Mestské zastupiteľstvo

Bc. Marian Konecny

Bc. Marián Konečný

Bytom:

Šaštín-Stráže, M. R. Štefánika 131

Politická príslušnosť:

nezávislý

Zastupuje:

ulice vo volebnom okrsku č. 1

Členstvo v komisiách:

Komisia pre šport, mládež a telovýchovu - predseda komisie

Komisia sociálna a bytová

Počet získaných hlasov vo voľbách:

403 hlasov

 

Cyril Filipek
Cyril Filípek

Bytom:

Šaštín-Stráže, Vŕšky 1387

Politická príslušnosť:

SMER - sociálna demokracia

Zastupuje:

ulice vo volebnom okrsku č. 1

Členstvo v komisiách:

  -

Počet získaných hlasov vo voľbách:

318 hlasov


Miroslav Nosek
Miroslav Nosek

Bytom:

Šaštín-Stráže, Pri štadióne 1401

Politická príslušnosť:

nezávislý

Zastupuje:

ulice vo volebnom okrsku č. 1

Členstvo v komisiách:

  -

Počet získaných hlasov vo voľbách:

291 hlasov

 

 

Branislav Kozanek

  Branislav Kozánek

  Bytom:

  Šaštín-Stráže, M. R. Štefánika 238

  Politická príslušnosť:

  SMER - sociálna demokracia

  Zastupuje:

  ulice vo volebnom okrsku č. 1

  Členstvo v komisiách:

  Komisia pre šport, mládež a telovýchovu

  Počet získaných hlasov vo voľbách:

  288 hlasov

Mgr. Rudolf Ovecka

  Mgr. Rudolf Ovečka - zástupca primátora

  Bytom:

  Šaštín-Stráže, Alej 579

  Politická príslušnosť:

  nezávislý

  Zastupuje:

  ulice vo volebnom okrsku č. 2

  Členstvo v komisiách:

  Komisia stavebná a životného prostredia

  Počet získaných hlasov vo voľbách:

  508 hlasov 
Silvia Sucha

  Silvia Suchá

  Bytom:

  Šaštín-Stráže, M. Nešpora 1155

  Politická príslušnosť:

  KDH

  Zastupuje:

  ulice vo volebnom okrsku č. 2

  Členstvo v komisiách:

  Komisia kultúrna - predsedníčka komisie

  Komisia na riešenie sťažností na primátora mesta a hlavného kontrolóra

  Počet získaných hlasov vo voľbách:

  432 hlasov


JUDr. Edita Lehocka

  JUDr. Edita Lehocká

  Bytom:

  Šaštín-Stráže, Pri rybníku 1305

  Politická príslušnosť:

  nezávislá

  Zastupuje:

  ulice vo volebnom okrsku č. 2

  Členstvo v komisiách:

  Komisia stavebná a životného prostredia - predsedníčka komisie

  Komisia na riešenie sťažností na primátora mesta a hlavného kontrolóra - predsedníčka komisie

  Komisia sociálna a bytová

  Počet získaných hlasov vo voľbách:

  311 hlasovMgr. Gerda Fodorova

  Mgr. Gerda Fodorová

  Bytom:

  Šaštín-Stráže, Štúrova 560

  Politická príslušnosť:

  KDH

  Zastupuje:

  ulice vo volebnom okrsku č. 2

  Členstvo v komisiách:

  Komisia kultúrna

  Počet získaných hlasov vo voľbách:

  309 hlasov


Marian Javorka

 

  Ing. Marián Javorka

  Bytom:

  Šaštín-Stráže, Alej 578

  Politická príslušnosť:

  SMER - sociálna demokracia

  Zastupuje:

  ulice vo volebnom okrsku č. 3

  Členstvo v komisiách:

  -

  Počet získaných hlasov vo voľbách:

  395 hlasov
 

Vladimir Hladik

 Mgr. Vladimír Hladík         

 bytom:

 Šaštín-Stráže, Na pažiti 1477

 Politická príslušnosť:

 KDH

 Zastupuje:

 ulice vo volebnom okrsku č. 3

 Členstvo v komisiách:

 Komisia sociálna a bytová – predseda komisie

 Komisia stavebná a životného prostredia

 Počet získaných hlasov vo voľbách:

 285 hlasov

 

Marian Rozbora
  Marián Rozbora

  Bytom:

  Šaštín-Stráže, Nádražná 1534

  Politická príslušnosť:

  nezávislý

  Zastupuje:

  ulice vo volebnom okrsku č. 3

  Členstvo v komisiách:

  Komisia stavebná a životného prostredia

  Komisia sociálna a bytová

  Komisia na riešenie sťažností na primátora mesta a hlavného kontrolóra

  Počet získaných hlasov vo voľbách:

  251 hlasov 

Ulice rozdelené podľa volebných okrskov:

Volebný okrsok č. 1

Zahŕňa k. ú. časti mesta Stráže

Volebný okrsok č. 2

Zahŕňa ulice: Alej, Do Gazárky, J. Kollára, Jesenského, Kláštorné námestie, M. Nešpora, Nádražná, Pri bitúnku, Pri kadúbku, Pri rybníku, Slnečná, Štúrova a Železničiarska.

Volebný okrsok č. 3

Zahŕňa ulice: Borová, J. Hollého, Komenského, Metodova, Na pažiti, Námestie Slobody, Novoveská, Piesočná, U Vulgana, Záhumenice, Zákostolie a Zápotočná. 

  

Mestské zastupiteľstvo

 

Mestské zastupiteľstvo /MsZ/ je zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta. Volebné pravidlá upravuje zákon o voľbách do

orgánov samosprávy miest. Počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami

mestské zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov mesta. Pre posledné volebné obdobie zas-

tupiteľstvo určilo 11 poslancov.

Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života mesta, najmä je mu vyhradené:

a/ určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, schvaľovať úkony týkajúce

    sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,

b/ schvaľovať štatút mesta, rokovací poriadok MsZ, zásady odmeňovania poslancov,

c/ schvaľovať rozpočet mesta a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záve-

    rečný účet mesta,

d/ rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí dlhu, o prevzatí ručiteľského záväzku,

e/ rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,

f/ určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky,

g/ vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja mesta a zvo-

    lávať zhromaždenie obyvateľov mesta,

h/ uznášať sa na nariadeniach,

i/ schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo mesta v medzinárodnom zdru-

   žení,

j/ určiť plat primátora mesta podľa osobitného zákona a určiť na celé funkčné obdobie rozsah

   výkonu  funkcie /úväzku/ primátora mesta,

k/ voliť a odvolávať hlavného kontrolóra mesta, určiť rozsah výkonu jeho funkcie a jeho plat,

l/ zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie mesta a na návrh

   primátora vymenúvať a odvolávať ich vedúcich /riaditeľov/,

m/ zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov

    mesta do ich orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť mesta v právnickej osobe,

n/ schvaľovať združovanie mestských prostriedkov a činností a účasť v združeniach,

o/ zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu mesta a určovať náplň ich práce,

p/ udeľovať čestné občianstvo mesta, mestské vyznamenania a ceny,

r/ ustanoviť erb mesta, vlajku mesta, pečať mesta, prípadne znelku mesta.

 

Mestské zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek ďalšej otázke života mesta, svojím uznesením alebo všeobecne záväzným nariadením mesta.

Mestské zastupiteľstvo sa schádza podľa potreby, v termínoch určených zákonom o obecnom zriadení a postupom určeným v rokovacom poriadku MsZ.

Podrobné pravidlá o rokovaní MsZ upravuje Rokovací poriadok MsZ, ktoré schvaľuje MsZ.

sastin bg dark