Z á p i s n i c a

 

zo VI. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva Šaštín-Stráže, ktoré sa konalo dňa 15. decembra 2015 t.j. v utorok o 16,30 hod. v zasadačke MsÚ.

Prítomní pp.: Mgr. Jaroslav Suchánek, Mgr. Rudolf Ovečka, p. Cyril Filípek, Mgr. Gerda Fodorová, Mgr. Vladimír Hladík, Ing. Marián Javorka, Bc. Marián Konečný, p. Branislav Kozánek, JUDr. Edita Lehocká, p. Miroslav Nosek, p. Marián Rozbora, p. Silvia Suchá

Bc. Marián Konečný prišiel na zasadanie mestského zastupiteľstva o 16,45 hod.

Prítomní pp.:    Ing. Mária Macejková – prednostka MsÚ

p. Mária Vizváryová – kontrolórka mesta

                          p. Alena Poláková – zapisovateľka

 

                Zasadanie Mestského zastupiteľstva zahájil a viedol Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta. Privítal prítomných poslancov MsZ, pracovníkov MsÚ a hostí. Konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov Mestského zastupiteľstva a toto je uznášania schopné, primátor mesta ospravedlnil Bc. Mariána Konečného, ktorý sa ospravedlnil a príde o cca 15 min. neskôr. Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta oboznámil poslancov MsZ s programom VI. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva. Program bol prítomnými poslancami jednohlasne schválený. Primátor mesta Mgr. Jaroslav Suchánek upozornil poslancov na výmenu druhej strany vo VZN č. 05/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

P r o g r a m :

1/ Otvorenie

2/ Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.

3/ Správa o činnosti Mestskej rady od ostatného zasadania Mestského zastupiteľstva.

4/ Správa z následnej finančnej kontroly nájomných zmlúv na nebytové priestory.

5/ Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2016.

6/ 6. zmena rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na rok 2015.

7/ Stanovisko kontrolóra Mesta Šaštín-Stráže k 6. Zmene rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže

    na rok 2015.

8/ Návrh rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže a viacročného rozpočtu na roky 2016-2018.

9/ Stanovisko kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže a viacročného

     rozpočtu na roky 2016 – 2018.

10/ Návrh na založenie obchodnej spoločnosti Správa majetku Mesta Šaštín-Stráže, s.r.o.

11/ VZN Mesta Šaštín-Stráže č. 04/2015, o vymedzení vyhradených miest a plôch na

     vylepovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane.

12/ VZN Mesta Šaštín-Stráže č. 05/2015, o miestnom poplatku za komunálne odpady a

     drobné stavebné odpady.

13/ VZN Mesta Šaštín-Stráže č. 06/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie

     povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta

     Šaštín-Stráže.                                                      

14/ Dodatok č. 3 k VZN Mesta Šaštín-Stráže č. 17/2013 o financovaní základnej umeleckej

     školy, materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaštín-

     Stráže.

15/ Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mesta Šaštín-Stráže na roky 2015

- 2020.

16/ Rôzne

17/ Diskusia

18/ Návrh na uznesenie.

19/ Záver

2/ Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

Mgr. Jaroslav Suchánek - primátor mesta, predložil návrh na zloženie Návrhovej komisie v nasledovnom zložení: p. Cyril Filípek – predseda Návrhovej komisie, členovia: p. Marián Rozbora a p. Miroslav Nosek. Primátor mesta dal hlasovať o návrhu. Z prítomných 10 poslancov MsZ bola za 9, proti 1 p. Cyril Filípek, zdržalo sa 0 poslancov MsZ. Mgr. Jaroslav Suchánek primátor mesta sa spýtal p. Cyrila Filípka, prečo nechce byť predsedom Návrhovej komisie, aby uviedol dôvod. P. Cyril Filípek odpovedal, že nemá na to náladu. Mgr. Rudolf Ovečka – zástupca primátora mesta doplnil, že v podstate boli poslanci zvolení dobrovoľne, zobrali si na seba tým nejaké práva a povinnosti. P. Cyril Filípek – ja ich beriem na seba. Mgr. Rudolf Ovečka – zástupca primátora mesta – keby sa všetci k tomu tak postavili, potom by bolo to zastupiteľstvo nefunkčné, je to nefér voči ostatným poslancom, dobre je to tvoj názor. Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta predložil nový návrh: predseda Návrhovej komisie p. Marián Rozbora, členovia: p. Miroslav Nosek a JUDr. Edita Lehocká. Návrh bol prítomnými poslancami jednohlasne schválený.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta predložil návrh na overovateľov zápisnice: p. Silviu Suchú a Mgr. Vladimíra Hladíka. Návrh bol prítomnými poslancami jednohlasne schválený.

3/ Správa o činnosti Mestskej rady od ostatného zasadania Mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo oboznámil so správou o činnosti Mestskej rady od ostatného zasadania Mestského zastupiteľstva Mgr. Rudolf Ovečka – zástupca primátora mesta, k čomu MsZ prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 162/2015

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                B e r i e n a  v e d o m i e

správu o činnosti Mestskej rady od ostatného zasadania Mestského zastupiteľstva, ktorá tvorí súčasť zápisnice.

Hlasovanie: Prítomní: 11   Za: 11 Mgr. R. Ovečka, p. C. Filípek, Mgr. G. Fodorová, Mgr. V. Hladík, Ing. M. Javorka, Bc. M. Konečný, p. B. Kozánek, JUDr. E.Lehocká, p. M. Nosek, p. M. Rozbora, p. S. Suchá

Proti: 0   Zdržali sa: 0

4/ Správa z následnej finančnej kontroly nájomných zmlúv na nebytové priestory

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so správou z následnej finančnej kontroly nájomných zmlúv na nebytové priestory prijalo,

                                                                             

U z n e s e n i e MsZ č. 163/2015

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                B e r i e n a  v e d o m i e

správu z následnej finančnej kontroly nájomných zmlúv na nebytové priestory, správa tvorí súčasť zápisnice.

Hlasovanie: Prítomní: 11   Za: 11 Mgr. R. Ovečka, p. C. Filípek, Mgr. G. Fodorová, Mgr. V. Hladík, Ing. M. Javorka, Bc. M. Konečný, p. B. Kozánek, JUDr. E.Lehocká, p. M. Nosek, p. M. Rozbora, p. S. Suchá

Proti: 0   Zdržali sa: 0

5/ Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2016

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2016 prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 164/2015

                                                                 Mestské zastupiteľstvo

                                                                 S ch v a ľ u j e

plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2016, predložený hlavným kontrolórom mesta.

Hlasovanie: Prítomní: 11   Za: 11 Mgr. R. Ovečka, p. C. Filípek, Mgr. G. Fodorová, Mgr. V. Hladík, Ing. M. Javorka, Bc. M. Konečný, p. B. Kozánek, JUDr. E.Lehocká, p. M. Nosek, p. M. Rozbora, p. S. Suchá

Proti: 0   Zdržali sa: 0

6/ 6. zmena rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na rok 2015

a/ Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na 6. zmenu rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 165/2015

                                                                 Mestské zastupiteľstvo

                                                                 B e r i e n a  v e d o m i e

6. zmenu rozpočtu, vrátane programov a podprogramov, rozpočtovým opatrením č. 24 až 30, v zmysle vnútorného predpisu č. 2/2011 o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu (ŠR), z Európskej únie (EÚ), zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru do rozpočtu obce, podľa príloh:           

Zmena v rozpočte mesta a RO

podľa priloženej prílohy

Rozpočet na rok 2015

v €

Príloha k

6. zmene rozpočtu na rok 2015 v €

6. zmena rozpočtu na rok 2015

v €

Bežné príjmy

713 324,58

-

+   82 788,38

796 112,96

Kapitálové príjmy

0

-

+ 398 361,61

398 361,61

Finančné operácie príjmové

-

-

-

-

Príjmy spolu

713 324,58

-

+ 481 149,99

1 194 474,57

                                                          

Zmena v rozpočte mesta a RO

podľa priloženej prílohy

Rozpočet na rok 2015

v €

Príloha k

6. zmene rozpočtu na rok 2015 v €

6. zmena rozpočtu na rok 2015

v €

Bežné výdavky

713 324,58

-

+     7 732,68

721 057,26

Kapitálové výdavky

0

-

+     6 000,00

6 000,00

Finančné operácie výdavkové

-

-

-

-

Výdavky spolu

713 324,58

-

+   13 732,68

727 057,26

Hlasovanie: Prítomní: 11   Za: 11 Mgr. R. Ovečka, p. C. Filípek, Mgr. G. Fodorová, Mgr. V. Hladík, Ing. M. Javorka, Bc. M. Konečný, p. B. Kozánek, JUDr. E.Lehocká, p. M. Nosek, p. M. Rozbora, p. S. Suchá           Proti: 0                           Zdržali sa: 0

b/ Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na 6. zmenu rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 166/2015

                                                                 Mestské zastupiteľstvo

                                                                 S ch v a ľ u j e

6. zmenu rozpočtu, vrátane programov a podprogramov, rozpočtovým opatrením č. 31 a 32, v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a, b, c, d   zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu:

Zmena v rozpočte mesta,

podľa priloženého návrhu

Rozpočet na rok 2015

v €

Návrh na

6. zmenu rozpočtu na rok 2015 v €

6. zmena rozpočtu na rok 2015

v €

Bežné príjmy

-

-

-

-

Kapitálové príjmy

30 000,00

-

+     3 634,00

33 634,00

Finančné operácie príjmové

-

-

-

-

Príjmy spolu

30 000,00

+     3 634,00

33 634,00

Zmena v rozpočte mesta,

podľa priloženého návrhu

Rozpočet na rok 2015

v €

Návrh na

6. zmenu rozpočtu na rok 2015 v €

6. zmena rozpočtu na rok 2015

v €

Bežné výdavky

28 855,79

-

+     1 722,49    

30 578,28

Kapitálové výdavky

-

-

-    

-

Finančné operácie výdavkové

0

-

+ 465 694,82

465 694,82

Výdavky spolu

28 855,79

-

+ 467 417,31  

496 273,10

Hlasovanie: Prítomní: 11   Za: 11 Mgr. R. Ovečka, p. C. Filípek, Mgr. G. Fodorová, Mgr. V. Hladík, Ing. M. Javorka, Bc. M. Konečný, p. B. Kozánek, JUDr. E.Lehocká, p. M. Nosek, p. M. Rozbora, p. S. Suchá           Proti: 0                           Zdržali sa: 0

7/ Stanovisko kontrolóra Mesta Šaštín-Stráže k 6. zmene rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na rok 2015

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so stanoviskom kontrolóra Mesta Šaštín-Stráže k 6. zmene rozpočtu mesta prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 167/2015

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                B e r i e   n a  v e d o m i e

stanovisko kontrolóra Mesta Šaštín-Stráže k 6. zmene rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na rok 2015.

