Administrátor
streda, 22. marec 2017

V súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, zverejňujeme informáciu o začatých správnych konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub drevín:

Žiadateľ:                             Ing. Andrea Krajčiová

Druh a počet drevín:       borovica lesná – 2 ks

Pozemky v k.ú. Šaštín:     „C“ 1916/136

Dátum doručenia žiadosti: 11.09.2017

Termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní: 21.09.2017.