môže byť maximálne v dvoch komisiách.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta – v minulosti bol v troch.

p. Miroslav Nosek – ale v štatúte sú dvaja.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta – môžeme sa o tom pobaviť. Ja som Vás navrhol,

vy sa vzdávate, nebudeme s inými navrhnutými šachovať.

p. Miroslav Nosek – aj v minulosti to bolo, že keď sa riešili tieto komisie, tak sme boli prizvaní a nejakým spôsobom sa o tom diskutovalo.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta – so mnou nebolo nikdy, takže hovor sám za seba. Nikdy som nebol prizvaný.

Mgr. Rudolf Ovečka – na margo veku, tiež mám 50 rokov a doteraz som robil v kultúrnej komisii, doteraz som tam odrobil dosť. Na margo poslednej akcie Mikuláš, možno ste boli na námestí, viete kto ho robil aj keď mám 50 rokov, tiež plážový volejbal, nie je problém v tom veku, nie ste starí, ste stále mladí.

p. Miroslav Nosek – každý sa cíti tak ako je. To znamená, že hovorím len za seba.

Mgr. Rudolf Ovečka – tak ako povedal primátor, ten poslanec nejde do tej funkcie len s nejakými právami ale aj s povinnosťami.

p. Miroslav Nosek – v minulom období som bol v dvoch komisiách, toto mám už len jednu.

Mgr. Jaroslav Suchánek – poprosím obyvateľov, aby nevstupovali do tohto bodu, budeme hlasovať v návrhu na uznesenie.

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na členov komisií   prijalo,

                                                           U z n e s e n i e MsZ č. 14/2015

                                                           Mestské zastupiteľstvo

                                                           V o l í

c/ členov komisií:

Komisia pre šport, mládež a telovýchovu:

                                                          a/ za poslancov: Ing. Marián Javorka                                                                                                                                        p. Miroslav Nosek

                                                                                    p. Branislav Kozánek

b/ z odborníkov z radov obyvateľov mesta: členovia budú doplnení na nasledujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva.                                                                

                                                          Zapisovateľka: sl. Diana Holická

                                                          Hlasovanie: Prítomní: 11 Za: 7 Proti: 0 Zdržali sa: 4 p. Cyril Filípek, p. Miroslav Nosek, p. Branislav Kozánek a Ing. Marián Javorka

Komisia na riešenie sťažností na primátora mesta a hlavného kontrolóra

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na členov komisií   prijalo,

                                                           U z n e s e n i e MsZ č. 15/2015

                                                           Mestské zastupiteľstvo

                                                           V o l í

                                                           c/ členov komisií:

Komisia na riešenie sťažností na primátora mesta a hlavného kontrolóra

                                                          a/ za poslancov: p. Silvia Suchá

                                                                                   p. Marián Rozbora

   Zapisovateľka: p. Alena Poláková

                                                        Hlasovanie: Prítomní: 11 Za: 11 Proti: 0 Zdržali sa: 0

15/ Návrh na sobášiacich.

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na sobášiacich prijalo,

                                                           U z n e s e n i e MsZ č. 16/2015

                                                           Mestské zastupiteľstvo

                                                           S ch v a ľ u j e

Sobášiacich: Mgr. Jaroslav Suchánek

                                                                               Mgr. Rudolf Ovečka

                                                                               Mgr. Gerda Fodorová

                                                           Hlasovanie: Prítomní: 11 Za: 11 Proti: 0 Zdržali sa: 0

16/ Určenie platu primátora mesta v rozsahu úväzku určenom mestským zastupiteľstvom na celé funkčné obdobie.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Ing. Mária Macejková – prednostka MsÚ – predkladám Vám návrh na určenie platu primátora, ktorý vychádza zo zákona č. 154/2011 Z.z. a zákona 253/1994 o platových pomeroch starostov a primátorov obcí a miest, v súlade s týmto zákonom sa plat primátora mesta prehodnocuje každoročne k 1. marcu a určuje sa pri zložení sľubu primátora. Plat primátora mesta môže zastupiteľstvo zvýšiť o 70%, návrh je zvýšenie o 40 %. Prečítala návrh na plat primátora mesta. Máte nejaký iný pozmeňujúci návrh páni poslanci?

p. Miroslav Nosek – kto určoval zvýšenie o 40 %?