Hlasovanie: Prítomní: 11   Za: 11 Mgr. R. Ovečka, p. C. Filípek, Mgr. G. Fodorová, Mgr. V. Hladík, Ing. M. Javorka, Bc. M. Konečný, p. B. Kozánek, JUDr. E.Lehocká, p. M. Nosek, p. M. Rozbora, p. S. Suchá

Proti: 0   Zdržali sa: 0

8/ Návrh rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže a viacročného rozpočtu na roky 2016-2018

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na obdobie 2016 až 2018 prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 168/2015

                                                                 Mestské zastupiteľstvo

                                                                 S ch v a ľ u j e

I. R o z p o č e t   Mesta Šaštín-Stráže na obdobie 2016 až 2018, podľa priloženého návrhu.

Záväzným rozpočtom je rozpočet na príslušný rozpočtový rok, teda na rok 2016.

Rozpočet na nasledujúce dva rozpočtové roky, t.j. na roky 2017 a 2018, je orientačný a bude sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku, mestské zastupiteľstvo rozpočet na roky 2017 a 2018 berie len na vedomie. Záväzný rozpočet na rok 2016:

                                                           1/ Bežný rozpočet:

a/ s bilancovanými príjmami v sume 3 247 482,00 €,   z toho:

                                                         - daňové príjmy v celkovej sume 1 922 296,00 €,

                                           - nedaňové príjmy v celkovej sume 306 957,00 €,

                                           - granty a transfery v celkovej sume 822 889,00 €,  

                                           - vlastné príjmy RO v celkovej sume 195 340,00 €.  

b/ s bilancovanými výdavkami v sume 3 117 019,00 €,                 z toho:

-výdavky na výkon samosprávnych funkcií, záväzky,   výdavky na výkon preneseného výkonu štátnej správy a na činnosť rozpočtových organizácií zriadených mestom     /bez právnej subjektivity / v celkovej sume 1 383 930,00 €,

- na činnosť rozpočtových organizácií zriadených mestom   /s právnou subjektivitou/ v celkovej sume 1 733 089,00 €.

2/ Kapitálový rozpočet:    

 

                                                           a/ kapitálové príjmy:

-vlastné kapitálové príjmy v roku 2016 sú v celkovej sume 30 000,00 €.

                                                          b/ kapitálové výdavky:

-so zdrojom krytia z Rezervného fondu a kapitálových príjmov sú rozpočtované v celkovej sume 53 000,00 €, z toho 3 000,00 € pre materskú školu.  

3/ Finančné operácie pre rok 2016 /sú súčasťou rozpočtu/, z toho:

a/ Príjmové operácie – príjmy z ostatných finančných operácií /450/ a tuzemské úvery spolu v sume

23 000,00 €, z toho: prevod z RF vo výške 3 000,00 € a 20 000,00 € čerpanie rezervy na rekultiváciu smetiska.

b/ Výdavkové operácie v celkovej sume 130 463,00 € sú určené na splácanie tuzemskej   istiny   /splácanie úverov/.

4/ Celkový prehľad príjmov a výdavkov rozpočtu mesta na rok 2016, uvedený   v prílohe v celých €:

 

 

Rozpočet

Príjmy úhrnom

3 300 482

z toho :

 

Bežné príjmy

3 052 142

Kapitálové príjmy

30 000

Finančné príjmy

23 000

Príjmy RO s právnou subjektivitou

195 340

Výdavky úhrnom

3 300 482

z toho :

 

Bežné výdavky

1 383 930

Kapitálové výdavky

50 000

Finančné výdavky

130 463

Výdavky - BV   RO s práv. subjekt.

1 733 089

Výdavky - KV   RO s práv. subjekt

3 000

Rozpočet mesta za rok 2016

0

Súčasťou návrhu rozpočtu na tri rozpočtované roky 2016 až 2018 je aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok 2015, údaje o očakávanej skutočnosti bežného roka 2015 a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky, t.j. rok 2013 a rok 2014.

Hlasovanie: Prítomní: 11   Za: 11 Mgr. R. Ovečka, p. C. Filípek, Mgr. G. Fodorová, Mgr. V. Hladík, Ing. M. Javorka, Bc. M. Konečný, p. B. Kozánek, JUDr. E.Lehocká, p. M. Nosek, p. M. Rozbora, p. S. Suchá

Proti: 0                           Zdržali sa: 0

9/ Stanovisko kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže a viacročného

rozpočtu na roky 2016 – 2018

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so stanoviskom kontrolóra Mesta Šaštín-Stráže, k návrhu rozpočtu mesta a viacročnému rozpočtu mesta prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 169/2015

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                B e r i e   n a  v e d o m i e

stanovisko kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže a viacročného rozpočtu na roky 2016 – 2018.

Hlasovanie: Prítomní: 11   Za: 11 Mgr. R. Ovečka, p. C. Filípek, Mgr. G. Fodorová, Mgr. V. Hladík, Ing. M. Javorka, Bc. M. Konečný, p. B. Kozánek, JUDr. E.Lehocká, p. M. Nosek, p. M. Rozbora, p. S. Suchá

Proti: 0   Zdržali sa: 0

 

10/ Návrh na založenie obchodnej spoločnosti Správa majetku Mesta Šaštín-Stráže, s.r.o.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, ja by som chcel k tomuto, ruším Uznesenie MsZ č. 161/2015, kde bol predložený návrh na schválenie konateľa obchodnej spoločnosti. Poprosím predsedu Návrhovej komisie, aby doplnil do návrhu na uznesenie opätovné hlasovanie návrhu na konateľa obchodnej spoločnosti Ing. Lukáša Lehockého. Nejaké otázky?

p. Miroslav Nosek – ja by som sa chcel spýtať, bolo na Mestskej rade alebo na zastupiteľstve schválené, že budú doplnené veci, ktoré sa týkajú finančného prevodu, zamestnancov, nejaký projekt, akým spôsobom sa to má všetko uberať, ale nič sme nedostali. Neviem, čo je toto, čo je to za dokument, čo sme dostali na Mestskej rade.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, to je z ministerstva výpis vecí, ktoré môže obsahovať obchodná spoločnosť.

p. Miroslav Nosek – dobre a to sme prečo dostali? To si môže prečítať každý, celé skopírované, okrem poľnohospodárstva.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, pretože tieto činnosti budú zapísané do obchodnej činnosti, všetky tie čo sú vyznačené.

p. Miroslav Nosek – nič to nemá, žiadnu hlavičku. Jednoducho toto je papier, ktorý absolútne nemá podklad k nejakej s.r.o.. Chceme založiť s.r.o. a v podstate ju nevieme ani pomenovať. Raz je to technické služby a raz je to správa majetku.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, je to Správa majetku Mesta Šaštín-Stráže s.r.o., tak ako je v programe. O technických službách sme sa bavili na začiatku, aby bolo jasné o čo sa jedná.

p. Miroslav Nosek – predsa je to aj v programe MsZ z 18.11., sú tam technické služby, tí ľudia, ktorí to predkladajú to nečítajú, jednoducho sa to hodí do pľacu. Je to zle pripravené a myslím, že poslanci si uvedomujú, že keď to bude schválené, potom to už nebude.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, aj v návrhu na uznesenie je Správa majetku Mesta Šaštín-Stráže s.r.o.. Áno, zo začiatku sa to navrhovalo takto, ale na poslednej rade bol predložený tento návrh a toto je správny názov.

p. Miroslav Nosek – sú to len technické detaily, ale prečo vôbec nie je vôla o tomto debatovať, že akým smerom to pôjde, čo tí ľudia čo prejdú.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, máte pocit, že o tom nebola diskusia, veď iné nerobíme, na rade bol aj p. Ing. Lehocký a vy ste sa mohli pýtať na milión vecí. A sú tu aj ostatní poslanci, ktorí môžu dosvedčiť, že ste sa vtedy nepýtal.

p. Miroslav Nosek – ja som sa aj chcel, ale chcel som, aby aj konateľ dal projekt, ako vôbec bude spoločnosť viesť.

p. Marián Rozbora – ale p. Nosek, Ing. Lehocký tu aj bol na zastupiteľstve, chcel sa Vám prezentovať, vy ste sklonil hlavu.

p. Miroslav Nosek – ale on musí niečo dať, nejaký životopis, musíme vedieť aký je to človek, akú má prácu a čo robí.

p. Marián Rozbora – veď preto bol na Mestskej rade.

p. Cyril Filípek – chcel by som k tomu niečo povedať. Neuchádza sa o to miesto niekto druhý?

p. Miroslav Nosek – pýtal som sa na to čo sa bude prevádzať, ako objekty, kultúrny dom.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor, o tomto sme sa bavili, základné imanie 5.000,-€, každá spoločnosť sa vyvíja. Poprosím Ing. Javorku, môžete k tomu povedať?

p. Miroslav Nosek – samozrejme to chápem, ale musí byť načrtnuté, kultúrny dom jeden, druhý, počul som to, že aj mestský úrad. Je to pravda?

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, už sa rozpráva toľko vecí po Šaštíne a po Strážach ešte viac.

p. Miroslav Nosek – prečo sa nepovie, že na začiatku sa tam presunie päť objektov, je potrebné to nejako ohodnotiť?

Mgr. Vladimír Hladík – dohodli sme sa Mirku, že základné imanie spoločnosti bude 5.000,- €, ak by sa tam previedol nejaký majetok mesta pod s.r.o., o každom majetku musíme zvlášť hlasovať. Dnes tam nejdeme presúvať nijaký kulturák.

p. Miroslav Nosek – ale potom už to nebude problém.

Mgr. Vladimír Hladík – musí to byť s vedomím zastupiteľstva, ktoré to musí schváliť. Buď to schváli, alebo neschváli, ak nás o tom nepresvedčia, že je to potrebné.

p. Miroslav Nosek – koľko zamestnancov prejde na s.r.o.? Akým spôsobom. Dať to na papier. Nebola zakladateľská listina.

