Mikroregión Šaštínsko

 Vznik Mikroregiónu Šaštínsko

 

              Dňa 17. 07. 2007 bola podpísaná zmluva o združení obcí do Mikroregiónu Šaštínsko,  uzatvorená na dobu neurčitú. Účastníkmi tejto zmluvy boli Mesto Šaštín-Stráže, obce Čáry, Smolinské, Kuklov, Borský Mikuláš, Lakšárska Nová Ves a neskôr sa za členov pribrali obce Sekule, Moravský Svätý Ján, Kúty, Borský Svätý Jur (2010) a pozorovateľom sa stala obec  Bílkove Humence.

         Sídlom združenia je Mestský úrad Šaštín-Stráže, Alej č. 549, 908 41 Šaštín-Stráže. Splnomocnencom oprávneným konať v mene združenia, schváleným všetkými zakladateľmi združenia, je Štefan Šimkovič, starosta obce Kuklov.

         Účastníci združenia prejavili svoju vôľu založiť združenie, ktorého účelom je ochrana oprávnených záujmov účastníkov v oblasti zlepšovania a skvalitňovania podmienok životného prostredia,  spolupráca obcí na úseku rozvoja vzdelania, kultúry, športu, turizmu, regionálneho rozvoja, odpadového hospodárstva a ďalších oblastí života.

         Cieľom združenia je podporovať, udržiavať  a rozvíjať kultúrne tradície mikroregiónu,  pripomínať mladým generáciám históriu a  návrat ku koreňom, pestovať v nich hrdosť na kultúrne dedičstvo našich predkov, usilovať sa o zviditeľnenie a šírenie dobrého mena  mikroregiónu.  Realizáciu tohto cieľa sa snažiť zabezpečiť spojením vlastných finančných prostriedkov  alebo sa snažiť o získanie  potrebných  finančných prostriedkov z fondov EÚ, štátnych dotácií a grantov VÚC.

  

Predstavenie Mikroregiónu Šaštínsko 

Mesto

Počet obyvateľov

Rok 1. písomnej zmienky

Šaštín-Stráže

5055

1218

Kúty

4141

1392

Borský Mikuláš

3902

1374

Moravský Svätý Ján

2110

1449

Sekule

1693

1402

Borský Svätý Jur

1610

1394

Lakšárska Nová Ves

1054

1392

Smolinské

 956

1392

Čáry

1221

1392

Kuklov

 782

1394

Bílkove Humence

 214

1752

  

Mesto Šaštín-Stráže

Mesto patrí k najmladším mestám na Slovensku, štatút mesta získalo 01. 09. 2001.

Počet obyvateľov: 5055 (k 31.12.2011)

  

Rodáci:

Anton Kardhordó - narodil sa 31.5.1797 v Šaštíne, zomrel 8.1.1874 v Šuranoch. Bol osvieteneckým kňazom a bernolákovským spisovateľom a prekladateľom. Ako kňaz pôsobil v Seredi, Šintave a v Šuranoch. V r. 1858 založil nadáciu pre chudobných žiakov.

Napísal dielo: Viučování katolíckeho náboženstva v otázkach a odpoveďách (Trnava 1829).

Mons. Karol Michal Nečesálek – narodil sa 26.9.1865 v Šaštíne, zomrel 31.7.1936 v Bratislave. Bol kňazom, ľudovýchovným pracovníkom, publicistom a botanikom. Písal pod pseudonymom Michal Šaštínsky. Ako kňaz pôsobil v Uníne a v Borskom Sv. Mikuláši.

Od roku 1926 bol apoštolským protonotárom, kanonikom trnavskej kapituly, vikárom, monsignorom a diecéznym škôldozorcom so sídlom v Bratislave. Bol autorom odborných prác o pestovaní ovocných drevín. Publikoval protialkoholické články. Prekladal náboženskú literatúru, najmä z nemčiny. Napísal náboženskú cestopisnú esej. Bol znalcom liečivých bylín. V rokoch 1920-1927 zastával funkciu podpredsedu Spolku svätého Vojtecha.

Mal veľkú zásluhu na tom, že do Šaštína prišli v roku 1924 saleziáni.

Ján Dopjera - narodil sa 6.7.1893 v Strážach, zomrel 3.1.1988 v USA. Vynálezca rezofonických hudobných nástrojov pod názvom DOBRO.

OldřichŠabek - narodil sa 24.2.1924 v Šaštíne, zomrel 15.1.1982 v Spišskej Novej Vsi. Bol hercom a režisérom.

V Šaštíne žili:

František Anton Hillebrant - narodil sa 2.4.1719 vo Viedni, zomrel 25.1.1797 tamže. Rakúsky architekt a staviteľ. Pracoval na sochárskej výzdobe Baziliky v Šaštíne pred rokom 1764.

Štefan Hrebíček – narodil sa 1.7.1810 v Sobotišti, zomrel 24.8.1866 v Šaštíne (tu je aj pochovaný). Kňaz, dekan, cirkevný spisovateľ. Pod jeho vedením bol chrám Sedembolestnej Panny Márie dostavaný do terajšieho stavu.

Tichomír Milkin – narodil sa 4.8.1864 na Donovaloch, zomrel 4.11.1920 na Smolinskom. Vlastným menom Ján Donoval. Kňaz, básnik, kritik a literárny teoretik, prekladateľ. V roku 1900 bol kaplánom v Šaštíne.

Jozef Mária Škarda - narodil sa 13.3.1847, zomrel 24.2.1911 v Šaštíne (tu je aj pochovaný). Kňaz, dekan-prelát v Šaštíne od roku 1885 do roku 1910. Za neho v roku 1902 bol opravený chrám.

  

Žijúci umelci s pôvodom v Šaštíne:

Dušan Dušek – narodil sa 4.1.1946 v Gbelciach. Jeho otec rodák zo Šaštína. Dušan rekreačne bývajúci v Šaštíne - slovenský spisovateľ, filmový scenárista. Napísal vyše dvadsať kníh, filmové scenáre a televízne inscenácie. V mnohých dielach čerpal motiváciu zo života v Šaštíne - posledná kniha Pešo do neba.

