ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE

Názov stavby: „ŠAŠTÍN-STRÁŽE  SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA“
Miesto stavby: ŠAŠTÍN – STRÁŽE
Charakter stavby: NOVOSTAVBA
Účel stavby: ODVÁDZANIE SPLAŠKOVÝCH VÔD Z MESTA ŠAŠTÍN-STRÁŽE NA JESTVUJÚCU ČOV V MESTE ŠAŠTÍN-STRÁŽE
Dodávateľ stavby: ZIPP BRATISLAVA SPOL. S R.O.
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA S.R.O.
Investor: MESTO ŠAŠTÍN-STRÁŽE
Generálny projektant: PRESSKAN BANSKÁ BYSTRICA, SPOL. S R.O.
Rozpočtované náklady: 10 624 614,56 EUR

Nenávratný finančný príspevok

z Európskej únie: 10 144 440,40 EUR
Príspevok mesta: 533 917,92 EUR
Začatie prác: APRÍL 2012
Ukončenie prác: JÚN 2014

 

Informácia pre obyvateľov a majiteľov nehnuteľností Mesta Šaštín-Stráže

 

  Časový plán ukončenia stavby: Šaštín-Stráže splašková kanalizácia

     Ihneď po veľkonočných sviatkoch, v 17. týždni, nastúpi zhotoviteľ stavebných prác na dokončenie stavby. Zostáva dokončiť povrchy komunikácií dotknutých stavbou položením  asfaltov,  upraviť chodníky a odstrániť zistené nedorobky a nedostatky, ktoré sa pre zimné obdobie nedokončili. Následne po ukončení prác, zhotoviteľ odovzdá dokončenú stavbu investorovi, ktorý požiada o kolaudáciu diela. Ihneď po kolaudácii budú môcť obyvatelia pripojiť svoje nehnuteľnosti   na verejnú kanalizáciu /predpoklad pripájania je v júli 2014/.


Pripájanie nehnuteľností na verejnú kanalizáciu

     V súčasnej dobe si môžu obyvatelia pomaly pripravovať domovú časť prípojky.  Až na výzvu mesta a prevádzkovateľa verejnej kanalizácie, na základe uzatvorenia zmluvy o pripojení, sa budú môcť na verejnú kanalizáciu pripojiť. Dovtedy je pripojenie neprípustné. Pripojenie domovej prípojky na verejnú časť si bude mesto povereným pracovníkom kontrolovať.

Na usmernenie, ako má vlastník postupovať pri napájaní, poskytujeme nasledovný pokyn.

 

Zásady pri napájaní tlakovej kanalizácie

Pripojenie nehnuteľnosti (domová kanalizácia) do revíznej šachty tlakovej kanalizácie inštalovanej na hranici pozemku majiteľa nehnuteľnosti bude realizované za dodržania nasledovných podmienok.

 

1.  Odporúča sa, aby napojenie domovej kanalizácie urobila odborne spôsobilá osoba.  Pre tých, ktorí vo svojom okolí takúto osobu nepoznajú  môžeme odporučiť nasledovných odborníkov: p. Cyril Filípek, kontakt 0908 122 368, p. Antonín Hájek, kontakt 0908 591 995.

V prípade neodbornej realizácie napojenia vzniká riziko zvýšených nákladov, ktoré v tomto prípade znáša majiteľ nehnuteľnosti.


2.  Sklon kanalizačného potrubia z domu do revíznej šachty by mal byť min. 1 % (1 výškový centimeter na 1 dĺžkový meter), ideálny sklon je 2 % a viac.

 

3.  Trasa potrubia by mala byť čo najpriamejšia bez zlomov. V prípade, že sa nedokážete vyhnúť zalomeniam potrubia, tieto by mali byť realizované kolenami s tupými uhlami, prípadne zmenu trasy riešiť cez medzišachtu (pre prípad upchávania).

 

4.  Spoje potrubia musia byť vodotesné, aby sa zabránilo vtekaniu podzemných vôd.

 

5. Spodný okraj kanalizačného potrubia z domu do šachty nesmie byť na zaústení nižšie ako 90 cm od dna šachty. Sondy v šachte sú nastavené tak, aby sa čerpadlo spustilo, keď hladina splaškov dosiahne úroveň 90 cm. V prípade, že potrubie bude zaústené pod túto úroveň, môže dochádzať ku spätnému nátoku splaškov do kanalizačného potrubia.

