Z á p i s n i c a

 

z V. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva Šaštín-Stráže, ktoré sa konalo dňa 18. novembra 2015 t.j. v stredu o 16,30 hod. v zasadačke MsÚ.

Prítomní pp.: Mgr. Jaroslav Suchánek, Mgr. Rudolf Ovečka, p. Cyril Filípek, Mgr. Gerda Fodorová, Mgr. Vladimír Hladík, Ing. Marián Javorka, Bc. Marián Konečný, p. Branislav Kozánek, JUDr. Edita Lehocká, p. Miroslav Nosek, p. Marián Rozbora, p. Silvia Suchá

Prítomní pp.:    Ing. Mária Macejková – prednostka MsÚ

p. Mária Vizváryová – kontrolórka mesta

                          p. Alena Poláková – zapisovateľka

 

                Zasadanie Mestského zastupiteľstva zahájil a viedol Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta. Privítal prítomných poslancov MsZ, pracovníkov MsÚ a hostí. Konštatoval, že sú prítomní všetci poslanci Mestského zastupiteľstva a toto je uznášania schopné. Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta oboznámil poslancov MsZ s Programom V. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva. Program bol prítomnými poslancami jednohlasne schválený.

P r o g r a m :

1/ Otvorenie

2/ Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.

3/ Správa o činnosti Mestskej rady od ostatného zasadania Mestského zastupiteľstva.

4/ Záznam z kontroly plnenia uznesení MsZ prijatých za II. polrok roku 2014.

5/ Záznam z kontroly dodržiavania a uplatňovania zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a

     registratúrach.

6/ Správa o správnosti vedenia nakladania s peňažnými prostriedkami v hotovosti v pokladni

     a dodržiavanie zákona o DPH.

7/ 5. zmena rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na rok 2015.

8/ Stanovisko kontrolóra Mesta Šaštín-Stráže k 5. Zmene rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na

     rok 2015.

9/ Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Šaštín-Stráže č. 03/2015 o Dani z nehnuteľností.

10/ Návrh na založenie spoločnosti Technické služby Mesta Šaštín-Stráže, s.r.o..

11/ Najvyšší kontrolný úrad SR - kontrola vynakladania verejných prostriedkov na nájomné

     byty vo vlastníctve mesta.  

12/ Financovanie investičnej stavby Mesta Šaštín-Stráže – Rekonštrukcia havarijného stavu

   ČOV Šaštín-Stráže, podľa zmluvy NFP – úver.

13/ Stanovisko hlavného kontrolóra Mesta Šaštín-Stráže k prijatiu návratných zdrojov finan-

     covania – úveru, na stavbu Rekonštrukcia havarijného stavu ČOV Šaštín-Stráže.

14/ Financovanie investičnej stavby Mesta Šaštín-Stráže – Modernizácia verejného osvetlenia

     v Meste Šaštín-Stráže, podľa zmluvy NFP - úver.

15/ Stanovisko hlavného kontrolóra Mesta Šaštín-Stráže k prijatiu návratných zdrojov finan-

     covania – úveru, na stavbu – Modernizácia verejného osvetlenia v Meste Šaštín-Stráže.                                                        

16/ Rôzne

17/ Diskusia

18/ Návrh na uznesenie

19/ Záver

 

2/ Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

Mgr. Jaroslav Suchánek - primátor mesta, predložil návrh na zloženie Návrhovej komisie v nasledovnom zložení: Ing. Marián Javorka – predseda Návrhovej komisie, členovia: Bc. Marián Konečný a p. Silvia Suchá. Návrh bol prítomnými poslancami jednohlasne schválený.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta predložil návrh na overovateľov zápisnice: JUDr. Editu Lehockú a p. Cyril Filípka. P. Cyril Filípek odmietol byť overovateľom zápisnice, preto primátor mesta podal návrh na overovateľa zápisnice  p. Mariána Rozboru. Návrh bol prítomnými poslancami jednohlasne schválený.

 

3/ Správa o činnosti Mestskej rady od ostatného zasadania Mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo oboznámil so správou o činnosti Mestskej rady od ostatného zasadania Mestského zastupiteľstva Mgr. Rudolf Ovečka – zástupca primátora mesta, k čomu MsZ prijalo,

U z n e s e n i e  MsZ č. 127/2015

                                                                 Mestské zastupiteľstvo

                                                                 B e r i e   n a   v e d o m i e

správu o činnosti Mestskej rady od ostatného zasadania Mestského zastupiteľstva, ktorá tvorí súčasť zápisnice.

Hlasovanie: Prítomní: 11   Za: 11   Proti: 0   Zdržali sa: 0

 

4/ Záznam z kontroly plnenia uznesení MsZ prijatých za II. polrok roku 2014

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní záznamu z kontroly plnenia uznesení MsZ prijatých za II. polrok 2014 prijalo,

U z n e s e n i e  MsZ č. 128/2015

                                                                 Mestské zastupiteľstvo

                                                                 B e r i e   n a  v e d o m i e

záznam z kontroly plnenia uznesení MsZ prijatých za II. polrok roku 2014, ktorý tvorí súčasť zápisnice.

Hlasovanie: Prítomní: 11   Za: 11   Proti: 0   Zdržali sa: 0

 

5/ Záznam z kontroly dodržiavania a uplatňovania zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a

registratúrach

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so záznamom z kontroly dodržiavania a uplatňovania zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach prijalo,

U z n e s e n i e  MsZ č. 129/2015

                                                                 Mestské zastupiteľstvo

                                                                 B e r i e   n a  v e d o m i e

záznam z kontroly dodržiavania a uplatňovania zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach, ktorý tvorí súčasť zápisnice.

Hlasovanie: Prítomní: 11   Za: 11   Proti: 0   Zdržali sa: 0

 

6/ Správa o správnosti vedenia, nakladania s peňažnými prostriedkami v hotovosti v pokladni a dodržiavanie zákona o DPH

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so správou o správnosti vedenia, nakladania s peňažnými prostriedkami v hotovosti v pokladni a dodržiavanie zákona o DPH prijalo,

U z n e s e n i e  MsZ č. 130/2015

                                                                 Mestské zastupiteľstvo

                                                                 B e r i e   n a  v e d o m i e

správu o správnosti vedenia nakladania s peňažnými prostriedkami v hotovosti v pokladni a dodržiavanie zákona o DPH, ktorá tvorí súčasť zápisnice.

Hlasovanie: Prítomní:11   Za: 11   Proti: 0   Zdržali sa: 0

 

7/ 5. zmena rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na rok 2015

p. Miroslav Nosek – ja by som sa len spýtal na finančné prostriedky určené na čistenie potokov, ktoré sa nevyčerpali, prečo teda, keď na to boli prostriedky.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta – nevyčerpalo sa to z toho dôvodu, že keď sme oslovovali firmu, ktorá by to mohla eventuálne robiť, tak nemala stroje, ale tieto finančné prostriedky plánujeme využiť na čistenie potoka. Je to v pláne, bude sa čistiť.

p. Miroslav Nosek – spýtam sa vysávač za 600,- €, to je nejaký priemyselný?

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta to je priemyselný vysávač do kultúrnych domov.

p. Miroslav Nosek – a ešte cintoríny, tam tak isto bola navrhnutá finančná čiastka a nevyčerpala sa, tie chodníky by bolo dobré zrekonštruovať, po prípade vodu, aby to tam bolo kultúrnejšie, tie kohútiky sú vo výške a ľudia to musia držať. Starší ľudia majú problém, aby krhlu udržali.

a/ Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na 5. zmenu rozpočtu, vrátane programov a podprogramov, rozpočtovým opatrením č. 18, 20 a 22 prijalo,

U z n e s e n i e  MsZ č. 131/2015

                                                                 Mestské zastupiteľstvo

                                                                 B e r i e   n a  v e d o m i e

5. zmenu rozpočtu, vrátane programov a podprogramov, rozpočtovým opatrením č. 18, 20 a 22, v zmysle vnútorného predpisu č. 2/2011 o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu (ŠR), z Európskej únie (EÚ), zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru do rozpočtu obce, podľa príloh:           

Zmena v rozpočte mesta a RO

podľa priloženej prílohy

Rozpočet na rok 2015

v €

Príloha k

5. zmene rozpočtu na rok 2015 v €

5. zmena rozpočtu na rok 2015

v €

Bežné príjmy

0,00

-

+     1 316,64

1 316,64

Kapitálové príjmy

3 761 408,46

-

+ 656 515,10

4 417 923,56

Finančné operácie príjmové

-

-

-

-

Príjmy spolu

3 761 408,46

-

+ 657 831,74

4 420 556,84

Zmena v rozpočte mesta a RO

podľa priloženej prílohy

Rozpočet na rok 2015

v €

Príloha k

4. zmene rozpočtu na rok 2015 v €

4. zmena rozpočtu na rok 2015

v €

Bežné výdavky

0,00

-

+     1 316,64

1 316,64

Kapitálové výdavky

3 761 408,46

-

+ 656 515,10

4 417 923,56

Finančné operácie výdavkové

-

-

-

-

Výdavky spolu

3 761 408,46

-

+ 657 831,74

4 420 556,84

Hlasovanie: Prítomní: 11   Za: 11   Proti: 0   Zdržali sa: 0

b/ Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na 5. zmenu rozpočtu, vrátane programov, rozpočtovým opatrením č. 19, 21 a 23 prijalo,

U z n e s e n i e  MsZ č. 132/2015

                                                                 Mestské zastupiteľstvo

                                                                 S ch v a ľ u j e

5. zmenu rozpočtu, vrátane programov a podprogramov, rozpočtovým opatrením č. 19, 21 a 23 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a, b, c, d   zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu:

