Adresa: Nádražná ul. 1259, 908 41 Šaštín-Stráže
Telefónne číslo: 034/ 65 92 319
Riaditeľka: Dagmar Šmidová

Každé obdobie ľudského života má svoje problémy. Starnutie ich nemá veľa, zato sú však naliehavé.
Často chýbajúcu starostlivosť rodiny, zvlášť u bezdetných osamelo žijúcich starých ľudí je nutné nahradiť starostlivosťou spoločnosti. Jednou z nich sú i domovy dôchodcov.

Domov dôchodcov v Šaštíne-Strážach je zariadenie s celoročným pobytom. Bol daný do prevádzky v roku 1992. Vznikol prestavaním detských jaslí a rozšírený bol v rámci reštitúcie odkúpením tzv. Kollárovej vily. Zriaďovateľom nášho zariadenia sa od 1. júla 2002 stalo mesto Šaštín-Stráže. Kapacita umiestnenia občanov je 24, čiže najlepší počet pre zariadenie rodinného typu. Nachádzame sa v dvoch budovách – átriová – bezbariérová časť a Kollárova vila, kde sú umiestnení chodiaci občania. V domove dôchodcov poskytujeme základnú starostlivosť: stravovanie, bývanie a zaopatrenie. Ďalšou starostlivosťou je: poradenstvo, záujmová činnosť, podpora účasti na spoločenskom živote, zabezpečenie úschovy cenných vecí – pokiaľ o to občan požiada a zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti. Stravovanie poskytujeme v rozsahu celodennej stravy a to buď stravu racionálnu alebo diétnu – diabetickú.
Bývanie máme v jedno, dvoj a troj posteľových izbách. Sú vkusne a útulne zariadené.
Do zaopatrenia patrí upratovanie, pranie, žehlenie osobného šatstva a bielizne, poskytovanie pomoci na zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov.
O občanov sa nepretržite stará zdravotnický personál, pomocný a obslužný personál a technicko-hospodársky personál zariadenia. Všetci naši zamestnanci sa snažia svojou prácou o pokojný a bezproblémový život v domove.
Kultúra a záujmová činnosť je podmienená vekom a skladbou bývajúcich občanov. Ide zväčša o čítanie, počúvanie hudby, pozeranie televízie, starostlivosť o kvety. V prípade aktívnejších občanov je to návšteva kultúrnych podujatí v sprievode personálu, rekreačné pobyty v zariadeniach Sorea, priateľské posedenia s občanmi iných podobných zariadení.
Pravidelne našich „starkých“ navštevujú s programom deti z materských škôl, základnej umeleckej školy, študenti Gymnázia Don Bosca v Šaštíne-Strážach.
Spoločenské posedenie pri káve a hudbe organizujeme na fašiangy, Deň matiek, veľkonočné posedenie, Deň detí, v mesiaci október – mesiac úcty k starším, predvianočné a silvestrovské posedenie. Každú nedeľu a prikázaný sviatok je v jedálni domova svätá omša, ktorej sa môžu zúčastniť všetci občania, t.j. i imobilní. V prvý piatok v mesiaci príde kňaz, ktorý spovedá.

Možno povedať, že sú tu naozaj ideálne možnosti prežitia kľudnej, spokojnej a dôstojnej staroby.

I my budeme starí a odkázaní na pomoc druhých. Všetci však už teraz vieme, že chceme prežiť starobu dôstojne, pokojne a navyše v láske, šťastí a porozumení.
Toto všetko sa snažíme poskytnúť občanom nášho domova my už teraz.

sastin bg dark