 

6.  Prestup cez stenu šachty musí byť zrealizovaný pomocou frézovacej hlavy, v žiadnom prípade nie pílkou alebo inými nástrojmi, ktoré by mohli poškodiť stenu šachty, resp. neurobili požadovaný tvar a priemer.

 

7.  Potrubie, ktoré vchádza do šachty musí byť z PVC, priemeru DN 150, nakoľko manžeta, ktorú ste obdržali je určená pre tento rozmer. V prípade, že máte vybudované kanalizačné potrubie z domu z iného materiálu alebo iného priemeru ako DN 150, je nutné použiť redukčnú tvarovku.

 

8.  Prestup potrubia musí byť utesnený dodanou manžetou. Je vhodné, aby sa potrubie po obvode manžety pretrelo tesniacim tmelom (napr. Ceresit a pod.). V žiadnom prípade neutesňujte prestup potrubia do šachty iba tmelom alebo silikónovými lepidlami bez použitia manžety. Časom by sa mohli stať, že lepidlo degraduje a do šachty Vám začne vtekať podzemná voda spolu s pieskom, čo znamená zvýšený chod čerpadla a jeho rýchle opotrebenie pieskovými časticami. V prípade, že Vám nebola dodaná manžeta, kontaktujte Mestský úrad Šaštín-Stráže.

 

9.  Pred zasypaním zrealizovaného prestupu potrubia je nutné privolať na obhliadku povereného zamestnanca Mestského úradu Šaštín-Stráže (p. Vladimír Fiala, kontakt 0917 239 071).

 

10. Reštaurácie, vývarovne a zariadenia, kde je predpoklad nadmerného obsahu tuku v splaškových vodách sú povinné zriadiť na trase prípojky lapač tukov.


tlakova kanalizaciaZásady pri napájaní gravitačnej kanalizácie

Pripojenie nehnuteľnosti (domová kanalizácia) do revíznej šachty gravitačnej kanalizácie inštalovanej na hranici pozemku majiteľa nehnuteľnosti bude realizované za dodržania nasledovných podmienok.

 

1. Odporúča sa, aby napojenie domovej kanalizácie urobila odborne spôsobilá osoba. Pre tých, ktorí vo svojom okolí takúto osobu nepoznajú môžeme odporučiť nasledovných odborníkov: p. Cyril Filípek, kontakt 0908 122 368, p. Antonín Hájek, kontakt 0908 591 995. V prípade neodbornej realizácie napojenia vzniká riziko zvýšených nákladov, ktoré v tomto prípade znáša majiteľ nehnuteľnosti.

 

2. Sklon kanalizačného potrubia z domu do revíznej šachty by mal byť min. 1 % (1 výškový centimeter na 1 dĺžkový meter), ideálny sklon je 2 % a viac.

 

3. Trasa potrubia by mala byť čo najpriamejšia bez zlomov. V prípade, že sa nedokážete vyhnúť zalomeniam potrubia, tieto by mali byť realizované kolenami s tupými uhlami, prípadne zmenu trasy riešiť cez medzišachtu (pre prípad upchávania).

 

4. Spoje potrubia musia byť vodotesné, aby sa zabránilo vtekaniu podzemných vôd.

 

5. Potrubie, ktoré vchádza do šachty musí byť z PVC, priemeru DN 150, nakoľko dno revíznej šachty, ktorá je osadená na hranici pozemku je priemeru DN 150. V prípade, že máte vybudované kanalizačné potrubie z domu z iného materiálu alebo iného priemeru ako DN 150, je nutné použiť redukčnú tvarovku.

 

6. Potrubie sa do dna revíznej šachty napája prostredníctvom tesniacej gumičky.

 

7. Pred zasypaním zrealizovaného prestupu potrubia je nutné privolať na obhliadku povereného zamestnanca Mestského úradu Šaštín-Stráže (p. Vladimír Fiala, kontakt 0917 239 071).

 

8. Je vhodné, aby si občania na trase kanalizačnej prípojky osadili spätnú klapku tak, aby bola prístupná pre jej pravidelné čistenie.