Zmena v rozpočte mesta,

podľa priloženého návrhu

Rozpočet na rok 2015

v €

Návrh na

5. zmenu rozpočtu na rok 2015 v €

5. zmena rozpočtu na rok 2015

v €

Bežné príjmy

36 175,00

-

+       3 281,17      

39 456,17

Kapitálové príjmy

-

-

-

-

Finančné operácie príjmové

334 070,00

-

+1 041 886,40

1 375 956,40

Príjmy spolu

370 245,00

+1 045 167,57

1 415 412,57

 

Zmena v rozpočte mesta,

podľa priloženého návrhu

Rozpočet na rok 2015

v €

Návrh na

5. zmenu rozpočtu na rok 2015 v €

5. zmena rozpočtu na rok 2015

v €

Bežné výdavky

631 420,08

-

+       3 281,17

634 701,25

Kapitálové výdavky

300 000,00

-

+1 041 886,40

1 341 886,40

Finančné operácie výdavkové

-

-

-

-

Výdavky spolu

931 420,08

-

+1 045 167,57

1 976 587,65

Hlasovanie: Prítomní: 11   Za: 11   Proti: 0   Zdržali sa: 0

 

8/ Stanovisko kontrolóra Mesta Šaštín-Stráže k 5. zmene rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na rok 2015

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so stanoviskom kontrolóra Mesta Šaštín-Stráže k 5. zmene rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže prijalo,

U z n e s e n i e  MsZ č. 133/2015

                                                                 Mestské zastupiteľstvo

                                                                 B e r i e   n a  v e d o m i e

stanovisko kontrolóra Mesta Šaštín-Stráže k 5. zmene rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na rok 2015, ktoré tvorí súčasť zápisnice.

Hlasovanie: Prítomní: 11   Za: 11   Proti: 0   Zdržali sa: 0

9/ Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Šaštín-Stráže č. 03/2015 o Dani z nehnuteľnosti

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na VZN Mesta Šaštín-Stráže č. 03/2015 o Dani z nehnuteľnosti prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 134/2015

                                                                 Mestské zastupiteľstvo

                                                                 S ch v a ľ u j e

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Šaštín-Stráže č. 03/2015 o Dani z nehnuteľností, ktoré tvorí súčasť zápisnice.

Hlasovanie: Prítomní: 11   Za: 11   Proti: 0   Zdržali sa: 0

10/ Návrh na založenie spoločnosti Technické služby Mesta Šaštín-Stráže, s.r.o.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, dovoľujem si upozorniť na dôležitú vec a to, že v prípade, že dnes schválite založenie spoločnosti, je potrebné, schváliť konateľa a dozornú radu. Dovoľte mi preto, aby som predložil návrh na konateľa spoločnosti p. Ing. Lukáša Lehockého, byt. Pri rybníku č. 1305, Šaštín-Stráže, ktorý je tu prítomný a v prípade Vašich požiadaviek môže zodpovedať Vaše otázky. Tiež dávam do pozornosti návrh, že do dozornej rady navrhujem všetkých poslancov MsZ v Šaštíne-Strážach.

p. Cyril Filípek – jednoznačne nesúhlasím, nech technické služby fungujú tak, ako doteraz fungovali, majú staré stroje, neviem, či sa budú kupovať nové na úkor pôžičky, ďalšia vec, kto ich bude platiť, doteraz to fungovalo. Budú fakturovať mestu a mesto bude od občanov formou dane vyberať peniaze, touto formou, podľa mňa to ide tunel pod mestom. Uvedomte si prosím fungovalo to 50 rokov, čo sme tu a prečo práve Lehocký má byť konateľ?

JUDr. Edita Lehocká – aby mesto šetrilo.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta – čo sa týka nákupu strojov, viete aký máme technický stav strojov p. Filípek? Úplne strašný, tu ide o to, aby sa technické služby rozvíjali. Ušetrením DPH, nám pomôže a môžeme za to nakupovať stroje.                                                                     

Mgr. Vladimír Hladík – k tej DPH, snažil som sa to vysvetliť na Mestskej rade, vidím, že mnoho ľudí to ešte nepochopilo, koncepcia štátu pri tvorbe zákona o DPH nie je, že niekto ušetrí na DPH, jedna strana je, DPH na vstupe a druhá DPH na výstupe, podáva sa daňové priznanie a môže sa x-krát stať, že tá firma keď ju schválime, bude doplácať na DPH. Možno prvý štvrťrok budeme mať nadmerné odpočty z titulu toho, že sa bude nakupovať hmotný investičný majetok, stroje, zariadenia, tu budeme mať odpočet, koncepcia štátu je, aby daňové subjekty odvádzali DPH a nie šetrili na DPH. Nové technické služby ak budú fakturovať aj mestu budú fakturovať s DPH.

JUDr. Edita Lehocká – mestu nebude fakturovať.

Mgr. Vladimír Hladík – toto mi ešte nie je jasné, nie je mi jasné ani ako budú refundovať mzdy, máme tu ekonómku. Bude to nový daňový subjekt so 100% účasťou mesta to beriem, ale či mi môžeme ďalšie roky platiť mzdy, alebo dávať do rozpočtu. Nepoznám doslova zákon obcí a miest čo sa týka rozpočtu. Ďalšia vec čo treba poriešiť a neurobili sme to, oni sú teraz zamestnanci mesta, budú v inom právnom subjekte Technické služby s.r.o., neviem, ako majú postavené pracovné zmluvy, čo s odstupným, ja by som toto posunul ešte na ďalšie zastupiteľstvo.

Ing. Marián Javorka – koľkokrát to chceš posúvať.

Mgr. Vladimír Hladík – nechcem, aby to bolo špatne interpretované, že za účelom šetrenia DPH. Je to môj názor.

p. Mária Prsteková – ešte nemám žiadne materiály, ani podklady.

p. Miroslav Nosek – ja teda nie som v podstate proti založeniu s.r.o., aby mesto šetrilo, ale jednoznačne je to dosť závažná vec, týka sa to celého mesta, je to majetok mesta, ale bolo tomu venované veľmi málo, tak ako povedal Vlado Hladík, keď on s tým robí a nemá v tom celkom jasno, ja tak isto robím v takej firme, je to troška inak, ako sme dostali informácie. Už niečo preniklo a ľudia sa pýtajú a nevieme odpovedať. Čo bude ako, konateľ, aké bude výberové konanie. Či vôbec bude, aké kritéria budú požadované na konateľa, aký smer, zamestnanci, budú akým spôsobom, či prejdú všetci zamestnanci, odstupné, ďalšia vec, chýba mi tu najzávažnejší dokument, ktorý tu nebol ani spomenutý – spoločenská zmluva, ktorá je neoddeliteľná súčasť založenia a zapísania s.r.o.. Musíme o nej debatovať.

Mgr. Jaroslav Suchánek – nemôžete ju vyžadovať, pokiaľ nie je poslancami odsúhlasené založenie s.r.o..

p. Miroslav Nosek – ale musíme o nej debatovať, čo tam bude, dozorná rada, no dobre p. primátor bude dozorná rada, kto to bude kontrolovať.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, bude to kontrolovať dozorná rada, ktorej členom budete aj vy, tak ako som povedal všetci poslanci Mestského zastupiteľstva.

p. Miroslav Nosek – no dobre, ale treba sa vyjadrovať, akým balíkom bude začínať, koľko zamestnancov.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, dostali ste základné imanie 5.000,- €, dozorná rada všetci poslanci MsZ.

p. Miroslav Nosek – koľko zamestnancov, akým spôsobom prejdú.

JUDr. Edita Lehocká – všetci zamestnanci prejdú na dohodu.

p. Miroslav Nosek – o tom treba debatovať, po prípade sa spojiť s tým, kto to má, sa niečo robí samozrejme nikto učený z neba nespadol. Treba sa zísť viackrát a každý musí dostať vypísaných viac bodov.

Mgr. Jaroslav Suchánek – ja súhlasím, ale prečo ste takto nehovoril na Mestskej rade, kde sa to preberalo a bol ste tam.

p. Miroslav Nosek – áno dostali sme toto a toto a pán, ktorý to predkladal nevedel Mgr. Hladíkovi odpovedať na otázky, ale ja to nemôžem podporiť.                                                                           

Mgr. Jaroslav Suchánek – dobre je tu Ing. Lukáš Lehocký, ktorý sa môže vyjadriť.

Ing. Lukáš Lehocký – ja sa môžem vyjadriť, ale čakám tú otázku. Čo nie je jasné DPH?

p. Miroslav Nosek – aj DPH aj čo bude v tej spoločenskej zmluve s.r.o.

Ing. Lukáš Lehocký - v uznesení sú definované predmety činnosti.

p. Miroslav Nosek – predmet činnosti a ten je tiež široký.

Ing. Lukáš Lehocký – to je dobre, čím širší bude nemusíme to stále dodatkovať. Z pohľadu rozpočtu mesta je to ušetrenie na tej DPH, mesto sa rozhodne zrekonštruovať niektorú ulicu, alebo chodník a vyčlení na to príklad 10 tis. € s DPH a zrealizuje to pod hlavičkou s.r.o., tak tá DPH sa mestu vráti do tej s.r.o.. V prípade, že by s.r.o. vykonávala podnikateľskú činnosť a inkasovala by DPH od svojich odberateľov, v podstate z pohľadu mesta sa tie aktivity, ktoré sa presunú na s.r.o. sa jedná o ušetrenie DPH.

p. Miroslav Nosek – áno, v tom pohľade, že mesto dá 11 tis. €, vy nakúpite za 11 tis. tovar.