JUDr. Edita Lehocká – prejdú všetci. Zakladateľskú listinu máte.

p. Miroslav Nosek – keď sa tam presunú obrovské prostriedky to už nebude nikto riešiť.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, o presune prostriedkov budete rozhodovať vy poslanci.

p. Miroslav Nosek – jednoduchá záležitosť je, že počty poslancov, ktorí sú tí čo rozhodnú a nie je tajnosť, keď to budete chcieť odsúhlasiť, tak to odsúhlasíte.                                                                         

p. Cyril Filípek – je Vás väčšina.

Mgr. Vladimír Hladík – to ešte nevieš, to sa ukáže hlasovaním.

p. Miroslav Nosek – zakladateľská listina je strohá a toto ostatné by som tam nedal. To čo som dostal v tej listine to stačí a toto by som tam vôbec nedával.

Mgr. Jaroslav Suchánek –primátor mesta, to je pre Vás pre poslancov, žiadali ste aké činnosti bude s.r.o. vykonávať, tak preto to máte.

p. Miroslav Nosek – konateľ bude na celý úväzok alebo na polovičný?

JUDr. Edita Lehocká – na žiadny, konateľ nejde do pracovného pomeru.

p. Miroslav Nosek – konateľ ako bude fungovať?

JUDr. Edita Lehocká – cez mandátnu zmluvu. On nebude v pracovnom pomere.

p. Marián Rozbora – môže byť zaplatený formou odmeny, ktorú schvaľuje dozorná rada a v tej budú všetci poslanci.

p. Miroslav Nosek – kto to bude riadiť, potom nemusí byť konateľ, len rozšírme Gazárku tam sa tiež musí kosiť.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, spoločnosť musí mať konateľa, nie je dobré zlučovať.

Mgr. Vladimír Hladík – nie je dobré riešiť technické veci mesta s rekreačnou oblasťou.

p. Miroslav Nosek – mesto nezíska.

p. Cyril Filípek – prečo chcete robiť silou-mocou s.r.o., päťdesiat rokov to funguje a dobre to fungovalo. To je môj názor.

p. Miroslav Nosek – koľkí zamestnanci tam prejdú.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, každý jeden dostane ponuku, každý môže prejsť. Toto sme si hovorili aj na Mestskej rade.

p. Miroslav Nosek – ale toto vieme len my dvaja.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, ako dvaja, toto vedia všetci poslanci, hovorili sme o tom.

p. Miroslav Nosek – ale papier je papier, toto sa môže poprieť.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, ja nebudem zapierať nič čo poviem, stále sa tu niekto snaží dokázať, že chcem okrádať mesto, ale ja tu nie som na to, aby som okrádal mesto, nikdy som to nerobil, ani robiť nebudem.

p. Miroslav Nosek – prečo sa to tak tlačí. Za takýchto neistých okolností to nemôžem podporiť. Navrhujem, aby sa to celé pozastavilo, aby sa po novom roku k tomu sadlo.

p. Cyril Filípek – presne tak.

p. Marián Rozbora – p. Filípek, vy tam ani nechodíte na tú Mestskú radu.

p. Cyril Filípek – ja nie som člen Mestskej rady oficiálne, je to moja dobrá vôla. Mňa to neživí.

p. Marián Rozbora – ale ste tam pozvaný a preto potom nie ste oboznámený.

p. Cyril Filípek – ak chcete robiť s.r.o. založte si ju z vlastných finančných zdrojov a nie pod mestom, aby mesto na to doplácalo.

p. Marián Rozbora – túto s.r.o. zakladá mesto.

Mgr. Rudolf Ovečka – poprosím Vás nekričte jeden cez druhého, viete, že je potom problém s písaním zápisnice. Po jednom rozprávajte, občania až v diskusii, teraz poslanci. Dohodlo sa kedysi cca pred piatimi rokmi, že na Mestskú radu budú prizývaní všetci poslanci, tak to bývalo.

p. Cyril Filípek – dobre.

Ing. Marián Javorka – ja sa vyjadrím, p. primátor ma vyzval. Na začiatku treba povedať, že s.r.o. má byť zriadená, aby sa spravoval mestský majetok. Tí ľudia, ktorí sa dnes starajú o mestský majetok, aby prešli do tej s.r.o., tak ako je to treba. Tak isto sú tu vypísané ďalšie činnosti, bavíme sa tu okolo toho štyri mesiace. Tak ako som povedal, spoločnosť sa od začiatku vyvíja, na začiatku bude robiť len základné veci, ktoré robia teraz technické služby. Potom sa budú nabaľovať ďalšie a ďalšie veci, pokiaľ sa tu bavíme o „erotických salónoch“, to asi bude tá posledná možnosť, ktorú by mala s.r.o. robiť. Ja si myslím, že tá priama úmernosť fungovania tej s.r.o. je tu spochybňovaná, každý poslanec, nakoľko je člen dozornej rady má právo pozrieť sa do všetkých písomností, opakujem znova do všetkých písomností, ktoré jednoducho v tej s.r.o. budú. Zakladateľská zmluva musí byť schválená zastupiteľstvom. Predpokladám, že bude predložená do zastupiteľstva keď sa to pôjde zapisovať na súde. Takže každý sa k tomu bude môcť vyjadriť. Otázky, že koľko bude tam konateľ, na základe akej zmluvy bude zamestnaný, to už je otázka tej zakladateľskej zmluvy a táto tu bude prejednávaná a každý sa bude môcť k nej vyjadriť. Nemyslím si, že by sa tam dali schovať nejaké veci, pokiaľ sa bude na to pozerať jedenásť ľudí vrátane pani kontrolórky, aby sa tam dalo šachovať. To účtovníctvo je jasné a kto trošku rozumie číslam jednoducho pochopí, čo sa dá a čo nie. Takže len toľko, bol by som nerád, aby tu vznikli nejaké pochybnosti o poctivosti tej s.r.o., bude na to dozerať jedenásť poslancov.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, ďakujem za vyjadrenie.

p.Miroslav Nosek – tu nie je ani pochybnosť o nejakých nekalých veciach, ale o tom, že akým smerom sa má uberať a čo všetko bude robiť.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, teraz to Ing. Javorka dostatočne vysvetlil.

p. Miroslav Nosek – tak ale nech povie, čo začne robiť.

Mgr. Vladimír Hladík – Mirku, tam máš v bode obchodné činnosti.

p. Miroslav Nosek – ale to mi nemusíš vyprávať.

Mgr. Vladimír Hladík – ale pýtaš sa stále na to isté a máš to tu vypísané.

p. Miroslav Nosek – nehnevaj sa na mňa, ale niektoré veci ani nečítaš.

Mgr. Vladimír Hladík – ako to že nečítam, veď to tu máš napísané.

p. Miroslav Nosek – čítal si niekedy nejakú spoločenskú listinu, alebo zakladateľskú listinu?

Mgr. Vladimír Hladík – čítal som ich niekoľko. Nebudeme tu rozoberať zakladateľské listiny iných spoločností, každá má svoje špecifické činnosti. Viem o čo tam ide, ale pýtaš sa stále dokola to isté. Ak sa bude schvaľovať nejaký prevod budeš pri tom.

p. Miroslav Nosek – ak sa bude podpisovať nejaká zmluva budeš pri tom?

Mgr. Vladimír Hladík – akú zmluvu myslíš?

p. Miroslav Nosek – nejaká objednávka napríklad.

Mgr. Vladimír Hladík – základné veci ako benzín do kosačky nebudú predsa za tebou behať, ak bude kupovať nejaké piaggio, bude potrebovať peniaze od mesta, nakoľko to bude dcérska spoločnosť mesta a 100% vlastník bude mesto a bude napojená na rozpočet a zase budeš o tom rozhodovať aj ty.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, ja by som prešiel k ďalšiemu bodu, každý poslanec sa vyjadrí hlasovaním. Do dozornej rady som navrhol všetkých poslancov, takže každý jeden poslanec sa bude podieľať na rozhodovaní.

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na založenie obchodnej spoločnosti Správa majetku Mesta Šaštín-Stráže s.r.o. prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 170/2015

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                S ch v a ľ u j e

založenie obchodnej spoločnosti Správa majetku Mesta Šaštín-Stráže, s.r.o., /skratka SMM Šaštín-Stráže s.r.o./, so sídlom Šaštín-Stráže, Štúrova ul. č. 1319, 100% vlastníkom je Mesto Šaštín-Stráže.

Základné imanie finančné: 5.000,- €

Dozorná rada: 11 poslancov Mestského zastupiteľstva Šaštín-Stráže

Predmet obchodnej činnosti:

                                                    - Čistiace a upratovacie služby

                                                    - Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu

                                                      voľnej živnosti

                                                    - Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu

                                                    - Prenájom hnuteľných vecí

                                                    - Čistenie kanalizačných systémov

- Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako   nebezpečným   odpadom

- Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

- Prípravné práce k realizácii stavby

- Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov  a interiérov

- Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej   časti vozidla

- Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

-Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

-Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

-Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

-Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

                                                   -Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

-Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému    

Spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkova-

   teľom živnosti /veľkoobchod/

-Vydavateľská činnosť

-Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním

   Iných než základných služieb spojených s prenájmom

-Reklamné a marketingové služby

                                                   -Administratívne služby

-Ozvučovanie a osvetľovanie kultúrno-spoločenských    

a športových podujatí

-Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských

a zábavných zariadení

-Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových  

potrieb a výrobkov jemnej mechaniky

-Prevádzkovanie čistiarne a práčovne

Organizačná štruktúra: konateľ, vedúci pracovník,

                                                                 zamestnanci.

Hlasovanie: Prítomní: 11 Za: 8 Mgr. R. Ovečka, Mgr.     G. Fodorová, Mgr. V. Hladík, Ing. M. Javorka, Bc. M. Konečný, JUDr. E. Lehocká, p. M. Rozbora, p. S. Suchá

Proti : 3 p. C. Filípek, p. M. Nosek, p. B. Kozánek

Zdržali sa: 0

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom primátora mesta Mgr. Jaroslava Suchánka na opätovné hlasovanie o konateľovi obchodnej spoločnosti Správa majetku Mesta Šaštín-Stráže s.r.o., Ing. Lukášovi Lehockom   prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 171/2015

                                                                 Mestské zastupiteľstvo

                                                                 S ch v a ľ u j e

Ing. Lukáša Lehockého, nar. 14. júna 1983   byt. Šaštín-Stráže, Pri rybníku č. 1305, za konateľa obchodnej spoločnosti Správa majetku Mesta Šaštín-Stráže s.r.o..

