Administrátor
streda, 22. marec 2017

V súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, zverejňujeme informáciu o začatých správnych konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub drevín:

Žiadateľ:                                 Boris Kujovský

Druh a počet drevín:             borovica lesná – 2 ks

Pozemky v k.ú. Šaštín:         „C“ 1916/1

Dátum doručenia žiadosti:  15.03.2018

Termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní: 23.03.2018.

_________________________________________________________________________________________________________________

 

V súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, zverejňujeme informáciu o začatých správnych konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub drevín:

Žiadateľ:                               TROJDOM – Spoločenstvo vlastníkov, M. Nešpora 1178, Šaštín-Stráže

Druh a počet drevín:            smrek obyčajný – 2ks, borovica lesná – 2 ks

Pozemky v k.ú. Šaštín:        „C“ 1698/1

Dátum doručenia žiadosti:  12.03.2018

Termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní: 20.03.2018.