Ohlasovňa pobytu v Šaštíne-Strážach na návrh občana alebo na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti (uveďte podľa skutočnosti) podľa § 7 ods. 1 písm. f (dôvod podľa písm. d) až g) uveďte podľa skutočnosti) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňom

                                                                     17.01.2018 trvalý pobyt občanovi

                                      Denisovi Říhovi,  naposledy bytom  Šaštín-Stráže,  J. Donovala 336.

                                               Miestom nového trvalého pobytu je Mesto Šaštín – Stráže.

 

V Šaštín-Stráže, dňa 17.01.2018

sastin bg dark