Ing. Mária Macejková – je to úroveň doterajšieho platu primátora a tento plat ste určili vy poslanci. Jedná sa o návrh v zmysle zákona. Môžete dať pozmeňujúci návrh.

p. Miroslav Nosek – preto sa pýtam, lebo takto nezačínal žiadny primátor, lebo každý rok sa upravuje.

p. Renáta Fábryová – niekedy platil iný zákon.

p. Miroslav Nosek – pre začiatok, by to mohlo byť aj s nižším navýšením, postupne keď budú výsledky, žiadny problém upraviť ho. P. primátor by s tým mohol súhlasiť, nakoľko ešte nič nedokázal. Bolo by to na mieste. Teraz nebude mať ani taký stimul, ale asi to nebolo kvôli financiám, neviem.

p. Marián Rozbora – prečo keď mal starý primátor taký plat, prečo by nemohol mať aj nový primátor taký plat.

p. Miroslav Nosek – ale starý primátor nenastupoval s týmto platom a každý rok sa mu bude upravovať a budeme sa k tomu vracať.

p. Marián Rozbora – p. Fábryová povedala, že je nový zákon.

p. Miroslav Nosek – to nie je o novom zákone a môžeme sa o tom baviť.

p. Marián Rozbora – dobre tak dajte nejaký návrh.

p. Miroslav Nosek – na začiatok len s tým základom.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta – ja ak sa môžem k tomu vyjadriť, k tomu stimulu, predsa aj vy ste kandidoval na primátora, neviem prečo tu spomínate stimul finančný, asi Vás to viedlo k tomu.

Mgr. Jaroslav Suchánek – je to na Vás čo určíte.

Mgr. Rudolf Ovečka – ja súhlasím s návrhom, súhlasil som u starého primátora a súhlasím aj teraz.

p. Miroslav Nosek – ja si myslím, že tým by dal príklad aj ostaným, že aha dá sa šetriť.

Mgr. Rudolf Ovečka – je to funkcia nezávidenia hodná.

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na plat primátora mesta prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 17/2015

                                                           Mestské zastupiteľstvo

                                                     U r č u j e

v zmysle zákona č. 154/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa

zákon NR SR č. 253/1994 o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, plat primátora mesta na základe oznámenia štatistického úradu SR za r. 2013 o priemernej mzde zamestnanca v národnom hospodárstve, vo výške 824,- € a násobok koeficientu od 5001 do 10 000 obyvateľov, 2,34 násobok. Podľa § 4 ods. 2 MsZ tento plat zvyšuje o 40 %. Plat primátora mesta je nasledovný: 824 x 2,34 = 1928,16 x 40 % = 2700,00 € /po zaokruhlení/.

Hlasovanie: Prítomní: 11 Za: 10 Proti: 0 Zdržali sa: 1 p. Miroslav Nosek

17/ Informácia o schválených zásadách odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva.

Ing. Mária Macejková – tento materiál, ktorý je schválený Všeobecne záväzným nariadením /VZN/, ste dostali v písomnej forme. Sú tu stanovené sadzby pre odmeňovanie poslancov a členov komisií, v prípade akejkoľvek zmeny s Vašim súhlasom by sa muselo zmeniť VZN, takže zatiaľ sú platné tieto sadzby a dostávate ich na vedomie.

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s informáciou o Zásadách odmeňovania poslancov MsZ, ktoré boli schválené ako VZN Mesta Šaštín-Stráže č. 49/2010 prijalo,

                                                           U z n e s e n i e MsZ č. 18/2015

                                                           Mestské zastupiteľstvo

                                                           B e r i e n a  v e d o m i e

informáciu o Zásadách odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva, ktoré boli schválené ako Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Šaštín-Stráže č. 49/2010 – Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach, Uznesením MsZ č. 493/2010 zo dňa 30. septembra 2010.

Hlasovanie: Prítomní: 11 Za: 11 Proti: 0 Zdržali sa: 0

18/ Diskusia

Ing. Miroslav Nosek – mám pár otázok ku komisiám, podľa akého kľúča boli vyberaní ľudia povedzme odborníci z radov občanov? Mohli by ste mi k tomu povedať?