Ing. Lukáš Lehocký – nie my, ale mestská s.r.o. a to je stále mesto.

p. Miroslav Nosek – dobre a toto urobí za nákup benzínu, na ďalšie a ako povedal Mgr. Hladík, dvakrát, trikrát odpočet, je tu stabilne finančná kontrola a ďalšia vec je, že keď sa začne robiť, vytvára sa zisk, to znamená už potom nie.

Ing. Lukáš Lehocký – bodaj by to tak bolo, aby bol zisk.

Mgr. Vladimír Hladík – bude to v tom prípade, že s.r.o. nebude fakturovať mestu.

Ing. Lukáš Lehocký – s.r.o. nebude fakturovať mestu.

p. Miroslav Nosek – ďalšie je, že prenájmy kultúrnych domov, teraz to išlo tak, že kultúrne domy prenajímajú prevažne rozpočtové organizácie, živnostníci, nejaké združenia, to sú všetko neplátcovia DPH a všetko to išlo do mestskej kasy. Z tohto veľké peniaze nebudú.

Ing. Lukáš Lehocký – pri tých kultúrnych domoch je to hlavne o tom, že v elektrine sa platí DPH.

p. Miroslav Nosek – ďalšia vec je to, či je dobré všetok majetok previesť na s.r.o., ktorá ručí päť tisícami a treba mesto bude potrebovať nejakú investíciu a bude potrebovať niečo založiť a bude sa snažiť, aby o to neprišlo a tam to niekto posunie a kto na to bude dávať pozor. V tej zmluve, do koľko konateľ môže podpísať, od koľko zase dozorná rada. To všetko sú veci, nech si niekto vytiahne spoločenskú zmluvu nejakej malej s.r.o. a tam si to prečíta. To niekto kto ide robiť s.r.o. má toto predložiť.

Ing. Lukáš Lehocký – v zmysle zákona za s.r.o. koná konateľ.

p. Miroslav Nosek – áno, ale toho musí niekto kontrolovať, potom bude neskoro. Preto sa pýtam na kritéria aké budú na konateľa.

Mgr. Jaroslav Suchánek –primátor mesta – výberové konanie nemusí byť, vy zastupujete štatutárny orgán a rozhodujete vy, máte kompetencie.

p. Miroslav Nosek – ja osobne si nedovolím sám stanoviť podmienky, mali by sme udať nejaký smer.

Ing. Lukáš Lehocký – ja sa Vám môžem kľudne odprezentovať, čo som robil a kde.

p. Miroslav Nosek – preto hovorím výberové konanie, nech sa prihlásia dvaja, traja a uvidíme, prídu informácie, životopisy. Ďalšia vec údržba motorových vozidiel, kto to bude robiť a kde.

Mgr. Vladimír Hladík – nie všetky činnosti bude s.r.o. robiť naraz, ale postupne, dá si čo najviac činností, ktoré sa môžu riešiť.

p. Miroslav Nosek – pozeral som sa na s.r.o. Borský Mikuláš a oni majú len služby obyvateľstvu.

Ing. Lukáš Lehocký – treba pozrieť aj iné s.r.o..                                                                         

p. Miroslav Nosek – pozrel som sa, preto hovorím, že na mzdy zamestnancov si vyprodukujú sami, skúste odhadnúť kedy to bude tu.

Ing. Lukáš Lehocký – na mzdy to už padla tá otázka, teraz sú tí zamestnanci platení z rozpočtu mesta, tie isté peniaze sa len chytia a dajú do s.r.o. a povie sa tu máte na mzdy zamestnancov.

p. Miroslav Nosek – to by som potom povedal takto, nechajme zamestnancov kde sú, urobme z jedného zamestnanca konateľa, ktorý bude tú s.r.o. viesť, ten bude nakupovať tie veci a takým istým spôsobom to bude riešiť, alebo si ich zapožičia, alebo si ich najmä. Si nakúpi prácu od iných.

JUDr. Edita Lehocká – a to nejde, to nie je agentúra.

p. Miroslav Nosek – to nebol šťastný príklad, ale to že sa nakúpia stroje, benzín atď., to zvládnu aj dvaja ľudia. Budú sa starať, lebo si budú musieť na seba zarobiť.

Ing. Lukáš Lehocký – a teraz si na seba zarábajú? Sú na to v rozpočte peniaze, sú to tí istí ľudia a tie isté peniaze.

p. Miroslav Nosek – skúste mi povedať, kedy bude s.r.o. v zisku alebo vyrovnaná.

Ing. Lukáš Lehocký – zisk, strata to je z daňového pohľadu ok, ale nemusí byť firma v zisku, aby bola úspešná.

p. Miroslav Nosek – tak ja nehovorím, ale aspoň vyrovnaný, ja dokiaľ nebudem presvedčený, že to neprinesie dobro, nehnevajte sa na mňa, ale nie.

JUDr. Edita Lehocká – Gbely sú názorný príklad, že to funguje.

p. Miroslav Nosek – ja nie som v zásade proti, ale dajte nám všetky podklady, akým spôsobom prejdú zamestnanci, prečo majú prejsť všetky budovy pod s.r.o., bavme sa o tom, vysvetľujme. S tou DPH ma nepresvedčíte, že z každého eura mám dva centy. Skúste presvedčiť Vlada, on je odborník.

Ing. Lukáš Lehocký – pán Hladík, nie je niečo jasné?

Mgr. Vladimír Hladík – mne to jasné je, povedal som, že ušetríme na DPH, to je špatná formulácia, ja nie som proti žiadnej s.r.o. mesta, technických služieb, aby sme si rozumeli, nech sa pozdvihne úroveň technických služieb, ale nie to prezentovať, ušetríme na DPH, je to špatne formulované.

Ing. Lukáš Lehocký – preto to tie mestá robia, Mesto Myjava rekonštruuje chodníky za 2 mil. €, myslíte prečo to robia?

Mgr. Vladimír Hladík – neviem, môj názor, dajme si k tomu ešte raz Mestskú radu, alebo mimoriadne zastupiteľstvo, alebo hlasujme. Je to zbytočné sa hádať, kto čo povedal, je to na každom poslancovi. Nech nám aj p. ekonómka povie k tomu, čo sa týka rozpočtu mesta, mzdy, možno nejakú zmluvu, stanovy, je to môj názor, možno sa mýlim, nechcem nikoho ovplyvňovať, hlasujte každý sám za seba, alebo sa vyjadrite.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta keď sa nevieme dohodnúť proti návrh je, že či sa to presunie do najbližšej rady.

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na založenie obchodnej spoločnosti Správa majetku Mesta Šaštín-Stráže s.r.o., prijalo,

U z n e s e n i e  MsZ č. 135/2015

                                                                 Mestské zastupiteľstvo

                                                                 P r e d b e ž n e  s ch v a ľ u j e

zámer na založenie obchodnej spoločnosti Správa majetku Mesta Šaštín-Stráže, s.r.o., /skratka SMM Šaštín-Stráže s.r.o./, so sídlom Šaštín-Stráže, Štúrova ul. č. 1319, 100% vlastníkom je Mesto Šaštín-Stráže, s tým, že na zasadanie Mestskej rady bude predložená Spoločenská zmluva, finančné vzťahy a spôsob presunu finančných prostriedkov.

Hlasovanie: Prítomní: 11  Za: 8  Proti: 3 / p. Miroslav Nosek, p. Branislav Kozánek, p. Cyril Filípek /   Zdržali sa: 0

11/ Najvyšší kontrolný úrad SR - kontrola vynakladania verejných prostriedkov na nájomné byty vo vlastníctve mesta 

Ing. Mária Macejková – prednostka MsÚ, na zasadaní Mestskej rady som Vás informovala, čo bolo predmetom kontroly a povedali sme si, že kontrolou boli zistené drobné porušenia zákona č. 39/1993. Mestský úrad prijal opatrenia, tie sme zaslali na Najvyšší kontrolný úrad do Trnavy, s tým, že v súčasnej dobe sa jednotlivé opatrenia plnia a tú správu o prijatých opatreniach ste všetci dostali. Nie je to nič tajné, týkalo sa to postupov účtovanie, evidencie majetku. Táto vykonaná kontrola nemá sankčný charakter, ale vlastne nám slúži, ako pomoc, poradenstvo a usmernenie, v oblasti dodržiavania zákonov.

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s protokolom o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR prijalo,

U z n e s e n i e  MsZ č. 136/2015

                                                                 Mestské zastupiteľstvo

                                                                 B e r i e n a  v e d o m i e

oboznámenie s protokolom o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR, ktorý vykonal kontrolu vynakladania verejných prostriedkov na nájomné byty vo vlastníctve miest a obcí a ich využitie v Meste Šaštín-Stráže, v čase od 15. 06. 2015 do 11.09. 2015 a správu o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov.

Hlasovanie: Prítomní: 11   Za: 11   Proti: 0   Zdržali sa: 0

12/ Financovanie investičnej stavby Mesta Šaštín-Stráže – Rekonštrukcia havarijného stavu ČOV Šaštín-Stráže, podľa zmluvy NFP – úver

Ing. Mária Macejková – úver potrebujeme na preklenutie časového nesúladu medzi úhradou za poskytnuté služby – stavebné práce a úhradou prostriedkov z príslušného ministerstva, s tým, že je to krátkodobý prekleňovací úver so splatnosťou 12 mesiacov.