Hlasovanie: Prítomní: 11   Za: 7 Mgr. R. Ovečka, Mgr. G. Fodorová, Mgr. V. Hladík, Ing. M. Javorka, Bc. M. Konečný, JUDr. E.Lehocká,   p. M. Rozbora,

Proti: 3 p. Cyril Filípek, p. Branislav Kozánek a p. Miroslav

Nosek   Zdržali sa: 1 p. Silvia Suchá

11/ VZN Mesta Šaštín-Stráže č. 04/2015, o vymedzení vyhradených miest a plôch na vylepovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na VZN Mesta Šaštín-Stráže č. 04/2015 o vymedzení vyhradených miest a plôch na vylepovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 172/2015

                                                                 Mestské zastupiteľstvo

                                                                 S ch v a ľ u j e

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Šaštín-Stráže č. 04/2015 o vymedzení vyhradených miest a plôch na vylepovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane. VZN tvorí súčasť zápisnice.

Hlasovanie: Prítomní: 11   Za: 11 Mgr. R. Ovečka, p. C. Filípek, Mgr. G. Fodorová, Mgr. V. Hladík, Ing. M. Javorka, Bc. M. Konečný, p. B. Kozánek, JUDr. E.Lehocká, p. M. Nosek, p. M. Rozbora, p. S. Suchá

Proti: 0   Zdržali sa: 0

12/ VZN Mesta Šaštín-Stráže č. 05/2015, o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Ing. Mária Macejková – prednostka MsÚ, ja by som len doplnila, na zasadnutí Mestskej rady ste mali predložený návrh VZN č. 05/2015, dostali ste dôvodovú správu ku zmene. Tá zmena vyplynula z toho, že na mestskom úrade prebehlo rokovanie s dodávateľom služieb so spoločnosťou ASA Zohor a so zástupcami Združenia chatárov Gazárka, kde bolo konštatované, že ten zaužívaný systém zberu, likvidácie odpadu, nie je úplne ideálny a nie je previazaný na novú legislatívu, nový zákon o odpadoch, ktorý je účinný od 01. 01. 2016. Čiže tento spôsob už nie je možný a tu sme dospeli k takému návrhu, že nebude sa vývoz komunálneho odpadu realizovať takým spôsobom, že sa nebude vyvážať formou popolnicových nádob, ale budú vytvorené kontajnerové stojiská a tam budú môcť ukladať všetci vlastníci chát odpad, komunálny aj separované zložky odpadu. Z tohto dôvodu sme toto riešili cez firmu ASA. S týmto návrhom súhlasili aj zástupcovia Združenia chatárov a z toho dôvodu navrhujeme zmenu výšky poplatku, tak ako je uvedené v dôvodovej správe. Výška sa stanovuje na sadzbu 20,- € na nehnuteľnosť a kalendárny rok. S týmito podmienkami budú oboznámení vlastníci chát, aj s termínmi zvozu v RO Gazárka. Oni navrhovali ešte vyšší poplatok, uvidíme ako nám vyjde ekonomika pri takto stanovenom poplatku. V prípade, že bude dostatočná poplatok sa zníži, ak nebude dostatočná poplatok sa zvýši. Toto je tá priložená zmena, o ktorej Vás informoval primátor, pretože v návrhu bola sadzba iná.

Mgr. Vladimír Hladík – čudujem sa, keď chatári navrhovali viac prečo ste to nezobrali.

Ing. Mária Macejková – prednostka MsÚ, je to 35 % navýšenie s tým, že si myslíme, že by to mohlo byť v tomto prvom roku pre poplatníkov stimulujúce. Ten systém bol v tom, že všetci platili na účet Združenia chatárov a teraz všetci poplatníci budú platiť na účet mesta a tá finančná disciplína nebola taká 100%. Chceme na to dohliadnuť a toto zvýšenie by malo byť dostačujúce. Uvidíme.

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na VZN Mesta Šaštín-Stráže č. 05/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 173/2015

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                S ch v a ľ u j e

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Šaštín-Stráže č. 05/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. VZN tvorí súčasť zápisnice.

Hlasovanie: Prítomní: 11   Za: 11 Mgr. R. Ovečka, p. C. Filípek, Mgr. G. Fodorová, Mgr. V. Hladík, Ing. M. Javorka, Bc. M. Konečný, p. B. Kozánek, JUDr. E.Lehocká, p. M. Nosek, p. M. Rozbora, p. S. Suchá

Proti: 0   Zdržali sa: 0

 

13/ VZN Mesta Šaštín-Stráže č. 06/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaštín-Stráže

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na VZN Mesta Šaštín-Stráže č. 06/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaštín-Stráže prijalo,

                                                                             

U z n e s e n i e MsZ č. 174/2015

                                                                 Mestské zastupiteľstvo

                                                                 S ch v a ľ u j e

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Šaštín-Stráže č. 06/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaštín-Stráže. VZN tvorí súčasť zápisnice.

Hlasovanie: Prítomní: 11   Za: 11 Mgr. R. Ovečka, p. C. Filípek, Mgr. G. Fodorová, Mgr. V. Hladík, Ing. M. Javorka, Bc. M. Konečný, p. B. Kozánek, JUDr. E.Lehocká, p. M. Nosek, p. M. Rozbora, p. S. Suchá

Proti: 0   Zdržali sa: 0

 

14/ Dodatok č. 3 k VZN Mesta Šaštín-Stráže č. 17/2013 o financovaní základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaštín-Stráže

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na Dodatok č. 3 k VZN Mesta Šaštín-Stráže č. 17/2013 prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 175/2015

                                                                 Mestské zastupiteľstvo

                                                                 S ch v a ľ u j e

Dodatok č. 3 k VZN Mesta Šaštín-Stráže č. 17/2013 o financovaní základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaštín-Stráže. Dodatok č. 3 k VZN Mesta Šaštín-Stráže č. 17/2013 tvorí súčasť zápisnice.

Hlasovanie: Prítomní: 11   Za: 11 Mgr. R. Ovečka, p. C. Filípek, Mgr. G. Fodorová, Mgr. V. Hladík, Ing. M. Javorka, Bc. M. Konečný, p. B. Kozánek, JUDr. E.Lehocká, p. M. Nosek, p. M. Rozbora, p. S. Suchá

Proti: 0   Zdržali sa: 0

 

15/ Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mesta Šaštín-Stráže na roky 2015- 2020

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mesta Šaštín-Stráže na roky 2015 - 2020 prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 176/2015

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                S ch v a ľ u j e

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mesta Šaštín-Stráže na roky 2015 -2020.

Hlasovanie: Prítomní: 11   Za: 11 Mgr. R. Ovečka, p. C. Filípek, Mgr. G. Fodorová, Mgr. V. Hladík, Ing. M. Javorka, Bc. M. Konečný, p. B. Kozánek, JUDr. E.Lehocká, p. M. Nosek, p. M. Rozbora, p. S. Suchá

Proti: 0   Zdržali sa: 0

16/ R ô z n e

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, v prvom rade by som Vás chcel informovať, že sme dostali rozhodnutie o schválení žiadosti na nenávratný finančný príspevok, kde nám bola schválená dotácia na výmenu svetiel v Meste Šaštín-Stráže. Po rokovaniach s dodávateľskou firmou, ktorá už bola vybraná verejným obstarávaním, sme sa dohodli, že ak všetko pôjde, tak ako má od 1. marca by malo prísť k výmene všetkých svietidiel, plus doplnenie o 199 ks. Oni sú zaviazaní v zmluve, že musia to urobiť do 30 dní, takže v priebehu marca by to malo byť v meste vymenené. Ďalej máme podaný projekt na kanalizáciu Záhumenice, ten je v procese vyhodnocovania. Budeme podávať žiadosť na Envirofond, je to ďalšia časť kanalizácie a jedná sa o tri ulice Hollého, Pri bitúnku a IBV Pri bitúnku, je tak isto spracovaná, čaká sa na stavebné povolenia, aby sa mohla podať. Spracováva sa projekt na modernizáciu materskej školy v časti Šaštín. Po rozhovore s p. riaditeľom pristúpime k zatepľovaniu materskej školy v časti Stráže. Ďalší projekt, ktorý je rozbehnutý a je v riešení je zberný dvor, kde máme návrhy na pozemky, ceny, prebiehajú jednania. Zberný dvor musíme vyriešiť. Viete že tu aj zaznelo v správe zo zasadania Mestskej rady, výstavba mestských bytov cez ŠFRB, v k.ú. Stráže, IBV Vŕšky. Tých projektov je dosť, sú rozbehnuté a všetko chce čas, aby sme to zrealizovali. Potom ďalším bodom v rôznom je správa nezávislého auditora, správa k účtovnej uzávierke, materiál ste dostali. Ďalším bodom je harmonogram zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady, tie dátumy ste obdržali. Ďalšie veci sú výpisy zo zasadnutia Sociálnej a bytovej komisie.

Tiež žiadosť Združenia Rómov a Národnostných menšín o prenájom kultúrneho domu na usporiadanie rómskej zábavy. Návrh na odkúpenie pozemku od p. Vajčiovej. Žiadosť p. Dušana Packu o dokúpenie pozemku v RO Gazárka, toto sme prešetrili, či nemá o tento pozemok niekto ešte záujem, alebo či tam nie sú inžinierske siete. P. prednostka to preverila a je to v poriadku. Navrhujem predsedovi Návrhovej komisie doplniť do návrhu na uznesenie, návrh predsedníčky Kultúrnej komisie p. Silvie Suchej, ktorá mi poslala mailovú správu, že končí ako predsedníčka komisie i ako členka. Diskutovali sme o tom, dohodli sme sa, že navrhnem iného poslanca a navrhujem Mgr. Gerdu Fodorovú, ktorá je členkou komisie a má k tomu blízky vzťah. Toľko z mojej strany do rôzneho, p. viceprimátor požiadal o slovo.