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta – v minulom volebnom období boli vybraní všetci tí, ktorí neuspeli vo voľbách, navrhnutí bez toho, aby boli prediskutovaní predsedami komisií, tak ako som bol aj ja a dostal som tam pridelených ľudí. Je na mne, aby som vybral ľudí do ktorej komisie ako ja chcem, ja som určil tak ako som určil, myslím si, že to čo tu odznelo nebolo pravda, že by páni poslanci neboli schopní to robiť, myslím si, že sú a preto som ich tam navrhol.

Ing. Miroslav Nosek – ja sa len pýtam priamo z radov občanov?

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta – z radov občanov som oslovil predsedov, aby si vybrali ľudí do komisií.

Ing. Miroslav Nosek – takže oni vyberali?

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta – majú na to právo s mojim odobrením.

Ing. Miroslav Nosek – môžem sa spýtať predsedov komisií ako sú spokojní s výberom a ako vyberali? Myslím, že to zaujíma občanov.

p. Silvia Suchá – predseda kultúrnej komisie – ja môžem povedať za seba, pracovala som v kultúrnej komisii, s niektorými ľuďmi som robila a môžem povedať, že s ktorými sa mi dobre spolupracovalo, nie je problém, keď sa prihlásiš a hocikedy pomôžeš pri niektorej akcii a keď človek zistí, že ten človek naozaj chce pomôcť a spolupracovať, nie je problém ho vziať medzi seba aj do komisie dodatočne.

Ing. Miroslav Nosek – takže môže kto chce, nie je to o odbornosti.

p. Silvia Suchá – je to o tom, že kto chce pre to mesto pracovať, pretože mne tam je nanič človek, ktorý sa neukáže ani na jednej akcii, načo tam je taký človek, ktorý nemá záujem o akcie mesta, alebo viem, že by nechcel robiť tak ako Ruda robil Mikuláša, načo Ti je tam taký človek, ale nie je to o tom, že nie sme otvorení, že keď sa mladí prihlásia. Janka Labašová by mohla povedať o Hlásniku, chceme nájsť mladých ľudí do Hlásnika a nechce tam ísť nikto už tri roky. Je treba, aby sa tí mladí ľudia ukázali, aby sme o nich vedeli.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta – ak môžem ešte sám za seba, Miro ja viem, že ty si športovec roky, ak máš záujem pomôcť tak super.

Ing. Miroslav Nosek – preto sa Vás pýtam, aká je tá možnosť, ale na druhej strane som chcel vedieť na základe čoho, či vôbec má zmysel, aby som ja za niekym prišiel.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta – tvoj tatko keď sa rozhodol, že nechce byť v športovej komisii, mohol navrhnúť teba, úplne bez problémov, vedel o tom minimálne tri dni dopredu, takže nie je problém.

Ing. Miroslav Nosek – a ešte by som mal druhú otázku, tá sa týka práve toho platu, je to pre mňa, akože pre občana, taký signál, úplne ho nechápem že keby som sa na to pozeral, ako zamestnanec firmy, takisto mi na začiatku nikto nedá nejakú odmenu nejaké navýšenie, takže pre mňa by bolo pochopiteľné ten plat od základu a že by sa stanovila nejaká lehota povedzme sto dní, pol roka a na základe toho, ako by sa to formovalo by sa odmeňovalo, mohlo byť 70 alebo 10 %.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta – Miri, sú tu poslanci, ktorí vypočuli tvoj názor a bude sa na konci hlasovať v návrhu na uznesenie.

Ing. Marián Javorka – ja by som chcel povedať, že zrejme veľa ľudí netuší, že čo robia komisie, lebo tu padla nemiestna poznámka. Žiadna komisia ani stavebná komisia nemá právo niekomu niečo prideliť, je to poradná komisia primátora, môže maximálne navrhnúť primátorovi riešenie a primátor rozhodne o tom čo dá do zastupiteľstva a čo nedá do zastupiteľstva, či akceptuje názor stavebnej komisie, alebo nie. Takže poznámka, že všetci chcete byť v stavebnej je trochu nemiestna, pretože sú tam aj nepríjemné veci, hlavne keď niekomu poviete nie a znova opakujem stavebná komisia nemá právo niekomu niečo prideliť. Je to na zastupiteľstve a návrhu primátora, pretože program aj body, ktoré sú zaradené do programu jednotlivých zastupiteľstiev vytvára primátor, takže, aby tušili občania o čom to je.

p. Ján Cintula – vážený pán poslanec chcem sa spýtať či to fungovalo aj doteraz tak?