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na financovanie stavby Rekonštrukcia havarijného stavu ČOV Šaštín-Stráže prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 137/2015

                                                                 Mestské zastupiteľstvo

                                                                 S ch v a ľ u j e

financovanie stavby Rekonštrukcia havarijného stavu ČOV Šaštín-Stráže, v zmysle zmluvy o NFP z fondov EÚ, formou krátkodobého prekleňovacieho úveru vo výške maximálne 500 tis. €, so splatnosťou 12 mesiacov a uzavretie zmluvy so Všeobecnou úverovou

bankou a.s., na základe predloženej zmluvy. Mestské zastupiteľstvo splnomocňuje primátora mesta k podpisu predmetnej dokumentácie.

Hlasovanie: Prítomní: 11   Za:  11   Proti: 0   Zdržali sa: 0

13/ Stanovisko hlavného kontrolóra Mesta Šaštín-Stráže k prijatiu návratných zdrojov financovania – úveru, na stavbu Rekonštrukcia havarijného stavu ČOV Šaštín-Stráže

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom k prijatiu návratných zdrojov financovania – úveru, na stavbu Rekonštrukcia havarijného stavu ČOV Šaštín-Stráže prijalo,

U z n e s e n i e  MsZ č. 138/2015

                                                                 Mestské zastupiteľstvo

                                                                 B e r i e   n a  v e d o m i e

stanovisko hlavného kontrolóra Mesta Šaštíne-Stráže k prijatiu návratných zdrojov financovania – úveru, na stavbu Rekonštrukcia havarijného stavu ČOV Šaštín-Stráže, ktoré tvorí súčasť zápisnice.

Hlasovanie: Prítomní: 11   Za: 11   Proti: 0   Zdržali sa: 0

14/ Financovanie investičnej stavby Mesta Šaštín-Stráže – Modernizácia verejného osvetlenia v Meste Šaštín-Stráže, podľa zmluvy NFP - úver

Ing. Mária Macejková – prednostka MsÚ, je to obdoba, ako pri ČOV.

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na spolufinancovanie mesta pre projekt Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia v Meste Šaštín-Stráže prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 139/2015

                                                                 Mestské zastupiteľstvo

                                                                 S ch v a ľ u j e

návrh na spolufinancovanie mesta pre projekt Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia v Meste Šaštín-Stráže, predkladaný v rámci Výzvy KaHR-22VS-1501, Operačný program Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast, Prioritná os 2 – Energetika, opatrenie 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce, v zmysle záväzkov SR voči EÚ. Financovanie výstavby Modernizácia verejného osvetlenia v Meste Šaštín-Stráže v zmysle zmluvy o NFP z fondov EÚ, formou krátkodobého prekleňovacieho úveru vo výške maximálne 536.813,40 €, t.j. vrátane 5% finančnej spoluúčasti mesta, so splatnosťou 12 mesiacov a uzavretie zmluvy so Všeobecnou úverovou bankou a.s., na základe predloženej zmluvy. Mestské zastupiteľstvo

splnomocňuje primátora mesta k podpisu predmetnej zmluvy.

Hlasovanie: Prítomní: 11   Za: 11   Proti: 0   Zdržali sa: 0

15/ Stanovisko hlavného kontrolóra Mesta Šaštín-Stráže k prijatiu návratných zdrojov financovania – úveru, na stavbu – Modernizácia verejného osvetlenia v Meste Šaštín-Stráže

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so stanoviskom hlavného kontrolóra Mesta Šaštín-Stráže k prijatiu návratných zdrojov financovania – úveru, na stavbu – Modernizácia verejného osvetlenia v Meste Šaštín-Stráže prijalo,

U z n e s e n i e  MsZ č. 140/2015

                                                                 Mestské zastupiteľstvo

                                                                 B e r i e   n a  v e d o m i e

stanovisko hlavného kontrolóra Mesta Šaštín-Stráže k prijatiu návratných zdrojov financovania – úveru, na stavbu – Modernizácia verejného osvetlenia v Meste Šaštín-Stráže, ktoré tvorí súčasť zápisnice.

Hlasovanie: Prítomní: 11   Za: 11   Proti: 0   Zdržali sa: 0

16/ Rôzne

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta – oboznámil poslancov Mestského zastupiteľstva so žiadosťami, ktoré budú schvaľované v bode rôzne a sú v nižšie uvedených uzneseniach.

Mgr. Vladimír Hladík – v Bytovej a sociálnej komisie sme prejednali žiadosti o predĺženie nájomných zmlúv, mám tu aj nejaké podklady, všetci nájomci splnili podmienky VZN, okrem p. Milana Člunka, dal jedno vyhlásenie potom druhé, nedoložil príjem, sú tu osobné údaje, tie nebudem čítať, nesplnil požadované podmienky na predĺženie nájmu bytu.

p. Miroslav Nosek – je podnikateľ, živnostník?

Mgr. Vladimír Hladík – z toho čo predložil Ti neviem ani ja povedať čo je. Komisia to prešla poctivo a riadne, ale nemôžem tu podrobnosti hovoriť, sú to osobné údaje. Kto chce z poslancov vedieť môže si pozrieť podklady, ktoré predložil p. Milan Člunek.

p. Miroslav Nosek – ja by som sa vrátil k radarom, ten jeden nie je náš a ten druhý, že či je s tým niečo možné urobiť, jeden deň už išiel, ale už nič. Ďalšia vec je, oslovil ma p. Sloboda, čo býva v Strážach, že tam má problémy s tou uličkou, ľudia tam chodia na potrebu, je tam ten obchod, aspoň nejaká snaha. Ďalej smetisko, že by sa stabilne uzamykalo, že by si chodili pre kľúče na mesto a bolo by to zapísané.

p. Vladimír Fiala – stabilne sa to zamyká, tento rok sa nám stalo už tretíkrát, že sme mali vylomený zámok, ale nemáme s tým problém.

p. Miroslav Nosek – ešte by som sa dotkol tej zmluvy s rybármi, že či by nebolo tak, že by sa z toho vytiahli pláže počas leta, aby sa nestalo, že rekreanti budú mať problém.

Mgr. Rudolf Ovečka – to určite nie, to si nikto nemôže dovoliť a sú stanovené podmienky pre rybárov cez leto, júl a august je od ráno od 8,00 hod. do nejakej 21,00 hod., pokiaľ sa tam ľudia kúpu odstavené chytanie rýb, pláž kde sú bufety a päťka. Uvažovalo sa aj o pláži pod chatkami, ale tam chodí kopec hostí, chcú sa aj kúpať aj chytať ryby, ale všetko je to len o ľuďoch.                                                        

p. Miroslav Nosek – ešte sa spýtam, tie nájomné zmluvy nemali sa podpisovať na rok?

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, nie na tri roky.

p. Cyril Filípek – výtlky cestné komunikácie, v Strážoch ako býva p. Emil Rehák sú také jamy, že tam niekto spadne, kto si to zobere na zodpovednosť. Ďalšie na čí návrh to bolo, aby asfaltové cesty sa zalievali betónom, to ako keby som ja lepil novodurovým lepidlom medené trubky. Možná to vydrží, verme tomu, ale uvidíme na jar, radšej kúpiť poriadnu vec tekutý asfalt, čo sa robilo minule, tak to drží. Ja by som bol ochotný požičať bezplatne rezačku na asfalt, podotýkam bezplatne.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, radi využijeme Vašu ponuku. Vladi potom p. Filípek požičia.

a/ Návrh na použitie rezervného fondu

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na použitie rezervného fondu prijalo,

U z n e s e n i e  MsZ č. 141/2015

                                                                 Mestské zastupiteľstvo

                                                                 S ch v a ľ u j e

použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky vo výške 5 073,00 EUR na kapitálové výdavky, ktoré boli realizované dňa 9.11.2015, účtovný doklad č. 5430 - Faktúra č. 15005, vystavená na sumu 275 911,33 EUR - realizácia aktivít projektu Riešenie havarijného stavu ČOV Šaštín-Stráže, kód projektu ITMS: 24110110186:

- vlastné zdroje financovania projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov a  neoprávnené výdavky vyčíslené riadiacim orgánom pre prijímateľa na základe overenia žiadosti o platbu.

Hlasovanie: Prítomní: 11   Za: 11   Proti: 0   Zdržali sa: 0

b/ Zámer na výstavbu nájomných bytových domov v k.ú. Stráže, v časti Vŕšky

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na výstavbu nájomných bytových domov v k.ú. Stráže, v časti Vŕšky prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 142/2015

                                                                 Mestské zastupiteľstvo

                                                                 S ch v a ľ u j e

zámer výstavby nájomných bytových domov v k.ú. Stráže, v časti Vŕšky a uchádzať sa o financovanie kúpy nájomných bytov z prostriedkov ŠFRB.

Hlasovanie: Prítomní: 11   Za: 11   Proti: 0   Zdržali sa: 0

c/ Žiadosť Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu – Dohoda o užívaní nehnuteľnosti

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na uzatvorenie Dohody o užívaní nehnuteľnosti medzi Mestom Šaštín-Stráže a MO Slovenského rybárskeho zväzu prijalo,                                      

U z n e s e n i e  MsZ č. 143/2015

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                S ch v a ľ u j e

Dohodu o užívaní nehnuteľnosti uzatvorenej podľa § 51 Občianskeho zákonníka, medzi Mestom Šaštín-Stráže, v zastúpení Mgr. Jaroslava Suchánka – primátora mesta a Miestnou organizáciou Slovenského rybárskeho zväzu Šaštín-Stráže, v zastúpení Mgr. Rudolfa Ovečku – predsedu organizácie.