Mgr. Rudolf Ovečka – zástupca primátora mesta, hovorí sa po uliciach, že nič sa nerobí v tomto meste. Za celý rok sa určite niečo urobilo, nie je to tak, že nič sa nerobí, pri niektorých veciach som bol osobne. Ocenil som, že tu začal pracovať lekár MUDr. Cauner. Ďalšie veci sa spravia. Je tu návrh na s.r.o., to značí nejakú vôľu a urobiť nejaký ďalší krok do budúcnosti a stále sa zlepšovať. Myslím, že to nebude tak zlá vec, najmä, že to bude pod dohľadom celého mestského zastupiteľstva a všetkých poslancov. Čo sa týka výberu šéfa s.r.o., ja robím vedúceho zamestnanca a myslím si, že ten vedúci zamestnanec si má právo vybrať svojich spolupracovníkov, potom tá firma môže fungovať. Mal som v škole tak isto ťažké chvíle, kedy som musel svojich zamestnancov vymeniť, ale škola funguje ďalej. Takže šéf nejakej firmy, či už je to riaditeľ alebo primátor by mal mať právo na to, pokiaľ to nie je stanovené zákonom, že tam má byť výberové konanie, si vybrať ľudí, s ktorými chce pracovať a tiež byť za nich aj zodpovedný. To je všetko ďakujem.

p. Miroslav Nosek – ešte som sa chcel spýtať, tá firma Tinama opravovala pokazený vodovod, alebo prípojku.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, to je to, čo tam bola tá havária tých 1380 m3 vody.

p. Miroslav Nosek – to muselo znášať mesto?

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, v podstate nám to poisťovňa preplatila.

p. Vladimír Fiala – tam bol problém taký, že ten polyetylén bol poškodený, v tom čase sa tam zakopávala prečerpávacia stanica na kanalizáciu, to bol jeden problém, potom tade išli elektrárne, ktoré rozširovali sieť to boli druhí a tretí telekomunikácie. Oslovili sme všetkých troch, Ing. Baďurová im dávala na to povolenie, nikto sa k havárii nechcel priznať, tak sme museli pristúpiť k tomu, že to zaplatíme firme Tinama tú prácu a potom sme si to uplatnili cez poisťovňu, mali sme tam spoluúčasť cca 30,-€. S tým že nám BVS vrátila stočné, ten únik vody musí zaplatiť mesto. Bol problém, že sa na to nedošlo skôr. Tá voda išla prakticky do zeme.

p. Miroslav Nosek – aj sa vypracuje nejaký poradovník alebo prieskum o aké byty by bol záujem?

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, máme žiadosti, ktoré sú tu podané. O aké byty budeme mať záujem si zadáme. Vypracujeme dotazník a pošleme tým záujemcom.

p. Miroslav Nosek – k tej voľbe toho konateľa, ja si myslím, že môj názor je, že sa nesúhlasí s návrhom primátora na konateľa, lebo to vyzerá, že tí ľudia sú proti, mestské zastupiteľstvo nezvolilo, neviem, či to tak bolo správne. A druhá vec, aký prínos to bude mať, keď konateľ nebude vo firme, čo nám to prinesie.

Mgr. Vladimír Hladík – bude vo firme len nebude mať pracovnú zmluvu.

p. Miroslav Nosek – ako bude, keď je zamestnaný v Bratislave. Sám povedal, že celý týždeň tu nie je, že on býva v Bratislave.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, p. Nosek tému s.r.o. sme ukončili, ja som sa pýtal, či ešte niekto niečo má.

p. Miroslav Nosek – ale prečo, veď je rôzne, to je taký problém. Ešte by som sa chcel spýtať, aký príjem bol do mestskej kasy z toho Gazdovského dvora, ten býk. Tam boli veľké finančné prostriedky, to je v poriadku, že toto je možné kúpiť cez Gazárku?

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, tak keď sa pýtate na toto, prečo ste odsúhlasili, že dáme Gazárke 10 tis. dotáciu na nákup detských ihrísk? To bolo presne za tým účelom, aby sme pomohli Gazárke a keď sa bavíme o tom, že aký prínos to malo. Ja robím šport v tomto meste, robil som v športovej komisii od r. 1998 a nepamätám si, že by niektorá kultúrna alebo športová akcia bola zisková. Takže ak chcete, aby sa tieto akcie nerobili, tak potom nebudeme robiť žiadne športové ani kultúrne akcie. Mesto na týchto akciách nezarába, to sú akcie pre našich občanov.

p. Miroslav Nosek – ak sa robí športová akcia tak tam ľudia platia nejaké štartovné a za to potom hrajú.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, keby ste tam prišiel, tak by ste vedel, že ľudia platili za toho býka, bol tam poplatok, nebolo to zadarmo.

p. Miroslav Nosek – ja sa pýtam, lebo som tam videl, že 1000,- € bola záloha a 2200,- € bola dotácia 1690,- € bolo vyúčtovanie, ďakujem.

 

a/ Návrh na poskytnutie, vrátenie finančných prostriedkov Zariadeniu pre seniorov Šaštín-Stráže

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na poskytnutie, vrátenie finančných prostriedkov Zariadeniu pre seniorov Šaštín-Stráže prijalo,

                                                                             

U z n e s e n i e MsZ č. 177/2015

                                                                 Mestské zastupiteľstvo

                                                                 S ch v a ľ u j e

poskytnutie, vrátenie finančných prostriedkov Zariadeniu pre seniorov Šaštín-Stráže, ktoré má zariadenie pre seniorov povinnosť odvádzať na účet zriaďovateľa – mesta, sú to príjmy z úhrad občanov za poskytované služby v zariadení pre seniorov, cudzích stravníkov a zamestnancov zariadenia pre seniorov roku 2016.

Hlasovanie: Prítomní: 11   Za: 11 Mgr. R. Ovečka, p. C. Filípek, Mgr. G. Fodorová, Mgr. V. Hladík, Ing. M. Javorka, Bc. M. Konečný, p. B. Kozánek, JUDr. E.Lehocká, p. M. Nosek, p. M. Rozbora, p. S. Suchá

Proti: 0   Zdržali sa: 0

b/ Rozpočtové opatrenie primátora mesta

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na rozpočtové opatrenie primátora mesta prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 178/2015

                                                                 Mestské zastupiteľstvo

                                                                 S ch v a ľ u j e

Rozpočtové opatrenie primátora mesta:

v právomoci   primátora mesta je prekročiť výdavky pri dosiahnutí vyšších príjmov, presunúť (presunom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu), resp. viazať iný výdavok na úhradu rozpočtovo nezabezpečeného výdavku v rámci kategórie oddielu funkčnej klasifikácie a hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie medzi jednotlivými položkami a medzi jednotlivými podpoložkami, podľa ekonomickej klasifikácie(FS č. 14/2004, v znení dodatkov) do výšky 30 000,– € v priebehu celého rozpočtového roka (ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a, b, c, d zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Uvedená právomoc sa týka bežného i kapitálového rozpočtu.

Hlasovanie: Prítomní: 11   Za: 11 Mgr. R. Ovečka, p. C. Filípek, Mgr. G. Fodorová, Mgr. V. Hladík, Ing. M. Javorka, Bc. M. Konečný, p. B. Kozánek, JUDr. E.Lehocká, p. M. Nosek, p. M. Rozbora, p. S. Suchá

Proti: 0   Zdržali sa: 0

c/ Použitie prostriedkov rezervného fondu v roku 2016

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na použitie prostriedkov rezervného fondu v roku 2016 prijalo,

                                                                             

U z n e s e n i e MsZ č. 179/2015

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                S ch v a ľ u j e

použitie prostriedkov rezervného fondu v roku 2016 na kapitálové výdavky vo výške 3 000,00 €: poskytnutie kapitálového transferu do rozpočtovej organizácii - Materskej školy, M. Nešpora č. 1365, 908 41 Šaštín-Stráže,  na nákup zostavy detského ihriska.

Hlasovanie: Prítomní: 11   Za: 11 Mgr. R. Ovečka, p. C. Filípek, Mgr. G. Fodorová, Mgr. V. Hladík, Ing. M. Javorka, Bc. M. Konečný, p. B. Kozánek, JUDr. E.Lehocká, p. M. Nosek, p. M. Rozbora, p. S. Suchá

Proti: 0   Zdržali sa: 0

d/ Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady v Šaštíne-Strážach

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na predložený Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 180/2015

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                S ch v a ľ u j e

predložený Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady v Šaštíne-Strážach, na rok 2016.

Hlasovanie: Prítomní: 11   Za: 11 Mgr. R. Ovečka, p. C. Filípek, Mgr. G. Fodorová, Mgr. V. Hladík, Ing. M. Javorka, Bc. M. Konečný, p. B. Kozánek, JUDr. E.Lehocká, p. M. Nosek, p. M. Rozbora, p. S. Suchá

Proti: 0   Zdržali sa: 0

e/ JUDr. Tomáš Packa, byt. Šaštín-Stráže, M. Nešpora 1575 – žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so žiadosťou o predĺženie nájomnej zmluvy na byt nižšie menovanému prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 181/2015

                                                                 Mestské zastupiteľstvo

                                                                 S ch v a ľ u j e

predĺženie nájomnej zmluvy v byte na ul. M. Nešpora 1575, vchod B,  nájomníkovi JUDr. Tomášovi Packovi od 01. 02. 2016 do 31. 01. 2019, nakoľko menovaný predložil riadne vyplnené dotazníky a všetky potvrdenia.

Hlasovanie:   Prítomní: 11 Za:11 Mgr. R. Ovečka, p. C.

Filípek, Mgr. G. Fodorová, Mgr. V. Hladík, Ing. M.

Javorka, Bc. M. Konečný, p. B. Kozánek, JUDr. E.

Lehocká, p. M. Nosek, p. M. Rozbora, p. S. Suchá                         

Proti : 0   Zdržali sa: 0

f/ Žiadosť p. Ivana Malíka, byt. na ul. Slnečná 1616, Šaštín-Stráže, vchod A, o predĺženie nájomnej zmluvy na byt

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so žiadosťou o predĺženie nájomnej zmluvy na byt nižšie menovanému prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 182/2015

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                 S ch v a ľ u j e

predĺženie nájomnej zmluvy v byte na ul. Slnečná 1616, vchod A,  nájomníkovi p. Ivanovi Malíkovi od 01. 12. 2015 do 30. 11. 2016, nakoľko menovaný už uhradil väčšiu časť nedoplatku na nájomnom a zaviazal sa, že v čo najkratšom čase uhradí zvyšok nedoplatku, v opačnom prípade mu od 01. 12. 2016 nebude predĺžená nájomná zmluva..

Hlasovanie:   Prítomní: 11 Za:11 Mgr. R. Ovečka, p. C.    Filípek, Mgr. G. Fodorová, Mgr. V. Hladík,

Ing. M. Javorka, Bc. M. Konečný, p. B. Kozánek, JUDr. E.