Ing. Marián Javorka – samozrejme, snáď si nemyslíte, že stavebná komisia niekomu niečo pridelila? Ukážte mi jeden jediný doklad, že stavebná komisia právne pridelila niekomu niečo, všetko išlo cez zastupiteľstvo.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta – má prosím Vás ešte niekto niečo do diskusie?

p. Frederik Packa – ja by som sa chcel spýtať, boli reči o tom, že mesto sa má nejakým spôsobom rozvíjať, bude nejaký program, návrhy ako sa to mesto bude rozvíjať, ktorým smerom sa bude uberať, s ktorými spoločnosťami bude spolupracovať, keď si dobre pamätám tvoj volebný program, bolo tam povedané, že chceš podporovať napríklad podnikateľov, živnostníkov a atď. Zaujímalo by ma, akým spôsobom, budú sa znižovať miestne dane? Čo bude teraz nasledovať?

Mgr. Jaroslav Suchánek –primátor mesta – zatiaľ stačí, že prácu budú dostávať naši ľudia. Keďže som nebol uvedený do funkcie, ani oboznámený o tom čo sa všetko v meste udialo, aké sú programy, projekty a iné veci, takže bude mi trvať určitý čas, než sa do toho dostanem.

p. Frederik Packa – moment, ja sa spýtam takto: ty si nebol doteraz poslanec, keď si nebol oboznámený?

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta – tu nejde o to, poslanci nevedeli všetky veci, ktoré vie pán primátor, tak mi to bolo oznámené od p. primátora.

p. Frederik Packa – takže mi tu máme jedenásť poslancov, ktorí nebudú vedieť čo vie p. primátor?

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta – tak to bolo doteraz.

p. Frederik Packa – takže ty hovoríš, že doteraz si primátor robil čo chcel?

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta – povedal som to? No neviem Rado, aj ty by si sa mal vyjadriť, lebo to je mierené aj na teba. Mali sme len jedno stretnutie, na ktorom mi povedal, že o mnohých veciach neviem, vie o nich len primátor.

p. Frederik Packa – to je chyba primátora, že si o tom nevedel.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta – ja si myslím, že keď som vyhral 15. novembra voľby, bol dostatočný čas na to, aby mi vysvetlil fungovanie mesta a projekty, ktoré sú rozbehnuté.

Mgr. Rudolf Ovečka – ak môžem do toho vstúpiť, dajte mu čas, nech sa do toho dostane.

p. Frederik Packa – tak doteraz mesto fungovalo špatne, sedel tam p. Ovečka, p. Javorka, p. Nosek, p. Kozánek, takže mesto fungovalo špatne.

Mgr. Vladimír Hladík – to si povedal ty.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta – to si povedal ty, nikto tu nepovedal, že to bolo špatne.

Ing. Radovan Prstek – je najvyšší čas, aby som sa k tomu vyjadril aj ja, takže vážení, tu nie ste v cirkuse, toto je mestské zastupiteľstvo, tieto opičky si robte niekde inde, znevažujete aj nového primátora aj mňa. Nesedíte v reštaurácii.

p. Zdenka Tomišová – p. primátor, a vy ste nás neurazili, keď ste proti nám spisovali splnomocnenia? To je väčší urážka.