Hlasovanie: Prítomní: 11   Za: 11   Proti: 0   Zdržali sa: 0

d/ Oceňovanie pozemkov vo vlastníctve mesta – návrh

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na oceňovanie pozemkov vo vlastníctve mesta prijalo,

U z n e s e n i e  MsZ č. 144/2015

                                                                 Mestské zastupiteľstvo

                                                                 S ch v a ľ u j e

oceňovanie pozemkov vo vlastníctve mesta, ktoré doteraz neboli zachytené v účtovníctve mesta, podľa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov, Príloha č. 1 a  Príloha č. 2 a v súlade so VZN č. 3/2015 o dani z nehnuteľnosti.

Výpis z Prílohy č. 1:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Okres   Kód           Názov katastrálneho územia:                   Hodnota v eurách/m2

                                                                                                    OP                 TTP

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

205     860671       Stráže nad Myjavou                                   0,5042         0,2038

205     860689       Šaštín                                                         0,4746         0,1490

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Výpis z Prílohy č. 2:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obec s počtom obyvateľov                                     Hodnota v eurách/m2

k 1. januáru                                        stavebné       záhrady       zastavané             ostatné plochy  

príslušného zdaňovacieho               pozemky                              plochy                 s výnimkou

obdobia                                                                                       a nádvoria       stavebných pozemkov

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Od 1001 do 6000 obyvateľov            18,58           1,85              1,85                         1,85

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ocenenie lesných pozemkov:

Lesné pozemky vo vlastníctve mesta, ktoré doteraz neboli zachytené v účtovníctve mesta,mesto ocení podľa Znaleckého posudku – znalecký úkon č. 1/2009 vo veci

Stanovenia všeobecnej hodnoty lesných pozemkov v kategórii hospodárskych lesov za Lesy SR, š.p. Banská Bystrica, Odštepný závod Šaštín podľa katastrálnych území s platnosťou lesných hospodárskych plánov (LHP) od 01.01.2008, takto:

Okres   Kód           Názov katastrálneho územia:             Cena pozemku v eurách za 1 m2

205     860671       Stráže nad Myjavou                             0,0825    

205     860689       Šaštín                                                    0,0598    

Predmetný znalecký posudok bol Mestu Šaštín-Stráže predložený Lesmi SR, š.p. Banská Bystrica pre účely dane z nehnuteľnosti.

Hlasovanie: Prítomní: 11   Za: 11   Proti: 0   Zdržali sa: 0

e/ p. Peter Klukay a manž. Alena, byt. Trnava, Tehelná 5711/9 – žiadosť o odpredaj mestského pozemku v RO Gazárka

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so žiadosťou nižšie menovaných o odpredaj mestského pozemku prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 145/2015

                                                                 Mestské zastupiteľstvo

                                                                 S ch v a ľ u j e

v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 o majetku obcí a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach č. 57/2011, zo dňa 19.05.2011 odpredaj mestského pozemku a zmluvu o budúcej zmluve, ktorej súčasťou je  kúpna zmluva, ktorá bude podpísaná po zaplatení celej kúpnej ceny, za mestský pozemok parc. č. 1916/220, vo výmere 387 m2, v k.ú. Šaštín, lokalita RO Gazárka, p. Petrovi Klukayovi a manž. Alena, byt. Trnava, Tehelná 5711/9. Cena pozemku sa stanovuje na 8,- € za m2. Kupujúci zaplatí jednorazový poplatok za vyhotovenie geometrického plánu č. 512/2012 v sume 75,- € a náklady na vklad do katastra nehnuteľnosti v sume 66,- € / v kolkových známkach, návrh na vklad do katastra nehnuteľností podáva kupujúci/. Náklady na vypracovanie zmluvy o budúcej zmluve a kúpnej zmluvy znáša Mesto Šaštín-Stráže. Sumu za odkúpený pozemok a jednorazový poplatok vo výške 75,- €, kupujúci vyplatí Mestu Šaštín-Stráže pred podpísaním kúpnej zmluvy a to: prvú splátku najneskôr do 31. 12. 2015, a druhú splátku najneskôr do 30.06. 2016, tretiu splátku do 31.12. 2016 priloženou poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom. MsZ konštatuje, že pozemok je situovaný v lokalite, ktorú možno považovať za územie so zvykovým právom kupujúceho a ktorý užívajú ako priľahlý pozemok k pozemku zastavaného stavbou. MsZ poveruje mestský úrad a primátora mesta Mgr. Jaroslava Suchánka, aby zabezpečil predaj tohto majetku obce po stránke organizačnej, ekonomickej a právnej a zároveň zverejnil kúpnu zmluvu na webovej stránke mesta Šaštín-Stráže.

Hlasovanie: Prítomní: 11   Za: 10   Proti: 1 p. Miroslav Nosek   Zdržali sa: 0

f/ p. Dušan Packa a manž. Margita, byt. Šaštín-Stráže, Alej 581 – žiadosť o odpredaj mestského pozemku v RO Gazárka

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so žiadosťou nižšie menovaných o odpredaj mestského pozemku prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 146/2015

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                S ch v a ľ u j e

v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 o majetku obcí a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach č. 57/2011, zo dňa 19.05.2011 odpredaj mestského pozemku a kúpnu zmluvu na mestský pozemok parc. č. 1916/203, vo výmere 308 m2, v k.ú. Šaštín, lokalita RO Gazárka, p. Dušanovi Packovi a manž. Margite , byt. Šaštín-Stráže, Alej 581. Cena pozemku sa stanovuje na 8,- € za m2. Kupujúci zaplatia jednorazový poplatok za vyhotovenie geometrického plánu č. 15/2014 v sume 75,- € a  náklady na vklad do katastra nehnuteľnosti v sume 66,- € / v kolkových známkach, návrh na vklad do katastra nehnuteľností podáva kupujúci/. Náklady na vypracovanie kúpnej zmluvy znáša Mesto Šaštín-Stráže. Sumu za odkúpený pozemok a jednorazový poplatok vo výške 75,- €, kupujúci vyplatí Mestu Šaštín-Stráže, pred podpísaním kúpnej zmluvy najneskôr do 31. 12. 2015, priloženou poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom. MsZ konštatuje, že pozemok je situovaný v lokalite, ktorú možno považovať za územie so zvykovým právom kupujúceho a ktorý užívajú ako priľahlý pozemok k pozemku, ktorý je vo vlastníctve kupujúcich. MsZ poveruje mestský úrad a primátora mesta Mgr. Jaroslava Suchánka, aby zabezpečil predaj tohto majetku obce po stránke organizačnej, ekonomickej a právnej a zároveň zverejnil kúpnu zmluvu na webovej stránke mesta Šaštín-Stráže.

Hlasovanie: Prítomní: 11   Za: 10   Proti: 1 p. Miroslav Nosek   Zdržali sa: 0

g/ Návrh na odmenu Mgr. Rudolfovi Ovečkovi – zástupcovi primátora mesta

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na odmenu Mgr. Rudolfovi Ovečkovi – zástupcovi primátora mesta prijalo,

U z n e s e n i e  MsZ č. 147/2015

                                                                 Mestské zastupiteľstvo

                                                                 S ch v a ľ u j e

odmenu Mgr. Rudolfovi Ovečkovi – zástupcovi primátora mesta vo výške 300,- € za celoročnú činnosť a zastupovanie primátora mesta.

Hlasovanie: Prítomní: 11   Za: 10   Proti: 0   Zdržali sa: 1 Mgr. Rudolf Ovečka

h/ Návrh na odmenu p. Márii Vizváryovej – kontrolórke mesta

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na odmenu p. Márii Vizváryovej – kontrolórke mesta prijalo,

U z n e s e n i e  MsZ č. 148/2015

                                                                 Mestské zastupiteľstvo

                                                                 S ch v a ľ u j e

odmenu p. Márii Vizváryovej – kontrolórke mesta, vo výške 250,- € za celoročnú prácu.

Hlasovanie: Prítomní: 11   Za: 10   Proti 0   Zdržali sa: 1 p. Marián Rozbora

ch/ Nájomníci bytového domu na ul. M. Nešpora č. 1575, vchod A – žiadosť o predĺženie nájomných zmlúv

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so žiadosťami nižšie menovaných o predĺženie nájomných zmlúv v bytovom dome na ul. M. Nešpora 1575, vchod A prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 149/2015

                                                                 Mestské zastupiteľstvo

                                                                 S ch v a ľ u j e

predĺženie nájomných zmlúv v bytoch na ul. M. Nešpora 1575 vchod A, nasledovným nájomníkom: p. Ivane Katerincovej a p. Michalovi Kučerovi, p. Júlii Šedivej a Ing. Petrovi Šedivému, p. Monike Ďuračkovej a Ing. Ľubomírovi Ďuračkovi, p. Jane Labašovej a p. Jaroslavovi Labašovi, p. Aladárovi Bartalovi a p. Terézii Bartalovej, od 01. 12. 2015 do 01. 12.2018, nakoľko menovaní predložili riadne vyplnené dotazníky a všetky potvrdenia.

