Jaroslav Suchánek
  # Zobrazenia: 1979
Jaroslav Suchánek
pondelok, 24. jún 2019

Vážení obyvatelia mesta,

V piatok som Vás informoval o priebehu a záveroch zasadnutia mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 19.06.2019. Rozhodol som sa, že Vás budem pravidelne informovať o situácii v meste. Je pre mňa dôležité obnoviť a posilniť dôveru verejnosti v samosprávu.

Ďalšia vec, ku ktorej by som sa chcel verejne vyjadriť nadväzuje na moje prehlásenie, ktoré som učinil na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 27.03.2019. Vtedy som informoval predovšetkým vás, obyvateľov, že prebieha vyšetrovanie Národnej kriminálnej agentúry, Národnej protikorupčnej jednotky vo veci oznamovateľa ( jeho meno zverejním hneď, ako mi to NAKA na moje vyžiadanie, ktoré som poslal, oznámi), ktorý mňa i ďalších členov vedenia obvinil z korupcie, ďalej z poškodzovania finančných záujmov EÚ, zo subvenčného podvodu a zo zneužívania právomoci verejného činiteľa. Taktiež som povedal, že žiadne obavy nemáme a budeme sa brániť voči krivému obvineniu hneď po tom, ako bude vyšetrovanie ukončené. Teraz vám oznamujem, že vyšetrovanie je oficiálne ukončené, a vec bola uznesením odmietnutá. Postup vyšetrovateľa bol odsúhlasený aj prokurátorom špeciálnej prokuratúry. Oznamovateľ, ktorý mňa a mojich niektorých spolupracovníkov krivo obvinil, sťažnosť proti uzneseniu vyšetrovateľa nepodal. Sťažnosť nepodal preto, lebo už v čase, keď nás krivo obvinil, nemal žiadne dôkazy. To mi potvrdil aj vyšetrovateľ.

Oficiálne som vyžiadal uznesenie vyšetrovateľa v predmetnej veci a hneď, ako uznesenie budem mať v ruke, okamžite začnem vo veci krivého obvinenia konať.

Chcem Vás ďalej oboznámiť aj s tým, že rovnako ma vypočúval vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry vo veci týkajúcej sa odpredaja pozemkov v lokalite Čistonek“, z ktorej ma obvinili dvaja poslanci z poslaneckého klubu, ktorých meno zverejním hneď, ako mi to oficiálne bude oznámené. Vyšetrovateľovi som poskytol všetky potrebné a vyžiadané podklady a dokumenty, ktoré vyvracali to, z čoho ma obidvaja poslanci obviňovali.

Čakám na ukončenie vyšetrovania a verejne oznamujem, že sa budem brániť voči krivému obvineniu aj voči týmto dvom poslancom.


Mgr. Jaroslav Suchánek
primátor mesta

Jaroslav Suchánek
  # Zobrazenia: 3624
Jaroslav Suchánek
pondelok, 24. jún 2019

Dňa 19.06.2019 sa konalo zasadnutie mestského zastupiteľstva v Šaštíne -Strážach, avšak nie s výsledkom, ktorý by obyvatelia mesta mohli od niektorých poslancov právom očakávať. Poslanci mestského zastupiteľstva dostali dôveru od vás, obyvateľov, aby zastupovali vaše záujmy v súlade so zákonom.

Poslanec Miroslav Nosek, ako aj väčšina členov klubu poslancov, menovite Ing. Bc. Michal Kvačkaj, p. Cyril Filípek, p. Dagmar Fodorová, Ing. Oto Kozánek, Ing. Ján Šimurda, neschválili zmenu rozpočtu mesta a tým neschválili ani dotáciu na mzdy a prevádzku školskej jedálne, čím ohrozili jej samotnú prevádzku a mzdy zamestnancov jedálne.

Nepodporili ani spolufinancovanie projektov týkajúcich sa zberného dvora a cyklotrasy. Všetci vieme, ako dôležité je pre mesto a jeho obyvateľov vybudovanie zberného dvora. Ďalej menovaní poslanci neschválili spolufinancovanie dvoch menších projektov, na ktoré mesto už finančné prostriedky získalo. Ide o projekty Nákup fitnes zariadení PRS-72/2019/4, na ktoré sme získali 3000 € a Budovanie detského ihriska PRS-71/2019/2 , na ktoré sme získali 8000 €.

Najvážnejšie však je, že nedokážeme kvôli rozhodnutiu menovaných 6 poslancov dofinancovať platy zamestnancov školy ( školskej jedálne). Toto vnímam citlivo, pretože dofinancovať vybavenie školskej jedálne a platov jej zamestnancov, považujem za kľúčové a neviem sa stotožniť s nepochopiteľným rozhodnutím menovaných poslancov.

