OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

 

            Ohlasovňa pobytu v Šaštíne-Strážach na návrh občana alebo na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti (uveďte podľa skutočnosti) podľa § 7 ods. 1 písm. f (dôvod podľa písm. d) až g) uveďte podľa skutočnosti) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňom

                                                                      15.03.2018 trvalý pobyt občanom:

Róbertovi Ferenčíkovi, Emílii Ferenčíkovej, Ľubomírovi Ferenčíkovi a Anne Márii Ferenčíkovej, naposledy bytom Šaštín-Stráže, Zápotočná č. 1066/62.

Miestom nového trvalého pobytu je Mesto Šaštín – Stráže.

V Šaštín-Stráže, dňa 15.03.2018

sastin bg dark