Hlasovanie: Prítomní: 11   Za: 11   Proti: 0   Zdržali sa : 0

i/ Nájomníci bytového domu na ul. M. Nešpora č. 1575, vchod B – žiadosť o predĺženie nájomných zmlúv

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so žiadosťami nižšie menovaných o predĺženie nájomných zmlúv v bytovom dome na ul. M. Nešpora 1575, vchod B prijalo,      

U z n e s e n i e  MsZ č. 150/2015

                                                                 Mestské zastupiteľstvo

                                                                 S ch v a ľ u j e

predĺženie nájomných zmlúv v bytoch na ul. M. Nešpora 1575 vchod B, nasledovným nájomníkom:

p. Jozefíne Danielovej, p. Jozefíne Černej a p. Miroslavovi Černému, p. Eve Štefancovej a p. Jozefovi Slovákovi, p. Michalovi Stanickému a p. Adriane Stanickej, p. Borisovi Rőmerovi od 01. 12. 2015 do 01. 12.2018, nakoľko menovaní predložili riadne vyplnené dotazníky a všetky potvrdenia.

Hlasovanie: Prítomní: 11   Za: 11   Proti: 0   Zdržali sa: 0

j/ Nájomníci bytového domu na ul. Slnečná č. 1616, vchod A – žiadosť o predĺženie nájomných zmlúv

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so žiadosťami nižšie menovaných o predĺženie nájomných zmlúv v bytovom dome na ul. Slnečná 1616, vchod A prijalo,

U z n e s e n i e  MsZ č. 151/2015

                                                                 Mestské zastupiteľstvo

                                                                 S ch v a ľ u j e

predĺženie nájomných zmlúv v bytoch na ul. Slnečná 1616 vchod A, nasledovným nájomníkom:

p. Jane Nemcovej, p. Ľubošovi Burianovi a p. Renáte Burianovej, p. Andrei Polákovej, p. Marekovi Urichovi a p. Andrei Urichovej, od 01. 12. 2015 do 01. 12.2018, nakoľko menovaní predložili riadne vyplnené dotazníky a všetky potvrdenia.

Hlasovanie: Prítomní: 11   Za: 11   Proti: 0   Zdržali sa: 0

k/ Nájomníci bytového domu na ul. Slnečná č. 1616, vchod B – žiadosť o predĺženie nájomných zmlúv

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so žiadosťami nižšie menovaných o predĺženie nájomných zmlúv v bytovom dome na ul. Slnečná 1616, vchod B prijalo,

U z n e s e n i e  MsZ č. 152/2015

                                                                 Mestské zastupiteľstvo

                                                                 S ch v a ľ u j e

predĺženie nájomných zmlúv v bytoch na ul. Slnečná 1616 vchod B, nasledovným nájomníkom:

Ing. Liborovi Štefancovi a RNDr. Jane Štefancovej, p. Romanovi Kubovi a p. Miroslave Kubovej, p. Richardovi Jankovičovi a p. Sylvii Jankovičovej, p. Jane Slobodovej, p. Jaroslavovi Strapkovi a p. Erike Strapkovej, od 01. 12. 2015 do 01. 12.2018, nakoľko

menovaní predložili riadne vyplnené dotazníky a všetky potvrdenia.

Hlasovanie: Prítomní: 11   Za: 11   Proti: 0   Zdržali sa: 0

l/ Nájomníci bytového domu na ul. Slnečná č. 1616, vchod C – žiadosť o predĺženie nájomných zmlúv

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so žiadosťami nižšie menovaných o predĺženie nájomných zmlúv v bytovom dome na ul. Slnečná 1616, vchod C prijalo,

U z n e s e n i e  MsZ č. 153/2015

                                                                 Mestské zastupiteľstvo

                                                                 S ch v a ľ u j e

predĺženie nájomných zmlúv v bytoch na ul. Slnečná 1616 vchod C, nasledovným nájomníkom:

p. Marekovi Gachovi a p. Svetlane Gachovej, p. Ľubici Vudiovej, p. Samuelovi Fránerovi a p. Hane Komornej, p. Jaroslavovi Waldhauserovi a p. Henriete Waldhausrovej, od 01. 12. 2015 do 01. 12.2018, nakoľko menovaní predložili riadne vyplnené dotazníky a všetky potvrdenia.

Hlasovanie: Prítomní: 11   Za: 11   Proti: 0   Zdržali sa : 0

m/ Milan Člunek, byt. Šaštín-Stráže, Slnečná 1616 – žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na bytu v bytovom dome na ul. Slnečná 1616

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so žiadosťou nižšie menovaného o predĺženie nájomnej zmluvy prijalo,

                                                                 U z n e s e n i e  MsZ č. 154/2015

                                                                 Mestské zastupiteľstvo

                                                                 N e s ch v a ľ u j e

predĺženie nájomnej zmluvy p. Milanovi Člunkovi, byt. Šaštín-Stráže, Slnečná 1616, vchod A, od 01. 12. 2015, z dôvodu porušenia nájomnej zmluvy čl. IV. ods. 6.4., nakoľko počas predošlej doby nájmu, nájomca porušil ustanovenia platnej zmluvy v § 7 odst. 4 písm. a - § 2 odst. 5 VZN č. 05/2003. /Bol vlastníkom rodinného domu č. 935 v Šaštíne-Strážach, ktorý darovacou zmluvou previedol na družku Ing. Máriu Kormanovú vkladom do katastra nehnuteľnosti dňa 02. 10. 2015., z dôvodu že menovaný nepredložil hodnoverné potvrdenie o príjme a v dotazníku neuviedol svoju družku Ing. Máriu Kormanovú, ktorá je v uvedenom nájomnom byte prihlásená k trvalému pobytu. Nájomná zmluva končí dňom 30.11.2015, kedy menovanému nájom zaniká. Mestský byt uvoľní s tým, že bude uvedený do pôvodného stavu, s výnimkou vymenenej kuchynskej linky, ktorú sa p. Milan Člunek zaviazal ponechať v byte v prípade ukončenia nájmu.

Hlasovanie: Prítomní: 11   Za: 10   Proti: 0   Zdržali sa: 1 Mgr. Gerda Fodorová

           .

n/ p. Iveta Potočárová – Pohrebné služby Hrnčiar Ľudovít a manželka, Komenského 1330, Šaštín-Stráže – odstúpenie od zmluvy o poskytovaní pohrebných služieb

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so žiadosťou nižšie menovanej o odstúpenie od zmluvy o poskytovaní pohrebných služieb prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 155/2015

                                                                 Mestské zastupiteľstvo

                                                                 S ú h l a s í

so žiadosťou p. Ivety Potočárovej – Pohrebné služby Hrnčiar Ľudovít a manželka, Komenského 1330, Šaštín-Stráže, o odstúpenie od zmluvy o poskytovaní pohrebných služieb v časti mesta Stráže dňom 08.10.2015.

Hlasovanie: Prítomní: 11   Za: 11   Proti: 0   Zdržali sa: 0

o/ Spoločnosť Pekar SR s.r.o., Skalica, Meňhrtka 595/2 – žiadosť o uzatvorenie zmluvy o správcovstve cintorína v časti mesta Stráže

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so žiadosťou nižšie menovaných o uzatvorenie zmluvy o správcovstve cintorína v časti mesta Stráže prijalo,

                                                                 U z n e s e n i e MsZ č. 156/2015

                                                                 Mestské zastupiteľstvo

                                                                 S ú h l a s í

s uzatvorením zmluvy o správcovstve cintorína v časti mesta Stráže so spoločnosťou Pekar SR s.r.o., so sídlom v Skalica, Meňhartka 595/2 od 18. 11. 2015.

Hlasovanie: Prítomní: 11   Za: 11   Proti: 0   Zdržali sa: 0

p/ p. Miroslav Černý, byt. M. Nešpora 1575, Šaštín-Stráže – žiadosť o povolenie výmeny okien na mestskom byte na vlastné náklady

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so žiadosťou nižšie menovaných o povolenie na výmenu okien prijalo,

                                                                 U z n e s e n i e MsZ č. 157/2015

                                                                 Mestské zastupiteľstvo

                                                                 S ú h l a s í

s povolením výmeny okien na mestskom byte v bytovom dome na ul. M. Nešpora 1575, p. Miroslavovi Černému, za podmienok, že menovaný dodrží rozmer, tvar a farbu

súčasných okien a v prípade skončenia nájomnej zmluvy si nebude uplatňovať u mesta finančnú náhradu. Pred osadením okien predloží náčrt tvaru okien na mestský úrad.

                                                                 Hlasovanie: Prítomní: 11   Za: 11   Proti: 0   Zdržali sa: 0

 

r/ Návrh na odstránenie karavanu na ul. M.R. Štefánika

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní neoprávneného umiestnenia karavanu na ul. M. R. Štefánika prijalo,

                                                                 U z n e s e n i e  MsZ č. 158/2015

                                                                 Mestské zastupiteľstvo

                                                                 N e s ú h l a s í

s umiestnením karavanu, ktorý je pristavený na ul. M. R. Štefánika pri rodinnom dome rodiny Kristínkovej, pre rodičov družky p. Rastislava Danihela, ktorí v našom meste nemajú trvalý pobyt a karavan sa nachádza na pozemku mesta. Mestské zastupiteľstvo nariaďuje jeho okamžité odstránenie.

Hlasovanie: Prítomní: 11   Za: 11   Proti: 0   Zdržali sa: 0

s/ p. Miroslav Stanek, byt. Šaštín-Stráže, M.R. Štefánika 520 – žiadosť o odkúpenie mestského bytu

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti nižšie menovaného o odpredaj mestského bytu prijalo,

                                                                U z n e s e n i e  MsZ č. 159/2015

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                N e s ú h l a s í

s odpredajom mestského bytu nájomcovi p. Miroslavovi Staňkovi, byt. Šaštíne-Stráže, M. R. Štefánika 520, ktorý požiadal o jeho odkúpenie a doporučuje byt ponechať naďalej v majetku Mesta Šaštín-Stráže.

