Zobr. počet 
Názov Počet návštev
Dodatok č. 9 k VZN č. 2/2011 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaštín-Stráže 103
Dodatok č. 1 k VZN 10/2016 o trhovom poriadku príležitostných trhov 42
Návrh Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Šaštín ̶ Stráže č. 10/2016 o trhovom poriadku príležitostných trhov 77
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Šaštín-Stráže 152
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 1/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Šaštín-Stráže 112
Dodatok č.1 k všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Šaštín-Stráže č. 15/2017 o podmienkach prideľovania a bývania v bytoch určených na nájom pre obyvateľov, obstaraných z verejných prostriedkov 104
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 50/2010 Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach 103
Dodatok č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Šaštín-Stráže č. 17/2013 o financovaní základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaštín–Stráže ( ďalej len ako “VZN“ ) 92
Dodatok č. 1 k VZN Rokovací poriadok MsZ Šaštín Stráže 144
Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Šaštín-Stráže č. 15/2017 o podmienkach prideľovania a bývania v bytoch určených na nájom pre obyvateľov, obstaraných z verejných prostriedkov 192
Mesto Šaštín - oznámenie zámeru previesť pozemok Silvan 147
Dodatok č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Šaštín-Stráže č. 17/2013 o financovaní základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaštín–Stráže ( ďalej len ako “VZN“ ) 157
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Šaštín-Stráže č. 20/2018 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách v meste Šaštín-Stráže 509
Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2015 o trhovom poriadku trhového miesta na Kláštornom námestí 638
Sadzobník cien (služieb) mesta Šaštín-Stráže 677
Dodatok č. 1 k VZN č. 17/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 654
Dodatok č. 6 k VZN č. 2/2011 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaštín-Stráže 589
Dodatok č. 5 k VZN č. 17/2013 o financovaní základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaštín–Stráže 617
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 19/2017 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaštín-Stráže 532
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 18/2017 o vymedzení vyhradených miest a plôch na vylepovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane 1292

sastin bg dark