Z á p i s n i c a

 

zo VII. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva Šaštín-Stráže, ktoré sa konalo dňa 16. marca 2016 t. j. v stredu o 16,30 hod. v zasadačke MsÚ.

 

Prítomní pp.: Mgr. Jaroslav Suchánek, p. Cyril Filípek, Mgr. Gerda Fodorová, Ing. Marián Javorka, Bc. Marián Konečný, p. Branislav Kozánek, JUDr. Edita Lehocká, p. Miroslav Nosek, p. Marián Rozbora, p. Silvia Suchá

 

Neprítomní – ospravedlnení pp.: Mgr. Rudolf Ovečka – zástupca primátora a Mgr. Vladimír Hladík

 

Prítomní pp.: Ing. Mária Macejková – prednostka MsÚ

                          p. Mária Vizváryová – kontrolórka mesta

                          p. Alena Poláková – zapisovateľka

 

            Zasadanie Mestského zastupiteľstva zahájil a viedol Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta. Privítal prítomných poslancov MsZ, JUDr. Paulínu Bederkovú z Okresnej prokuratúry v Senici, pracovníkov MsÚ a ďalších hostí. Konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov Mestského zastupiteľstva a toto je uznášania schopné. Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta oboznámil poslancov MsZ s programom VII. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva a podal návrh na zmenu poradia prejednávaných bodov, nakoľko sa zasadania zúčastnila JUDr. Paulína Bederková. Ako bod 4 bude Mestské zastupiteľstvo prejednávať bod č. 7 Protest prokurátora. Program i navrhnutá zmena boli prítomnými poslancami jednohlasne schválené. Mgr. Jaroslav Suchánek sa ospravedlnil poslancom MsZ, že niektoré materiály dostali neskôr, nakoľko bytová komisia zasadala ešte len včera.

P r o g r a m :

1/ Otvorenie

2/ Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3/ Správa o činnosti Mestskej rady od ostatného zasadania Mestského zastupiteľstva

4/ Protest prokurátora k VZN Mesta Šaštín-Stráže č. 18/2013 o podmienkach predaja

       výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach v znení Dodatku č. 1.

5/ Správa o činnosti kontrolóra Mesta Šaštín-Stráže za rok 2015 v zmysle zákona

       o obecnom zriadení

6/ 1. zmena rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže pre r. 2016

7/ Stanovisko kontrolóra Mesta Šaštín-Stráže k 1. zmene rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na

       rok 2016

   8/ VZN Mesta Šaštín-Stráže č. 07/2016 o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi

       a drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Šaštín-Stráže

9/ Umiestnenie zberného dvora – návrh

10/ Rôzne

11/ Diskusia                                               

12/ Návrh na uznesenie

13/ Záver

2/ Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

Mgr. Jaroslav Suchánek - primátor mesta, predložil návrh na zloženie Návrhovej komisie v nasledovnom zložení: Bc. Marián Konečný – predseda Návrhovej komisie, členovia: p. Branislav Kozánek a Mgr. Gerda Fodorová. Primátor mesta dal hlasovať o návrhu. Z prítomných 9 poslancov MsZ bola za 9, proti 0, zdržalo sa 0.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta predložil návrh na overovateľov zápisnice: p. Miroslav Nosek a Ing. Marián Javorka. Návrh bol prítomnými poslancami jednohlasne schválený.

3/ Správa o činnosti Mestskej rady od ostatného zasadania Mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo oboznámila so správou o činnosti Mestskej rady od ostatného zasadania Mestského zastupiteľstva Ing. Mária Macejková – prednostka MsÚ, k čomu MsZ prijalo,

 U z n e s e n i e  MsZ č. 194/2016

                                                                 Mestské zastupiteľstvo

                                                                 B e r i e n a  v e d o m i e

správu o činnosti Mestskej rady od ostatného zasadania Mestského zastupiteľstva, ktorá tvorí súčasť zápisnice.

Hlasovanie: Prítomní: 9 Za: 9 p. C. Filípek, Mgr. G. Fodorová, Ing. M. Javorka, Bc. M. Konečný, p. B. Kozánek, JUDr. E. Lehocká, p. M. Nosek, p. M. Rozbora, p. S. Suchá

Proti: 0   Zdržali sa: 0

4/ Protest prokurátora k VZN Mesta Šaštín-Stráže č. 18/2013 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach v znení Dodatku č. 1

Mgr. Jaroslav Suchánek – požiadal p. Matúšovú, aby ešte doplnila, nakoľko bol protest prokurátora preberaný na zasadaní MsR a pracovnom stretnutí poslancov MsZ.

p. Ivana Matúšová – ja som už oboznamovala na MsR poslancov, ak by mali ešte nejakú otázku odpoviem. Momentálne sa rušia iba tie odseky a paragrafy, ktoré navrhuje p. prokurátorka a ktoré by sa mali opraviť podľa novelizácie zákona z r. 2015.

JUDr. Paulína Bederková – v prvom rade chcem poďakovať za pozvanie na zasadanie Mestského zastupiteľstva a v krátkosti Vás chcem oboznámiť. Ako viete prokuratúra vykonáva dozor nad dodržiavaním zákonnosti orgánov verejnej správy a aj pri dodržiavaní zákonnosti pri prijímaní všeobecne záväzných nariadení. V mesiaci január 2016 bola Okresnou prokuratúrou vykonaná previerka, ktorá bola zameraná na práve Vaše VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach. Toto Vaše VZN bolo prijaté v r. 2013, od prijatia tohto VZN bolo niekoľko noviel, ktoré v podstate do určitej miery zasiahli aj do obsahu Vášho VZN. Posledná takáto novela nastúpila činnosť od 02.12. 2015. Keď som prešla toto Vaše VZN, Vám môžem povedať, že v zásade je správne, len v dôsledku týchto noviel, ktoré boli prijaté po tom čo nadobudlo účinnosť VZN, tak tie ustanovenia, ktoré sú tam vymenované v proteste prokurátora sú v rozpore so zákonom. Tento protest prokurátora ako vidíte nesmeruje proti celému VZN, ale v podstate len proti ustanoveniam, ktoré sú tam označené a je to vlastne z toho dôvodu, že v niektorých prípadoch bolo prevzaté ustanovenie zákona. Ako som už tu minule hovorila, keď sa preberá ustanovenie zákona, musí sa to zobrať celé tak, ako to je. Nesmie sa tam nič doplniť, ani vypustiť, musí sa prebrať ako celok. Pokiaľ ide o to preberanie textov, tak len vtedy ak je to potrebné na nejaké dokreslenie toho VZN, z hľadiska zrozumiteľnosti, pretože nejaké preberanie zákonného textu do VZN je v podstate nezákonné a aj nadbytočné, pretože MsZ resp. občan nemôže nejakým spôsobom verifikovať zákonné znenia. Takže z tohto dôvodu. Potom tam boli niektoré ustanovenia kde boli vymenované výrobky, ktoré je zakázané predávať, aj tu prišla zmena. V záverečných ustanoveniach tam sa uvádza aj vlastne v § 10 ukladanie sankcií za porušenie zákona č. 178. Ako som hovorila toto ustanovenie bolo dotknuté novelou, ktorá nadobudla účinnosť toho 02.12. 2015. Ten sankčný postih bol zmenený v tom zmysle, že vlastne sa ukladajú nielen pokuty fyzickým osobám oprávneným na podnikanie a právnickým osobám, je možné ukladať aj priestupky. Aj to som už minule spomínala, že pokiaľ prijímame VZN, nie je potrebné preberať sankčné postihy, ktoré vychádzajú zo zákona. Je to z toho dôvodu, že nastáva dvojitý postih, jednak podľa zákona a jednak priestupok, nakoľko porušenie VZN je priestupkom. Stačí Vám to v takomto rozsahu oboznámiť. Je potrebné, aby napadnuté ustanovenia boli zrušené a urobené nové v súlade so zákonom. Viem, že máte prijaté aj VZN Trhové poriadky, tak je potrebné to preskúmať a zosúladiť s týmto VZN. Ďakujem za pozornosť.

p. Cyril Filípek – jedná sa o aké výrobky? Konkrétne o aké výrobky sa jedná, či záhradkárstvo, alebo všetky?

JUDr. Paulína Bederková – takto ak vychádzate z ustanovení zákona, pokiaľ ide o potraviny, sa môžu predávať len tie, na ktoré máte súhlas orgánu Veterinárnej starostlivosti, pretože tento sortiment vychádza z toho zákona a musí byť odsúhlasený orgánom Veterinárnej starostlivosti. Je potrebné kontaktovať aj orgán Regionálneho verejného zdravotníctva, je to z toho dôvodu, že oni tiež dozerajú do určitej miery na predaj potravín a to z toho hľadiska, že nedovolí zriadenie verejného trhoviska, ktoré je prašné. V každom prípade musí byť súhlas orgánu veterinárnej starostlivosti a funguje to tak, že mesto si navrhne ten sortiment predaja potravinárskych výrobkov a predloží sa ten sortiment na odsúhlasenie. Potom ten súhlas orgánu Veterinárnej starostlivosti je vlastne takou súčasťou toho VZN spoločnej aj s vyjadrením Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Ešte by som chcela povedať, že podľa zákona je potrebné rozhodnúť o proteste prokurátora v lehote do 30 dní, čo je dodržané a zosúladiť VZN so zákonom, na to je 90 dní, bolo by dobré dodržať aj túto lehotu. Ďakujem za pozvanie.

Mgr. Jaroslav Suchánek – poďakoval pani prokurátorke JUDr. Paulíne Bederkovej za to, že sa zúčastnila a objasnila protest prokurátora.

a/ Mestské zastupiteľstvo oboznámili s Protestom prokurátora k VZN Mesta Šaštín-Stráže č. 18/2013 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach v znení Dodatku č. 1 p. Ivana Matúšová a JUDr. Paulína Bederková, k čomu MsZ prijalo,

 U z n e s e n i e MsZ  č. 195/2016

                                                                 Mestské zastupiteľstvo

                                                                 V y h o v u j e

Protestu prokurátora PD14/16/2205-3 zo dňa 29.02. 2016 a ruší ustanovenia  VZN Mesta Šaštín-Stráže č. 18/2013 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení Dodatku č. 1 v nasledovných ustanoveniach:

-§ 2 odsek 1 veta druhá, odsek 3, odsek 5

-§ 5 písm. b/c/

-§ 6 odsek 1

-§ 7 odsek 3 písm. c/, odsek 6 písm. b/, d/, i/, j/, l/

-§ 9 odsek 1 písm. c/, odsek 2 písm. b/, d/

-§ 10 odsek 3

Hlasovanie: Prítomní: 9 Za: 9 p. C. Filípek, Mgr. G. Fodorová, Ing. M. Javorka, Bc. M. Konečný, p. B. Kozánek, JUDr. E. Lehocká, p. M. Nosek, p. M. Rozbora, p. S. Suchá

Proti: 0   Zdržali sa: 0

b/ Mestské zastupiteľstvo oboznámili s Protestom prokurátora k VZN Mesta Šaštín-Stráže č. 18/2013 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach v znení Dodatku č. 1 p. Ivana Matúšová a JUDr. Paulína Bederková, k čomu MsZ prijalo,

U z n e s e n i e  MsZ č. 196/2016

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                U k l a d á

Mestskému úradu v Šaštíne-Strážach vypracovať nový návrh znenia protestom napadnutých ustanovení, aby tieto boli v súlade so zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými predpismi.