Jana Kocianová – narodila sa 8.6.1946 v Šaštíne. Častá návštevníčka svojho rodiska. Speváčka, ktorá získala výraznú popularitu, vystupuje v rozhlase, televízii, vydala gramoplatne a CD. V roku 1974-75 účinkovala v programe Karla Gotta. Pohostinsky vystupovala v ZSSR, Švajčiarsku, Švédsku, Holandsku, Nemecku a inde.

Pavol Fürstenzeller–narodil sa 25.11.1925 v Šaštíne. Bol učiteľom v rodnom Šaštíne.

V roku 1948 začal na Strednej škole v Skalici  vyučovať výtvarnú výchovu.

Bol telom i dušou zanieteným folkloristom, učiteľom ľudového tanca na základnej škole, spolu s manželkou bol zakladateľom folklórneho súboru Skaličan.

Celá umelcova tvorba dosiahla úctyhodný počet takmer  2800 diel. Najradšej tvoril vo svojich dvoch ateliéroch (Skalica).

Bol členom a zakladateľom Klubu neprofesionálnych výtvarníkov (od r. 1977), od roku 1985 bol členom Slovenského fondu výtvarných umení, členom Združenia výtvarných umelcov západného Slovenska sa stal v roku 1989, Slovenská výtvarná únia v Bratislave ho prijala za člena v roku 1990.

Výtvarník od roku 1977 až  2011 nespočetne veľakrát vystavoval svoje diela (samostatné a kolektívne výstavy).

K jeho najznámejším obrazom Šaštína patria: Svätá Trojica (2007, olej), Sedembolestnej (2002,olej a pastel), Pútnická cesta (2008,olej),  Sedembolestnej (2010, olej), Spomienka (2008,olej), Tu som sa hrával (2007, olej), Minulosť v Šaštíne (2011,olej).

Majster v súčasnosti žije a tvorí v Skalici.

 

Dominanty:

Bazilika Panny Márie Sedembolestnej

Národná kultúrna pamiatka - dvojvežová Bazilika Panny Márie Sedembolestnej a kláštor.

K nej sa pridáva trojhranná kaplnka a stĺp so súsoším Najsvätejšej Trojice na Kláštornom námestí z roku 1821. K najstarším pamiatkam nášho mesta patria dva pôvodne gotické kostoly. V Strážach má datovanie 1339 a v Šaštíne z roku 1400. Prvý bol opravený v prvej polovici 19.storočia, druhý v roku 1685 barokizovali a do terajšieho stavu uviedli saleziáni po 1.svetovej vojne. Vedľa neho je Loretánska kaplnka zo 17.storočia. V 19.storočí ju prestavali. Kalváriu pri cintoríne v Šaštíne postavili v roku 1798. Pôvodný renesančno-barokový kaštieľ bol v roku 1736 prispôsobený na manufaktúru (Šaštínska kartúnka) a v 19. storočí na cukrovar. Teraz sú v ňom sklady.

História baziliky

Provinciál rádu paulínov sa v roku 1733 podujal postaviť v Šaštíne pútnický chrám a kláštor. V roku 1736 sa konala posviacka základného kameňa kostola. Stavbu viedol viedenský staviteľ Ján Damiani a po ňom Matej Vépy. Vysviacka chrámu a slávnostné prenesenie sochy Panny Márie Sedembolestnej z kaplnky na hlavný oltár chrámu sa uskutočnila 15. augusta 1764 za účasti ostrihomského arcibiskupa Barkéczyho, cisárovnej Márie Terézie a jej manžela cisára Františka Lotrinského, ktorí na výstavbu chrámu finančne prispeli. O rok neskôr sa konala vysviacka zvonov. V roku 1771 bol postavený organ. V roku 1786 starý farský kostol v Šaštíne zatvorili a na 150 rokov sa z neho stala sýpka. Kláštor sa stal majetkom cisárskej komory.  V roku 1864 bola oslava tristoročného výročia uctievania Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Pri tejto príležitosti boli dobudované dve veže a zrekonštruovaný celý chrám.

8. septembra 1864 bola socha Panny Márie korunovaná zlatými korunkami posvätenými pápežom Piom IX. V roku 1927 pápež Pius XI. Dekrétom CelebreapudSlovachamgenten vyhlásil Sedembolestnú Pannu Máriu za patrónku Slovenska. V päťdesiatych rokoch 20. storočia bol saleziánsky kláštor v Šaštíne zatvorený a správa kostola prešla do rúk diecéznych kňazov. V roku 1964 na žiadosť biskupov A. Lazíka a E. Neczyho, pápež Pavol VI. vyhlásil šaštínsky chrám Sedembolestnej Panny Márie za Baziliku minor.

V roku 1987 baziliku navštívila Matka Tereza z Kalkaty. Dňa 9. mája 1990 sa konala v Šaštíne prvá celonárodná púť. Baziliku poctil svojou návštevou aj pápež Ján Pavol II.

Synagóga

Synagóga židovského etnika v Šaštíne bola postavená v roku 1852. Je to sieňová neskoroklasicistická budova. V centre bola obradná sieň, okolo ktorej bola na poschodí z troch strán galéria pre ženy postavená na iónskych stĺpoch. Archu zmluvy ozdobovalo šesť korintských stĺpov. Hlavná fasáda mala značne vystupujúci stredný rizalit s akcentovanou korunnou rímsou. Nad ňou bol vyvýšený trojhranný štít s termovým oknom. Fasáda bola koncom 19.storočia upravená. Škoda, že po mnohých rokoch je synagóga v dezolátnom stave.

V Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR sú evidované ako národné kultúrne pamiatky /NKP/ tieto stavby nachádzajúce sa na území mesta:

Kláštor paulínov – neskorobaroková stavba z roku 1764

Rímsko-katolícky pútny kostol – Bazilika minor zasvätená Sedembolestnej Panne Márii - monumentálna stavba kostola zobdobia neskorého baroka a klasicizmu z roku 1764

Kaplnka – na severnej strane kostola-menšia trojhranná baroková stavba zo 17. st.