Svojim rozhodnutím blokovali aj ďalšie plnenie zákonných úloh mesta. Neschválili finančné prostriedky na pasportizáciu miestnych komunikácií, ktorý mesto podľa cestného zákona musí mať.

Čo je pre mňa tiež zarážajúce, že poslanec Ing. Oto Kozánek navrhol stiahnuť Etický kódex volených predstaviteľov z rokovania mestského zastupiteľstva z dôvodu, že citujem : „Nestotožňujem sa s tým etickým kódexom“ a poslanci Miroslav Nosek, Ing. Renáta Medňanská, Ing. Bc. Michal Kvačkaj, p. Cyril Filípek, p. Dagmar Fodorová, Ing. Ján Šimurda hlasovali za tento návrh pána Kozánka, aby sa kódex neschvaľoval. Otázka je, prečo a čo menovaným poslancom vadilo?

Mojim cieľom, keď som predkladal etický kódex bolo, aby sme my, volení zástupcovia Vás, občanov, prehlásili v spoločnom dokumente, že svoju funkciu bude každý vykonávať tak, aby nedochádzalo ku konfliktu záujmu (čiže nebude sa uprednostňovať osobný záujem pred verejným) že sa poslanci zdržia rozhodnutí, ktoré by priamo alebo nepriamo zvýhodňovali ich, im blízke osoby a iné fyzické osoby alebo právnické osoby s cieľom získať priamy alebo nepriamy osobný prospech, ďalej že pri stanovení výšky poslaneckých odmien, ako aj pri rozširovaní členov orgánov mestského zastupiteľstva sa bude prihliadať na aktuálnu situáciu mestského rozpočtu, že sa pri výkone svojich funkcií zdržia osobných urážok, invektív, zosmiešňovania, ohovárania iných volených predstaviteľov príp. obyvateľov mesta.

Sú to len príklady, čo Etický kódex upravoval a z neznámych príčin to menovaným poslancom tak prekážalo, že navrhli stiahnuť materiál z rokovania.

Ja týmto vyzývam poslancov poslaneckého klubu a pána poslanca Miroslava Noska, aby svoje rozhodnutia nasmerovali v prospech mesta a jej obyvateľov tak, ako to ukladá aj zákon a sľub, ktorý poslanci zložili pri nástupe do poslaneckej funkcie. Mestu neprospieva ani tendenčný „útok“ menovaných poslancov na hlavného kontrolóra. Vymyslené obvinenia voči hlavnému kontrolórovi nepomôžu napredovaniu mesta a narušia jeho kontrolný mechanizmus. Je to ich cieľ? Ak áno, z akého dôvodu? Na toto si každý môže odpovedať sám.

Bohužiaľ musím skonštatovať, že posledný polrok vnímam snahu menovaných poslancov poslaneckého klubu a pána poslanca Noseka blokovať operatívnu činnosť mesta, ale žiaľ aj strategickú (napr. že menovaní poslanci odmietli schváliť spolufinancovanie projektov).

Akým spôsobom sa budú používať finančné prostriedky mesta, nás občanov, o tom rozhoduje mestské zastupiteľstvo v zbore. Po pol roku fungovania, resp. nefungovania mestského zastupiteľstva sme svedkami nekonštruktívnych návrhov, krivých obvinení, voči ktorým sa budem brániť, podávania ďalších neopodstatnených trestných oznámení na vedenie mesta a zaťažovania zamestnancov podnetmi a sťažnosťami, namiesto hľadania riešení v prospech občanov.

Vážení obyvatelia, považoval som to za svoju povinnosť, aby som Vás informoval o týchto skutočnostiach, najmä keď nemá každý možnosť zúčastniť sa zasadnutia mestského zastupiteľstva. Chcel by som vás týmto požiadať, aby ste apelovali na svojich volených zástupcov ( poslancov), aby svoj poslanecký mandát vykonávali v prospech mesta a nebránili jeho rozvoju.


Mgr. Jaroslav Suchánek
primátor mesta

Iveta Šimunová
  # Zobrazenia: 1214
Iveta Šimunová
streda, 19. jún 2019

Mesto Šaštín-Stráže získalo nenávratný finančný príspevok vo výške 780 598,54 EUR

na projekt Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti pre Mesto Šaštín-Stráže.

Schválený projekt rieši novostavbu centra integrovanej zdravotnej starostlivosti pre mesto s vytvorením nových priestorov pre integráciu viacerých zdravotných služieb: detský lekár, lekár pre dospelých, dve zubné ambulancie, gynekológia, zubný technik, agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti a dopravná zdravotná služba.

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti zabezpečí našim občanom štandardné zdravotné služby „pod jednou strechou“ s adekvátnym vybavením, spĺňajúcim aktuálne stavebné, konštrukčné a zákonné požiadavky v plnej bezbariérovosti.

 

CIZS1

 

 

 

sastin bg dark