Hlasovanie: Prítomní: 11 Za: 9 Proti: 0 Zdržali sa: 2 /p. Cyril Fillípek, p. Branislav Kozánek/

t/ Návrh na zrušenie Uznesenia MsZ č. 732/2015, zo dňa 29.10. 2014

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na zrušenie Uznesenia MsZ č. 732/2015, zo dňa 29.10. 2014 prijalo,

                                                                 U z n e s e n i e MsZ č. 160/2015

                                                                 Mestské zastupiteľstvo

                                                                 R u š í

Uznesenie MsZ č. 732/2015, zo dňa 29.10. 2014, ktorým bol schválený zámer na modernizáciu, zabezpečenie prevádzky a údržby sústavy verejného osvetlenia v meste Šaštín-Stráže, Slovenskými elektrárňami, a.s. subsidiary of Enel, Mlynské Nivy 47, Bratislava, z dôvodu, že modernizácia verejného osvetlenia v meste sa bude riešiť iným spôsobom.

Hlasovanie: Prítomní: 11   Za: 11   Proti: 0   Zdržali sa: 0

u/ Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta – návrh na konateľa obchodnej spoločnosti Správa majetku Mesta Šaštín-Stráže s.r.o.

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom primátora mesta Mgr. Jaroslava Suchánka – primátora mesta, na konateľa obchodnej spoločnosti Správa majetku Mesta Šaštín-Stráže s.r.o., Ing. Lukáša Lehockého prijalo,

                                                                 U z n e s e n i e MsZ č. 161/2015

                                                                 Mestské zastupiteľstvo

                                                                 N e s ú h l a s í

                                                                 s návrhom Mgr. Jaroslava Suchánka,- primátora mesta,

na konateľa obchodnej spoločnosti Správa majetku Mesta Šaštín-Stráže s.r.o., Ing. Lukáša Lehockého.

Hlasovanie: Prítomní: 11 Za: 5 /Ing. Marián Javorka, Mgr. Rudolf Ovečka, JUDr. Edita Lehocká, p. Marián Rozbora, Mgr. Gerda Fodorová, Proti: 3 /p. Miroslav Nosek, p. Branislav Kozánek, p. Cyril Filípek,/ Zdržali sa: 3 / p. Silvia Suchá, Bc. Marián Konečný, Mgr. Vladimír Hladík/

v/ Nájomníci bytového domu na ulici Slnečná 1616, vchod C – sťažnosť na p. Klaudiu Makytovú

Mestské zastupiteľstvo po vypočutí sťažnosti nájomníkov bytového domu na Slnečnej ulici č. 1616, vchod C na p. Klaudiu Makytovú, ktorá sa zdržiava v byte nájomcu p. Pavla Prokopiusa prijalo,

                                                                              U z n e s e n i e  MsZ č. 161/2015

                                                                              Mestské zastupiteľstvo

                                                                              U k l a d á

                                                                              Sociálnej a bytovej komisií doriešiť sťažnosť nájomní-

                                                                              kov, bytového domu na Slnečnej ulici č. 1616, vchod C

                                                                              na p. Klaudiu Makytovú, ktorá sa zdržiava v byte nájom-

                                                                              cu p. Pavla Prokopiusa.

                                                                              Hlasovanie: 11   Prítomní: 11   Za: 11   Proti: 0   Zdržali sa: 0

18/ D i s k u s i a

Ing. Radovan Prstek – ja len rýchlo, môžeš mi p. Suchánek odpovedať úplne rýchlo, ako ste pokročili s kruhovou križovatkou? Riešili ste niečo?

Mgr. Jaroslav Suchánek – zatiaľ nie.

Ing. Radovan Prstek – zberný dvor?

Mgr. Jaroslav Suchánek – rieši sa.

Ing. Radovan Prstek – kde, už to riešite rok.                                                                        

Mgr. Jaroslav Suchánek – ty si to neriešil ani jeden rok.

Ing. Radovan Prstek – nešaškuj tu.

Mgr. Jaroslav Suchánek – nie ty tu šaškuješ. Neprerušuj ma, prvá tvoja otázka na prvom zastupiteľstve bola prečo nemáme zberný dvor, nemáme ho preto, lebo si ho nespravil.

Ing. Radovan Prstek – p. primátor ty si hanba tohto mesta, s takým chudákom sa nebudem baviť.

JUDr. Edita Lehocká – keby si nechal primátora dopovedať, je zostavená komisia, ktorá hľadá vhodný priestor pre zberný dvor a pracuje sa na vytvorení zberného dvora, sú už vybrané konkrétne miesta.

Ing. Radovan Prstek – dokončím ešte diskusiu, nedošiel som kvôli tomuto, ale kvôli prípadu úplne trápnemu – p. Alene Kubovej, riaditeľke ZUŠ, ale keďže ste navrhli, že jej zoberiete odmenu, tak ja sa k tomu vrátim cez právneho zástupcu.

Mgr. Jaroslav Suchánek – ja sa ospravedlňujem prítomným, ale p. Prstek na prvom zastupiteľstve položil otázku, že prečo nemáme zberný dvor a on ho za šesť rokov nespravil, takže zdá sa mi tá otázka nezmyselná, keď sa pýta na niečo čo on nespravil.

JUDr. Edita Lehocká – ja len občanom vysvetlím, že stavebná komisia skutočne vybrala dve miesta, bude to dané na Mestskú radu a je vytvorená skupina ohľadom projektov a vytvorenia zberného dvora, takže sa to rieši.

Mgr. Vladimír Hladík – nie sú to tak jednoduché veci, vytvoriť zberný dvor.

JUDr. Edita Lehocká – išlo o to vybrať vhodný pozemok, aby to nebolo v strede mesta.

p. Marek Gach – sme tu v zastúpení bytovky na ul. Slnečná 1616, vchod C, máme neustále problémy s p. Makytovou, ktorá je údajne prihlásená u p. Prokopiusa. Neustále narušujú naše bývanie a máme obrovské osobné konflikty, šťažnosti sme dávali tri.

Mgr. Vladimír Hladík – šťažnosti a petície ste dávali, riešilo sa to na Bytovej a sociálnej komisii, p. Prokopius, ako nájomca bytu dostal upozornenie tzv. dutku, s tým, že pri ďalšom prejednávaní ďalších nájomných zmlúv sa bude zohľadňovať aj toto. Momentálne sa nájomné zmluvy prejednávali s Vami. S ním nie, nakoľko nemu plynie trojročná lehota od minulého roka, mali sme p. Makytovú tuná zavolanú, niečo sme doriešili. Tam možno stačí si sadnúť celá partia vo Vašej bytovke, dať si kávu, vy už tam banálne veci na seba útočíte, nehnevajte sa na mňa. Vy máte iný názor, ale petíciami riešite, kde kto zaparkuje, skúste sa porozprávať. Nežijem tam, nepoznal som p. Makytovú, pokiaľ sme si ju sem nezavolali, ona rozpráva iné, vy iné. Naposledy sme riešili pieskovisko, neviete sa dohodnúť na ničom. Sú tam pokazené vzťahy. Ja neviem ako toto poriešiť.

p. Waldhauserová – dobre tak na základe čoho má už štvrtý byt. On je evidovaný na Úrade práce, nezdokladuje príjem a stále je krytý.

Mgr. Vladimír Hladík – keď sa mu prideľoval byt, doložil príjem. Keď sa bude prejednávať žiadosť o predĺženie zmluvy, bude sa prihliadať aj na toto, povedal som mu to osobne na komisii.

p. Waldhauserová – chcete povedať, že za dva roky tam má byť u nás druhá Devínska Nová Ves, skúste si to tam.

Mgr. Vladimír Hladík – ako by ste to chceli riešiť vy, deložovať ich?

Obyvatelia vchodu C – áno.

Mgr. Vladimír Hladík – to nie je také jednoduché.

p. Tomáš Komorný – p. Hladík, ja tam nebývam, niesol som sestry malého, spadol na schodoch a začal plakať, mal ste to počuť k.... p..., krpatých, nadávala tomu malému.

Mgr. Vladimír Hladík – mal ste ju hneď žalovať. Môžeme postupovať len v zmysle zákona, komisia môže doporučiť či sa im nájom predĺži, alebo nie. Je tam bod v zmluve, ktorý ak porušuje, môžeme pristúpiť k ukončeniu zmluvy, dobre budeme to opätovne riešiť v komisii, zistíme, či tam má trvalý pobyt. Nájomca bytu je len p. Pavol Prokopius, beriem to ako ústnu sťažnosť a budeme to riešiť na najbližšej komisii. Dáme to do uznesenia. Poprosím Vás nafotiť aj nejaké zápisy, ktoré ste urobili na polícii.

p. Waldhauserová – chodí dom opitá, vykrikuje pred bytovkou, ale je to slušná žena.

Mgr. Alena Kubová – riaditeľka ZUŠ, ja by som bola rada, keby ste mi to prečítali, z čoho som obvinená.

