Mesto Šaštín-Stráže v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 6 ods. 12 písm. c) zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva

 

 

 

D o d a t o k     č. 5

 

k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Šaštín-Stráže

č. 17/2013

o financovaní základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaštín–Stráže

 

 

I.

 

Týmto dodatkom sa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Šaštín-Stráže č. 17/2013 mení a dopĺňa nasledovne:

  1. § 3 bod 1

            Mesto Šaštín-Stráže určuje výšku dotácie na kalendárny rok 2018 na mzdy a prevádzku   na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení:

 

Kategória škôl a školských zariadení

Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka v eurách

Základná umelecká škola

750,88

Materská škola

2011,63

Školský klub detí pri ZŠ Štúrova 1115

96,35

Centrum voľného času

118,94

Zariadenie škol. stravovania pri ZŠ Štúrova 1115

158,60

Zariadenie škol. stravovania pri MŠ

453,77

 

II.

  1. Ostatné ustanovenia VZN č. 17/2013 zostávajú nezmenené.
  1. Dodatok č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 17/2013 o financovaní základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaštín–Stráže schválilo Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne-Strážach dňa 13. decembra 2017 Uznesením MsZ č. 493/2017.
  1. Dodatok č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 17/2013 o financovaní základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaštín–Stráže nadobúda účinnosť dňom 01.01.2018.

 

 

 

  

                                                                                                                                                        Mgr. Jaroslav Suchánek

                                                                                                                                                               primátor mesta

 

 

 

 

Vyvesené dňa: 27.11.2017

 

Zvesené dňa:  28.12.2017

sastin bg dark