Hlasovanie: Prítomní: 9 Za: 9 p. C. Filípek, Mgr. G. Fodorová, Ing. M. Javorka, Bc. M. Konečný, p. B. Kozánek, JUDr. E. Lehocká, p. M. Nosek, p. M. Rozbora, p. S. Suchá

Proti: 0   Zdržali sa: 0

5/ Správa o činnosti kontrolóra Mesta Šaštín-Stráže za rok 2015 v zmysle zákona o obecnom zriadení

Mestské zastupiteľstvo oboznámila so správou o činnosti kontrolóra Mesta Šaštín-Stráže za rok 2015 p. Mária Vizváryová – kontrolórka mesta, k čomu MsZ prijalo,

U z n e s e n i e  MsZ č. 197/2016

                                                                 Mestské zastupiteľstvo

                                                                 B e r i e n a  v e d o m i e

správu o činnosti kontrolóra Mesta Šaštín-Stráže za rok 2015 v zmysle zákona o obecnom zriadení, správa tvorí súčasť zápisnice.

Hlasovanie: Prítomní: 9 Za: 9 p. C. Filípek, Mgr. G. Fodorová, Ing. M. Javorka, Bc. M. Konečný, p. B. Kozánek, JUDr. E. Lehocká, p. M. Nosek, p. M. Rozbora, p. S. Suchá

Proti: 0   Zdržali sa: 0

                                

6/ 1. zmena rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže pre r. 2016

Mgr. Jaroslav Suchánek – vyzval poslancov, aby položili otázky k návrhu na 1. zmenu rozpočtu.

p. Miroslav Nosek – že by povedala na čo sa tie ušetrené prostriedky budú ďalej používať. Školská jedáleň, základná škola, na čo sa to použije. Tú zmenu 15456,- EUR.

p. Mária Vizváryová – tam je napísané, že to sú príjmy spolu 15456,- EUR, je to preplatok energií, za plyn a bude sa to používať na odmeny pri dosiahnutí 50 rokov, opravy na elokované pracovisko, to znamená Základná škola v Strážach. Keď neboli vyčerpané v roku 2015 sa to presúva.

p. Miroslav Nosek – konkrétne?

p. Mária Vizváryová – na zateplenie materskej školy, kotolňa, tá už sa robí druhý raz.

p. Mária Prsteková – sú to prostriedky, ktoré do konca roka nevyčerpali, vrátili ich a teraz ich žiadajú znova, tak preto sme to dali do zmeny rozpočtu. V príjmovej časti je to fakticky navýšenie výnosu dane z príjmov osôb a vo výdavkovej časti sa to použije pre túto základnú školu – elokované pracovisko v Strážach.

p. Miroslav Nosek – ešte by som sa spýtal k tomu tých 13.500,- Eur, na ten prístrešok.

p. Mária Prsteková – to je návrh na zmenu rozpočtu, plánuje sa vybudovať prístrešok pri dome smútku v Šaštíne a tento výdavok bude krytý z prostriedkov rezervného fondu, teda prevod z rezevného fondu.

p. Miroslav Nosek – áno, ale teda potom, ako to bude? Teraz sa to vyčlení z rezervného fondu a potom je návrh akým spôsobom to bude, teda na spoločnosť s.r.o. a tá to bude robiť, alebo ako to je? Tu je to v tej základnej informácii nejakým spôsobom obsiahnuté.

p. Mária Prsteková – ešte zatiaľ nie.

p. Miroslav Nosek – to bude zvlášť predmetom schvaľovania?

p. Mária Prsteková – áno. Na základe žiadosti, s.r.o. požiada o dotáciu a bude urobený transfér na úlohu, ktorú musia do konca roku až sa to vykoná, musia dotáciu zúčtovať.

p. Miroslav Nosek – dobre, toto je len vytiahnutie z rezervného fondu, aby to bolo schválené.

p. Mária Prsteková – áno. Potom sa vykoná zmena z položky 717003 sa presunie na položku 723001 transfer do novej s.r.o.

p. Miroslav Nosek – ďakujem.

a/ Mestské zastupiteľstvo oboznámila s 1. zmenou rozpočtu, vrátane programov a podprogramov, rozpočtovým opatrením č. 1 a 3 p. Mária Prsteková, k čomu MsZ prijalo,

U z n e s e n i e  MsZ č. 198/2016

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                B e r i e n a  v e d o m i e

1. zmenu rozpočtu, vrátane programov a podprogramov, rozpočtovým opatrením č. 1   a   3, v zmysle vnútorného predpisu č. 2/2011 o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu (ŠR), z Európskej únie (EÚ), zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru do rozpočtu obce, podľa príloh:

Zmena v rozpočte mesta a RO podľa priloženej prílohy

Rozpočet na rok 2016

v €

Príloha k 1. zmene rozpočtu na rok 2016 v €

1. zmena rozpočtu na rok 2016

v €

Bežné príjmy

666 049,00

-

+         3 795,11  

669 844,11

Kapitálové príjmy

-

-

-

-

Finančné operácie príjmové

-

-

-

-

Príjmy spolu

666 049,00

-

+     3 795,11

669 844,11

Zmena v rozpočte mesta a RO podľa priloženej prílohy

Rozpočet na rok 2016

v €

Príloha k 1. zmene rozpočtu na rok 2016 v €

1. zmena rozpočtu na rok 2016

v €

Bežné výdavky

666 049,00

-

+      3 795,11      

669 844,11

Kapitálové výdavky

-

-

                         -    

-

Finančné operácie výdavkové

-

-

                         -

-

Výdavky spolu

666 049,00

-

+       3 795,11       

669 844,11

Hlasovanie: Prítomní: 9 Za: 9 p. C. Filípek, Mgr. G. Fodorová, Ing. M. Javorka, Bc. M. Konečný, p. B. Kozánek, JUDr. E. Lehocká, p. M. Nosek, p. M. Rozbora, p. S. Suchá Proti: 0   Zdržali sa: 0

 

b/ Mestské zastupiteľstvo oboznámila s 1. zmenou rozpočtu, vrátane programov a podprogramov, rozpočtovým opatrením č. 2 a 4 p. Mária Prsteková, k čomu MsZ prijalo,

U z n e s e n i e  MsZ č. 199/2016

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                 S ch v a ľ u j e

1. zmenu rozpočtu, vrátane programov a podprogramov, rozpočtovým opatrením č. 2 a 4 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a, b, c, d   zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu:

Zmena v rozpočte mesta,

podľa priloženého návrhu

Rozpočet na rok 2016

v €

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2016 v €

1. zmena rozpočtu na rok 2016

v €

Bežné príjmy

1 586 532,00

-

+     15 456,76

1 601 988,76

Kapitálové príjmy

-

-

-    

-

Finančné operácie príjmové

3 000,00

-

+     13 500,00

16 500,00

Príjmy spolu

1 589 532,00

   + 28 956,76    

1 618 488,76

Zmena v rozpočte mesta, podľa priloženého návrhu

Rozpočet na rok 2016

v €

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2016 v €

1. zmena rozpočtu na rok 2016

v €

Bežné výdavky

26 965,00

-

+   15 456,76    

42 421,76

Kapitálové výdavky

0,00

-

+   13 500,00 

13 500,00

Finančné operácie výdavkové

-

-

-

-

Výdavky spolu

26 965,00

-

+ 28 956,76  

55 921,76

Hlasovanie: Prítomní: 9 Za: 8 Mgr. G. Fodorová, Ing. M. Javorka, Bc. M. Konečný, p. B. Kozánek, JUDr. E. Lehocká, p. M. Nosek, p. M. Rozbora, p. S. Suchá Proti: 0   Zdržali sa: 1 p. Cyril Filípek

7/ Stanovisko kontrolóra Mesta Šaštín-Stráže k 1. zmene rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na rok 2016

Mestské zastupiteľstvo oboznámila so stanoviskom kontrolóra mesta k 1. zmene rozpočtu, p. Mária Vizváryová, k čomu MsZ prijalo,

U z n e s e n i e  MsZ č. 200/2016

                                                                 Mestské zastupiteľstvo

                                                                 B e r i e   n a  v e d o m i e

stanovisko kontrolóra mesta k I. zmene rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže.

Hlasovanie: Prítomní: 9 Za: 9 p. C. Filípek, Mgr. G. Fodorová, Ing. M. Javorka, Bc. M. Konečný, p. B. Kozánek, JUDr. E. Lehocká, p. M. Nosek, p. M. Rozbora, p. S. Suchá

Proti: 0   Zdržali sa: 0

8/ VZN Mesta Šaštín-Stráže č. 07/2016 o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Šaštín-Stráže

Ing. Mária Macejková – prednostka MsÚ, máte pred sebou VZN č. 07/2016 s tým, že aj na zasadnutí Mestskej rady sme si povedali, že v závislosti od nového zákona, účinného od 01.01.2016, je povinnosťou obce alebo mesta vo svojom VZN rozhodnúť o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikajú na jeho území. Možno ešte tie hlavné dôvody, ktoré rieši nový zákon o odpadoch. Povedali sme si, že vychádza z toho, že je potreba zvýšiť podiel separovaných zložiek komunálneho odpadu z celkového objemu. Ten nízky celoslovenský podiel z celkového objemu je veľmi nízky a je potreba, aby Slovensko do roku 2020 dosiahlo minimálne 50%-ný podiel vyseparovanej zložky. Ďalej zákon zavádza rozšírenú zodpovednosť výrobcov, aby sa výrobca postaral od svojho začiatku o svoj výrobok, nielen keď ho vyrobí, ale aj pri jeho likvidácii, teda odpade. Ďalej sa rozširuje v rámci separácie okruh komodít, ktoré sa musia separovať a to papier, plasty, sklo, kovy a biologicky rozložiteľný komunálny odpad. Potom sa iný režim nastavuje pre drobný stavebný odpad, je povinnosť uhradiť podľa zákona. Toto VZN rieši konkrétny spôsob, ako sa budú jednotlivé zložky separovať, ako sa bude s nimi nakladať a je to rozdelené na obyvateľov, ktorí žijú v rodinných domoch, bytových domoch a právnické a podnikateľské subjekty a rekreačná oblasť Gazárka. Tiež ešte iné prevádzky. Ak máte otázky? Treba ešte povedať to, že účinnosť tohto VZN bude od 01. 07. 2016, dotiaľ platí starý režim, hlavne čo sa týka zodpovednosti za nakladanie so separovanými zložkami postupujeme tak ako doteraz. Je potreba toto VZN schváliť, schváliť predpis a spôsob, aby sme mohli usmerniť obyvateľov a v rámci osvety ich pripraviť na to, ako budeme od 01.07. 2016 postupovať.

p. Miroslav Nosek – ja by som sa chcel v článku 15 elektroodpad a lieky, v tom treťom odstavci. Lieky sú súčasťou komunálnych odpadov, nie je tam chyba? Keď je tam potom, že lieky je potrebné odovzdať do verejnej lekárne.