Hospodárska budova– situovaná vedľa hlavnej cesty

Stĺp s plastikou piety– pred kostolom, kamenná plastika z konca 19. st.

Stĺp so súsoším sv. Trojice– neskorobarokový trojičný stĺp z 18. st.

Areál Kláštora paulínov

Kaštieľ – budova bývalej kartúnovej továrne, tzv. starý kaštieľ z 1. polovice 17. st.

Morový stĺp s plastikou piety– ľudová rustikálna plastika

V zastavanom území mesta, ako aj mimo zastavaného územia, sa nachádzajú aj ďalšie pamiatkové objekty, ktoré nie sú zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR, ktoré však majú historické akultúrne hodnoty. Ide o tieto pamiatky a objekty:

Rím.-kat. kostolv niekdajších Strážach z r. 1739

Rím.-kat. kostolv niekdajšom Šaštíne z r. 1685

Kalvária- súbor 14 malých pilierových stavieb

synagógaz r. 1852

prícestný krížna Štefánikovej ulici z r. 1910

kamenné plastiky-Immaculata a sv. Floriána a Vavrinca

kaplnka na Gazárke

drevený kríž s plastikou Kristana Gazárke

plastika sv. Floriána

kaplnka sv. Jána Nepomuckého

pomníky padlým v svetovej vojne

ďalšie prícestné plastiky a kríže

kríže a pomníky, resp. objekty cintorínov

 Obec Kúty

Počet obyvateľov:4141 (k 31.12.2011)

Rodáci:

Danica Rumanová – narodila sa 25.9.1944 v Kútoch. Stala sa prvou slovenskou kameramankou.

Ferdinand Ralbovský – narodil sa v roku 1919, zomrel v roku 1987. Bol redaktor, lesný pracovník. Pôsobil na Ministerstve hospodárstva a Povereníctve lesov a drevárskeho priemyslu i v iných funkciách a ako redaktor Vestníka Slovenského poľovníckeho zväzu.

Ing. František Valachovič DrSc. – Gajdoš, narodil sa v roku 1919 v Kútoch a zomrel v roku 1979 v Košiciach. Bol banský inžinier a vysokoškolský profesor.

Ladislav Jánsky – vlastným menom Kiss – narodil sa v roku 1914, zomrel v roku 1989. Bol spisovateľ, redaktor, venoval sa rozhlasovej literárno-dramatickej tvorbe.

Mgr. Jozef Mikuš – narodil sa v roku 1934 v Kútoch, zomrel v roku 1997 v Kútoch. Bol stredoškolský pedagóg, regionálny historik, propagátor regionálnej histórie, osvetový pracovník.

Prof. PhDr. Pavol Palkovič, DrSc. – narodil sa 14.6.1930 v Kútoch.

Stal sa univerzitným profesorom a doktorom vied.

ThDr. František Jehlička – narodil sa 14.1.1879 v Kútoch a zomrel v roku 1939.

Bol univerzitný profesor, slovenský rímskokatolícky kňaz a politik.

ThDr. Matej Hések – narodil sa v roku 1889 v Kútoch a zomrel v roku 1973 v Kútoch. Bol stredoškolský pedagóg, regionálny historik, spisovateľ a prekladateľ. Stal sa autorom monografie Kúty archeologický, historický, etnografický obraz od najstarších čias do roku 1918.

ThDr. PhDr. Štefan Hések - narodil sa v roku 1892 v Kútoch, zomrel v Lodine v roku 1953. Bol vlastivedný pracovník a katolícky kňaz.

Významné osobnosti:

PhDr. Andrej Ľudovít Radlinský – narodil sa v roku 1817 v Dolnom Kubíne, zomrel v roku 1879 v Kútoch. Bol katolícky kňaz, organizátor národno-kultúrneho a literárneho života, náboženský spisovateľ, jazykovedec, redaktor, vydavateľ a zakladateľ Spolku sv. Vojtecha.

JUDr. Ferdinand Klinda – narodil sa 12.3.1929 v Košiciach. Stal sa pedagógom, koncertným majstrom slovenskej filharmónie.

Dominanty:

barokový kostol Sv. Jozefa Pestúna z roku1726

Pozoruhodnosti:

Pamätník  Andreja Radlinského  (1930)

Súsošie Sv. Cyrila a Metoda (1998)

Pamätník Sv. Gorazda (2008)

Udalosti:

Regionálna literárna súťaž Radlinského Kúty, Detská olympiáda, Kúcanský jarmok, Hody, Kúcanský festival jedla, Rybárske preteky, Deti školy

           

Obec Borský Mikuláš

Počet obyvateľov: 3902 (k 31.12.2011)

Významné osobnosti:

Ján Hollý–narodil sa 24.3.1785 v Borskom Sv. Mikuláši, zomrel 14.4.1849 na Dobrej Vode. Najvýznamnejší rodák Borského Mikuláša, velikán slovenskej literatúry, národný dejateľ, kňaz, prekladateľ a najvýznamnejší básnik píšuci bernolákovčinou.

Vo svojej tvorbe využil všetky veršové metrické postupy antickej poézie, čím dokázal, že prvá podoba spisovnej slovenčiny, utvorená na základe západoslovenského nárečia, je rovná najvyspelejším jazykom sveta.

Dokázal to aj svojimi prekladmi antických básnikov Vergília, Theokrita, Homéra, Tyrtaia a Horácia, ktoré boli vydané v roku 1824 a v roku 1828 aj prekladom Vergíliovej Eneidy, čím sa v tom čase mohlo pochváliť ozaj len málo národov sveta.

V roku 1833 sa po prvý raz v slovenskej literatúre objavil skutočne národný epos Svatopluk, ktorý hovorí jasnou rečou o slovákoch ako o historicky sformovanej jedntoke majúcej svoj počiatok vo Veľkej Morave. Nasledovali eposy Cirilo-metodiada a Sláv, elégie a ódy, Katolickí spevník (prekrásna vianočná pieseň ,,Vstávajte pastieri“) až k ,,selankám“, ktoré patria k najvzácnejším lyrickým skvostom slovenskej literatúry. O Hollého autoritu sa opieral Ľudovít Štúr s celou generáciou, Vajanský a Hviezdoslav v časoch vrcholiacej maďarizácie a opierame sa o ňu i my. Štúrovci nazývali Hollého „Slovenský Homér“.

