Z á p i s n i c a

 

z XII. mimoriadneho zasadania Mestského zastupiteľstva Šaštín-Stráže, ktoré sa konalo dňa 11. decembra 2014 t.j. vo štvrtok o 15,00 hod. v zasadačke MsÚ.

Prítomní pp.: Ing. Radovan Prstek, Ing. Marián Javorka, p. Cyril Filípek, p. Branislav Kozánek, Ing. Oto Kozánek, p. Miroslav Nosek, Mgr. Jaroslav Suchánek, Ing. Ľudovít Suchý, Mgr. Rudolf Ovečka

Ing. Oto Kozánek, prišiel na zasadanie Mestského zastupiteľstva o 15,15 hod..

 

Neprítomní – ospravedlnení pp.: p. Ľubomír Menšík, Mgr. Vladimír Hladík, p. Ján Cintula

 

Prítomní pp.: Ing. Mária Macejková – prednostka MsÚ

                       p. Mária Vizváryová – kontrolórka mesta

                       p. Alena Poláková – zapisovateľka

 

            Zasadanie Mestského zastupiteľstva zahájil a viedol Ing. Radovan Prstek – primátor mesta. Privítal prítomných poslancov MsZ, pracovníkov MsÚ a hostí. Konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov MsZ a toto je uznášania schopné. Ing. Marián Javorka – zástupca primátora mesta oboznámil poslancov MsZ s navrhnutým programom mimoriadneho zasadania Mestského zastupiteľstva.

 

Mgr. Rudolf Ovečka – nechcem to tu veľmi rozvíjať, ale v mene mojich 508 voličov, ďalších sympatizantov zo Stráží, sa pýtam aj za nich, prečo toto zastupiteľstvo už nezasadá v novom zložení? Jediná otázka.

Ing. Radovan Prstek – primátor mesta – p. poslanec, k tomuto bodu sa vyjadrím v rôznom.

Mgr. Jaroslav Suchánek – ja mám ešte v programe chýba diskusia. V programe, ktorý som obdržal chýba diskusia.

Ing. Radovan Prstek – primátor mesta – diskusia tam p. poslanec nebola, pretože budeme diskutovať len v rôznom k bodom programu, nakoľko sa jedná o mimoriadne zasadanie, aby sme vyriešili len podstatné veci.

Mgr. Jaroslav Suchánek – podľa Rokovacieho poriadku, ktorý sme schválili musí byť diskusia.

Ing. Marián Javorka – zástupca primátora mesta – dobre dávam hlasovať o doplnok v programe a to diskusia. Má ešte niekto doplnok?

Ing. Mária Macejková – ešte ja mám, stanovisko hlavného kontrolóra, ktorý sa viaže na bod č. 11.

Ing. Marián Javorka – do bodu 11 navrhujem doplniť ešte stanovisko kontrolóra. Dávam hlasovať o každom návrhu zvlášť.

 

Diskusia bod 15, kto je za: 6, proti: 0, zdržali sa: 1 p. Cyril Filípek

 

K bodu 11 kto je za : 7, proti: 0, zdržali sa: 0

 

Program sa dopĺňa o tieto dva body: diskusia a stanovisko kontrolóra k bodu č. 11

 

P r o g r a m :

1/ Otvorenie

2/ Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3/ Záznam z kontroly hospodárenia CVČ

4/ 4. zmena rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže pre rok 2014

5/ Stanovisko kontrolóra mesta k 4. zmene rozpočtu pre rok 2014

6/ Rozpočet Mesta Šaštín-Stráže na roky 2015 – 2017

7/ Stanovisko kontrolóra mesta k rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na roky 2015 – 2017

8/ Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Šaštín-Stráže č. 27/2014 o určení miesta a času

 zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďova-

 teľskej pôsobnosti Mesta Šaštín-Stráže

9/ Dodatok č. 2 k VZN Mesta Šaštín-Stráže č. 17/2013 o financovaní základnej umeleckej