Mgr. Rudolf Ovečka – zástupca primátora mesta prečítal posledný bod zo zasadania Mestskej rady: „JUDr. Edita Lehocká – poslankyňa MsZ informovala MsR o zistenej situácii v Základnej umeleckej škole v Šaštíne-Strážach, kde už tri roky bez vedomia mesta prespáva zástupca riaditeľa ZUŠ, ktorý má trvalý pobyt v Nitre. V budove ZUŠ je postavený sprchový kút, ktorý menovaný užíva. Následne po tomto zistení, bola riaditeľka školy Mgr. Alena Kubová a dvaja zástupcovia školy predvolaní primátorom mesta a túto informáciu potvrdili. Mestská rada doporučila primátorovi mesta Mgr. Jaroslavovi Suchánkovi, na základe zistených skutočností odobrať osobné ohodnotenie riaditeľke školy a zástupcom riaditeľa školy na dobu tri mesiace a neudeliť riaditeľke školy a zástupcom riaditeľa koncoročné odmeny. V prípade, že sa bude situácia opakovať, mestské zastupiteľstvo odporučí primátorovi mesta    odvolať riaditeľku ZUŠ Mgr. Alenu Kubovú a vyhlásiť výberové konanie na nového riaditeľa. Zástupca riaditeľa školy ukončí prespávanie v ZUŠ. Uvedená situácia bude prejednaná na zasadaní Mestského zastupiteľstva, kde bude pozvaná i riaditeľka ZUŠ.“

Mgr. Alena Kubová – riaditeľka ZUŠ, k tomu by som povedala toľko, prespáva v škole, pretože máme 5 elokovaných pracovísk, naša ZUŠ má 543 žiakov a z toho zo Šaštína je 256, čiže ja som sa snažila, aby do mesta prišli peniaze. Dobre ja môžem zrušiť pobočky, žiadne peniaze do pokladne nepôjdu. Pán zástupca tu spravil taký kus práce pre mesto – strážil školu, ten sprchovací kút, to má každá jedna škola, ktorá má tanečný odbor má sprchovací kút. Ten nebol postavený pre pána zástupcu, každá učiteľka má právo, ktorá učí tanečnú osprchovať sa, toto sa mi zdá dosť zavádzajúce. Čiže pán zástupca, dal výpoveď, čo mi je veľmi ľúto, bude nám veľmi chýbať. Pre Mesto Šaštín-Stráže spravil strašne veľa, ja som tu 28 rokov, v živote som nemala problém ani s primátorom, ani s poslancami ani s nikým. Neviem, prečo je tu takáto nepriateľská atmosféra, sme tu pre to, aby Vaše deti mali kam chodiť do ZUŠ, aby sa mohli vzdelávať. Ja skutočne nechápem z čoho vznikol ten problém, áno viem, ale to sme si vyriešili, zástupca dal výpoveď, ide odtiaľto preč, budeme mať nového zástupcu, neviem za čo mi budú odobrané odmeny. Ja som celý rok pracovala, v živote som nemala zápisy, aký som ja prekročila zákon.

p. Cyril Filípek – zastávam sa p. riaditeľky, je to slušná, inteligentná osoba.

Mgr. Jaroslav Suchánek – to tu nezaznelo, že by niekto povedal niečo, že je riaditeľka taká alebo onaká, tam zaznelo to, že p. zástupca tam prespával.

p. Cyril Filípek – o koľkej ste tam došli?

Mgr. Alena Kubová – riaditeľka ZUŠ, o pol ôsmej, ale on do ôsmej učí.

p. Marián Rozbora – a to učí napitý? Bol napitý.

Mgr. Alena Kubová – riaditeľka ZUŠ, ten deň neučil.

p. Marián Rozbora – toto mi nehovorte, boli sme tam traja poslanci z kultúrnej komisie a on bol napitý ako „šrúb“, Jožka Polák bol si tam tiež a netvrď mi že nemal vypité, povedz mi to tu do očí. Tak arogantného človeka čo som ja na svete 36 rokov, som ešte nevidel a vy chcete, aby naše deti chodili do takej ZUŠ, v živote by som tam deti nedal.

p. Jozef Polák – učiteľ v ZUŠ, ja Ti odpoviem, mal vypité, máš pravdu.                                                    

Mgr. Alena Kubová – riaditeľka ZUŠ, bolo to večer a vtedy neučil.

p. Marián Rozbora – ale teraz ste povedali, že učil.

Mgr. Vladimír Hladík – ale on tam nemal čo prespávať.

Mgr. Alena Kubová – riaditeľka ZUŠ, veď ja nehovorím, že tam neprespával, ale veď my máme 5 elokovaných pracovísk a keď musíme urobiť program, ešte o desiatej večer mu tam nosili veci, pretože do rána to malo byť spracované a ja som ho mala poslať preč?

Mgr. Jaroslav Suchánek – problém je v tom, že ste nikomu nepovedala, že tam prespáva, prečo ste neprišla a nepovedala, že máte problém, že tento učiteľ nemá kde prespať?

Mgr. Alena Kubová – riaditeľka ZUŠ, doteraz to nebol problém, on nepotrebuje byt ani nič, raz za týždeň.

p. Jozef Polák – učiteľ ZUŠ, on tam neprespával pravidelne, on má mamu v Senici a niekedy išiel k nej spať a keď potreboval odoslať agendu na počítači.

Mgr. Jaroslav Suchánek – má to logiku, to predsa môže urobiť doma na počítači.

Mgr. Alena Kubová – riaditeľka ZUŠ, áno, ale on od učiteľov musel mať informácie.

p. Jozef Polák – učiteľ v ZUŠ, ono to je tak, tým, že tam nemáme vrátnicu, môže sa tam potulovať kto chce, nám zmizli peňaženky a nevieme sa inak brániť a keď on Vás nepoznal.

Mgr. Alena Kubová – riaditeľka ZUŠ, to už neriešme to nebudem počúvať. Základný problém bol v tom, že p. kolegyňa neoznámila, že tam príde.

Mgr. Gerda Fodorová – ja som to oznámila p. primátorovi.

Mgr. Alena Kubová – riaditeľka ZUŠ, no dobre, ale on ich nepoznal.

Mgr. Gerda Fodorová – ale oni keď tam prišli, oni sa p. zástupcovi predstavili, povedali čo tam robíme, ale nestačilo mu to, znova mu to zopakovali a zase nás vyháňal, tak ja som zhasla a išla som domov.

Mgr. Alena Kubová – riaditeľka ZUŠ, dobre tým to neskončilo, bolo tam ešte rušenie nočného kľudu, k tomu sa nechcem vyjadrovať.

p. Marián Rozbora – prečo len povedzte, keď ste už začala.

Mgr. Alena Kubová – riaditeľka ZUŠ, bolo nahlásené, že rušíme nočný kľud, áno a kto to nahlásil. Prečo to nedošiel niekto riešiť, keď dvaja ľudia hrajú na gitare, bolo nás tam deväť, tak aké rušenie nočného kľudu, koho sme rušili? Jeden, alebo druhý obchod, alebo celé námestie?

p. Marián Rozbora – to teraz rozprávate o čom? Ale tu riešime to, že pán zástupca tam bol, mal vypité, to ako ja ostanem v robote po pracovnej dobe a budem tam slopať. Vám to pripadá normálne p. riaditeľka? Vy tu idete obhajovať zamestnanca, ktorý už dal výpoveď, prespával v škole, pil tam. A vy chcete, aby sme dávali svoje deti do ZUŠ a vyučoval ich učiteľ s 2,3 promile v krvi.

Mgr. Alena Kubová – riaditeľka ZUŠ, nemusíte.

p. Marián Rozbora – vy ho obhajujete, stojíte za ním, on tam pil, prespával.

p. Cyril Filípek – môj názor je taký, že na miesto p. riaditeľky sa tlačí niekto druhý, je to môj názor.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, ona mala jednoznačne oznámiť tieto veci, že tam niekto prespáva, na základe tohto priestupku.

p. Jozef Polák – učiteľ v ZUŠ a podľa čoho to mala ona vedieť, že toto má nahlásiť?

Mgr. Vladimír Hladík – sú to priestory mesta a nie sú to bytové priestory.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, je normálne, že v škole prespáva učiteľ, každý týždeň, tri roky? Takto ste to povedala.

p. Jozef Polák – učiteľ v ZUŠ, ak viete kedy ja chodím z roboty, tak viete, že chodím posledný a hovorím, že každý týždeň tam neprespával.                                                                    

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, ale on sám sa tak vyjadril, že tam prespával každý týždeň tri roky.

p. Jozef Polák – učiteľ v ZUŠ, on to povedal obrazne.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, ukončujem diskusiu.

19/ N á v r h   n a  u z n e s e n i e

     Predseda Návrhovej komisie Ing. Marián Javorka – predložil poslancom MsZ, návrh na uznesenie, ktorý bol prítomnými poslancami schválený a tvorí súčasť zápisnice.

20/ Záver

     Primátor mesta Mgr. Jaroslav Suchánek - ďakujem prítomným za účasť a ešte by som chcel povedať, že takéto očierňovanie stále na našu adresu, že sme sem prišli rozkrádať a kradnúť, sa mne osobne vôbec nepáči, nikdy som nerobil nič také, aby sme podvádzali občanov tohto mesta. S tým, že niekto príde a povie mi, že prečo nie je zberný dvor a niekto mal na to šesť rokov a ani sa o to nezaujímal, či zberný dvor budeme mať, mi prišlo dosť scestné. Ospravedlňujem sa ešte raz za ten výstup, ale tých obvinení na našu adresu a adresu poslancov je už vážne dosť. Sami ste sa mohli presvedčiť v priebehu roka, že nič čo bolo spravené nebolo za účelom poškodiť občanov tohto mesta, ani ďalšie nasledujúce kroky čo budú, nebudú proti občanom tohto mesta. Ďakujem, že ste prišli a ukončujem V. riadne zasadanie Mestského zastupiteľstva.

 

 

Ing. Mária Macejková                                                           Mgr. Jaroslav Suchánek

   prednostka MsÚ                                                                      primátor mesta

Overovatelia:

JUDr. Edita Lehocká

p. Marián Rozbora

 

sastin bg dark