Ing. Radovan Prstek – p. Tomišová, dostanem sa aj k tomu, ale tým, že tu robíte opičky, smejete sa, znevažujete aj nového primátora. Neviem, kde začať, v podstate tu bola reakcia z radu obyvateľov, kto vedel, nevedel, poslanci vedeli, nevedeli, ja mám taký pocit stále, že mnohí občania nevedia funkciu mestského zastupiteľstva, naviažem na tú vetu, keď tu použil pán primátor, že som mu povedal tú vetu, že nevedia poslanci, samozrejme že nevedia, lebo to budete vedieť, sú to veľmi závažné problémy, ktoré čakajú toto mesto a ktoré bude treba riešiť. P. primátor tvrdí, že nemal priestor, ja som sa pýtal pred desiatimi dňami, že komu mám tento úrad odovzdať, pretože nikto ma nekontaktoval, on bol riadne zvolený primátor, on mal mať záujem o vedenie mesta, mal jeden telefonát za 15 dní, koľko má urobiť chlebíčkov. Pán novozvolený primátor mal prísť, preberacie protokoly boli nachystané koľko dní? Aj keď vedel, že zastupiteľstvo bude 2. Januára, mám na to relevantné dôvody, prečo 2. januára a využil som zákona, ale je veľa vecí, ktoré sa prelínajú jedným a druhým volebným obdobím a sú to veľmi závažné veci, ktoré Vám tu môžem povedať, pretože to nie sú žiadne tajomstvá. Pán primátor to prezentoval ako nejaké tajomstvo, to sú veci, ktoré budete ako poslanci riešiť. Je ich asi 4 alebo 5 závažných, o ktorých som ho ja v dobrom úmysle chcel informovať po pracovnej stránke a stránke riešenia. Tieto veci Vás čakajú páni poslanci a nie je to tak, že by to niekto tajil. Znovu tak, ako to povedal p. poslanec Javorka o tej stavebnej komisii, Silvia tvoja reakcia bola dobrá, pretože kultúrna a športová komisia fungovali ako všetky ostatné a samozrejme aj stavebná. Ja k tej stavebnej komisii, konkrétne k stavebnej komisii môžem povedať len, že je silne hodená facka občanom tohto mesta, nevidím tam jedného odborníka, nevidím tam ani jedného človeka v tomto odbore skúseného, mnohí tí ľudia, ktorí sú v stavebnej komisii, k tomu sa ešte dostaneme, ale nepatrí to na toto zastupiteľstvo, mali také skúsenosti, respektíve určite nekalé okolnosti, prečo z niektorých zamestnaní boli prepustení, presto sú v stavebnej komisii, ale nechcem to tu riešiť, ale budeme to riešiť na pôde inej. Takže len k tomu vysvetleniu čo sa týka stavebnej komisie, čo sa týka iných komisií. Tam Rudi ty reaguješ na pánov poslancov, ako to hovoríš, ty si odpracoval roky v komisii, odpracoval si ich kvalitne, možná kultúra Ťa baví a šport a volejbal, ale sú veci, ktoré Ťa nebavia. Ako povedal pán poslanec Nosek, skutočne odmakal veľa športových akcií, obzvlášť v minulom roku, kedy si zaskakoval predsedu športovej komisie, po technickej stránke aj stránke porád. Nesúhlasím s tým, že čo povedal p. primátor , že nikdy k ničomu nebol prizvaný, to nie je žiadna pravda, keď sme zostavovali komisie, veľmi demokraticky, riešili sme ľudí, ktorí tam chcú pracovať, nikoho sme nenútili a nikoho sme neodohnali, to nie je žiadna pravda. Tak isto na tú reakciu zástupcu primátora, ja akceptujem, že p. poslanec Ovečka mal 508 hlasov myslím, je to najväčší počet, ale to ešte neznamená, že musí byť zástupca. Vy ste sa tu zasmiali návrhu, ktorý dal p. poslanec Filípek, snáď občania Stráži nie sú súčasťou tohto mesta? Ja si myslím, že sú a veľmi významnou.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, Rado, ale ja si myslím, že teraz zavádzaš a rozvraciaš zastupiteľstvo.

Ing. Radovan Prstek – nechajte ma dohovoriť, ja hovorím o návrhu, tak počúvajte.

Mgr. Vladimír Hladík – tebe neprislúcha momentálne spochybňovať jeho právomoci.

Ing. Radovan Prstek – kto to spochybňuje, ten zákon je jasný a využil ho.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, ale ani ty si si nevolil zo Stráži nikoho.

Mgr. Vladimír Hladík – koho si mal ty zástupcu, Šaštíňana?

