Mesto Šaštín-Stráže v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 28 /5/, § 49 /4/, § 114 /6/, § 116 /6/ a § 140 /9/ a zákona č.  245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov v y d á v a

 

 

 

D o d a t o k  č. 6

 

k Všeobecné záväznému nariadeniu Mesta Šaštín-Stráže č. 2/2011 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaštín-Stráže

 

 

I.

Týmto dodatkom sa Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Šaštín-Stráže č. 2/2011 mení nasledovne:

  1. § 6 ods. 5 znie:

Príprava jedla pre dospelých stravníkov sa zabezpečuje podľa vekovej kategórie stravníkov 15-18/19 ročných a úhrada sa realizuje podľa Zákonníka práce, kde zamestnávateľ prispieva na výrobu jedla

obed                                                                                      1,86 €

 

II.

1) Ostatné ustanovenia VZN č. 2/2011 v znení dodatkov ostávajú nezmenené.

2) Dodatok č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2011 bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Šaštíne-Strážach dňa 13.12.2017 uznesením MsZ č. 494/2017

4) Tento Dodatok č. 6 Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2011 nadobúda účinnosť dňom 01.01.2018.

 

Šaštín–Stráže 22.11.2017

                                                                                                                                                 Mgr. Jaroslav Suchánek

                                                                                                                                                         primátor mesta

 

 

vyvesený dňa : 27.11.2017

zvesený dňa:   28.12.2018

sastin bg dark