 

9. Reštaurácie, vývarovne a zariadenia kde je predpoklad nadmerného obsahu tuku v splaškových vodách sú povinné zriadiť na trase prípojky lapač tukov.

 

 gravitacna kanalizacia

Kanalizacia oznam

 

 

OZNAM

Oznamujeme občanom, že dňa 1. augusta 2014, t. j. v piatok prídu do nášho mesta pracovníci spoločnosti Regaplast za účelom vykonania skúšky funkčnosti čerpadiel v čerpacích šachtách, ktoré boli osadené na pozemky nehnuteľností, ktoré budú pripojené na verejnú kanalizáciu tlakovým systémom. Skúšky funkčnosti sa budú vykonávať v čase od 8. 00 hod do 14. 00 hod a to iba v tých domoch, v ktorých skúška doteraz ešte vykonaná nebola. Prosíme preto týchto občanov, aby umožnili pracovníkom prístup na svoj pozemok.

Zároveň vyzývame tých obyvateľov, ktorí ešte neodovzdali revíznu správu od elektrickej prípojky k čerpacej šachte, aby ju odovzdali čo najskôr na mestský úrad, aby sa mohla aj u nich vykonať funkčná skúška.


 

O Z N A M

     Výstavba splaškovej kanalizácie v našom meste bola ukončená, úspešne skolaudovaná,  odovzdaná do užívania a prevádzkovania. To znamená, že už nič nebráni tomu, aby si obyvatelia mohli svoje domy pripájať na novovybudovanú verejnú kanalizáciu.

     Mestskému úradu v Šaštíne-Strážach sa podarilo, v záujme pomoci svojim občanom vybaviť s prevádzkovateľom kanalizácie – BVS, aby žiadatelia o zriadenie kanalizačnej prípojky nemuseli po žiadosť chodiť do Senice, ale túto žiadosť sme im mohli vydať my na tunajšom mestskom úrade.

     Po prihlášku je potrebné prísť si osobne, kde Vám zároveň radi poskytneme ďalšie informácie týkajúce sa pripojenia na kanalizáciu.


O Z N A M

     Mestský úrad oznamuje občanom, že v dňoch 15. a 16. 8. 2014, t. j. v piatok a v sobotu prídu do nášho mesta pracovníci spoločnosti Regaplast, za účelom vykonania skúšky funkčnosti čerpadiel v čerpacích šachtách, ktoré boli osadené na pozemky nehnuteľností, ktoré budú pripojené na verejnú kanalizáciu tlakovým systémom.

 

     Skúšky funkčnosti sa budú vykonávať nasledovne:

 

-         zajtra t. j. v piatok v čase od 8.00 do 18. 00 hod. a

-         v sobotu v čase od 10.00 do 15.00 hod.

 

Prosíme preto občanov, aby vo vlastnom záujme umožnili pracovníkom prístup na svoj pozemok.

     Zároveň vyzývame tých občanov, ktorí ešte neodovzdali revíznu správu od elektrickej prípojky k čerpacej šachte, aby ju odovzdali čo najskôr na mestský úrad, aby sa mohla aj u nich vykonať skúška funkčnosti,   ktorá je nevyhnutná k tomu, aby bol dom pripojený na verejnú časť.


 

O Z N A M

     Mestský úrad oznamuje občanom bývajúcim na uliciach M.R. ŠtefánikaHviezdoslavova, ktorí sa budú pripájať na verejnú kanalizáciu tlakovým systémom a ktorým ešte nebola vykonaná skúška funkčnosti čerpadiel, že

25. marca t.j. v stredu od 9. do 17. hodiny

budú pracovníci spoločnosti NORIA vykonávať skúšky funkčnosti čerpadiel osadených v domových čerpacích šachtách.

     Žiadame preto, aby obyvatelia vo vlastnom záujme za uvedeným účelom umožnili týmto pracovníkom vstup na ich súkromný pozemok.

     Obyvateľom žijúcim na ostatných uliciach bude urobená skúška funkčnosti v najbližšom dohodnutom termíne, o ktorom ich budeme včas informovať.

 

 

oznam kanalizacia 1

oznam kanalizacia 2

 


 


 

sastin bg dark