Ing. Radovan Prstek – ale ja som dal hlasovať. Necháme tejto diskusie, ty si ma požiadal, aby som reagoval, samozrejme som sa ja zamyslel nad uplynulým volebným obdobím z pohľadu mesta, zamestnancov, mestského zastupiteľstva i z pohľadu komisií. Posledný rok bol veľmi rýchly, veľmi komplikovaný na problémy, ktoré sa vyskytli v súvislosti s výstavbou kanalizácie s pripájaním ľudí, bola to jedna z najväčších investícii v meste, je za nami. Prichádza druhá investícia a to je rekonštrukcia ČOV, viete dobre, že sme získali 5 mil. Eur na rekonštrukciu, považujem to za strategickú stavbu, v ktorej treba dôsledne pokračovať a dôsledne ju sledovať, lebo je to dôležité pre budúcnosť mesta. Viete dobre sami, že v činnosti samosprávy tých financií nie je až toľko, aby človek naozaj mohol mať nejaké rozpäté krídla, mnoho krát naše plány ktoré sme si zaumienili nebolo možné splniť, museli sme to zmeniť, lebo boli objektívne príčiny, nie že sme to nechceli urobiť. Preto tá samospráva chce oddanosť, ako povedal primátor, že musíte tomu dať všetko, aby tie vízie, ktoré on tak nazval boli splnené. Sú pekné všetky sa iste páčia, sme tu ľudia, ktorí tu chceme ostať žiť, chceme tu vychovávať deti, takže bodaj by sa všetky jeho vízie splnili a bodaj by naše mesto to posunulo dopredu. Ja verím tomu, že tak bude a je už len na Vás na občanoch, ktorí budete chcieť to sledovať a naozaj Vám pôjde o budúcnosť tohto mesta, nie len o posmešky, tak verím tomu, tak ako som to povedal pred týmito vetami, tak isto tu chcem zostať žiť, bývať, želám, aby všetky plány, ktoré tu boli stanovené na budúce štvorročné obdobie boli splnené. Ale nie sú to len plány p. primátora Suchánka, je tu veľa závažných problémov, ktoré som aj ja uvádzal vo svojom volebnom programe, takže nie sú to len námestia, štadióny a kruhové križovatky, upozorňujem na kruhovú križovatku, že tá je dávno zamietnutá a upozornil som na to pána primátora. Ja som vo finančnej komisii VUC, takže viem o rozpočte na roky 2015 a 2016 a o zaradení stavieb druhého stupňa. Križovatka v Strážach nebude. Nerozhoduje o tom miestna samospráva ale VUC.

p. Tomáš Komorný – ďakujeme.

Ing. Radovan Prstek – p. Komorný až budem chcieť riešenie iných vecí, ktoré Vám poviem vonku na chodbe, tak potom Vás o to požiadam. Takže ja to ukončím, začína to tu byť trápne, verme tomu, že plány sa splnia a mesto z tej stagnácie, ako to nazval p. primátor bude fungovať, tak ako si predstavujete.

Mgr. Rudolf Ovečka – chcem len v krátkosti, p. primátor ma oslovil, či by som mu pomohol ako zástupca primátora a po krátkom rozhovore ma presvedčil, že chcem pomôcť. Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého poverí starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu, ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Litera zákona je jasná, ja sa vrátim trošku do histórie páni poslanci. Mnohí z Vás pamätáte čo bolo pred šiestimi až ôsmimi rokmi, sedím tu dlho. Spomeniem dvoch ľudí, ktorí už nie sú medzi nami, nebohý primátor Hladký, využil § 13 b a poveril zastupovaním p. JUDr. Štefana Lehockého a nebol žiadny problém. Boli mimoriadne voľby po úmrtí p. Hladkého a bývalý p. primátor poveril zastupovaním p. Fialu staršieho, bol problém – nebol. Boli riadne voľby a niečo sa tam trochu pokazilo, boli sme na to dvaja a tak sa rozhodlo, že poslanci si to odhlasujú a hovorím Vám dneska, že keby mi p. primátor povedal, že ma nechce, ja to pochopím. Toho najbližšieho spolupracovníka si vyberáme tak, aby sme s ním mohli robiť. Vyberie si Maroša a ja odstúpim a idem preč. Hlasovalo sa, prehral som 5:6, beriem tú prehru, dneska tu vniká nejaký problém.

Ing. Radovan Prstek – p. poslanec, aby sme si rozumeli, nikto nespochybnil tvoje kvality a tvoje vedomosti, v žiadnom prípade nie, si veľmi skúsený človek a veľmi skúsený poslanec. Toto bol len návrh a neber to ako urážku tvojej osoby. Či sme rozumeli alebo nie, to nie je podstatné. To je môj názor na tvoju odbornosť a na tvoju inteligenciu, takže žiadne spochybňovanie nebolo ani nie je, neber to osobne.