Ing. Mária Macejková – áno patria, my musíme usmerniť ľudí, ako majú s nimi nakladať. Toto musí byť vo VZN, že ich treba odkladať do lekární, nemôžeme ich ukladať do nádob a do popolníc.

Mestské zastupiteľstvo oboznámila s návrhom na VZN Mesta Šaštín-Stráže č. 07/2016 o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Šaštín-Stráže Ing. Mária Macejková – prednostka MsÚ, k čomu MsZ prijalo,

 U z n e s e n i e  MsZ č. 201/2016

                                                                 Mestské zastupiteľstvo

                                                                 S ch v a ľ u j e

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Šaštín-Stráže č. 07/2016 o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Šaštín-Stráže, s účinnosťou od 01. júla 2016.

Hlasovanie: Prítomní: 9 Za: 9 p. C. Filípek, Mgr. G. Fodorová, Ing. M. Javorka, Bc. M. Konečný, p. B. Kozánek, JUDr. E. Lehocká, p. M. Nosek, p. M. Rozbora, p. S. Suchá

Proti: 0   Zdržali sa: 0

9/ Umiestnenie zberného dvora – návrh

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, tak ako sme preberali na Mestskej rade, padol návrh na vykúpenie pozemku na zriadenie zberného dvora, keďže máme povinnosť odoberať od občanov stavebný odpad, bioodpad, tak potrebujeme vytvoriť nejaký priestor na ukladanie uvedeného odpadu a bioodpadu a samozrejme budeme sa uchádzať aj o Euro Dotácie na vybudovanie zberného dvora. Mali sme tam návrh na tri pozemky, o ktorých sme diskutovali. Ak by ste mali nejaký iný návrh môžete ho predložiť.

p. Cyril Filípek – ja by som mal konkrétne jeden taký návrh, vykúpiť pozemok od p. Penáka, tam je to prijateľné, je to pri ceste a podľa cenových možností by to bolo možno lacnejšie, ako táto ponuka, kde sa všetko musí vybudovať. Ja s týmto nesúhlasím.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, dobre, ja som minulý rok rozprával s p. Penákom a ponúkal mi na zriadenie zberného dvora práve tento pozemok. Rozprávali sme sa o cene 230 tis. Eur, pri rozlohe 5006 m2. Ja som si vytiahol výpis listu vlastníctva a na tento pozemok sú dve záložné práva a päť exekúcií. Keď prepočítame 230 tis. Eur na m2, vychádza nám cena okolo 45,94 EUR za m2. O ponuke, o ktorej sme sa bavili na rade je 7,- EUR za m2 s DPH.

p. Cyril Filípek – jedná sa o trávnaté plochy?

Mgr. Jaroslav Scuhánek – primátor mesta – aj betóny aj trávnaté plochy. Mali sme aj ďalšie ponuky oslovil nás majiteľ p. Bartaloš z Rovinky, jedná sa o bývalú halu p. Bellu, tu Pri bitúnku. Ponúkol nám na odkúpenie halu, ktorú získali aj s pozemkami v dražbe. Cena 130 tis. EUR pri rozlohe cca 8469 m2, kde vychádza okolo 15,35 EUR za m2. Keďže je to v blízkosti rodinnej zástavby brali sme ohľad aj na občanov tohto mesta, aby sme neumiestňovali zberný dvor v blízkosti domov.

Mgr. Gerda Fodorová – ale aj tento je v blízkosti rodinných domov, to je kúsok. Na jedných sa berie ohľad a na druhých nie. Čo som sa bavila s ľuďmi povedali, že to nechcú.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, Gerdi, ak máš nejaký iný pozemok daj návrh. A s ktorými ľuďmi, ja som tam zašiel a tiež som sa bavil s ľuďmi a súhlasili. Každý občan sa môže vyjadriť, ale môžeš dať iný návrh. Na Mestskej rade sme to prediskutovali a to dávam p. Filípkovi na vedomie, že nemáme len Mestskú radu ale aj poradu poslancov MsZ, kam nechodí, takže by sa mohol zúčastňovať.

p. Cyril Filípek – až bude čas.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, neviem už o iných pozemkoch, vhodnejších. Je to 7,- Eur za m2, pri rozlohe 16 tis. m2. V diskusii sa môže vyjadriť aj p. Penák, alebo si myslia občania, že by sme chceli kupovať predražené pozemky? Pri posudzovaní vhodnosti pozemku sme brali v úvahu, územný plán mesta a či je to v priemyselnej zóne. Táto oblasť vyhovuje. Ak má niekto z poslancov otázku, môže sa spýtať. Ak nie pokračujeme.

Mestské zastupiteľstvo oboznámil s návrhom na vykúpenie pozemku na zriadenie zberného dvoru odpadov pre Mesto Šaštín-Stráže Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, k čomu MsZ prijalo,

U z n e s e n i e  MsZ č. 202/2016

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                B e r i e  n a  v e d o m i e

návrh na vykúpenie pozemku na zriadenie zberného dvoru odpadov pre Mesto Šaštín-Stráže, parcely zapísané na LV č. 2754 pre k.ú. Šaštín, parc. č. 1974/3 vo výmere 12 529 m2 ostatné plochy, parc.č. 1974/4 vo výmere 3565 m2 – zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 16.094 m2 v cene 7,- €/m2, od ICE-BERG Slovakia spol. s.r.o. so sídlom Trenčianska 53 Bratislava. Uvedený pozemok bol doporučený na zasadaní Mestskej rady na vykúpenie ako varianta č. 1, z troch variant.

Hlasovanie: Prítomní: 9 Za: 6   Ing. M. Javorka, Bc. M. Konečný, JUDr. E. Lehocká, p. M. Nosek p. M. Rozbora, p. S. Suchá

Proti: 0   Zdržali sa: 3 p. B. Kozánek, p. C. Filípek, Mgr.

Gerda Fodorová

                                                          

10/ R ô z n e

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, predkladám návrh na 1. zmenu Sadzobníku cien Mesta Šaštín-Stráže, tak ako bolo prečítané v Správe zo zasadania Mestskej rady. Mesto Šaštín-Stráže na každú spoločenskú zábavu, diskotéku, ples, vypracuje nájomnú zmluvu o prenájme kultúrneho domu, kde bude zapracovaná osobná zodpovednosť predsedu organizácie. Ak bude spôsobená škoda bude musieť byť uhradená do sedem dní.

Ďalším bodom je delegovanie zástupcov do Rady školy, tak ako bolo prečítané v Správe o činnosti Mestskej rady.

Bod č. 3 žiadosť o pridelenie 1 izbového bytu sl. Denise Žákovej, žiadosť o pridelenie 2-izbového bytu p. Lenke Lukáčovej a žiadosť o pridelenie 1-izbového bytu p. Helene Šišolákovej.

Ďalej je to návrh Sociálnej a bytovej komisie na odvolanie člena p. Tomáša Havla, vzhľadom k tomu, že p. Havel sa nezúčastňuje zasadaní komisie.

Žiadosti o prenájom a predaj pozemkov/primátor mesta prečítal žiadosti/.

Žiadosť o nezaplatenie zábezpeky od Združenia Rómov a národnostných menšín a žiadosť o usporiadanie akcie pre ľudí so sociálne slabších rodín. Vzhľadom k tomu, že je dnes na programe schvaľovania zmena sadzobníka cien, bude toto riešené tam.

p. Miroslav Nosek – k tej zmene toho sadzobníka, tam by to malo byť nejako presnejšie, zábavy, plesy, diskotéky, je tam 500,- aj 200,- Eur.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, 200,- Eur je prenájom a 500,- Eur je zábezpeka. Je to tam dané.

p. Ivana Matúšová – v bode a/ je to rozdelené a rozpísané.

p. Miroslav Nosek – tak to potom treba zvýrazniť.

p. Ivana Matúšová – je to pod sebou, tam Vám začína nový riadok.

p. Miroslav Nosek – áno je, ale prečo to nemôže byť, aby tomu ľudia rozumeli. Bude to jednoduchšie.

p. Ivana Matúšová – dobre tak dám väčšiu medzeru.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, dobre prenájom sa napíše za 200,- Eur a za 500,- Eur zábezpeka.

p. Miroslav Nosek – ďalej by som chcel požiadať, aby podklady sa dávali včas. Nie je to len teraz bolo to aj minulé zastupiteľstvo, že sme niektoré podklady dostali v deň zastupiteľstva a je to neskoro. Niektoré veci človek stíha a niektoré nestíha. Bolo to už lepšie a posledné dve zastupiteľstva je to zle. Ďalej by som sa chcel spýtať ohľadom tých prechodov. Je nejaký plán, kde by sa dalo pozrieť, že tu zostáva, tu sa pridáva. Napríklad v Strážach na križovatke od Petrovej Vsi nie je žiadny. Či tam bude?

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, ja už som rozprával na Mestskej rade, kde sa plánujú vybudovať prechody.

p. Miroslav Nosek – ja som sa pýtal, bolo povedané, že tie čo sú zostanú, ale potom, kde sa plánujú v Strážach.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, ja som Vám to na rade hovoril, že v Strážach sa budú pridávať dva prechody a to smer na Holíč a na Smolinskej križovatke.

p. Miroslav Nosek – treba ten čo je k cintorínu zostáva?

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, áno, tie ktoré sú zostávajú, takú informáciu nám dali na Dopravnom inšpektoráte.

p. Miroslav Nosek – ďalej na Čáry nebude?                                