Lehocká, p. M. Nosek, p. M. Rozbora, p. S. Suchá                         

Proti : 0   Zdržali sa: 0

g/ Ždruženie Rómov a Národnostných menšín, so sídlom na ul. M.R. Štefánika č. 168 – žiadosť o prenájom kultúrneho domu Stráže

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so žiadosťou nižšie menovaných o prenájom kultúrneho domu Stráže, za účelom usporiadania rómskej zábavy prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 183/2015

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                 S ch v a ľ u j e

prenájom kultúrneho domu Stráže, Združeniu Rómov a Národnostných menšín, so sídlom na ul. M. R Štefánika č. 168, predseda výboru p. Jozef Daniel, za účelom usporiadanie rómskej zábavy dňa 18. 12. 2015. Poplatok a zálohu za prenájom kultúrneho domu zloží združenie podľa platného cenníka, do 17. 12. 2015, do pokladne mesta.

Hlasovanie:   Prítomní: 11 Za:7 Mgr. R. Ovečka, Mgr. G. Fodorová, Mgr. V. Hladík, p. B. Kozánek,  JUDr. E. Lehocká,   p. M. Rozbora, p. S. Suchá                   

Proti : 0

Zdržali sa: 4 Ing. M. Javorka, Bc. M. Konečný, p. M. Nosek, p. C. Filípek

h/ Návrh na odkúpenie pozemku od p. Júlie Vajčiovej, byt. Šaštín-Stráže, Štúrova 1281

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na vykúpenie pozemku od p. Júlie Vajčiovej prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 184/2015

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                S ch v a ľ u j e

vykúpenie pozemku parc. č. 661/1, vo výmere 48 m2, v k.ú. Šaštín, od p. Júlie Vajčiovej, byt. Šaštín-Stráže, Štúrova 1281, do vlastníctva Mesta Šaštín-Stráže, v cene 10,- € za m2. Na pozemku bude vybudovaná prečerpávacia stanica splaškovej kanalizácie pre účely dobudovania verejnej kanalizácie v meste.

Mestské zastupiteľstvo poveruje primátora mesta Mgr. Jaroslava Suchánka podpísaním kúpnej zmluvy a prevodom nehnuteľnosti.

Hlasovanie: Prítomní: 11   Za: 11 Mgr. R. Ovečka, p. C. Filípek, Mgr. G. Fodorová, Mgr. V. Hladík, Ing. M. Javorka, Bc. M. Konečný, p. B. Kozánek, JUDr. E.Lehocká, p. M. Nosek, p. M. Rozbora, p. S. Suchá

Proti: 0   Zdržali sa: 0

ch/ p. Dušan Packa a manž. Margita, byt. Šaštín-Stráže, Alej 581 – žiadosť o odpredaj časti mestského pozemku

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so žiadosťou o odpredaj mestského pozemku nižšie menovaným prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 185/2015

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                S ch v a ľ u j e

v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 o majetku obcí a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach č. 57/2011, zo dňa 19.05.2011 odpredaj mestského pozemku a kúpnu zmluvu na mestský pozemok parc. č. 1916/204, vo výmere 35 m2, v k.ú. Šaštín, lokalita RO Gazárka, p. Dušanovi Packovi a manž. Margite , byt. Šaštín-Stráže, Alej 581. Cena pozemku sa stanovuje na 8,- € za m2. Kupujúci zaplatia  náklady na vklad do katastra nehnuteľnosti v sume 66,- € / v kolkových známkach, návrh na vklad do katastra nehnuteľností podáva kupujúci/. Náklady na vypracovanie kúpnej zmluvy znáša Mesto Šaštín-Stráže. Sumu za odkúpený pozemok kupujúci vyplatia Mestu Šaštín-Stráže, pred podpísaním kúpnej zmluvy najneskôr do 31. 12. 2015, priloženou poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom. MsZ konštatuje, že pozemok je situovaný v lokalite, ktorú možno považovať za územie so zvykovým právom kupujúceho a ktorý užívajú ako priľahlý pozemok k pozemku, ktorý je vo vlastníctve kupujúcich. MsZ poveruje mestský úrad a primátora mesta Mgr. Jaroslava Suchánka, aby zabezpečil predaj tohto majetku obce po stránke organizačnej, ekonomickej a právnej a zároveň zverejnil kúpnu zmluvu na webovej stránke mesta Šaštín-Stráže.

Hlasovanie:   Prítomní: 11 Za:10 Mgr. R. Ovečka, p. C.    Filípek, Mgr. G. Fodorová, Mgr. V. Hladík,      Ing. M. Javorka, Bc. M. Konečný, p. B. Kozánek, JUDr. E. Lehocká, p. M. Rozbora, p. S. Suchá                    

Proti : 1 p. M. Nosek

Zdržali sa: 0

i/ Návrh na zriadenie nocľahárne pre bezdomovcov nachádzajúcich sa v Meste Šaštín-Stráže

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na zriadenie nocľahárne pre bezdomovcov Mesta Šaštín-Stráže prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 186/2015

                                                                 Mestské zastupiteľstvo

                                                                 S ch v a ľ u j e

                                                                 Zriadenie nocľahárne pre bezdomovcov Mesta Šaštín

-Stráže, podľa návrhu Farského úradu, ktorý prenajme rodinný dom po rodine Bakičovej na Kláštornom námestí v cene za 1,- €/ mesiac s tým, že mesto bude platiť energie. Bezdomovci by v uvedenom dome mohli len prespávať. Personál, ktorý sa bude o týchto ľudí starať poskytne farský úrad a katolícka charita.

Hlasovanie: Prítomní: 11 Za:11 Mgr. R. Ovečka, p. C.Filípek, Mgr. G. Fodorová, Mgr. V. Hladík, Ing. M.

Javorka, Bc. M. Konečný, p. B. Kozánek, JUDr. E.

Lehocká, p. M. Nosek, p. M. Rozbora, p. S. Suchá                         

Proti : 0   Zdržali sa: 0

                                                                             

j/ p. Milan Člunek, byt. Slnečná 1616, Šaštín-Stráže, vchod A o predĺženie doby na vysťahovanie

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so žiadosťou o predĺženie nájomnej zmluvy na byt nižšie menovanému prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 187/2015

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                T r v á

na Uznesení MsZ č. 154/2015, zo dňa 18. 11. 2015, ktorým nebolo schválené predĺženie nájomnej zmluvy na byt v bytovom dome na ul. Slnečná 1616, vchod A, p. Milanovi Člunkovi. Na základe žiadosti menovaného o predĺženie nájomnej zmluvy súhlasí s predĺžením doby na vysťahovanie a odovzdanie bytu z 01. 12. 2015 do 31. 01. 2016. Po dobu uvedených dvoch mesiacov je nájomca p. Milan Člunek povinný si plniť svoje povinnosti voči mestu a to zaplatiť nájom a zálohy za služby.

Hlasovanie:   Prítomní: 11 Za: 9 Mgr. R. Ovečka, p. C. Filípek, Mgr. V. Hladík, Ing. M. Javorka, Bc. M. Konečný, p. B. Kozánek, JUDr. E. Lehocká, p. M. Rozbora, p. S. Suchá                                              

Proti: 0                               

Zdržali sa: 2 p. M. Nosek, Mgr. G. Fodorová

k/ Splnomocnenie primátora mesta na vykonanie záverečnej úpravy rozpočtu mesta medzi položkami k 31. 12. 2015

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na splnomocnenie primátora mesta na vykonanie záverečnej úpravy rozpočtu mesta, medzi položkami k 31.12. 2015 prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 188/2015

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                S p l n o m o c ň u j e

primátora mesta na vykonanie záverečnej úpravy rozpočtu mesta medzi položkami k 31.12.2015 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, t.j. celková výška príjmov a výdavkov rozpočtu mesta zostane nezmenená.

Hlasovanie: Prítomní: 11   Za: 11 Mgr. R. Ovečka, p. C. Filípek, Mgr. G. Fodorová, Mgr. V. Hladík, Ing. M. Javorka, Bc. M. Konečný, p. B. Kozánek, JUDr. E.Lehocká, p. M. Nosek, p. M. Rozbora, p. S. Suchá

Proti: 0   Zdržali sa: 0

                                                                             

l/ Návrh na zrušenie nájomnej zmluvy p. Pavlovi Prokopiusovi, na byt v bytovom dome v Šaštíne-Strážach, Slnečná ul. č. 1616, vchod C

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na zrušenie nájomnej zmluvy na byt nižšie menovanému prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 189/2015

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                R u š í

nájomnú zmluvu p. Pavlovi Prokopiusovi, na nájomný byt na ulici Slnečná č. 1616, vchod C a to k 31. 03. 2016, podľa čl. VIII. zánik nájmu, bod b/ odst. 4.8., nakoľko dochádza k sústavnému narušovaniu pokojného bývania ostatných nájomníkov zo strany p. Klaudie Makytovej – družky p. Pavla Prokopiusa. Sociálna a bytová komisia opakovane riešila a rieši sťažnosti obyvateľov bytovky a ani po viacnásobnom písomnom upozornení nájomcu neprišlo k náprave a problémy s p. Klaudiou Makytovou naďalej pretrvávajú.

Hlasovanie:   Prítomní: 11 Za: 7 Mgr. R. Ovečka, Mgr.G. Fodorová, Mgr. Vladimír     Hladík, Ing. M. Javorka,

Bc. M. Konečný, JUDr. E. Lehocká, p. M. Rozbora     Proti: 0

Zdržali sa: 4 p. M. Nosek, p. C. Filípek, p. S. Suchá,

p. B. Kozánek

m/ Návrh na zrušenie nájomnej zmluvy na byt p. Helene Šišolákovej, v bytovom dome na ul. Slnečná 1616, v Šaštíne-Strážach, vchod B

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na zrušenie nájomnej zmluvy na byt nižšie menovanej prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 190/2015

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                 R u š í

nájomnú zmluvu p. Helene Šišolákovej, byt. Šaštín-Stráže, Slnečná č. 1616, vchod B a to k 31.03. 2016, nakoľko menovaná je vlastníčkou nehnuteľnosti – rodinného domu na Štúrovej ulici č. 624 v k.ú. Šaštín.