 školy, materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaštín-Stráže

10/ Usporiadanie finančných vzťahov medzi Mestom Šaštín-Stráže ako vlastníkom a

 nájomcami bytového bloku A,B,C,D,E, F na parc.č. 109/50, 109/51, 109/52, 109/53, 109/54, 109/55  v k.ú. Stráže

11/ Žiadosť o prolongáciu preklenovacieho úveru č. 856/2013/UZ, zo dňa 27.09. 2013

12/ Rôzne

13/ Návrh na uznesenie

14/ Záver

2/ Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

Ing. Marián Javorka - zástupca primátora mesta, predložil návrh na zloženie Návrhovej komisie v nasledovnom zložení: Ing. Ľudovít Suchý – predseda Návrhovej komisie, členovia: p. Miroslav Nosek a p. Cyril Filípek. Návrh bol prítomnými poslancami jednohlasne schválený.

Ing. Marián Javorka – zástupca primátora mesta predložil návrh na overovateľov zápisnice: Mgr. Rudolf Ovečka a p. Branislav Kozánek. Návrh bol prítomnými poslancami jednohlasne schválený.

 

3/ Záznam z kontroly hospodárenia CVČ

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so záznamom z kontroly hospodárenia CVČ prijalo,

 

                                                           U z n e s e n i e MsZ č. 750/2014

                                                           Mestské zastupiteľstvo

                                                           B e r i e   n a  v e d o m i e

záznam z kontroly hospodárenia CVČ, ktorý predložila kontrolórka mesta a tvorí súčasť zápisnice.

Prítomní: 8 Za: 8 Proti: 0 Zdržali sa: 0

 

4/ 4. zmena rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže pre rok 2014

a/Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na 4. zmenu rozpočtu vrátane programov a podpogramov, rozpočtovým opatrením primátora č. 2/2014 v zmysle uznesenia MsZ č. 142/2014 zo dňa 14.12. 2011 podľa prílohy prijalo,

                                                           U z n e s e n i e MsZ č. 751/2014

                                                           Mestské zastupiteľstvo

                                                           B e r i e   n a  v e d o m i e

4. zmenu rozpočtu, vrátane programov a podprogramov, rozpočtovým opatrením primátora č. 2/2014 v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva č. 142/2011 zo dňa 14.12.2011 podľa prílohy:

 

Zmena v rozpočte mesta a RO

podľa priloženej prílohy

Rozpočet na rok 2014

v €

Príloha k

4. zmene rozpočtu na rok 2014 v €

4. zmena rozpočtu na rok 2014

v €

Bežné príjmy

-

-

-

-

Kapitálové príjmy

-

-

-

-

Finančné operácie príjmové

-

-

-

-

Príjmy spolu

-

-

-

-

 

Zmena v rozpočte mesta a RO

podľa priloženej prílohy

Rozpočet na rok 2014

v €

Príloha k

4. zmene rozpočtu na rok 2014 v €

4. zmena rozpočtu na rok 2014

v €

Bežné výdavky

400,00

0,00

400,00

Kapitálové výdavky

-

-

-

-

Finančné operácie výdavkové

-

-

-

-

Výdavky spolu

400,00

-

0,00

400,00

Hlasovanie: Prítomní: 8   Za: 8   Proti: 0   Zdržali sa: 0

 

b/ Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na 4. zmenu rozpočtu vrátane programov a podprogramov, rozpočtovým opatrením č. 10 – 12, prijalo,

 

                                                           U z n e s e n i e MsZ č. 752/2014

                                                           Mestské zastupiteľstvo

                                                           B e r i e   n a  v e d o m i e

4. zmenu rozpočtu, vrátane programov a podprogramov, rozpočtovým opatrením č. 10 - 12 v  zmysle vnútorného predpisu č. 2/2011 o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu (ŠR), z Európskej únie (EÚ), zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru do rozpočtu obce, podľa prílohy:

 