Mgr. Jaroslav Nosek – tam je a zostane.

p. Miroslav Nosek – v podstate až na samom konci. K tomu osvetleniu, že kde sa budú pridávať, ja neviem, je k tomu nejaký projekt? Ulica Na Kopánke, tam nie je ani jedno svetlo.

Mgr. Jaroslav Suchánek – tam nie sú elektrické stĺpy, povedal som na začiatku, že tento projekt je výmena verejného osvetlenia na tie stĺpy kde nie sú tam sa bude pridávať, pridávame 190 svetiel, ale len tam kde sú stĺpy.

p. Miroslav Nosek – nie je možné, aby tam mesto dodalo stĺp?

Mgr. Jaroslav Suchánek – to nie je súčasť tohto projektu. Viem, že je to tu zle riešené. Výzva bola postavená len na výmenu verejného osvetlenia. Len existujúce stĺpy. Ak sa dohodneme na rade, že mesto zakúpi stĺpy, nechá vybudovať elektriku, potom budeme musieť aj zakúpiť z vlastného svetlá.

p. Miroslav Nosek – potom na existujúce stĺpy kde svetlá neboli, elektrika sa naťahuje.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, iba u Vás.

p. Miroslav Nosek – kde by sa dalo pozrieť, kde by sa dali svetlá pridávať?

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, mám mapu, môžete sa prísť pozrieť.

p. Miroslav Nosek – ďalej by som chcel zdôrazniť, že komisie by mohli na Mestskej rade informovať. Napríklad o tých pozemkoch, ktoré ideme schvaľovať nemám o nich ani paru, nevieme kde to je, čo to je, tie súkromné. Keby to bolo na rade, je to poradný orgán primátora, mohli povedať, tu je plán, toto je tu. Zbytočne dochádza k tomu, že sa teraz pýtam. Ďalej by som sa dotkol kanalizácie v Strážach trebárs, objavila sa včera na stránke mesta správa ohľadom užívateľov kanalizácie, že sa teda nešetrne správajú k zverenému majetku. Nechcem nikoho obhajovať, ale mám za to, že sme rôzni ľudia, niekedy je to tak, že si ľudia môžu za to sami, niekedy sa stane nejaká chyba, potom máme deti, ktoré neustrážime, veľa starších občanov, ktorí pozabudnú, preto som chcel, že by sme vyšli v ústrety. Navrhoval som na rade, aby sa spýtalo, jednať s tými, ktorí to prevádzkujú, či by sa nedalo nejaké ochranné sito, tak ako sa to urobilo na Bazilikone. V Strážach jednoducho sú ľudia z toho pohoršení, lebo logicky, bývajú na kopci a nechceli ju, ale to nemusíme riešiť. Jednoducho týmto spôsobom, či by sa im nedalo vyjsť v ústrety, nielen v Strážach, ale aj v Šaštíne budú tieto problémy. Ďalšia vec je, či by sa nedalo s firmou jednať, o tom, aby si tu zriadili nejakého odborníka, spôsobilého človeka, firmu, ktorá by tieto reklamácie, alebo opravy dokázala vyriešiť. Bolo by to rýchlejšie a lacnejšie, keď sú tu. Viem, že niečo také padlo, keď bolo nejaké sedenie s nimi na začiatku v kultúrnom dome, že urobia pracovisko tu v okolí. Lebo videl som jeden papier, ktorý v podstate je faktúra od cudzej firmy a ľudia to majú zaplatiť a predsa oni majú zmluvu s mestom na tie čerpadlá. Nie je tam montážny list, ceny, nič len suma. A ďalšia vec je, chcem sa spýtať, malo by to byť jedenkrát za rok očistené a preverené. To tak isto bolo deklarované, čo sa s týmto plánuje do budúcna?

Ing. Mária Macejková – zodpoviem na tie otázky ku kanalizácii. Tak v podstate, áno stalo sa tam, že sme mali reklamáciu, ktorá sa zopakovala dvakrát na tej istej nehnuteľnosti. Jednoducho tam tá závada, alebo porucha bola spôsobená, nesprávnym postupom uživateľa kanalizačnej prípojky. To znamená, že obyvatelia tam hádzali to, čo do kanalizácie nepatrí. Tu by som chcela povedať to, že tí ľudia dostali čerpaciu šachtu, ktorá je majetkom mesta, na základe zmluvy o výpožičke do užívania a dostali ju zadarmo. Mesto im vybudovalo kanalizačnú prípojku až k ich pozemku a ľudia sa v zmluve o výpožičke zaviazali, že sa budú správať ako správni hospodári a budú zamedzovať vzniku škôd. Ja viem, ktorý prípad myslíte, p. poslanec, tam to bolo zavinením majiteľa nehnuteľnosti. Jednoducho oni sú si vedomí toho, že je to v zmluve o výpožičke napísané, že si takéto náhrady budú znášať sami. Jednoducho je to tak, nie je možné, aby mesto vyčleňovalo ďalšie finančné prostriedky a staralo sa im ďalej ešte nejakými sitami a zvyšovalo investície a zabraňovalo, aby nevznikla porucha. Nehnevajte sa, to si musí ustrážiť každý vlastník. Tu sú požiadavky na rozširovanie ďalšej kanalizácie a keď sa budeme stále vracať a vyčleňovať financie na tie jestvujúce nikam sa nepohneme. S pracovníkmi sme si tu urobili stretnutie a urobíme iný systém. Urobí sa fotodokumentácia, keď sa otvorí šachta je vidieť, že či je zavinená havária, alebo nezavinená a jednoducho môže zhotoviteľ vystaviť tú faktúru priamo na meno. Dáme mu na to právo, lebo užívateľ je on sám. Ak skutočne pri tlakovej kanalizácii bude pristupovať zodpovedne, nie je možné, aby mu tam niekto nahádzal to, čo tam nepatrí. Je to od toho prístupu. Pri gravitačnej tam nie je dokazateľné, kto je ten záškodník, kto tam hodil tie vlhčené obrúsky, handry, to zlé čo tam nepatrí. A čo sa týka toho servisu, je tu p. Fiala, on komunikuje s tými ľuďmi, keď zavolá oni prídu. Možno ak budú mať viacej obcí, bude servisné stredisko, ale závady odstraňujú promtne, nemôžeme ich donútiť, aby tu mali stredisko. Nebránime sa tomu, z ich strany nevidíme problémy.

p. Miroslav Nosek – ja som nemyslel, aby sa to zadarmo niekomu robilo, ale určite, či nie je možné, aby si to tí čo sú problémoví si to zakúpili, to nie aby im to dávalo mesto. To som nikdy nepovedal. Je pravda to, že tí ktorí majú tlakovú a náhodou tam niečo či už vedome, alebo nevedome dá, tak má problém. Ale ten čo má gravitačnú, tak či tam niečo dá, alebo nedá, tak to nikto nevie. Takže ja som chcel, že keď to bude staršie, raz za rok to prebehnúť.

Ing. Mária Macejková – prednostka MsÚ, treba to prepláchnuť.

p. Miroslav Nosek – keď to bude staršie ľudia to budú púšťať kde kade.

Ing. Mária Macejková – prednostka MsÚ, máme VZN a je to pod hrozbou postihu. Chcem len doplniť, že zákon o vodách umožňuje, že v prípade, že prevádzkovateľ má zvýšené náklady na prevádzkovanie, z toho titulu nedbanlivosti, alebo nešetrného zaobchádzania, môže prevádzkovateľ fakturovať zvýšené náklady. Tak to budeme robiť aj v prípade bytových domov, kde sme mali haváriu, oprava bude stáť okolo 700 až 800 Eur, už bola opakovaná. Pôjdu tým ľuďom listy, kde budú posledný raz vyzvaní, ak opäť nastane havária, tie zvýšené náklady im budú rozúčtované. Má na to prevádzkovateľ právo.

p. Miroslav Nosek – ja som chcel len z toho titulu, že si zoberte sú z Českej republiky, než sem prídu, tie náklady na dopravu.

Ing. Mária Macejková – prednostka MsÚ, p. Fiala, keď hlásime ráno poruchu o koľkej tu sú?

p. Vladimír Fiala – za hodinu a pol.

p. Miroslav Nosek – tie náklady sú na cestu, možno sú väčšie ako na tú opravu.

p. Vladimír Fiala – p. Nosek myslí to, aby sa tu zaškolil jeden človek, náš údržbár sa zaškolí, bude mať vozidlo a snáď by dokázal čerpadlo aj opraviť, aspoň jeden dvaja musia byť. Inak chodím ja, ak sa mi to podarí opraviť je to v poriadku, ak nie volám firmu. Možno by to na škodu nebolo zaškoliť p. Osuského. Bavili ste sa o tom, kto bude šachtu čistiť. Každému jednému, komu som spúšťal prípojku, každého som poučil, ako sa o šachtu starať a musí ju dvakrát do roka prepláchnuť. Aj spôsob som im ukázal, takže majiteľ nehnuteľnosti sa musí starať o čistotu šachty.

p. Miroslav Nosek – chcel by som sa chcel vyjadriť k novozaloženej s.r.o. mesta. Som ako poslanec člen dozornej rady, ktorá je kontrolným orgánom spoločnosti a prepáčte dozvedel som sa o jej založení až 02.03. Neviem, preto som aj dal tu na stôl ten papier, kde p. Ing. Javorka to vysvetlil, ako to má byť a takto sa to nestalo, na rade bolo povedané, že to tak nie je a toto je z posledného zastupiteľstva a takto to malo byť presne urobené. A k tomu ešte, že som sa to dozvedel 02.03. prečo to nemôže byť na internetovej stránke, že mesto založilo s.r.o., prečítali by si ako to vôbec je. Ako to funguje, bude to fungovať, myslím, že to nie je taký problém. Takáto vec by mala byť na hlavnej stránke, aby to ľudia nemuseli hľadať. Aby im to zasvietilo do očí. Ešte sa vrátim k tomu, ako to vyzerá s tými ľuďmi, ktorí tam majú prechádzať, ako to vyzerá, podľa akého zákona? Minule bolo povedané, že tu skončia a tam pôjdu na základe inej dohody. Do skúšobnej doby.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, p. Nosek vy pletiete. Jasne sme Vám povedali, že nebudú mať skúšobnú dobu.

p. Miroslav Nosek – ja som sa pýtal konateľa, či je založená, na druhý krát mi odpovedal, že je s.r.o. založená, sedel vedľa mňa. Ako to bude, či tu na jednom stole podpíšu dohodu a tu podpíšu novú. Pýtal som sa na skúšobnú dobu, povedal, že budú mať, keď som sa spýtal, prečo, tak povedal, že nebudú mať. Preto to hovorím, že keby sa to nahrávalo na rade tak to tam bude. Chcem vedieť, ako to bude, aby som tomu porozumel.