Mgr. Rudolf Ovečka – nebola to reakcia na teba, ale ako poznámka poslancov z časti Stráže.

p. Miroslav Nosek – Rudi, keď tak všetko obhajuješ, ja si pamätám, že keď si nebol zvolený za zástupcu primátora, vzdal si sa sobášenia, vzdal si sa všetkých funkcií kvôli tomuto, takže neviem o čom rozprávaš.

Mgr. Rudolf Ovečka – bol som aktívnym členom kultúrnej komisie.

p. Miroslav Nosek – ale vzdal si sa sobášenia, komisií, áno bol si v kultúrnej komisii všetka česť, ale dnes povieš, že druhý nechce robiť v komisii.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta – p. Nosek, vy ako poslanec, prečo sa vzdávate člena komisie?

p. Miroslav Nosek – pretože sa na to necítim.

Mgr. Rudolf Ovečka – pred štyrmi rokmi som bol členom mestskej rady, vtedy bolo navrhnutých deväť členov, nakoniec prišiel národný kontrolný úrad na kontrolu a povedal, že nemôže byť deväť členov mestskej rady, ale iba traja alebo štyria, tým pádom som bol vyradený z mestskej rady, ale v kultúrnej komisii som zostal.

Ing. Radovan Prstek – ako vyradený, veď sme hlasovali a všetkých som Vás prizýval na mestskú radu.

Mgr. Rudolf Ovečka – ako poradný všetka česť, ale v mestskej rade zostali traja, takže ja som sa zo všetkého nevzdal a sobášenie, povedal som nech sobáši zástupca primátora.

p. Silvia Skokánková – ale p. Nosek, načo ste išiel kandidovať, keď nemáte perspektívu, potom načo ste boli volený, keď nechcete byť v komisiách.

p. Miroslav Nosek – boli ste niekedy na plážovom volejbale a čo ste tam robili?

p. Silivia Skokánková – áno bola, ale predsa ste tu pre občanov.

p. Miroslav Nosek – ale ja neviem, keď tuná budú ľudia, ktorí ešte budú starší, tak je poslanec, tak nech ide nosiť sudy alebo ja neviem čo.

Ing. Radovan Prstek – Silvinko prestaň, ja presne viem popísať, kto bol kde, beh Šaštínskymi bormi, maratón, polmaratón. Viem popísať prácu, prečo na neho útočíš.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta – Rado, môžeš popísať, ale všetko bolo pripravené z mojej strany, ja neviem či pán Nosek si myslí, že či ste robil všetko len vy sám. Ja som každú akciu pripravil zodpovedne, to, že som na tej akcii nemohol byť z určitých dôvodov a požiadal som p. Noska, takže som mu dal dôveru, spravil všetko tak ako mal a preto som ho navrhol do športovej komisie, pretože má skúsenosti.

Ing. Radovan Prstek – ale Jari, to je v poriadku, ale prečo tá reakcia od nej?

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta – ďakujem všetkým, že ste sa vyjadrili, ukončujem diskusiu a dávam slovo Mgr. Vladimírovi Hladíkovi – predsedovi Návrhovej komisie.

19/ Návrh na uznesenie

     Predseda Návrhovej komisie Mgr. Vladimír Hladík – predložil poslancom MsZ. Návrh na uznesenie, ktorý bol prítomnými poslancami schválený a tvorí súčasť zápisnice.

20/ Záver

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, ja by som chcel poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili, pánom poslancom, poslankyniam, váženým občanom aj zamestnancom mestského úradu, želám všetko dobré do nového roka, s ktorými som osobne nebol aj poslancom a dúfam, že nájdeme pre toto mesto veľa dobrých riešení, ktoré budeme riešiť spoločne. Ďakujem a dovidenia.

Ing. Mária Macejková                                                                             Mgr. Jaroslav Suchánek

   prednostka MsÚ                                                                                         primátor mesta

Overovatelia:

Ing. Marián Javorka

Mgr. Rudolf Ovečka

Zapísala: p. Alena Poláková

sastin bg dark