Zmena v rozpočte mesta a RO podľa priloženej prílohy

Rozpočet na rok 2014

v €

Príloha k

4. zmene rozpočtu na rok 2014 v €

4. zmena rozpočtu na rok 2014

v €

Bežné príjmy

1 968 839,95

-

+ 16 666,25        

1 985 506,20

Kapitálové príjmy

-

-

-

-

Finančné operácie príjmové

-

-

-

-

Príjmy spolu

1 968 839,95

-

+ 16 666,25        

1 985 506,20

 

Zmena v rozpočte mesta a RO podľa priloženej prílohy

Rozpočet na rok 2014

v €

Príloha k

4. zmene rozpočtu na rok 2014 v €

4. zmena rozpočtu na rok 2014

v €

Bežné výdavky

690 798,95

-

+ 16 666,25        

707 465,20

Kapitálové výdavky

-

Finančné operácie výdavkové

-

Výdavky spolu

690 798,95

-

+ 16 666,25        

707 465,20

Hlasovanie: Prítomní: 8   Za: 8 Proti: 0   Zdržali sa: 0

 

c/ Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na 4. zmenu rozpočtu vrátane programov a podprogramov, rozpočtovým opatrením č. 13 a 14, prijalo,

 

                                                           U z n e s e n i e MsZ č. 753/2014

                                                           Mestské zastupiteľstvo

                                                           S ch v a ľ u j e

4. zmenu rozpočtu, vrátane programov a podprogramov, rozpočtovým opatrením č. 13 a 14 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a, b zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu:

 

Zmena v rozpočte mesta,

podľa priloženého návrhu

Rozpočet na rok 2014

v €

Návrh na

4. zmenu rozpočtu na rok 2014 v €

4. zmena rozpočtu na rok 2014

v €

Bežné príjmy

1 532 348,06

-

+    8 815,85

1 541 163,91

Kapitálové príjmy

-

-

-

-

Finančné operácie príjmové

-

-

-

-

Príjmy spolu

1 532 348,06

-

+   8 815,85

1 541 163,91

                                                        

Zmena v rozpočte mesta,

podľa priloženého návrhu

Rozpočet na rok 2014

v €

Návrh na

4. zmenu rozpočtu na rok 2014 v €

4. zmena rozpočtu na rok 2014

v €

Bežné výdavky

1 080 983,76

-

+   8 815,85

1 089 799,61

Kapitálové výdavky

-

Finančné operácie výdavkové

-

-

-

Výdavky spolu

1 080 983,76

-

+   8 815,85

1 089 799,61

Hlasovanie: Prítomní: 8   Za: 8   Proti: 0   Zdržali sa: 0

     

5/ Stanovisko kontrolóra mesta k 4. zmene rozpočtu pre rok 2014

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so stanoviskom kontrolóra mesta k 4. zmene rozpočtu pre rok 2014, prijalo,

                                                           U z n e s e n i e MsZ č. 754/2014

                                                           Mestské zastupiteľstvo

                                                           B e r i e   n a  v e d o m i e

stanovisko kontrolóra mesta k  4. zmene rozpočtu pre rok 2014, ktoré tvorí súčasť zápisnice.

Prítomní: 8 Za: 8 Proti: 0 Zdržali sa: 0

 

6/ Rozpočet Mesta Šaštín-Stráže na roky 2015 – 2017

p. Cyril Filípek – chcem sa spýtať či by sa TJ Spartak Stráže, nedal navýšiť rozpočet? Keď pôjde pôjde, ak nie tak nie.

Ing. Radovan Prstek – primátor, k tomu bodu by sme sa mohli vrátiť tiež v rôznom.

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom Rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na obdobie 2015 až 2017 prijalo,

                                                           U z n e s e n i e MsZ č. 755/2014

                                                           Mestské zastupiteľstvo

                                                           S ch v a ľ u j e

I. R o z p o č e t   Mesta Šaštín-Stráže na obdobie 2015 až 2017, podľa priloženého návrhu.

Záväzným rozpočtom je rozpočet na príslušný rozpočtový rok, teda na rok 2015

Rozpočet na nasledujúce dva rozpočtové roky, t.j. na roky 2016 a 2017, je orientačný a bude sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku, mestské zastupiteľstvo rozpočet na roky 2016 a 2017 berie len na vedomie.