Ing. Mária Macejková – prednostka MsÚ, p. poslanec, ja myslím, že dnes nie je na programe riešenie s.r.o.. Je založená a ďalší postup, čo sa týka nakladania s majetkom, presúvania finančných prostriedkov, navyšovania imania, bude predmetom ďalšieho rokovania. Čiže na rade bude Mestská rada podrobne oboznámená.

p. Miroslav Nosek – na majetok sa nepýtam, pýtam sa na zamestnancov.

Ing. Mária Macejková – prednostka MsÚ – zamestnanci sú ešte zamestnanci mesta, tam žiadne kroky neboli urobené, nič, funguje to v starom režime.

p. Cyril Filípek – že vraj tu mal byť audítor na tú s.r.o., ako to dopadlo? Vyjadrenie audítora, je to pravda?

Ing. Mária Macejková – prednostka MsÚ, bola konzultácia s audítormi je to pravda. Pretože tí čo nám kontrolujú účtovnú uzávierku, to sú ľudia, ktorí budú overovať celý náš postup účtovania, financovania. Jednak náš a možno aj s.r.o. a preto bola konzultácia. Výstupy ešte nie sú.

p. Cyril Filípek – potrebujem ten záver aký tam bol.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, ešte nie je.

Ing. Mária Macejková – ešte nebol, nebol ešte ani žiadny účtovný krok. Žiadny presun, s.r.o. je na začiatku, bola založená, neboli do nej presunuté žiadne financie.

p. Cyril Filípek – ešte nemá žiadnych zamestnancov, to by teda vyzeralo, aby sa tam ládovali peniaze občanov.

p. Miroslav Nosek – pýtam sa, ako je to zrušené, hromadný zber, kartóny, už to nebude mesto zvážať? Majú si to sami riešiť?

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, podľa nového zákona, je povinnosť firmy, ktorá má priemyselný odpad, musia si uzatvoriť zmluvu so spoločnosťou, ktorá likviduje tento odpad. My chceme vyjsť v ústrety občanom, že na zbernom dvore by sme zriadili kontajner, do ktorého by zadarmo mohli voziť tieto veci, chceme pomôcť tým podnikateľom, aby nemuseli platiť financie a zabezpečovať si dohody so zbernými spoločnosťami, ale riešilo by to mesto. Môžu zadarmo priviesť napr. kartóny.

p. Miroslav Nosek – a než to bude? V akom horizonte to môže byť?

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, ak schválite pozemok, tým skôr to môže byť.

p .Miroslav Nosek – keď schválime pozemok, horizont?

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, kúpa, úprava pozemku, dohoda so spoločnosťou, ktorá nám dá kontajnery.

Ing. Mária Macejková – prednostka MsÚ, tie okolité obce a mestá, ktoré majú vybudovaný zberný dvor to majú jednoduchšie, pretože aj takýto odpad, ktorý sa neumiestni do veľkoobjemových nádob, ktoré musí mesto alebo obec pristavovať minimálne dvakrát do roka, ak sa im tam nedá tento odpad, tak vtedy ho môžu umiestňovať na existujúci zberný dvor. My ho ešte nemáme. To znamená, že my budeme musieť fungovať týmto systémom, že musíme pristavovať kontajnery. Budeme sa snažiť podľa potrieb. Tu treba vychádzať z toho, že naša skládka odpadov je uzatvorená. Tam pod hrozbou pokuty nesmie nikto nič vyviezť. Máme tu teraz zberové spoločnosti na komunálny odpad ASA Zohor a separovaný zber Vepos Skalica. Máme zmluvne zabezpečené tretie osoby, ktoré nám likvidáciu takto zabezpečujú. Aj naše VZN rieši nakladanie s komunálnymi odpadmi. To znamená, že nerieši odpady priemyselné. Každý podnikateľ si musí vedieť rozlíšiť, čo je komunálny odpad a čo je priemyselný odpad. To znamená, čo súvisí s jeho výrobou, napr. tie kartóny, obchody, ktoré vybaľujú tovar, to nie je komunálny odpad, je to odpad, ktorý vzniká z jeho podnikateľskej činnosti. Ten si musí riešiť samostatne s organizáciou, ktorá sa zaoberá jeho likvidáciou. Musí si to na svoje náklady vyriešiť sám, to neriešime našim VZN.

p. Miroslav Nosek – podľa toho nového zákona o odpadoch.

Ing. Mária Macejková – prednostka MsÚ – v podstate toto platilo aj doteraz. Potom sa stávalo, že tie nádoby čo sme mali rozmiestnené na separovaný zber, tie sa zaplnili rýchlo, pretože tam odkladali papier z týchto prevádzok. Všetky prevádzky budú poučené listom. Zberný dvor nám to veľmi zjednoduší.

Ing. Marián Javorka – keď bude zberný dvor, všetky podnikateľské subjekty tam budú môcť vyvážať ten odpad?

Ing. Mária Macejková – keď im to umožníme. Závisí to od obce.

Ing. Marián Javorka – ja sa iba pýtam, pokiaľ tam dám ten papier čo máme... Pokiaľ tam budú vyvážať iní podnikatelia, tak budeme žiadať, aby sme to tam vyvážali aj my. Pokiaľ ja mám mať náklady, prečo nemá druhý náklady.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, toto bude témou ďalšej diskusie.

p. Miroslav Nosek – je pravdou, že mesto bude dočasne odberať elektrinu cez BVS. Taká zmluva bola na internete.

Ing. Mária Macejková prednostka MsÚ - možno narážate p. poslanec na tú zmluvu, Čistička odpadových vôd, nepozreli ste si to dobre. Je to v tej súvislosti, že po dobu, čo bude mesto vyberať nového prevádzkovateľa podľa zákona o verejnom obstarávaní, tak jednoducho musí to zabezpečiť dočasne mesto. Aby sme si my uzatvárali novú zmluvu, BVS by musela dať výpoveď, mesto sa musí prihlásiť. Ďalšia vec, ktorá je, že BVS ako veľký obchodný partner má nastavené iné ceny, ako by určili nám. Je to z dôvodu nižšej ceny.

p. Miroslav Nosek – viacej som si tam všimol to, že BVS za nič nezodpovedá, za všetko zodpovedá mesto.

Ing. Mária Macejková – prednostka MsÚ, pretože sme prevádzkovateľ.

p. Miroslav Nosek – ešte by som jednu vec mal. Minule tu bolo dané, že p. Fodor si roztrhol pneumatiku tam pred domom, mal som tak možnosť, že svojim vozidlom vošiel presne medzi obrubník a dom a ten chodník a nevedel sa potom odtiaľ dostať, tak takýmto amatérskym spôsobom sa odtiaľ nevedel dostať, čo tam robil vôbec na tom chodníku. Potom ide a má problémy, že si roztrhol pneumatiku, ale to je jeho problém. A ešte poslednú otázku ak dovolíte, hazard čo s tým má mesto, organizuje petíciu mesto?

Mgr. Jaroslav Suchánek –primátor mesta, robí ju p. Richard Packa, ktorý potom v diskusii Vám to môže vysvetliť.

p. Cyril Filípek – ja by som sa chcel opýtať na tie cesty, kedy sa s tým začne niečo robiť? Osvetlenie budeme mať nové a cesty sú v takom stave. Už mi ľudia povedali, že osvetlenie sa robí preto, aby si nezlomili nohu v tých jamách.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, vy dobre viete, že bola zima a vtedy sa neasfaltuje. P. Vladimír Fiala to má na starosti, má za sebou stretnutia kde sa bude brať asfalt. Je to pripravené, keď bude dobré počasie budeme robiť.

                                                         

a/ Návrh na 1. zmenu v Sadzobníku cien /služieb/ Mesta Šaštín-Stráže.

Mestské zastupiteľstvo oboznámila s návrhom na 1. zmenu v Sadzobníku cien /služieb/ Mesta Šaštín-Stráže p. Ivana Matúšová, k čomu MsZ prijalo,

U z n e s e n i e  MsZ č. 203/2016

                                                                 Mestské zastupiteľstvo

                                                                 S ch v a ľ u j e

I. zmenu v Sadzobníku cien /služieb/ Mesta Šaštín-Stráže. Na každú spoločenskú zábavu, diskotéku a ples bude vypracovaná zmluva o prenájme kultúrneho domu, kde bude zapracovaná osobná zodpovednosť predsedu organizácie. Ak bude spôsobená škoda na majetku mesta, túto predseda organizácie uhradí do 7 dní. V prípade neuhradenia škody do 7 dní, uvedenej organizácii nebude umožnený ďalší prenájom. Právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, občianske združenia a občianske iniciatívy a Telovýchovné jednoty, môže usporiadať spoločenskú zábavu, diskotéku alebo ples 2 krát do roka.

Hlasovanie: Prítomní: 9 Za: 7 Mgr. G. Fodorová, Ing. M. Javorka, Bc. M. Konečný, JUDr. E. Lehocká, p. M. Nosek, p. M. Rozbora, p. S. Suchá

Proti: 2 p. C. Filípek, p. B. Kozánek   Zdržali sa: 0

b/ Návrh na prevádzkovateľa ČOV Šaštín-Stráže

Mestské zastupiteľstvo oboznámila s návrhom na prevádzkovateľa ČOV Šaštín-Stráže Ing. Mária Macejková – prednostka MsÚ, k čomu MsZ prijalo,

U z n e s e n i e  MsZ č. 204/2016

                                                                 Mestské zastupiteľstvo

                                                                 S ch v a ľ u j e

za prevádzkovateľa ČOV Šaštín-Stráže Mesto Šaštín-Stráže, Alej 549, 90841 Šaštín-Stráže.

Hlasovanie: Prítomní: 9 Za: 9 p. C. Filípek, Mgr. G. Fodorová, Ing. M. Javorka, Bc. M. Konečný, p. B. Kozánek, JUDr. E. Lehocká, p. M. Nosek, p. M. Rozbora, p. S. Suchá

Proti: 0   Zdržali sa: 0

c/ Návrh na delegovanie zástupcov do Rady školy pri Základnej škole, Materskej škole, Základnej umeleckej škole a Centre voľného času

Mestské zastupiteľstvo oboznámil s návrhom na delegovanie zástupcov do Rady školy pri Základnej škole, Materskej škole, Základnej umeleckej škole a Centre voľného času Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, k čomu MsZ prijalo,

                                                          

U z n e s e n i e  MsZ č. 205/2016

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                S ch v a ľ u j e

delegovanie zástupcov do Rady školy pri Základnej škole, Materskej škole, Základnej umeleckej škole a Centre voľného času, nakoľko funkčné obdobie doterajších Rád školy končí 30.04. 2016. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje nasledovných zástupcov:

Rada školy pri Základnej škole: 4 zástupcovia Ing. Gabriela Baďurová, p. Marián Rozbora, Bc. Marián Konečný, p. Silvia Suchá.

