Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 17/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta

 

Výbor Urbárskeho združenia Šaštín - pozemkové spoločenstvo - pozvánka na valné zhromaždenie členov 7.5.2017

 

Výberové konanie na miesto riaditeľa Základnej umeleckej školy Šaštín-Stráže
 

 Zoznam daňových dlžníkov na miestnych daniach a poplatku za KO a DSO

 

  Oznámenie o strategickom dokumente
   

Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z.
   

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho jednania

 Zámer prevodu majetku mesta Šaštín-Stráže spôsobom osobitného zreteľa

 Zámer, spôsob predaja nehnuteľného majetku mesta Šaštín-Stráže a podmienky obchodnej verejnej súťaže

 Zmluva o pozemkovom spoločenstve

 Povinnosti predávajúcich pri predaji na trhových miestach

 Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a

poskytovanie služieb v meste Šaštín-Stráže

 Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi

 Zámer prevodu majetku Mesta Šaštín-Stráže spôsobom osobitného zreteľa

 Smernica o používaní služobných a súkromných motorových vozidiel

 Smernica o poskytovaní informácií zák.č. 211-2000

 Zásady postupu pri vybavovaní stažností a petícií
 

Vnútorný predpis o verejnom obstarávaní

 Oznámenie o doručení oznámenia - ObÚŽP Senica
 

Ponuka na prenájom nebytových priestorov - ambulancia

 Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti

sastin bg dark