                                                    

                                                           Záväzný rozpočet na rok 2015:

 

                                                           1/ Bežný rozpočet:

a/ s bilancovanými príjmami v sume 3 124 681,00 €,  

z toho:

                                                       

                                                           -daňové príjmy v celkovej sume 1 867 851,00 €,

 

                                                           - nedaňové príjmy v celkovej sume 290 256,00 €,

 

                                             - granty a transfery v celkovej sume 812 904,00 €,  

 

                                            - vlastné príjmy RO v celkovej sume 153 670,00 €.  

 

b/ s bilancovanými výdavkami v sume 3 001 092,00 €,       z toho:

-výdavky na výkon samosprávnych funkcií, záväzky, výdavky na výkon preneseného výkonu štátnej správy a na činnosť rozpočtových organizácií zriadených mestom     /bez právnej subjektivity / v celkovej sume 1 340 034,00 €,

-na činnosť rozpočtových organizácií zriadených mestom /s právnou subjektivitou/ v celkovej sume 1 661 058,00 €.

 

2/ Kapitálový rozpočet:    

a/ kapitálové príjmy:

-vlastné kapitálové príjmy v roku 2015 sú v celkovej sume 151 000,00 €.

                                                           b/ kapitálové výdavky:

-so zdrojom krytia z Rezervného fondu, kapitálových príjmov, kapitálového transferu a úveru, sú rozpočtované v celkovej sume 166 000,00 €.  

3/ Finančné operácie pre rok 2015 /sú súčasťou rozpočtu/, z toho:

a/ Príjmové operácie – príjmy z ostatných finančných operácií /450/ a tuzemské úvery   spolu v sume 21 709,00 €.

                

b/ Výdavkové operácie v celkovej sume 130 298,00 €, určené na splácanie tuzemskej istiny   /splácanie úverov/.

 

4/ Celkový prehľad príjmov a výdavkov rozpočtu mesta na rok 2015, uvedený v prílohe:

 

                                                         Bežné príjmy:                                3 124 681,00 €

                                                         Kapitálové príjmy:                           151 000,00 €

                                                         Finančné operácie príjmové:             21 709,00 €

                                                           ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––        

                                                          Spolu                                           3 297 390,00   €

                                                          ===================================

                             

                                                           Bežné výdavky:                           3 001 092,00 €

                                                           Kapitálové výdavky:                       166 000,00 €  

                                                           Finančné operácie výdavkové:       130 298,00 €

                                                           ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––        

                                                          Spolu                                           3 297 390,00   €

                                                          ===================================          

Súčasťou návrhu rozpočtu na tri rozpočtované roky 2015 až 2017 je aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok 2014, údaje o očakávanej skutočnosti bežného roka 2014 a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky, t.j. rok 2012 a rok 2013.

Hlasovanie: Prítomní: 8 Za: 8 Proti: 0 Zdržali sa: 0

 

7/ Stanovisko kontrolóra mesta k rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na roky 2015 – 2017

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so stanoviskom kontrolóra mesta k rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na roky 2015 - 2017 prijalo,

                                                           U z n e s e n i e MsZ č. 756/2014

                                                           Mestské zastupiteľstvo

                                                           B e r i e   n a  v e d o m i e

stanovisko kontrolóra mesta k rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na roky 2015 – 2017.

Prítomní: 8 Za: 8 Proti: 0 Zdržali sa: 0

8/ Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Šaštín-Stráže č. 27/2014 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaštín-Stráže

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­p. Miroslav Nosek – ja len toľko, že v škole v Šaštíne už je stanovený čas aj termín a v Strážoch prečo nemohlo byť tak isto, stanovené, že tam riaditeľ vyhlási do 15. januára.

p. Kubeňáková – ak do toho môžem, od 01. 09. už nemáme Strážsku školu.

p. Miroslav Nosek – dobre a oni budú chodiť na zápis do Šaštína?

p. Kubeňáková – nie, tam je v bode 2, konkrétne miesto, miestnosť, v ktorej sa zápis uskutoční a čas konania zápisu zverejní riaditeľ školy v škole, v elokovanom pracovisku na Hviezdoslavovej ulici, v materskej škole, vyhlásením v miestnom rozhlase, najneskôr do 15. januára.

