Zobr. počet 
Názov Počet návštev
Dodatok č. 3 k VZN č. 33/2008 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaštín-Stráže 1215
Dodatok č. 2 k VZN č. 44/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Šaštín-Stráže 1401
Dodatok č. 1/2011 k VZN č. 35/2008 o komunálnych odpadoch a drobných stavebných odpadoch a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 1364
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 5/2011 o dani z nehnuteľností 2069
Dodatok č. 1 k VZN č. 3/1999 o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Šaštín-Stráže 1329
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/1999 o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Šaštín-Stráže 1324
Príloha č. 1 k VZN č. 4/1999 1348
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/1999 o úhradách za poskytované služby obcou Šaštín-Stráže 1406
Dodatok č. 1 k VZN č. 6/1999 Poriadok pre pohrebiská 1218
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/1999 Poriadok pre pohrebiská 1276
Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/1999 TRHOVÝ PORIADOK Mestského trhoviska na Nám. Slobody /parc.č. 777/1, k.ú. Šaštín/ 1312
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2001 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia 1233
Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2002 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu 1341
Príloha č. 1 k VZN č. 2/2002 1342
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 2/2002 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu 1487
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 3/2003 o podmienkach držania psov na území mesta 1399
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 4/2003 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 1292
Príloha č. 1 k VZN č. 9/2003 1389
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 9/2003 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu 1510
Dodatok č. 1 k VZN č. 10/2004 o usmerňovaní obchodnej činnosti na území mesta Šaštín-Stráže 1185

sastin bg dark