Rada školy pri Materskej škole: 2 zástupcovia p. Martina Trvalcová, p. Branislav Kozánek.

Rada školy pri Základnej umeleckej škole: 2 zástupcovia p. Margita Packová, Ing. Mária Macejková.

Rada školy pri Centre voľného času: 2 zástupcovia: Ing. Gabriela Baďurová, Ing. Marián Javorka.

Hlasovanie: Prítomní: 9 Za: 9 p. C. Filípek, Mgr. G. Fodorová, Ing. M. Javorka, Bc. M. Konečný, p. B. Kozánek, JUDr. E. Lehocká, p. M. Nosek, p. M. Rozbora, p. S. Suchá

Proti: 0   Zdržali sa: 0

 

d/ sl. Denisa Žáková, byt. Šaštín-Stráže, Metodova 1018 – žiadosť o pridelenie 1-izbového nájomného bytu

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na pridelenie 1-izbového nájomného bytu na Námestí Slobody č. 942 v Šaštíne-Strážach prijalo,

U z n e s e n i e  MsZ č. 206/2016

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                S ch v a ľ u j e

pridelenie 1-izbového nájomného bytu na Námestí Slobody č. 942 sl. Denise Žákovej, byt. Šaštín-Stráže, Metodova č. 1018, od 01.04. 2016, nakoľko menovaná splnila podmienky VZN č. 54/2011.

Hlasovanie: Prítomní: 9 Za: 9 p. C. Filípek, Mgr. G. Fodorová, Ing. M. Javorka, Bc. M. Konečný, p. B. Kozánek, JUDr. E. Lehocká, p. M. Nosek, p. M. Rozbora, p. S. Suchá

Proti: 0   Zdržali sa: 0

e/ p. Lenka Lukáčová, byt. Šaštín-Stráže, Námestie Slobody 942 – žiadosť o pridelenie 2-izbového nájomného bytu

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na pridelenie 2-izbového nájomného bytu na Slnečnej ulici č. 1616 v Šaštíne-Strážach prijalo,

U z n e s e n i e  MsZ č. 207/2016

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                S ch v a ľ u j e

pridelenie 2-izbového nájomného bytu /po. p. Milanovi Člunkovi/ na ulici Slnečná 1616, vchod A od 01. 04. 2016 p. Lenke Lukáčovej, byt. Šaštín-Stráže, Námestie Slobody č. 942, nakoľko menovaná splnila podmienky VZN č. 5/2003.

Hlasovanie: Prítomní: 9 Za: 8 p. C. Filípek, Ing. M. Javorka, Bc. M. Konečný, p. B. Kozánek, JUDr. E. Lehocká, p. M. Nosek, p. M. Rozbora, p. S. Suchá

Proti: 0   Zdržali sa: 1 Mgr. Gerda Fodorová

f/ p. Helena Šišoláková, byt. Slnečná 1616, Šaštín-Stráže – žiadosť o pridelenie 1-izbového nájomného bytu

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na pridelenie 1-izbového nájomného bytu na Slnečnej ulici č. 1616 v Šaštíne-Strážach prijalo,

U z n e s e n i e  MsZ č. 208/2016

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                S ch v a ľ u j e

pridelenie 1-izbového nájomného bytu v Šaštíne-Strážach na ul. Slnečná 1616 p. Helene Šišolákovej, byt. Šaštín-Stráže, Slnečná 1616 a to od 01. 04. 2016, nakoľko menovaná splnila podmienky VZN č. 05/2003.

Hlasovanie: Prítomní: 9 Za: 8 p. C. Filípek, Mgr. G. Fodorová, Ing. M. Javorka, Bc. M. Konečný, p. B. Kozánek, JUDr. E. Lehocká, p. M. Nosek, p. M. Rozbora, p. S. Suchá

Proti: 1 p. M. Rozbora   Zdržali sa: 0

g/ p. Milan Kseňák, byt. Šaštín-Stráže, Gazárka č. 149 – žiadosť o prenájom mestského pozemku

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so žiadosťou nižšie menovaného o prenájom mestského pozemku prijalo,

U z n e s e n i e  MsZ č. 209/2016

                                                                 Mestské zastupiteľstvo

                                                                  S ch v a ľ u j e

prenájmom mestského pozemku parc.č. 1916/217, vo výmere 94 m2, v k.ú. Šaštín,  lokalita RO Gazárka, p. Milanovi Kseňákovi, byt. Šaštín-Stráže, Gazárka 149 , z dôvodu, že uvedený mestský pozemok je priľahlý k rekreačnej chate č. 149, ktorej vlastníkom je vyššie menovaný. Cena nájmu sa stanovuje podľa schváleného Uznesenia MsZ č. 57/2011, zo dňa 19.05. 2011, na 0,25 € za m2 na rok. Doba nájmu začína plynúť dňom 01. apríla 2016. Splatnosť nájmu je vždy k 30.04. príslušného kalendárneho roka. Nájom sa stanovuje na 5 rokov. Nájomca uhradí Mestu Šaštín-Stráže jednorazový poplatok za vyhotovenie geometrického plánu č. 512/2012, v sume 75,- €, v termíne do 30.04. 2016, podľa schváleného Uznesenia MsZ č. 57/2011, zo dňa 19.05.2011, ktoré okrem iného upravuje i spolufinancovanie za vypracovanie geometrického plánu. Nájomnú zmluvu vypracuje Mestský úrad Šaštín-Stráže.

Hlasovanie: Prítomní: 9 Za: 8 p. C. Filípek, Mgr. G. Fodorová, Ing. M. Javorka, Bc. M. Konečný, p. B. Kozánek, JUDr. E. Lehocká, p. M. Rozbora, p. S. Suchá

Proti: 1 p. M. Nosek   Zdržali sa: 0

h/ p. Jaroslav Okasa a manž. Ladislava, byt. Šaštín-Stráže, Vŕšky 405 – žiadosť o odpredaj mestského pozemku

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so žiadosťou nižšie menovaných o odpredaj časti mestského pozemku prijalo,

U z n e s e n i e  MsZ č. 210/2016

                                                                 Mestské zastupiteľstvo

                                                                 S ch v a ľ u j e

odpredaj časti mestského pozemku v zmysle § 9a odst. 8 písm. b/ zákona č. 138/1991 o majetku obcí, pôvodná parc. č. E 589/78, novovytvorená parc. č. C 1213/1 diel 1 vo výmere 222 m2 v k.ú. Stráže, p. Jaroslavovi Okasovi a manželke Ladislave byt. Šaštín-Stráže, Vŕšky 405. Cena sa stanovuje na 10,- € za m2, cenu za mestský pozemok kupujúci vyplatia Mestu Šaštín-Stráže, pred podpísaním kúpnej zmluvy. Kúpnu zmluvu a vklad do katastra nehnuteľností si dajú kupujúci vypracovať na vlastné náklady, do 60 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení žiadosti uznesením mestského zastupiteľstva. Ak zo strany žiadateľov nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy do 60 dní od doručenia uznesenia, mesto môže predložiť návrh na jeho zrušenie. Mestské zastupiteľstvo splnomocňuje primátora mesta podpísaním kúpnej zmluvy a prevodom nehnuteľnosti.

Hlasovanie: Prítomní: 9 Za: 8 p. C. Filípek, Mgr. G. Fodorová, Ing. M. Javorka, Bc. M. Konečný, p. B. Kozánek, JUDr. E. Lehocká, p. M. Rozbora, p. S. Suchá

Proti: 0   Zdržali sa: 1 p. M. Nosek

ch/ p. Peter Ralbovský, byt. Kadaň, Jitřní 862, ČR – žiadosť o odpredaj mestského pozemku

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so žiadosťou nižšie menovaného o odpredaj časti mestského pozemku prijalo,

U z n e s e n i e  MsZ č. 211/2016

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                S ch v a ľ u j e

odpredaj časti mestského pozemku v zmysle § 9a odst. 8 písm. b/ zákona č. 138/1991 o majetku obcí, pôvodná parc.č. E 589/78, novovytvorená parc. č. C 1125/3 diel 3 vo výmere 250 m2 a  novovytvorená C parc.č. 1125/4 diel 4 vo výmere 41 m2, spolu 291 m2, v k.ú. Stráže, p. Petrovi Ralbovskému, byt. Kadaň, Jitřní 862, ČR. Cena sa stanovuje na 10,- € za m2, cenu za mestský pozemok kupujúci vyplatí Mestu Šaštín-Stráže, pred podpísaním kúpnej zmluvy. Kúpnu zmluvu a vklad do katastra nehnuteľností si dá kupujúci vypracovať na vlastné náklady, do 60 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení žiadosti uznesením mestského zastupiteľstva. Ak zo strany žiadateľa nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy do 60 dní od doručenia uznesenia, mesto môže predložiť návrh na jeho zrušenie. Mestské zastupiteľstvo splnomocňuje primátora mesta podpísaním kúpnej zmluvy a prevodom nehnuteľnosti.

Hlasovanie: Prítomní: 9 Za: 8 p. C. Filípek, Mgr. G. Fodorová, Ing. M. Javorka, Bc. M. Konečný, p. B. Kozánek, JUDr. E. Lehocká, p. M. Rozbora, p. S. Suchá

Proti: 0   Zdržali sa: 1 p. M. Nosek

i/ Združenie Rómov a národnostných menšín Slovenska, so sídlom na ul. M.R. Štefánika č. 168, Šaštín-Stráže – žiadosť o prenájom kultúrneho domu

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa so žiadosťou nižšie menovaného združenia o prenájom kultúrneho domu Stráže   prijalo,

U z n e s e n i e  MsZ č. 212/2016

                                                                 Mestské zastupiteľstvo

                                                                 S ú h l a s í

s prenájmom kultúrneho domu Stráže Združeniu Rómov a národnostných menšín so sídlom na ul. M. R. Štefánika č. 168 v Šaštíne-Strážach na akciu pre deti zo sociálne slabších rodín dňa 22.04. 2016 od 14,00 hod.. Plán akcie bude nasledovný: Deň pre deti: prednáška polície SR, diskusia s primátorom a jeho zástupcami, vystúpenie kúzelníka a vo večerných hodinách rómska zábava. Cena za prenájom a zábezpeka budú stanovené podľa schváleného sadzobníka cien Mesta Šaštín-Stráže.

