Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Šaštín-StrážeMesto Šaštín-Stráže v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Šaštín-Stráže č. 1/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesto Šaštín-Stráže vyhlasuje pre rozpočtové organizácie, občianske združenia, športové a iné organizácie s právnou subjektivitou so sídlom v meste Šaštín-Stráže

VÝZVU NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ
o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na rok 2020.


Oprávnení žiadatelia môžu predložiť do podateľne Mestského úradu v Šaštíne-Strážach žiadosť o poskytnutie dotácie na

- Športovú činnost ( podpora činností športových klubov pôsobiacich na území mesta)

- Podporu práce s mládežou

- Podpora činností občianskych združení pôsobiacich na území mesta zameraných na činnoť seniorov, vytváranie priestoru a aktivít pre hendikepovaných obyvateľov mesta

K žiadosti žiadateľ ( v prípade dotácie na športovú činnost ) pripojí prílohu č.1, ktorá je zverejnená s formulárom žiadosti na rok 2020. Príloha žiadosti musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom organizácie a opatrená pečiatkou organizácie.

Formulár žiadosti ako aj ďalšie podmienky výzvy sú zverejnené na oficiálnej webovej stránke mesta https://www.mestosastinstraze.sk/ v časti „Oznamy“. Obálku označte „Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta Šaštín-Stráže na rok 2020“.

Prostriedky poskytnuté žiadateľovi môžu byť použité na hradenie nasledovných nákladov : odmeny trénerom a rozhodcom, odmeny za usporiadateľské, masérske, lekárske a dokumentačné služby, náklady na športové sústredenia, športovú prípravu, turnaje, cestovné a prepravné náhrady, nájomné, ubytovanie, nákup výstroje a športových zariadení, na vecné ceny, diplomy, iné náklady spojené s prevádzkou športového klubu. Z dotácie nemôžu byť hradené dary a ceny na tombolu.

Z dotácie môžu byť uhrádzané jednorazové podujatia, pravidelné podujatia ( športové , iné) alebo projekt dlhodobého zamerania v oblasti kultúry, športu , aktivity zamerané na činnost a aktivity seniorov a hendikepovaných obyvateľov mesta, činnost športových klubov.


Pri spracovaní žiadosti musia oprávnení žiadatelia postupovať v zmysle tejto výzvy.


Žiadateľ doručí Mestu Šaštín-Stráže 1x fyzický originál žiadosti s prílohami a 1x v elektronickej podobe na mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. do 16.09.2019 do 15.00 hod.


Na zúčtovanie dotácie sa použije formulár , ktorý tvorí prílohu č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Šaštín-Stráže č. 1/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Šaštín-Stráže.

Otázky spojené s prípravou a podávaním žiadostí je možné konzultovať na mestskom úrade osobne v kancelárii prednostu mestského úradu alebo telefonicky na tel. č. 034 698 74 25.


Termín uzávierky prijímania žiadostí je 16.09.2019.

 

Mgr. Jaroslav Suchánek v.r.
primátor mesta

Formulár žiadosti

Príloha 1 k žiadosti o dotáciu na športovú činnosť

 

sastin bg dark