Študoval na gymnáziách v Skalici, v Bratislave a v Trnave. V rokoch 1808 – 1813 pôsobil ako kaplán v Pobedime a v Hlohovci. Od roku 1814 do roku 1843 bol katolíckym farárom v Maduniciach. Po ničivom požiari žil na fare na Dobrej Vode u priateľa – dekana M. Lackoviča. Tu ho v júli 1843 navštívili Ľ. Štúr, J. M. Hurban a M. M. Hodža, aby ho oboznámili so svojim zámerom písať novým jazykom.

Jozef Ščasný – narodil sa 10.4.1813 v Borskom Sv. Petri, zomrel 1.12.1889 v Bratislave. Mecén slovenskej kultúry, čelný predstaviteľ najmladšej generácie bernolákovského hnutia, významný kultúrny pracovník, horlivý podporovateľ všetkých akcií vtedajšieho slovenského národného pohybu, básnický hold mu vzdali Ján Hollý, P. O. Hviezdoslav /Mecénovi/ i S. H. Vajanský /Jozefovi Ščasnému/.

Ján Sekáč– narodil sa 15.5.1767 v Borskom Sv. Petri, zomrel 30.10.1818 v Šaštíne. Slovenský barokový básnik, katolícky kňaz (Unín, Gbely, Šaštín) – rodák z Borského Sv. Petra. Vo svojej tvorbe si ako prvý zvolil zábavný cieľ poúčať čitateľa ľahkou humornou formou.

Diela:

Rapsódia o francúzskej vojne a revolúcii

Didakticko-reflexívny mravoučný zborník poloľudových básní

Láskavé karhánísmíšnopochabých svetských mravúv

PhDr. Víťazoslav Cintula – narodil sa 4.3.1848 v Borskom Mikuláši, zomrel 22.3.1911 v Prahe. Historik, kartograf, stredoškolský profesor. V publicistickej činnosti venoval pozornosť národnostnej otázke a osobitne postaveniu Slovákov v Uhorsku. Je autorom drobných historických a etnografických príspevkov v novinách a časopisoch, národopisnej mapy Slovenska podľa sčítania ľudu z roku 1900 v Ottovom slovníku náučnom, mapy Francúzska, Rakúsko – Uhorska a balkánskych krajín v Ottovom zemepisnom atlase. Bol zakladajúcim, dlhodobým a jedným z najaktívnejších členov Českej zeměvednejspolečnosti (1894).

Fridrich Weinwurm – narodil sa 30.8.1885 v Borskom Sv. Mikuláši, zomrel v roku 1942. Architekt, patril k priekopníkom presadzujúcim nové architektonické myšlienky. Svojou čistou, puristickou architektúrou sa najviac priblížil k filozofii loosovskej ,,novej vecnosti“. Administratívna budova žilinskej továrne na portlandský cement z roku 1924 (ktorú navrhol v spolupráci s A. Wiesnerom, rodákom z Malaciek, pôsobiacim v Brne) bola publikovaná vo viacerých zahraničných časopisoch. Viaceré jeho diela, napríklad palác Fénix, vila Lívia v Piešťanoch, Sanatórium Dr. Holzmanna v Hornom Smokovci, vila Dr. Tománka v Karlovej Vsi a mnohé ďalšie tvoria klenotnicu slovenskej avantgardnej architektúry.

Ján Drábek – narodil sa 16.1.1838 v Borskom Mikuláši, zomrel v rokoch 1918-1919 v USA. Organársky majster, opravár a ladič. Svojmu remeslu sa vyučil vo Viedni, v Borskom Mikuláši mal vlastnú dielňu a spoločne so synmi pracovali pod firmou Ján Drábek a synovia. Bol staviteľom organov v mnohých kostoloch na Slovensku a v Českej republike, napr. v rímsko-katolíckych kostoloch v Borskom Petri, v Sobotišti, v Radimove, opravoval a ladil organy v Stupave (1898).

ThDr. Mons. Boris Travenec – narodil sa 31.3.1921 v Nitre, zomrel 18.7.2011 v Beckove (pochovaný v Martinskom cintoríne v Bratislave). Katolícky kňaz, po matke Rozálii rod, Vaculovej (Waczulovej) je príbuzným básnika Jána Hollého. Čestný dekan, cirkevný sudca, školský dekan, monsiňor. V roku 1951-1953 bol uväznený pre návštevu ukrývajúcich sa kňazov v Borskom Sv. Mikuláši. Publikoval v mnohých domácich i zahraničných časopisoch duchovného zamerania, je autorom knižných publikácií a spoločenskej hry Cesta životom. Prekladal knihy a články z nemeckého jazyka.

Prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc. – narodila sa 17.12.1941 v Borskom Mikuláši, v súčasnosti žije v Skalici. Literárna historička, samostatná vedecká pracovníčka v Ústave slovenskej literatúry SAV v Bratislave. Venuje sa najmä literárnovednému výskumu slovenského národného obrodenia, jej prioritným výskumným záujmom je osobnosť a dielo Jána Hollého v širších literárno-historických súvislostiach. V oblasti literárnej histórie vydala mnohé monografie, je autorkou básnických zbierok a reflexií, publikuje v domácich i zahraničných vedeckých zborníkoch, v literárnych, pedagogických časopisoch a v časopisoch duchovného zamerania. Je členkou autorského tímu ,,Lexikónu katolíckych kňazských osobností Slovenska“ (2000). V roku 2011 jej bolo udelené historicky prvé Čestné občianstvo obce Borský Mikuláš za celoživotné dielo prispievajúce k poznaniu a odovzdávaniu odkazu Jána Hollého a za mimoriadny prínos k šíreniu dobrého mena a propagácii svojho rodiska Borského Mikuláša.