Hlasovanie: Prítomní: 9 Za: 7 Mgr. G. Fodorová, Ing. M. Javorka, Bc. M. Konečný, p. M. Nosek, JUDr. E. Lehocká, p. M. Rozbora, p. S. Suchá

Proti: 0   Zdržali sa: 2 p. B. Kozánek, p. C. Filípek

j/ Návrh na odvolanie p. Tomáša Havla ako člena Sociálnej a bytovej komisie – nakoľko sa nezúčastňuje zasadaní komisie

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na odvolanie nižšie menovaného člena Sociálnej a bytovej komisie   prijalo,

U z n e s e n i e  MsZ č. 213/2016

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                O d v o l á v a

p. Tomáša Havla, byt. Šaštín-Stráže, Zápotočná 1033, ako člena Sociálnej a bytovej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Šaštíne-Strážach, nakoľko sa nezúčastňuje zasadaní Sociálnej a bytovej komisie.

Hlasovanie: Prítomní: 9 Za: 9 p. C. Filípek, Mgr. G. Fodorová, Ing. M. Javorka, Bc. M. Konečný, p. B. Kozánek, JUDr. E. Lehocká, p. M. Nosek, p. M. Rozbora, p. S. Suchá

Proti: 0   Zdržali sa: 0

11/ D i s k u s i a

 

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, otváram diskusiu, poprosím občanov. Každý občan má päť minút na pokladanie otázok a poprosím každého občana, aby sa predstavil.

Ing. Radovan Prstek – ja len jednu vetu, vieme o tých piatich minútach nie je to tak, treba si naštudovať zákon o obecnom zastupiteľstve, nemôžete obmedziť občana, v žiadnom prípade. Nesmiete mu to slovo zobrať, takže žiadnych päť minút.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, p. Prstek, to bola Vaša prvá veta, keď ste tu sedeli vy.

Ing. Radovan Prstek – nedodržal som zákon.

Mgr. Jaroslav Suchánek – tak to vo viacerých prípadoch.

Ing. Radovan Prstek – vy dobre viete, čo tu sedíte prečo to bolo.

Mgr. Jaroslav Suchánek – dobre ďakujem za podnet, určite ho preverím.

p. Richard Packa – v súvislosti s petíciou, by som chcel informovať poslancov o čo sa jedná. V súvislosti s tým, že bol narušovaný verejný poriadok a prišlo aj k ublíženiu na zdraví pred automatmi, ktoré sú umiestnené v Lagúne. Bolo to z iniciatívy občanov „Zastavme hazard“. A táto petícia sa začala spisovať 5. marca. Do dnešného dňa bolo vybraných 800 až 900 podpisov. Zákon prikazuje, aby mohlo mestské zastupiteľstvo prerokovať túto petíciu je potrebných 30%, čo je nejakých 1200 podpisov. Sú ešte rozdané hárky. Ľudia sa na to pýtajú, podporili to aj tu sediaci poslanci, viete že sa to koná. Ako náhle budú tie podpisy kompletné, tak sa odovzdá p. primátorovi, alebo zastupiteľstvu.

Ing. Marián Javorka – na podateľňu.                                              

p. Richard Packa – alebo na podateľňu. Ďakujem.

p. Lucia Flajžíková – bývam v bytovkách v Strážach, v tých nových bytových jednotkách. Moja otázka je, či sa budú riešiť pozemkové úpravy pri tých bytových jednotkách. Nakoľko na posledných jednaniach, ktoré sme realizovali na mestskom úrade, bolo povedané, že na tieto úpravy sú vyčlenené určité finančné prostriedky, do dnešného dňa nemáme urobené žiadne pozemkové úpravy. Druhým bodom je vyúčtovanie za vodu, ktoré sme obdržali, teda všetci čiastkoví majitelia. Je to za rok 2014 a 2015. Chcem sa spýtať, v rámci tohto vyúčtovania sme dostali strhnuté, z toho preplatku, nevieme za čo. Neboli predložené faktúry a preto sa chcem spýtať, či je to z daňového hľadiska korektné. My ako platitelia máme nárok na nejaký preplatok, alebo sme povinní zaplatiť nejaký nedoplatok. Ja hovorím o preplatku, kde nám bola odrátaná určitá suma, nie malá, z akého dôvodu.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, ja navrhujem také riešenie, že by sme Vás prizvali, zavoláme zamestnankyňu, ktorá to robila a prejdeme si to.

p. Lucia Flajžíková – ešte mám jeden bod, tak isto sa to týka tejto ulice, či sa nejakým spôsobom plánuje riešiť výjazd na hlavnú cestu. Predovšetkým, je to ráno okolo 7,00 hod., a potom okolo 16,00 hod. Či sa nejakým spôsobom budú riešiť parkovacie miesta pre škôlku a základnú školu. Ten výjazd je tam katastrofálny, je to cez chodník. Nejakým spôsobom to poriešiť, sú ohrozené deti.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, k tomuto poviem takto, dám si stretnutie s pánom riaditeľom, či plánuje využívať ten areál a na aké účely. Po dohode s ním môžeme pristúpiť k návrhu riešenia parkovania. Čo sa týka pozemkových úprav, máme tu žiadosť od jednej pani, ktorá tam býva, že by chceli dostať do správy tie pozemky, vždy k príslušnej bytovke a budú sa o ne starať, toto bude predmetom rokovania. Tak ako sa staráte vy.

p. Lucia Flajžíková – ale ide o to, že tie pozemky tam nie sú vysporiadané, konkrétne tam pri nás.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, v ktorom bytovom dome ste?

p. Lucia Flajžíková – č. 1694.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, oni tam majú tú záhradu. Vysporiadané to je, to je mestský pozemok len tí, ktorí tam bývajú a majú tam ten plot sú na mestskom pozemku.

p. Lucia Flajžíková – dokiaľ to nie je zrovnané, nemôžeme si dať žiadnu žiadosť.

Ing. Mária Macejková – prednostka MsÚ, takto, máme geometrický plán, podľa ktorého sa urobí návrh prerozdelenia tých priľahlých pozemkov k bytovým domom. Bude Vám to predložené na dohodu, stretneme sa k tomu. Niektorí mali záujem odkúpiť pozemky a niektorí prenajať. Musíme tomu dať nejaký režim, musíme sa stretnúť.

p. Lucia Flajžíková – dobre, ďakujem.

p. Poláčková – som Stražanka. Keďže bývam prechodne na ulici M.R. Štefánika a roky tadiaľto pribúdajú nákladiaky a ťažké kamióny a cesta je bohužiaľ bez podložia, bez riadneho podložia, len na vrchu má nejaký „šlást“, lebo niečo takého, k čomu príde kľudne aj dieťa a potiahne, je z toho špagát. Bohužiaľ sa mi toto nepodarilo za celé roky dotiahnuť slušnou formou písaním, žiadaním, prosením, no ale chcem, aby mesto o tom vedelo, poslanci, aby sa k tomu vyjadrili a niečo ako také pre Stráže urobili. Praskajú nehnuteľnosti, je to zdokumentované, nafotené. Pred niekoľkými rokmi podaná sťažnosť na Mestský úrad sem do Šaštína a do dnešného dňa som nedostala odpoveď. Z ulice je to dom, v ktorom občas žijem, sme to opravili natreli, nie je to až tak škaredé. Dnu sú dvojcentimetrové dilatačné špáry a to už je ohrozený život. Možno sa zasmejete, ale chcem pozvať p. primátora, aby si prišiel na jednu noc ľahnúť na postel. Tam to po každý krát keď prejde kamión či z jednej či z druhej strany búcha. Môj muž tu spať nechce, máme každý svoje auto a on sa vracia spať do Bratislavy, tu sa nevyspí. Budem to riešiť cez Trnavu, chcem tam osobne zájsť, viem, že je to štátna cesta a viem čo sa má. Keďže nechcem robiť mestu problém, preto to tu všetkým hovorím. Staré domy, ktoré sú na M.R. Štefánika postavené, ešte sú, nemôžete ich ako starého človeka naraz vyhodiť. Tie domy nemajú betónové základy, ale sú na tehlách. Nie sú stavané na ťažké kamióny. Ja som kedysi prosila o zníženie rýchlosti na 40 km/hod.. Keď ktokoľvek prejde cez M.R. Štefánika, tam sa absolútne nedodržiava rýchlosť. Tiež som vodička. Bohužiaľ je to tvrdá realita. Chcela som, aby bol v Strážach kruhový objazd, že ten by snáď tie kamióny prinútil troška pribrzdiť. Vraj bolo mi povedané p. Mikuláškom, že je tu málo smrteľných úrazov, tak preto nemôže byť kruhový objazd. Tak aj to som chápala. Ak by bolo málo prostriedkov, môže byť tretinový brzdiaci moment.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, vy tu píšete, aké je tam podložie, to naozaj neviem aké. Ďalej hovoríte, aby sme niečo urobili pre Stráže, že ste na Vašu sťažnosť nedostali do dnešného dňa odpoveď, to bolo za minulého vedenia, to ja nebudem hodnotiť. Ja som Vám dal dnes odpoveď, kde je napísané aj odôvodnenie prečo nebude kruhový objazd. Prečo je cesta v takom stave v akom je. Oproti Vám sedí poslanec VUC, ktorý by sa mohol postarať o to, aby sme dostali lepšiu cestu a kruhový objazd. Môžete osloviť p. Prsteka.

p. Poláčková – on už nie je vo funkcii, ja sa obraciam na Vás.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, ale on je vo funkcii poslanca VUC. Takže tu máte vyjadrenie Trnavského samosprávneho kraja. My sme vyvinuli aktivitu, nakoľko tie sťažnosti nie sú len od Vás. Nemajú peniaze. Neznamená to však, že to týmto končí. Budeme sa snažiť ďalej o to, aby došlo k náprave tej cesty.

p. Poláčková – dobre, to mi stačí, ale chcela by som aj inú vec. Ľudia v Strážach triedia odpady, máme farebne rozlíšené papier, plasty. Skutočnosť je taká, že ľudia triedia, lenže príde nákladiak, ten zoberie jeden kontajner, druhý, tretí a vysype do jednej korby, nechcela som toto nafilmovať a poslať do Markízy, aby som mestu nespravila hambu. Prosím Vás, ja viem, že každý odvoz niečo stojí, keď je problém, tak to zavezte deťom do školy, budú mať peniaze.