M. Nosek – ja Ti rozumiem, že to tu je, ale v Šaštíne je už čas a či to v Strážach konkrétny deň termín nemohlo byť tak isto.

p. Kubeňáková – ale už nemáme Základnú školu v Strážach, máme právny subjekt Základná škola Štúrova ulica a pod túto školu patrí elokované pracovisko v Strážach Hviezdoslavova ulica. Zverejní to na škole aj v elekovanom pracovisku.

 

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom VZN Mesta Šaštín-Stráže č. 27/2014 prijalo,

 

                                                            U z n e s e n i e MsZ č. 757/2014

                                                            Mestské zastupiteľstvo

                                                            S ch v a ľ u j e

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Šaštín-Stráže č. 27/2014 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaštín-Stráže. VZN č. 27/2014 tvorí súčasť zápisnice.

 

9/ Dodatok č. 2 k VZN Mesta Šaštín-Stráže č. 17/2013 o financovaní základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaštín-Stráže

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na Dodatok č. 2 k VZN Mesta Šaštín-Stráže č. 17/2013 prijalo,

                                                            U z n e s e n i e MsZ č. 758/2014

                                                            Mestské zastupiteľstvo

                                                            S ch v a ľ u j e

Dodatok č. 2 k VZN Mesta Šaštín-Stráže č. 17/2013 o financovaní základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaštín-Stráže.

Hlasovanie: Prítomní: 8 Za: 8 Proti: 0 Zdržali sa: 0

 

10/ Usporiadanie finančných vzťahov medzi Mestom Šaštín-Stráže ako vlastníkom a

nájomcami bytového bloku A, B, C, D, E, F na parc.č. 109/50, 109/51, 109/52, 109/53109/54, 109/55 v k.ú. Stráže

Mgr. Rudolf Ovečka – chcelo by to bližšie vysvetliť.

Ing. Radovan Prstek – primátor – dostali ste aj tú tabuľku?

Mgr. Rudolf Ovečka – áno.

Ing. Radovan Prstek – primátor – neviem či ste čítali zmluvy, alebo dodatky, ktoré boli zverejňované. Celý systém bol v tom, že ľudia dávali v dvoch splátkach zálohy. Finančná rezerva, v tých platbách bola zarátaná aj výstavba infraštruktúry, ale získali sme finančnú dotáciu a zároveň peniaze, ktoré tí ľudia dali na viac, sú to ich peniaze a v zmluvách je, že pokiaľ dotácie budú získané, respektíve ušetrené pri výstavbe, ktoré boli ušetrené tak ich vrátime. Finančné prostriedky boli ušetrené, tak je spravodlivé ich vrátiť, je to prepočítané na m2, podľa veľkosti bytu, sú tam čiastky prislúchajúce pre 2-izbové byty aj pre 3-izbové byty.

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na usporiadanie finančných vzťahov medzi Mestom Šaštín-Stráže a nájomcami bytového boku A,B,C,D,E,F v k.ú. Stráže prijalo,

 

                                                           U z n e s e n i e MsZ č. 759/2014

                                                           Mestské zastupiteľstvo

                                                           S ch v a ľ u j e

usporiadanie finančných vzťahov medzi Mestom Šaštín-Stráže ako vlastníkom a nájomcami bytového bloku A,B,C,D,E, F na parc.č. 109/50, 109/51, 109/52, 109/53, 109/54, 109/55 v k.ú. Stráže. Vypracovaním dodatku k nájomným zmluvám bude poverený JUDr. Martin Džačovský.