Dominanty:

barokovo-klasický kostol z roku 1753

Pozoruhodnosti:

pamätný dom Jána Hollého

 

Obec Moravský Svätý Ján

Počet obyvateľov: 2110 (k 31.12.2011)

Rodáci:

Eva Studeničová – narodila sa 12.12.1851, zomrela 12.4.1943 v Moravskom Sv. Jáne. Ľudová speváčka. Cez všetky životné peripetie, biedu a trápenie si obľúbila spievanie. Jej objaviteľom bol profesor Karol Plicka, ktorý v osobitej monografii Eva Studeničová spieva z piesňovej zbierky Karola Plicku uverejnil 43 piesní.

Andrej Kubina – narodil sa 27.11.1845 v Moravskom Sv. Jáne, zomrel 30.3.1900 v Trnave. Kňaz, básnik, ľudovýchovný pracovník. Teológiu a filozofiu študoval v Budapešti a Ostrihome. V roku 1871 bol vysvätený za kňaza. Organizoval spolky miernosti, prispieval do Slovenských novín, Katolíckych novín, Kazateľa a Relígia, Založil a redigoval kalendár Pútik svätovojtešský a časopis Posol. Pokúsil sa o preklad Danteho Božskej komédie, písal náboženské práce, prekladal z latinčiny, nemčiny, španielčiny a maďarčiny.

Henrich Kleinedler – narodil sa 23.9.1909, zomrel v roku 1998 v Moravskom Sv. Jáne. Kronikár. Pracoval v ČSD a popri zamestnaní od roku 1954 33 rokov viedol obecnú kroniku, zaoberal sa skúmaním prameňov k dejinám obce. Aktívne sa podieľal na činnosti Dobrovoľného požiarneho zboru. Za prácu v zbore získal množstvo ocenení ako napr. Medailu za mimoriadne zásluhy (1990) a Zaslúžilý člen DPO (1992) od Federálneho výboru ZPO v Prahe. 

Jozef Kubina – narodil sa 19.11.1853 v Moravskom Sv. Jáne, zomrel 4.9.1918 v Malackách. Politik, právnik. Štúdiá ukončil v roku 1886 a nastúpil na miesto advokátskeho koncipienta u Dr. J. Dérera v Malackách. Od roku 1888 pôsobil ako samostatný advokát najprv v Moravskom Sv. Jáne, neskôr v Malackách. V Moravskom Sv. Jáne zoskupil okolo seba skupinu slovenskej inteligencie a kandidoval za Zichyho ľudovú stranu do uhorského snemu, kde pôsobil dve volebné obdobia ako poslanec. V roku 1898 sa stal zakladajúcim členom Muzeálnej slovenskej spoločnosti.

Významné osobnosti:

MUDr. Gejza Dallos – narodil sa 11.10.1911 v Nedede, zomrel 2.5.1982. Do Moravského Sv. Jána prišiel v roku 1940. Počas druhej svetovej vojny pôsobil ako lekár na fronte. Po návrate začal budovať základy pre hygienu a zdravotnícku osvetu v obci. Veľkú zásluhu mal pri vybudovaní nového zdravotného strediska v roku 1971. Do roku 1960 robil posudkového a školského lekára. V roku 1958 založil zdravotnícku družinu, prostredníctvom ktorej šíril myšlienku Červeného kríža. V súčasnosti jeho meno nesie Domov sociálnych služieb v Moravskom Sv. Jáne.

Kvetoslav Florián Urbanovič – narodil sa a zomrel v Modre. Absolvoval študijnú cestu do Paríža. V rokoch 1904-1906 pôsobil ako učiteľ na ľudovej škole v Moravskom sv. Jáne. Knižne debutoval románom Poklesky, čitateľsky najúspešnejším románom bol román Oráčina.

Alojz Šoltés – narodil sa 26.2.1816 v Banskej Bystrici, zomrel v roku 1876 v Moravskom Sv. Jáne. Náboženský spisovateľ, ľudovýchovný pracovník, učiteľ. Študoval filozofiu v Trnave, teológiu v Pešti, v roku 1842 bol vysvätený na kňaza. V Moravskom Sv. Jáne pôsobil ako kurátor rekatolizovanýchanabaptistov. Prispieval do Slovenských národných novín a Orla. Jeho knižnicu záskala Muzeálna slovenská spoločnosť.

MoritzHirsch – narodil sa v roku 1831 v Nemecku, zomrel v roku 1896 v Maďarsku. V roku 1886 barón Hirsch kaštieľ obnovil a vystaval ešte o jedno poschodie navyše. Hirschovci boli židovskou rodinou pochádzajúcou z nemeckého mesta Würzburg. Najznámejším členom bol práve Moritz, ktorý bol jedným z najslávnejších železničných podnikateľov a finančníkov svojej doby. Financoval tiež rozvoj haličského školstva pre židovské aj kresťanské deti obidvoch pohlaví, čím významne prispel k odstráneniu nevzdelenosti židovských dievčat. To, že bol dobročinným človekom svedčí fakt, že veľkú časť svojho majetku daroval rôznym humanitárnym organizáciám. Založil tzv. Hirschovu nadáciu, ktorá mala podporovať židovských utečencov z Ruska, ktorí sa usadili v USA. Táto nadácia bola jednou z najvýznamnejších v americkej histórii, pretože vďaka rôznym projektom sa podarilo zmeniť či zachrániť život mnohým židom. Po jeho smrti v roku 1896 sa dobročinných aktivít ujala jeho manželka.