Hlasovanie:   Prítomní: 11 Za: 9 Mgr. R. Ovečka, Mgr. G. Fodorová, Mgr. V. Hladík, Ing. M. Javorka, Bc. M.Konečný, p. B. Kozánek, JUDr. E. Lehocká, p. M. Rozbora, p. S. Suchá Proti: 0                                  

Zdržali sa: 2 p. M. Nosek, p. C. Filípek

n/ Odstúpenie p. Silvie Suchej, z funkcie predsedníčky a členky Komisie kultúry

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s oznámením p. Silvie Suchej o jej odstúpení z funkcie predsedníčky a členky Komisie kultúry pri MsZ v Šaštíne-Strážach prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 191/2015

                                                                 Mestské zastupiteľstvo

                                                                 S ú h l a s í

                                                                 s odstúpením p. Silvie Suchej z funkcie predsedníčky

                                                                 a členky Komisie kultúry na vlastnú žiadosť k 31.12.2015.            

Hlasovanie: Prítomní: 11   Za: 10 Mgr. R. Ovečka, p. C. Filípek, Mgr. V. Hladík, Ing. M. Javorka, Bc. M. Konečný, p. B. Kozánek, JUDr. E.Lehocká, p. M. Nosek, p. M. Rozbora, p. S. Suchá

Proti: 0   Zdržali sa: 1 Mgr. Gerda Fodorová

 

o/ Návrh na zvolenie predsedníčky Komisie kultúry

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom primátora mesta Mgr. Jaroslava Suchánka na predsedníčku Komisie kultúry pri MsZ v Šaštíne-Strážach – Mgr. Gerdu Fodorovú prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 192/2015

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                 V o l í

                                                                 za predsedníčku Komisie kultúry pri Mestskom

                                                                 zastupiteľstve v Šaštíne-Strážach od 01. 01. 2016

                                                                 Mgr. Gerdu Fodorovú.

Hlasovanie: Prítomní: 11   Za: 10 Mgr. R. Ovečka, p. C. Filípek, Mgr. V. Hladík, Ing. M. Javorka, Bc. M. Konečný, p. B. Kozánek, JUDr. E.Lehocká, p. M. Nosek, p. M. Rozbora, p. S. Suchá

Proti: 0   Zdržali sa: 1 Mgr. Gerda Fodorová

p/ Správa audítora za rok 2014

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so správou audítora za rok 2014 prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 193/2015

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                B e r i e n a  v e d o m i e

                                                                správu audítora za rok 2014.

Hlasovanie: Prítomní: 11   Za: 11 Mgr. R. Ovečka, p. C. Filípek, Mgr. G. Fodorová, Mgr. V. Hladík, Ing. M. Javorka, Bc. M. Konečný, p. B. Kozánek, JUDr. E.Lehocká, p. M. Nosek, p. M. Rozbora, p. S. Suchá

Proti: 0   Zdržali sa: 0

Mgr. Jaroslav Suchánek – má niekto ešte nejakú otázku z poslancov? Ak nie otváram diskusiu.

17/ D i s k u s i a              

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, ak má niekto z občanov poprosím každého občana, ktorý by mal záujem sa prihlásiť do diskusie, aby sa postavil a povedal nahlas svoje meno do zápisu. Ďakujem.

p. Pavol Prokopius – chcel by som vedieť aké sú argumenty, že mám odísť z tej bytovky.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, poprosím predsedu Sociálnej a bytovej komisie.

Mgr. Vladimír Hladík – Pali, vieš, že sme Vás volali aj na komisiu, toto je návrh, o ktorom budú rozhodovať poslanci. Volali sme Vás ešte niekedy v lete, nepamätám si dátum, zápisnice sú urobené. Neustále sú na Váš byt šťažnosti, neustále sú tu petície. Volali sme jednu stranu, volali sme Vás, dostali ste dútku – upozornenie. Boli sme tam aj členovia komisie riešiť aj nejaké veci u Vás tam priamo na bytovke. Nie je mysliteľné, aby jeden byt robil problémy celému vchodu a nám sem chodili výpovede susedov, že oni odídu kvôli Vám. Povedal som Vám všetkým ako ste tu boli, urobte hrubú čiaru, sadnite si ku káve a porozprávajte sa medzi sebou a nie aby sa tu riešili samé sťažnosti. Je tam volaná polícia, stále sa tam rieši nočný kľud, parkovanie, vzťahy, vulgárne vyjadrovanie. Voči tebe, ako osobe, nemám ja vôbec najmenej nič, tvoju pani som spoznal, až keď prišla sem na komisiu. Sľúbili ste nápravu, možno by stačilo jeden druhého si nevšímať, keď už sa neviete dohodnúť. Nie, stále sú problémy. Na posledné zastupiteľstvo prišla delegácia z vášho vchodu a žiadali zastupiteľstvo, aby to riešilo. Zastupiteľstvo to postúpilo našej komisii, aby sme sa k tomu postavili. Dospeli sme k názoru, že v zmysle zmluvy, je bod vypovedanie nájmu nájomcom výpoveďou, lebo nevidíme možnosť, že sa tam dohodnete. Je to na poslancoch, či tento náš návrh schvália.

p. Pavol Prokopius – oni vedia, čo idú schvaľovať, čítali niekedy čo sa porušilo?

Mgr. Vladimír Hladík – rozobrali sme si uvedený problém, petície na komisii, aj na poslednej rade. Poslancom som vysvetľoval, takže vedia o čo ide.

p. Pavol Prokopisu – ja som pozeral dnes do tých papierov, tam je niečo 15. mája, sťažnosť, že sme grilovali vonku, že ľudia chodili do vnútra a mohli niečo ukradnúť, to je argument. Nočný kľud tam nerušíme, bola raz zavolaná polícia, vtedy sa robil zápis.

p. Henrieta Waldhauserová – problémy ste mali aj keď ste boli v prvom vchode. Kvôli Vám odišli dve rodiny. Sťažnosti sa záhadne stratili, byt si dostal bez zdokladovania príjmu.

Mgr. Vladimír Hladík – to nie je pravda, že by byt dostal bez zdokladovania.

p. Henrieta Waldhauserová – tak prečo bol vtedy evidovaný na úrade práce.

Mgr. Vladimír Hladík – keď sa mu prideľoval byt mal vtedy živnosť myslím.

p. Henrieta Waldhauserová – bývame tam deväť rokov a v živote tam nikto problém nemal.

Mgr. Vladimír Hladík- a teraz hovorím, že nedostal byt neoprávnene. To, že sa tam neviete medzi sebou rodiny zniesť, to už si vy musíte... Viete, že sme Vás sem volali, kričíte, z jednej strany averzia aj z druhej strany.

p. Henrieta Waldhauserová – Šaštín nemá slušnej rodiny, aby ste ju tam dali? Niekto, kto má prechodné bydlisko bude robiť zle.

p. Pavol Prokopius – ty si že tá slušná?                                                               

p. Zdenka Florusová – p. Prokopius určite slušnejší než vy.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, hovorte po jednom.

p. Henrieta Waldhauserová – prepichovali ste gumy.

p. Klaudia Makytová- jedná sa tu o mňa. Chcela by som sa spýtať na jednu vec. Včera tu bol Pavol s tým, že chce vidieť výpovede, na základe čoho sa to deje. Vlastne sme nevedeli o ničom.

Mgr. Vladimír Hladík – vedeli ste.

p. Klaudia Makytová – to bolo v júli, poslali ste rozhrešenie, každému jednému ste poslali papier, že podľa § neviem ho naspamäť, že nás nemôžete vysťahovať, že máme riešiť veci cez políciu ak sa niečo deje. Toto nám prišlo.

Mgr. Vladimír Hladík – nie že Vás nemôžeme vysťahovať, každá zmluva, či nájomná sa dá vypovedať a použili sme to, je možné, že na nejaký podnet sme odpovedali, aby ste to riešili cez políciu.

p. Klaudia Makytová – chcem sa spýtať jedno, vlastne chceli sme vidieť tie papiere a potom tie sťažnosti, stále dokola to isté. Včera sa povedalo, p. primátor povedal Pavlovi, ja som tu nebola, že sa nachádzajú papiere u nejakej pani z úradu. Išli sme tam dnes, prešli sme tri kancelárie a papierov nebolo ani jedného. Teda ako je možné, že včera boli, dnes nie je nič, na základe čoho sa to preberá, koľkokrát som rušila nočný kľud.

Mgr. Vladimír Hladík – zapisovateľka komisie ich mala.

p. Klaudia Makytová – nakoniec nám bolo povedané, že to bolo ústne podanie.

Mgr. Vladimír Hladík – teraz naposledy na minulom zastupiteľstve bolo ústne podanie a pred tým niekoľko písomných.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, ja tu mám sťažnosti i odpoveď, ktorú ste dávali.

p. Klaudia Makytová – od júna mňa nikto nekontaktoval, že sa niečo deje, od júna keď bol prvý konflikt kedy sme si toto napísali. Rodina Waldhauserová, keď prejdem okolo nej nekomunikujeme, povedz mi, či som mala nejaký problém, okrem parkoviska, keď prišli policajti.

p. Henrieta Waldhauserová – mali sme problém, si nám poškodila auto, volali sme políciu je o tom záznam. Štyrikrát máme buchnuté auto, potom cúvali sme a ty si, my tam máme fólie a ty si ma nemohla vidieť, tak si to tam fotíš a natáčaš a ty si sa vyjadrila  nemenovanej susede, že s takými ku... tam bývať nebudeš a že pôjdeš Janke Šefčíkovej.

p. Kaludia Makytová – áno toto som tiež počula, ale je to z tvojej hlavy. Od vtedy som s tebou nemala žiadny konflikt okrem parkoviska. Ďalej rodina Vúdiová, môžem sa opýtať mali ste so mnou nejaký problém, že by sme sa nejako hašterili alebo nadávali si? Alebo rušila som nočný kľud?

p. Ľubica Vúdiová – áno.

p. Klaudia Makytová – a prečo nie je volaná polícia?

p. Henrieta Waldhauserová – a prečo v noci stojíme na chodbe v nočných košeliach a nevieme čo sa deje?

p. Klaudia Makytová – kedy o desiatej večer?

p. Henrieta Waldhauserová – o pol dvanástej večer.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, podľa rokovacieho poriadku máte na vyjadrenie päť minút.

p. Klaudia Makytová – dobre.

p. Henrieta Waldhauserová – problémová bola aj v Malackách treba si to overiť.

p. Klaudia Makytová – ďalšia je rodina Fránerová, že vraj som na malého niečo rozprávala, ja neviem. S tou rodinou som k žiadnemu problému nedošla, deti spolu chodia do škôlky. Ďalší Marek, s Marekom neviem, ja osobne sa s ním pozdravím, riešime. Problém bol asi pred dvomi týždňami, keď som prišla z nočnej, vtedy som stále apelovala na to, že stále je tam krik buchot, áno deti sú malé majú vyše roka, ale každý deň aby som počúvala nad hlavou, že do desiatej do večera deti skáču behajú.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, dosť p. Makytová, tých päť minút musia dodržať všetci občania, ktorí sem chodia, platí to aj pre Vás.