Hlasovanie: Prítomní: 8 Za: 7 Proti: 0 Zdržali sa: 1 p. Miroslav Nosek

 

11/ Žiadosť o prolongáciu preklenovacieho úveru č. 856/2013/UZ, zo dňa 27.09. 2013

a/Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na vypracovanie žiadosti o prolongáciu preklenovacieho úveru č. 856/2013 UZ, zo dňa 27.09. 2013 prijalo,

 

                                                           U z n e s e n i e MsZ č. 760/2014

                                                           Mestské zastupiteľstvo

                                                           S ch v a ľ u j e

žiadosť o prolongáciu preklenovacieho úveru, poskytnutého VÚB a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, Bratislava, podľa zmluvy o terminovanom úvere č. 856/2013/UZ, zo dňa 27. 09. 2013, z dôvodu výkonu administratívnej kontroly záverečnej Žiadosti o platbu č. 34 riadiacim orgánom MŽP SR Bratislava.

Mestské zastupiteľstvo súhlasí s podpisom dodatku k uvedenej zmluve, so splatnosťou do 30. 06. 2015 a splnomocňuje jeho podpisom primátora Mesta Šaštín-Stráže.

Hlasovanie: Prítomní: 8 Za: 8 Proti: 0 Zdržali sa: 0

 

b/ Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so stanoviskom k žiadosti na prolongáciu preklenovacieho úveru č. 856/2013 UZ, zo dňa 27.09. 2013 prijalo,

 

                                                            U z n e s e n i e MsZ č. 761/2014

                                                            Mestské zastupiteľstvo

                                                            B e r i e   n a    v e d o m i e

stanovisko kontrolóra mesta k žiadosti o prolongáciu preklenovacieho úveru, poskytnutého VÚB a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, Bratislava, podľa zmluvy o terminovanom úvere č. 856/2013/UZ, zo dňa 27. 09. 2013, z dôvodu výkonu administratívnej kontroly záverečnej Žiadosti o platbu č. 34 riadiacim orgánom MŽP SR Bratislava.

Hlasovanie: Prítomní:8 Za: 8 Proti: 0 Zdržali sa: 0

12/ Rôzne

Ing. Radovan Prstek – primátor mesta - ak dovolíte páni poslanci ja tu mám dve veci, v materiáloch ste dostali žiadosť o preplatenie mojej dovolenky, sťahujem tento bod, bolo to v situácii kedy sme nevedeli ako to bude. Ďalej žiadosť Poľovníckeho združenia Šaštín-Stráže, vo veci postúpenia výkonu poľovníckeho práva na pozemkoch kde vlastníkom je mesto. To znamená Poľovné združenie obnovuje desaťročné zmluvy, mnohí viete o čom to je, takže poľovné združenie potrebuje súhlas zastupiteľstva na výkon práva poľovníctva. Uznesenie je v návrhu na uznesenie. To je z mojej strany všetko. Teraz ešte odpoviem pánovi poslancovi, že prečo nie je nové zastupiteľstvo, ustanovujúce zastupiteľstvo. Vážení, zákon hovorí 30 dní od volieb, to vychádzalo na 15. decembra 2014, ale keďže situácia je momentálne taká aká je, viete o tom, že som podal žalobu na ústavný súd SR, respektíve dve žaloby. Využijem zákona odcitujem: „ustanovujúce zasadnutie, ktoré pripadne na zákonom určený termín 30 pracovných dní, t.j. 02. 01. 2015 nemusí starosta zvolávať, pretože jeho zvolanie stanovil zákon, obecný úrad zverejní informáciu o tom, že ustanovujúce zasadnutie sa uskutoční v zákonom stanovenom termíne 02. 01. 2015 a uvedie miesto konania, čas, jeho začiatok.“ Ja som vyňal len časť tohto zákona, takže využívam toto zo zákona. To je celý môj komentár.

Mgr. Rudolf Ovečka – len faktická pripomienka k tomu drobná, vieme, že boli napadnuté voľby na primátora to je jasné, ale neboli napadnuté voľby na zastupiteľstvo, myslím. Boli?

