Telovýchova a šport sa v našom meste rozvíjali najmä v rokoch po prvej svetovej vojne. Tento rozvoj je spojený aj so stavom telovýchovných zariadení a iných materiálnych podmienok. Z obdobia pred prvou svetovou vojnou (rakúsko-uhorskej monarchie) mali dlhoročnú športovú tradíciu Robotnícke telocvičné jednotky (RTJ). Po vzniku Československej republiky pokračovali vo svojej činnosti až do roku 1938. Členovia tejto jednoty úspešne pôsobili v Strážach nad Myjavou. Rozvíjali cyklistiku, štafetový a cezpoľný beh, prostné cvičenia, futbal a ľahkú atletiku.

Vznikom Československej republiky v roku 1918 vzniklo prvé ústredné zastupiteľstvo športu - Československá obec športová (ČOŠ). Očividne sa rozmohla športová činnosť aj v našom meste, zásluhou telovýchovných organizácií Sokol, Orol a TJ Maccabea Šaštín. Sokol a Orol spájali svoju činnosť aj so školskou mládežou. Ináč vo vyučovaní telesnej výchovy na školách sa uplatňovala Tyršova telocvičná sústava. V Šaštíne bola TJ Orol silnou telovýchovnou a výchovno-vzdelávacou organizáciou. Viedli ju pedagógovia saleziáni po ich príchode do Šaštína. Vo výchovno-vzdelávacej činnosti športových klubov, najmä v období 1918-1938 a 1939-1945, sa uplatňovala aj kultúrno-osvetová činnosť ich členov.

V období 1918-1938 sa tu pestovalo až sedem druhov športu. V pomníchovskom období a v časoch druhej svetovej vojny klesol tento počet na päť športov. Tragédia mníchovského diktátu otriasla aj šaštínskymi športovcami. Ich preborníkov zastihla smrť na ruskom fronte, v SNP, alebo nenávratne zmizli futbalisti židovského etnika v nemeckých koncentračných táboroch. Po druhej svetovej vojne sa zase pestovalo sedem druhov športu, neskôr len päť. Od r.1957 osem a od r.1969 až jedenásť športov. V Šaštíne dominoval futbal od roku 1922 až podnes. V roku 1952 vzniklo z príslušníkov Útvaru vnútornej stráže v Šaštíne mužstvo ČH Šaštín (Červená hviezda). V rokoch 1970-71 hrali futbal TJ Slovan Šaštín aj dievčatá zamestnané v n.p. Trikota.

Dobre sa rozvíjal aj stolný tenis od r. 1936. Z ostatných športov sa pestovalo zápasenie v gréckorímskom štýle, spojené zväčša so vzpieraním. Malo bohatú tradíciu. Ďalej sa hrali šachy, pestoval sa box, hral ľadový hokej na otvorenej ľadovej ploche (za priaznivých podmienok), kolky a iné športy. V Šaštíne začal svoju činnosť aj odbor ZRTV (1954) pri TJ Iskra nacvičovaním spartakiády na Strahove v Prahe (1955). Cvičilo na nej 24 mužov a žien. V Šaštíne-Strážach sa znova aktivizoval ZRTV r.1978 cvičením žien pri hudbe - jazzgymnastika, aerobic a iné športy. Bohatú činnosť vyvíjal vo výchove športovcov ZVAZARM, konkrétne športovcov v streľbe, pretekárov motokár a motocyklových pretekárov (od r.1966 terénne preteky v Strážach).

Roku 1990, po zániku ČSZTV, nástupníckou organizáciou sa stal Slovenský zväz telesnej kultúry (SZTK) spájajúci všetky telovýchovné štruktúry (Sokol, Orol, Skaut, Junák a pod). Po roku 1990 začínajú obnovovať telovýchovnú a športovú činnosť aj saleziáni dona Boska v ich oratóriu v mnohých druhoch športu, ako futbal, volejbal, stolný tenis, basketbal, stolný futbal, stojný hokej, cyklistika a turistika a iné druhy športu.

V Šaštíne-Strážach sa šport a telovýchova odpradávna pestovala na školách: v základnej (obecnej, resp. ľudovej, národnej) v oboch častiach, v Šaštíne od r.1933 v nižšej strednej škole (meštianke), neskôr základnej deväťročnej škole (ZDŠ). Po príchode saleziánov bolo zriadené súkromné rehoľné gymnázium s piatimi triedami, ktoré fungovalo do roku 1950. V súčasnosti je to od roku 1991 cirkevná internátna škola Gymnázium Jána Boska so štyrmi triedami, s právom verejnosti. Predtým ako privatisti boli oslobodení od telesnej výchovy. Teraz je telesná výchova riadnym predmetom a vykonáva sa v novopostavenej telocvični a na priľahlých ihriskách.

V rokoch 1939-1957 mal ŠK Šaštín ihrisko v obci na mieste terajšej školy, neskôr Na pažiti, teraz za školou. V meštianskej škole bolo basketbalové i volejbalové ihrisko; ihrisko vrhačských a niektorých disciplín ľahkej atletiky a gymnastiky. V saleziánskom ústave je volejbalové ihrisko, sezónna hokejová plocha, ihrisko pre hádzanú a provizórne futbalové ihrisko, hala pre stolný tenis a iné. Teraz je v Šaštíne-Strážach osem telovýchovných zariadení. Sú to dve telocvične, dva futbalové štadióny, štyri otvorené športové areály pre ľahkú atletiku a najnovšie pri jazerách v Gazárke ihrisko plážového volejbalu. Sezónne sa využívajú na plávanie jazerá a na hokej ich ľadové plochy.

Prehľad druhov športov v jednotlivých obdobiach

Druh športu 1918-1938 1939-1945 1945-1952 1957-1968 1969-1989
Futbal x x x x x
Volejbal x x   x x
Lawn tenis   x x    
Stolný tenis x x x   x
Grécko-rímske zápasenie x x x    
Box   x x    
Šachy   x x x x
Ľadový hokej   x x x   
Hádzaná x   x    
Kolky x     x    
Beh         x
Kulturistika-Karate           x
Turistika            x
Cyklistika x           
Streľba           x
Motokáry          x    
Motocykle               x
Ľahká atletika              x

sastin bg dark