Mgr. Vladimír Hladík – ja si ich zastanem, ja by som im to predĺžil, riešime tu veci, ideme hlasovať o vážnej veci, nech si poslanci urobia svoj názor. Jedna strana obviňuje, druhá strana obviňuje, stále to riešime na komisii. Predĺžime diskusiu, skákalo sa pani do reči, potom si poviete zase vy svoje. Je to rodina s malými deťmi.

p. Zdenka Tomišová – p. Hladík, aj my sme mali malé dieťa a nikto si nás nezastal a ešte sociálku poslala na nás. Že sa nehanbila.

Mgr. Vladimír Hladík – sú to dlhodobé problémy, viem, že ešte keď si tam ty bývala, ešte za teba sa to riešilo, ak p. primátor povie ukončíme to, nech sa vyjadria aj ostatní poslanci.

p. Henrieta Waldhauserová – tam nikdy problém nebol, pokiaľ tam ona neprišla.

Mgr. Vladimír Hladík – ani my nechceme, aby kvôli jednej rodine dávali výpoveď ďalší nájomníci, riešime to stále dokola.

p. Marek Gach – ja mám malé deti, je pravda, že sú trocha hlučnejšie, ale tie vulgarizmy ktoré na nás chrlila p. Klaudia za dverami, to bolo moc, tam bola aj moja mama svedok a tým to všetko vyvrcholilo. Však som to tu rozprával už minule, neviem, či to mám znova opakovať.

p. Klaudia Makytová – Marek, môžem, rozprávali sme sa ako normálni ľudia, tvoja zbehla osem schodov dole, taký cirkus aký robila, ty sám si vlastnej žene povedal, aby sa ukľudnila. Ona kričala ako nepríčetná.

p. Marek Gach – moja žena nie je nepríčetná, moja žena s tebou ešte konflikt nemala ani raz. Toto bol prvý, tvoja najstaršia dcéra dala takú ranu dverami, že všetci sme sa postavili, asi si bola v robote. Išla tam moja žena a zakričala toto čo už je. A ona jej zakričí drž hubu.

p. Pavol Prokopius – ja som bol vtedy doma, je to pravda. Išla do školy, brala aj malého on jej utekal a tak sa to stalo.

Mgr. Vladimír Hladík – keď sme tu boli naposledy všetkým som Vám povedal, ak chcete mať pokoj kúpte si niekde hájovňu alebo bunker, keď bývate na bytovke, musíte bohužiaľ zniesť to, že niekde niekto zapne vysávač, že niekde buchnú dvere netreba byť extrémne citlivý.

p. Zdenka Tomišová – p. Hladík, my teraz bývame dva roky na tejto bytovke kde sme sa presťahovali a ešte sme žiadny konflikt s nikým nemali a tam stále, čo sa tam p. Makytová nasťahovala k Prokopiusovi tam bol stále bordel a zlo, prečo? Svokru mi udrela, ako sme si mali pomôcť, vy ste nám nepomohli, tak aspoň teraz pomôžte týmto ľuďom.

p. Klaudia Makytová – ja som niekoho udrela?

p. Zdenka Tomišová – áno a ten súd sme vyhrali.

p. Pavol Prokopius – kvôli Zdenke sa odsťahovala rodina čo bývala pod ňou.

p. Zdenka Tomišová – kvôli nám a kto? Nerozprávajte takéto veci.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, dosť už, teraz poprosím ďalších občanov, ktorí majú nejakú otázku.

p. Terézia Dvorská – my sme dávali sťažnosť opätovne, je to už tretia sťažnosť, bohužiaľ je nám to tu trápne, čo sa nám v tomto meste deje. Nemôžeme si pomôcť, máme znovu problémy so susedmi nad hlavou, je to rodina Danielová. Ide o sústavné narúšanie nočného pokoja, kedykoľvek je počuť trieskanie do stropu, či už sú to váľandy, alebo iné predmety, nemáme šancu to nahrať, môžu to prísť susedia dosvedčiť, ale bohužiaľ sa boja podpísať našu sťažnosť. Boli sme na polícii podať trestné oznámenie, oni to však nechceli spisovať, že sú to mestské byty, že to má riešiť mesto. Volala som hliadku a bolo nám povedané, že hliadka príde až v noci, pokiaľ tam budú robiť bordel. Je to takým spôsobom, robia krik o desiatej stíchnu, tak do polnoci do jednej, potom ho niečo napadne, začne s niečím trieskať, alebo príde z herne. Vráti sa a začne trieskať váľandami alebo hocičím, o pol druhej sú tam nejaké návštevy, vozia sa tam nejaké zásielky, nevieme o čo ide, možná že je to legálne, je to nejaká mladá žena na tom istom aute, vozí tam tovar. S podpätkami trieska po schodoch, keď sa nám s mamou podarí zaspať, tak sa znovu prebudíme. Je to chvíľka a uteká preč. V našom byte si nemôžeme odpočinúť, ani sa najesť, ani si pospať. Tak sa pýtam, že či by ste vy dokázali v takomto byte prežívať. Ja som invalidná dôchodkyňa, moja mama je starobná dôchodkyňa, máme zlý zdravotný stav a z námestia sme sa sťahovali, z Búrov sme utekali kvôli bývalému manželovi, z námestia tiež kvôli zlému zdravotnému stavu. Tuná nám bývalý p. primátor sľúbil, že sa tam nikto takýto nedostane. Bohužiaľ, dostal sa a rovno nad nás, dokonca hovorí, že to spôsobili iní ľudia. Takže neviem ako sa toto mohlo stať, ale vidia ho aj z okolitých bytov ako sa správa. Tam jednému susedovi, oproti z bytovky narazil do auta, vôbec sa nechcel k tomu priznať, ale boli svedkovia, ktorí ho videli, tak išiel za ním, uhradil mu škodu, pohrozil mu políciou. Klamú tí ľudia do očí. Nemáme s nikým žiadne konflikty, so všetkými si vychádzame, dokonca sme si tam upravili okolie. Všetci okrem nich sa do toho zapojili, boli upozornení bývalým p. primátorom, p. Macek ich upozornil, ja som sa snažila. Keď sme sa nasťahovali snažila som sa im vysvetliť, že sú v bytovom dome a musia sa prispôsobiť. Dokonca sme im upiekli, dieťaťu sme dali čokoládu, podali sme si ruky, aby bolo dobre a takúto máme odplatu. Vysťahovať sa nemáme kam, takže pre nás prichádza do úvahy nejaký domov dôchodcov.

p. Cyril Filípek – jedná sa o byty v Strážach?

p. Terézia Dvorská – áno.

Mgr. Jaroslav Suchánek –primátor mesta, ja by som navrhol p. predsedovi Sociálnej a bytovej komisie Mgr. Vladimírovi Hladíkovi, aby prizval obidve zúčastnené strany aj ostatných nájomníkov, či tú situáciu aj oni tak vnímajú.

Mgr. Vladimír Hladík – dobre budeme to riešiť, je tam jeden problém, oni sa stále ohrádzajú, že ako sa mohlo stať, že sa tam ten človek dostal, vy ste spoluvlastníci bytov, tam je trochu iný režim, vy ste si vlastne ten byt odkupovali a položili ste nejakú čiastku a ostatné splácate, tak isto aj ten Váš sused. Ten byt je svojim spôsobom Váš, vy ho môžete predať, čo u ostatných nie je možné, je predmetom dedičstva. Tieto byty neprideľovala komisia. Vy ste si ich odkupovali, tak sa tam dostala aj táto rodina. Riešili sme Vašu sťažnosť kedysi, že ste tam cítili vyprážanie rezňov, bohužiaľ tak je to na bytovke, niekedy musíte strpieť aj buchnutie hračky je to rodina s malým dieťaťom. Mrzí ma to, že ste v takom stave. Zavoláme si aj ich, je mi ťažko povedať či o desiatej alebo o jedenástej búcha. On ak bude tvrdiť že nie, sú to dosť zle riešiteľné veci. Musíme dať aj im priestor. Neviem či o pol druhej v noci nejaká doručovacia služba niečo doručuje. Oni sú tiež vlastníci bytu, máte tu písané o 14,oo hod. jazdí na trojkolke, 14,15 hod. jazdí na detskom bicykli, 14,25 hod. spadol pohár, toto sme už riešili.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, dohodli sme sa, že sťažnosť bude posunutá do bytovej komisie a prizvaní budú aj ostatní nájomníci.

18/ N á v r h   n a    u z n e s e n i e

     Predseda Návrhovej komisie p. Marián Rozbora – predložil poslancom MsZ, návrh na uznesenie, ktorý bol prítomnými poslancami schválený a tvorí súčasť zápisnice.

                                                          

20/ Záver

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, poďakoval predsedovi Návrhovej komisie, za prečítanie návrhu na uznesenie a predal slovo Mgr. Rudolfovi Ovečkovi, ktorý požiadal o slovo.

Mgr. Rudolf Ovečka – zástupca primátora mesta, ja len pár viet, kalendárny rok je za nami, tento rok nebola práca v mestskom zastupiteľstve ľahká, o čom svedčia aj rozhodnutia, aj dnešné aj minulé. Dali sme sa na boj, budeme bojovať. Ja by som tu záverom chcel poďakovať, kolegom poslancom, poslankyniam, pracovníkom mestského úradu a samozrejme občanom. Chcel by som popriať šťastné a veselé Vianoce, pevné zdravie, do Nového roku vstúpiť tou pravou nohou a tiež Vašim rodinám.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, p. viceprimátor zhodnotil vlastne to, čo som chcel aj ja povedať, pripájam sa a ďakujem všetkým poslankyniam, poslancom a zamestnancom, občanom a verím, že spolupráca k tomu dobrému bude pretrvávať. Tiež prajem všetkým občanom šťastné Vianoce a šťastný Nový rok.

                                               Ing. Mária Macejková                                                  Mgr. Jaroslav Suchánek

                                                 prednostka MsÚ                                                               primátor mesta

Overovatelia:

p. Silvia Suchá

Mgr. Vladimír Hladík

Zapísala: p. Alena Poláková

                                                                             

sastin bg dark