 

Špecifiká, zaujímavosti obce:

Habáni a Habánsky dvor v Moravskom Sv. Jáne – písomné pamiatky datujú ich príchod z Moravy do Moravského Sv. Jána na roky 1540 – 1550. Nie je však vylúčený aj ich skorší príchod. V habánskom dome pani Terézie Wirthovej sa našiel vyrytý letopočet 1523. Zložili sa na dolnom konci dediny, kde si postavili bratský dvor, ľudovo nazývaný Kaníža. Má formu štvorcového dvora s tromi vjazdmi a malou kaplnkou uprostred. Túto kaplnku z 18. storočia darovala habánom Mária Terézia. Táto je priamo datovaná na prednej strane veže letopočtom 1839 – 1994. Prvý dátum znamená rok výstavby kaplnky habánskymi osadníkmi a druhý dátum jej najnovšiu obnovu. Ich prítomnosť dosvedčuje aj pečať s kruhopisom. V habánskom dome pani Terézie Wirthovej sa našiel vyrytý letopočet 1523. Už za pobytu habánov na Morave sa snažili tamojšie cirkevné úrady priviesť habánov do katolíckej cirkvi, ale márne. Prvé rekatolizačné snahy prebiehali v 70. rokoch 17. storočia. Niektorí z nich rekatolizácii podľahli a splynuli s miestnym obyvateľstvom, niektorí emigrovali do Ruska či Ameriky.

Anabaptizmus vychádzal z túžby po dokonalejšom, spravodlivejšom živote. Ich cieľom bol život podľa Biblie, ktorá sa pre nich stala prameňom náboženského poznania. Boli to počestní ľudia, ktorí nesmeli vlastniť žiadny majetok, nesmeli prisahať, nosiť zbrane, nesmeli trestať a vykonávať násilie, ako aj nesmeli podporovať a zúčastňovať sa vojny.

V priestranstve Habánskeho dvora každoročne v septembri prebiehajú tradičné habánske hody.

Most cez rieku Moravu do Hohenau – spojenie s rakúskou obcou Hohenau mal Moravský Sv. Ján už 8. storočia, kedy cestu medzi oboma brehmi Moravy využívali kupci na prevoz tovaru z Franskej ríše do Veľkej Moravy, neskôr z Rakúska do Uhorska. V roku 1662 bolo nájomné za prievoz 1500 zlatých, čo bola dosť vysoká suma svedčiaca o význame prievozu. V r. 1833 bol postavený drevený most, ktorý v r. 1866 spálili. Bol však obnovený a najviac sa po ňom prepravovalo víno, zemiaky, slama, keramika, dobytok, husi. Prechádzali ním sluhovia a robotníci pracujúci v cukrovare, textilke či píle v Hohenau. K obmedzeniu kontaktov prišlo v rokoch 1939-1945, kde sa mohlo do Rakúska chodiť len na priepustky. Po roku 1945 sa prechod zastavil definitívne.

Až v roku 1989, ktorý bol významným najmä pre občanov obce, kedy sa ku sklonku roku konal Pochod slobody k rieke Morave. Pohraničné zátarasy boli odstránené a keď dorazili k brehu Moravy, vítali rakúskych susedov chlebom, soľou a slivovicou. Zástupcov z obce Hohenau prevážali na našu stranu rieky na loďkách. Spojenie bolo obnovené až v roku 1994 vo forme pontónového mosta. Tento bol nahradený pevným mostom v roku 2005.

Dominanty:

Kaštieľ– je považovaný za najväčšiu historickú svetskú stavbu v obci a je o ňom známa povera, že jeho priestory navštevovala Mária Terézia počas ciest do Viedne. Bol postavený v roku 1866 grófom Zicshim. Kaštieľ prešiel rukami niekoľkých majiteľov. Pôvodná stavba bola jednopodlažná. Neskôr bol kaštieľ grófovi Ziscimu odňatý a postúpený barónovi Hirschovi. V roku 1886 kaštieľ vyhorel. Ešte v tom istom roku barón Hirsch kaštieľ obnovil a vystaval ešte o jedno poschodie navyše. Až do roku 1917 bol majiteľom princ K. F. Hohenlohe. Potom sa vlastníci a správcovia striedali až do roku 1958, keď sa tu zriadil Domov dôchodcov. Od roku 1965 je v kaštieli špecializovaný ústav sociálnej starostlivosti pre mužov.

V súčasnosti je Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne samostatnou rozpočtovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj. V minulosti disponoval s kapacitou 186 klientov, z hygienických dôvodov sa kapacita musela zredukovať. V súčastnosti je kapacita 100 klientov s celoročným pobytom, ktorí trpia duševnými poruchami, poruchami správania, telesnými poruchami alebo kombináciou postihnutí. Súčasťou je aj oddelenie so zvýšenou starostlivosťou, kde sú umiestnení klienti s najvyšším postihnutím, čo predstavuje asi 30 z celkového počtu.

  

Obec Sekule

Počet obyvateľov: 1693 (k 31.12.2011)

 

Zaujímavosti obce:

Trojštátie-je miesto, kde sa stretávajú hranice troch štátov: Českej republiky, Rakúska a Slovenska. V tomto bode sa rieky Dyja vlieva do rieky Moravy. Na trojštátí sa nachádza posledná, 10. socha Kristekovej glyptotéky. Jedná sa o zaujímavé dielo priamo pri sútoku riek.

Jazerá - zaujímavosťou pre turistov sú jazerá nachádzajúce sa v katastri obce. Využívané sú domácimi i cudzími návštevníkmi. Slúžia na oddych i rybolov.

Sekulské múzeum - v obci sa nachádza privátne múzeum Sekulskej keramiky, ktoré tvorí sedliacky dvor, dobová izba a kuchyňa s nástrojmi a krojmi. V múzeu je možné vyskúšať si prácu na hrnčiarskom kruhu a pozrieť si sekulskú keramiku.

Pamiatky:

Náhrobníky - 3 kríže z 18. storočia v barokovom slohu  a 3 kríže z 19. storočia v klasicistickom slohu, Situované na Starom cintoríne, vyhlásené 14.09.1963 (SKK ONV Senica) evidované v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR

Kaplnka pohrebná Sedembolestnej Panny Márie - je situovaná na Starom cintoríne, jej základom je staršie jadro pochádzajúce zo stredoveku, naposledy prestavané  v 19. stor., v klasicistickom slohu. V interiéri kaplnky je na hlavnom oltári umiestnená drevená ľudová pieta s polychróniou. V ohradenom areály kaplnky sa nachádza  desať kamenných náhrobníkov, pochádzajúcich z baroka, klasicizmu a náhrobníky na nízkych kamenných podstavcoch s kovanými krížmi, Kaplnka je evidovaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR.

