Administrátor
streda, 22. marec 2017

V súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení , zverejňujeme informáciu o začatých správnych konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub drevín:

Žiadateľ:                             Ján Holický a manž. Oľga

Druh a počet drevín:        borovica lesná -  2 ks

                                            dub letný – 3 ks

Pozemky v k.ú. Šaštín: „C“ 1916/289, 1916/212, 1916/282

Dátum doručenia žiadosti: 04.05.2017

 

Termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní: 12.05.2017.

 

 

 

 

Informácia o začatých konaniach vo veci výrubu drevín

 

V súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení , zverejňujeme informáciu o začatých správnych konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub drevín:

 

Žiadateľ:                                 František Karas, Kristína Mouelhi, Barbora Sautebin

Druh a počet drevín:            dub – 1ks

Pozemky v k.ú. Šaštín:         „C“ 1916/196

Dátum doručenia žiadosti:   27.04.2017

 

Termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní:  05.05.2017.