V súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení , zverejňujeme informáciu o začatých správnych konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub drevín:

Žiadateľ:                             Michal Čavrčka

Druh a počet drevín:           topoľ biely – 2ks

Pozemky v k.ú. Stráže:       „C“ 767/10, 767/11

Dátum doručenia žiadosti: 16.01.2018

Termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní: 24.01.2018.

___________________________________________________________________________________________________________________

V súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, zverejňujeme informáciu o začatých správnych konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub drevín:

Žiadateľ:                             Ľudmila Koleňáková

Druh a počet drevín:           smrek obyčajný – 1ks

Pozemky v k.ú. Stráže:       „E“ 589/56

Dátum doručenia žiadosti:  12.01.2018

Termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní: 18.01.2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sastin bg dark