Rímsko-katolícky kostol Narodenia Panny Márie - je situovaný  v strede obce, v centre trojuholníkového námestia, z r.1878. Je to  neogotická bazilikálna stavba, riešená v duchu historizmu z 2. pol. 19. storočia, zariadenie kostola pochádza z doby výstavby. V ohradenom areáli kostola sa nachádza pomník Sv. Jána Nepomuckého s barokovo dynamickou kolorovanou postavou svätca, pochádzajúci z roku 1797.

Pomník padlým v 1. svetovej vojne - situovaný na Starom cintoríne, z r. 1922, so sochou anjela skláňajúcou sa nad padlým vojakom.

Kaplnka - situovaná pri ceste na železničnú stanicu, na Vajanského ulici, z r. 1888, v rustikalizovanom neogotickom slohu, zrekonštruovaná.

Prícestné kríže

Prícestný kamenný kríž – situovaný pri Kaplnke, s bohatou profiláciou, s Ukrižovaným a s plastikou svätca

Prícestný kríž – situovaný pri ceste na Kúty

Prícestný kríž – situovaný v lokalite U chotára pri ceste na Borský Svätý Jur

Prícestný liatinový kríž – situovaný pri ceste smerom na Pláňavu, z r. 1838

Prícestný kamenný kríž – situovaný na konci obce smerom na železničnú stanicu, z r. 1921

Božia Muka - situovaná na konci Vajanského ulice, horizontálne členená profilovanými rímsami na dve časti, zastrešená strieškou s krížom, v hornej časti s polkruhovým výklenkom so sochou Panny Márie.

Pôvodné ľudové domy lemujúce historické trojuholníkové námestie a domy v najstaršej historickej časti obce

Vojenské pevnosti z obdobia 2. svetovej vojny - nachádzajú sa na poliach v oblúku od rieky Moravy (trojhraničný bod) po vodnú plochu Šutrovňa, je ich celkovo desať. Ich historická hodnota je zrejme nevyčísliteľná.

 

Obec Borský Svätý Jur

Počet obyvateľov: 1610 (k 31.12.2011)

Významné osobnosti:

Michal Maggassy – sudca, prísediaci Bratislavskej župnej sudcovskej tabule.

Štefan Cherný – sudca, prísediaci Bratislavskej župnej sudcovskej tabule.

Karol Samuel Grűnhut – narodil sa v roku 1750 v Skalici. Vynikajúci právnik pôsobiaci vo Viedni.

Ferdinand Dúbravský – narodil sa v roku 1850 v Borskom Jure, zomrel v roku 1926. Literát, publicista.

Matej Duffek – narodil sa v roku 1903 v Borskom Svätom Jure, zomrel v roku 1968 v Bratislave. Pseudonym Búranský, spisovateľ, úradník.

Dr. Ján Gregorec – narodil sa v roku 1914 v Bodiciach, zomrel v roku 1982. Odborný učiteľ na Štátnej obvodnej meštianskej škole v Borskom Sv. Jure.

Ing. Jozef Mračna – narodil sa v roku 1900 v Malackách. Bol strojný inžinier, konzulárny pracovník, diplomat. Dňa 7.4.1945 ho v jeho dome zadržalo NKVD a od týchto čias je nezvestný.

MUDr. Gejza Rehák – narodil sa v roku 1881 na Smolinskom, zomrel v roku 1940 v Bratislave. Bol lekár, politik, riaditeľ Štátnej nemocnice v Bratislave, Senátor Národného zhromaždenia v Prahe.

Prof. MUDr. Milan Kratochvíl, CSc. – narodil sa v roku 1919 v Borskom Sv. Jure, zomrel v roku 1992. Bol lekár, pôsobil v Bratislave a Nitre.

MUDr. Štefan Samek – lekár, pôsobil v Leviciach.

MUDr. Kvetoslav Burda – lekár, pôsobil v Liptovskom Mikuláši.

MUDr. Rudolf Pribiš – lekár, pôsobil v Hradci Králové.

MUDr. Mária Šimeková, rod. Ehrenbergerová – narodená v roku 1943. Lekárka, pôsobí v Senici.

MUDr. Ján Ďorďovič – narodil sa v roku 1947 v Borskom Sv. Jure, zomrel v roku 2008 vo Zvolene. Lekár, pôsobil vo Zvolene.

MUDr. Ľudovít Samek – narodil sa v roku 1925, pôsobil v Brodskom.

MUDr. Egon Kováč – lekár, pôsobil v Malackách.

Ing. Michal Vaškovič – politik vo verejnej správe – predseda ONV Bratislava-vidiek.

Ing. Emil Ehrenberger – narodil sa v roku 1946 v Borskom Sv. Jure, politik – minister spojov vo Federálnej vláde ČSSR.

Ing. Ján Hladík – narodil sa v roku 1937. Pôsobí v Piešťanoch, študoval vojenskú technickú školu v Brne.

Ing. arch. Imrich Ehrenberger – narodil sa v roku 1939 v Borskom Sv. Jure.

Ing. arch. Branislav Blažek – narodil sa v roku 1977, pôsobí v Prahe.

Anna Celláryová, rod. Kurtová – narodená v roku 1931 v Borskom Sv. Jure. Herečka dedinského divadla – Štátna zájazdová scéna v Bratislave.

Vojtech Kovárik – narodil sa v roku 1901, zomrel v rou 1971. Herec dedinského divadla – Štátna zájazdová scéna v Bratislave.

Špecifiká, zaujímavosti obce:

 -       súťaž vo vyrezávaní tekvíc

 -       beh Jurským parkom

 -       Latino maratón

Dominanty:

r. k. ranobarokový kostol z roku 1676

 

Obec Lakšárska Nová Ves

Počet obyvateľov: 1054 (k 31.12.2011)

Významné osobnosti:

Šimon Klempa – prepošt- kanonik trnavský, národný dejateľ a náboženský spisovateľ, prvý redaktor Katolíckych novín. Od roku 1886 II. predseda a v rokoch 1899 – 1900 predseda Spolku Sv. Vojtecha.