Ing. Radovan Prstek – primátor – p. poslanec dal si mi otázku, ja odpoviem možno mimo zastupiteľstva, ale fakt je ten, že zastupiteľstvo nebolo zatiaľ napadnuté a v podstate novozvolený primátor musí skladať sľub pred zastupiteľstvom. To znamená, že to isté platí aj pre zastupiteľstvo 02. januára 2015.

 

a/ Postúpenie výkonu práva poľovníctva na poľovných pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve Mesta Šaštín-Stráže, v k. ú. Šaštín a Stráže nad Myjavou

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so žiadosťou o postúpenie výkonu práva poľovníctva na poľovných pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve Mesta Šaštín-Stráže prijalo,

 

 

                                                             U z n e s e n i e MsZ č. 763/2014

                                                            Mestské zastupiteľstvo

                                                            S ch v a ľ u j e

postúpenie výkonu práva poľovníctva na poľovných pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve Mesta Šaštín-Stráže v k.ú. Šaštín a Stráže nad Myjavou, pre Poľovné združenie Šaštín-Stráže, IČO: 42 359 465, so sídlom Šaštín-Stráže, Domky 406.

Hlasovanie: Prítomní: 8 Za: 8 Proti: 0 Zdržali sa: 0

 

b/ Návrh na splnomocnenie primátora mesta na vykonanie záverečnej úpravy rozpočtu mesta medzi položkami k 31. 12. 2014

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na splnomocnenie primátora mesta na vykonanie záverečnej úpravy rozpočtu mesta medzi položkami k 31. 12. 2014 prijalo,

 

                                                           U z n e s e n i e MsZ č. 764/2014

                                                           Mestské zastupiteľstvo

                                                           S p l n o m o c ň u j e

primátora mesta na vykonanie záverečnej úpravy rozpočtu mesta medzi položkami k 31.12.2014 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, t.j. celková výška príjmov a výdavkov rozpočtu mesta zostane nezmenená.

Hlasovanie: Prítomní: 8 Za: 8 Proti: 0 Zdržali sa: 0

 

13/ Návrh na uznesenie

     Predseda Návrhovej komisie Ing. Ľudovít Suchý – predložil poslancom MsZ, Návrh na uznesenie, ktorý bol prítomnými poslancami schválený a tvorí súčasť zápisnice.

14/ Diskusia

p. Tomáš Komorný – ja by som sa chcel spýtať na tie posledné zverejňované faktúry, to je za čo? Značná suma peňazí išla firme p. Búzka a či bolo nejaké výberové konanie?

Ing. Radovan Prstek – p. Komorný ak máte záujem o tento bod, ide o rekultiváciu skládky, môžete zajtra prísť, ukážeme Vám všetky podklady, nech sa páči, zajtra má p. prednostka dovolenku, tak teda v pondelok. Dostanete celú komplet dokumentáciu.

p. Tomáš Komorný – či bolo aj výberové konanie?

Ing. Radovan Prstek – nech sa páči, celú dokumentáciu dostanete k nahliadnutiu.

 

15/ Záver

Ing. Marián Javorka – ja by som sa chcel záverom poďakovať, za to že mimoriadne zastupiteľstvo prebehlo korektne, bez emócii, chcem sa znova poďakovať všetkým za prácu, tiež zamestnancom MsÚ a želám všetkým príjemné Vianoce a nový rok a s časťou osadenstva sa zídem 2. januára, kedy bude ustanovujúce zastupiteľstvo.

Ing. Radovan Prstek – primátor – ja len stručne páni poslanci, ja Vám ďakujem, že ste prišli, boli to dôležité body, ktoré bolo treba vyriešiť, ďakujem za operatívnosť, verím tomu, že na pár dní zabudneme na problémy mesta a budeme sa venovať rodine. Ďakujem.

 

Ing. Mária Macejková                                                          Ing. Radovan Prstek

prednostka MsÚ                                                                      primátor mesta

 

Overovatelia:

Mgr. Rudolf Ovečka

p. Branislav Kozánek

 

Zapísala: p. Alena Poláková

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

sastin bg dark