Štefan Szigethy – člen Slovenského učeného tovarišstva.

Mathias Naischl – farár v LakšárskejNovej Vsi, člen Slovenského učeného tovarišstva.

Ján Krstiteľ Juriga – farár v Lakšárskej Novej Vsi, neskôr archidiakon.

Ján Škultéty – publicista, mecén.

Dominanty:

r. k. kostol barokový z roku 1729

Špecifiká obce:

Turistika – Náučný chodník Lakšárska Nová Ves – Tomky. Trasa náučného chodníka je okrem zastavanej časti obce Lakšárska Nová Ves, kde je jej úsek dlhý cca 700 m vyznačená v súbehu dlhom cca 9 km s lesnými komunikáciami, resp. po nich, ktoré prevažne po celej dĺžke obojstranne lemuje lesný porast. Časť uvedenej trasy náučného chodníka prechádza v ochrannom pásme IV. stupňa Národnej prírodnej rezervácie Červený rybník. NCH končí v rekreačnej oblasti Tomky. Každoročné podujatie L11 využíva 1/2 náučného chodníka z obce po Červený rybník, odkiaľ trasa naspäť vedie cez RO Šišuláky do obce.

V obci sa pravidelne konajú:

- spoločenské podujatia ako sú ples, karneval, stavanie máje, oslavy Dňa matiek, hodová zábava, záhradkárske výstavy, koncerty ZUŠ, výstavy prác detí, vianočné trhy s príchodom Mikuláša

- športové podujatia ako sú futbalové zápasy a turnaje, volejbalový turnaj, strelecké preteky, rally

  

Obec Smolinské

Počet obyvateľov: 956 (k 31.12.2011)

Osobnosti:

Tichomír Milkin – narodil sa v roku 1864 na Donovaloch, zomrel v roku 1920 na Smolinskom, kde je aj pochovaný. Básnik a literárny kritik, vlatným menom Ján Donoval, ktorému Smolinčania odhalili i pamätnú tabuľu.

Gejza Rehák -  narodil sa 18.10.1881 na Smolinskom, zomrel 8.3.1940. Publicista a politik. 

František Rupert Rehák – narodil sa v roku 1863, zomrel v roku 1923. Vlastným menom Andrej Rehák, ktorý študoval teológiu v Admonte, Petre, Salzburgu a v Gazi. Bol správca pútnického kostola v Mariazelli.

 

Dominanty:

barokový r. k. kostol Sv. Jakuba z roku 1720

Mariánsky stĺp z roku 1678

Smolinčanov prezývajú Oharkári. Pôvod má samozrejme v pestovaní uhoriek, ale aj šalátu a ostatnej zeleniny, na čo sú na Smolinskom priaznivé podmienky. Kvôli ťažším podmienkam na život boli Smolinčania známi aj drobnochovom domácich zvierat a do kolektivizácie aj vinohradníctvom, čo čiastočne pretrváva.

  

Obec Čáry

Počet obyvateľov: 1221 (k 31.12.2011)

Rodáci:

Michal Antonides

JUDr. Emil Hrušecký

Martin Kollár – narodil sa v roku 1853 a zomrel v roku 1919, bol redaktor a publicista

Prof. RNDr. Jozef Komorník DrSc.

Mária Kráľovičová – narodila sa v roku 1927, divadelná herečka, národná umelkyňa

Stanislav Morávek

Imrich Mráz

MUDr. Marián Mráz

Vladimír Valovič

Významné osobnosti:

Jozef AgnelliBaranek – narodil sa v roku 1852, zomrel v roku 1923, botanik, poľnohospodár

Michal Dopjera

Theodor Bohdan Lachmann

Pamiatky:

barokový rímskokatolícky kostol sv. Martina postavený v roku 1633

Rodný dom Martina Kollára

Zaujímavosti obce:

Obec Čáry sa rozprestiera v severnej časti Záhorskej nížiny. Kataster obce sa nachádza v údolí rieky Myjava a má rozlohu 1495 ha. V okolí sú rozsiahle borovicové lesy. Erb obce pozostáva zo zeleného štítu so skríženým strieborným kladivom a sekerou. V obci sa nachádza hlbinná baňa na ťažbu lignitu.

 

Obec Kuklov

 Počet obyvateľov: 782 (k 31.12.2011)

Rodáci:

Juraj Papánek – narodil sa 1.4.1738 v Kuklove, zomrel 11.4.1802 v Olasze. Bol osvietený historik, učenec, autor prvých zachovaných programových dejín Slovenska a Slovákov, ktorý obhajoval ich rovnoprávnosť v  rámci Uhorska.

Andrej Žarnov – narodil sa 19.11.1903 v Kuklove, zomrel 16.3.1982 v Poughkepsie, New York, USA – univerzitný profesor, spisovateľ, člen medzinárodnejlekárskej skupiny, ktorá skúmala vraždy poľskýchvojakov v Katínskom lese.

Dominanty:

Empírový pomník na pamiatku obetiam cholery

Barokové súsošie Sv. Jána

                                                                Obec Bílkove Humence

Počet obyvateľov: 214 (k 31.12.2011)

 

Aktivity MikroregiónuŠaštínsko:

 -          predloženie projektu na odkanalizovanie splaškových vôd so spádom do ČOV v Šaštíne-Strážach      v roku  2007. Projekt bol neúspešný.

 -          1. ročník kultúrnych  slávností Mikroregiónu Šaštínsko- jún/2011

 -          Predloženie žiadosti o získanie dotácie  na rekonštrukciu amfiteátra v RO Gazárka v r. 2012

 -          Získanie dotácie z Úradu Vlády SR na rekonštrukciu amfiteátra v čiastke 20 000 Eur

 -          Realizácia stavebných prác podľa projektu „Rekonštrukcia amfiteátra v

 

RO Gazárka

 -          2. ročník kultúrnych slávností Mikroregiónu Šaštínsko – 17. júna 2012

 

sastin bg dark