Ing. Mária Macejková – prednostka MsÚ, ja si dovolím reagovať, vedenie mesta si ctí zákonov, naše VZN vypracuvávame v zmysle zákonov, len by sme boli radi, keby aj tí ľudia postupovali v zmysle zákonov. Plne s Vami súhlasím s tým, čo ste povedali, že si pripadáme ako niekde inde. Všetko je to o ľuďoch. Usmerňujeme ľudí, ako separovať a pri tom máme množstvo čiernych skládok. To čo ste spomínali o vysýpaní do jedného kontajnera, my máme podpísanú zmluvu s firmou VEPOS, ale oni majú systém, že si to všetko nasypú do jedného kontajnera a odvezú do Skalice a ide to k nim na triediacu linku.

p. Michal Kvačkaj – môžem takú otázku, ja som bol ešte za vedenia p. Prsteka, tohto svedkom na námestí, ale prišli zamestnanci mesta na multikáre a presne toto isté urobili na námestí. Tak neviem, či vy máte nejakú postupnú separáciu odpadu, v podstate sa to triedi do tých smetiakov žltých, zelených, modrých a potom prídu zamestnanci s multikárou a dovezú to na zberný dvor a separujete to znovu?

Ing. Mária Macejková – prednostka MsÚ, áno bolo to tak, ale pretože, oni to na tej linke triedia.

p. Poláčková – ďalší problém ktorý je, papierové sáčky, tie stojany, pre exkrementy psov. Aj ja mám psa a všade v každom meste sú stojany a sáčky. Deti chodia odhadzujú papiere zo sladkostí a hádžu na zem, nie sú odpadové koše.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, ja keď sa vrátim k tej ceste, hovoril som so šéfom polície a požiadal som ho, aby na ulici M. R. Štefánika chodili častejšie merať.

p. Poláčková – bolo by treba ráno o siedmej, keď deti idú do školy. Ja som dala pred domom, keď tam bol obchod urobiť zebru.                                                         

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, mesto tam môže dať človeka, aby deti bezpečne prešli. Ja nemôžem polícii prikázať, kedy majú chodiť merať rýchlosť, to záleží od ich šéfa. Oslovím ich znova.

p. Kristína Pőstenyi – chcela by som sa opýtať, že či budete ešte plánovať zber odpadov, myslím, že pred mesiacom tu bola taká firma na námestí a brali papier. Týmto sa možno odbremenia aj tie kontajnery.

p. Ivana Matúšová – áno, budú chodiť pravidelne, vždy oznámime rozhlasom, kedy prídu.

p. Michal Kvačkaj – ja by som sa chcel spýtať, ohľadom verejného osvetlenia, je nejaký vypracovaný projekt na to, kde si to môžem pozrieť? Je to zavesené na mestskej stránke?

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, áno, projekt na mestskej stránke nie je zavesený.

p. Michal Kvačkaj – aký je účel tohto osvetlenia, či je to čerpanie dotácie z EÚ, alebo prečo sa ide meniť osvetlenie.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, áno bola výzva z EÚ, ktorú sme získali, boli sme úspešní a je to za účelom ušetrenia elektrickej energie, kde je deklarovaná okolo 60 % úspora ročne.

p. Michal Kvačkaj- keby som si chcel preštudovať ten projekt? Bude mi to umožnené?

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, jasné.

p. Michal Kvačkaj – ďakujem pekne.

p. Ján Holický – chcem sa spýtať k tým odpadom, či by sa na námestie nemohli pridať nejaké odpadové koše, je to tam niekedy strašné, je tam málo košov. Čo sa týka fajčiarov a kávičkárov je to strašné. A ešte jedna vec, hovorí sa o spoplatňovaní parkovania na námestí. Čo je na tom pravda.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, zatiaľ sme sa  tým s poslancami nezaoberali.

p. Ján Holický – no hovorí sa o tom, asi na tom pravda niečo bude.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, hovorí sa toľko vecí a nie sú pravdivé, zatiaľ sme sa s tým nezaoberali, tiež som to počul, ale neuvažovali sme o tom spoplatňovať parkovanie na námestí, ani v iných častiach mesta.

p. Ján Holický – ďakujem.

p. Peter Samek – chcel by som sa opýtať, keď akože nebol takýto návrh, ani ste o tom nerozprávali, keď vyšla faktúra na webovej stránke, že bola odpredaná parcela do osobného vlastníctva, parkovacie zóny, nejaké. 01.03. je tam nejaká faktúra vybehnutá, kto určuje nejaké ceny, že za m2. Áno priamo na námestí.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, ja si také nič nepamätám a to by museli poslanci schváliť.

p. Peter Samek – máte to zverejnené na Vašej stránke, nejakých 491 m2, za 8,- Eur pred Bazilikomom.

p. Mária Vizváryová – nie je to nejaký nájom?

p. Ivana Matúšová – tam nie je žiadny taký nájom, tam nie je trvalé parkovanie. Bolo jedno povolené.

p. Peter Samek – to nie je nájom, keď je tam kúpna zmluva. Že by si niekto platil nájom cez 3.000,- Eur, nejaká garážová firma. Ukazuje to pred Bazilikonom parkovacie zóny.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, preveríme to.

Ing. Radovan Prstek – ja sa vyjadrím k problematike cesty. Je to skutočne tak, že mesto v tomto prípade má malý podiel sily vyriešiť tento problém. Fenomén odpadu a dopravy je strašný v celej Európe, nielen v našom meste. Viete, že hlavná trasa do Trnavy je na tom ešte horšie ako Stráže. Vrátim sa k tomu, keď Vám p. Mikulášek povedal tú vetu o nehodách, nepovedal Vám zle. Zopakoval len moju vetu, ktorú som ja dostal ako odpoveď od vtedajšieho šéfa dopravy a potom od podpredsedu Trnavského samosprávneho kraja p. Čambala a ja som sa ho osobne pýtal, čo stojí ľudský život. Vtedy sme to riešili ešte v korunách a zdalo sa mu to veľmi veľa. Prvé rokovanie ohľadne cesty a križovatky, poviem Vám otvorene bolo veľmi ostré, pretože ja som si uvedomoval, že tam nebola vážna havária. Preto som sa ho pýtal, koľko stojí ľudský život keď štátu je 17,5 mil. korún veľa. Neraz som znova žiadosti dával a rokoval s p. Čambalom. Mňa samého zarážalo, keď som si prečítal stanovisko Trnavského samosprávneho kraja na stránke mesta, ktoré zverejnili pred niekoľkými dňami. Trošku ma zarazilo, lebo tí poslanci čo tu pred tým sedeli, aj p. poslanec Suchánek, ako keby ani nevedeli.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta – p. Prstek, my sme požiadali o vyjadrenie Trnavský samosprávny kraj. Ešte sme nežiadali o kruhový objazd.

Ing. Radovan Prstek – ty že si sa radil s odborníkmi a ktorými, to bol tvoj volebný program.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta – p. Prstek nemáme tu diskusiu, kto má aký volebný program, ak máte ešte niečo k tomu prosím, ak nie ďakujem a končíme diskusiu.

Ing. Radovan Prstek – ty diskusiu ukončovať nebudeš. So žiadnymi odborníkmi si ty nerozprával.

p. Poláčková – ja by som ho chcela počuť.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, môžete sa porozprávať. Nemáme tu predvolebnú diskusiu.

Ing. Radovan Prstek – presto všetko sme s Dr. Čambalom hľadali riešenie dopravy v Strážach a prišli sme na to a dokázali sme ju riešiť, tiež na tejto t-čkovej križovatke. Každý ste šofér, táto je nebezpečná. Tu Vám otvorene poviem, aj keď nie som člen dopravnej komisie, určite keď Vám dali záväzné stanovisko, dokážeme, že Váš majetok bol poškodený dopravou a naozaj sa o to postarám.

p. Poláčková – budem chcieť z tohto jednania zápisnicu a pôjdem do Trnavy oficiálne.

Ing. Radovan Prstek – mám ešte, možná mi to vysvetlí, p. JUDr. Lehocká, nepochopil som zmluvu s Borským Mikulášom, na ČOV, ich spoluúčasť, nepochopil som to úplne, pretože tam sa píše, že pokiaľ sa bude čistička predávať, tak sa vrátia peniaze Borskému Mikulášu. Akú má výhodu toto mesto z toho?

JUDr. Edita Lehocká – ale oni dali peniaze na čističku a nemuseli dať ani cent.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta – vy, ako ste rokovali s Borským Mikulášom pred tým? K dohode nikdy nedošlo, nebola s Vami dohoda.

Ing. Radovan Prstek – netláp tu sprostosti. My sme sa dohodli, že po voľbách to budeme riešiť so starostom Borského Mikuláša.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, tak túto zápisnicu mu ukážem, som zvedavý čo mi na to povie.

Ing. Radovan Prstek – tu sa jednoznačne vidí, že nie ste v obraze. Toto sa musí riešiť, Borský Mikuláš, čo je to Borský Mikuláš? Borský Mikuláš má adekvátne prispievať každý rok, každý rok.

JUDr. Edita Lehocká – p. Ing. Prstek, prečo doteraz neprispievali, dokiaľ nedali spoluúčasť?

Ing. Radovan Prstek – presne tak, ešte v minulosti to tak bolo, že to mali zadarmo. Iste viete, a starí poslanci nám to potvrdia, že dva roky sme ich nútili, až to prechádzalo do vyhrážania a dohadovania, ale predsa len. Ja Vám zaručujem, že budúci primátor jak tu stojím, predá ČOV a vráti peniaze Borskému Mikulášu.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, ale koľko? Toto je otázne, vráti sa len toľko, koľko do toho oni vložili. Čo tým stratíme keby sa im to vrátilo.                                                                                    

JUDr. Edita Lehocká – vložili peniaze do cudzieho majetku.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, ale toto si mal vyriešiť ešte pred ich napojením ty p. inžinier.

Ing. Radovan Prstek – za Vašeho vládnutia p. prednostka, som okrem s.r.o. nepočul nič nové. Iste mi do očí nepovieš, že toto sme neriešili my, či to sú svetlá, bytovky, stále riešite čo ste mali rozpracované a nachystané.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, ja sa pýtam čo bolo rozpracované? Žiadne projektové dokumentácie na meste nie sú, rekonštrukcia je tu z roku 2009, ktorá nevyhovuje už normám. Ani jediná projektová dokumentácia tu nie je, nič si tu nenechal, či kanalizácia, či škôlky. Ani jedna projektová dokumentácia tu nie je, môže to potvrdiť každý jeden zamestnanec mestského úradu. Buď si si ich zobral tie projektové dokumentácie, ale tu proste nie sú. Kde sú potom? Ty si mi nič neodovzdal keď som ja nastupoval, absolútne nič.

Ing. Radovan Prstek – čo ich mám doma?

p. Silvia Suchá – môžem Vás poprosiť, aby ste boli konkrétní, choďme ku konkrétnym veciam čo nás zaujíma a nie staré veci. Rado, hovor konkrétne, o čo Ti ide.

Ing. Radovan Prstek – toto nebolo dosť konkrétne?

p. Silvia Suchá – dobre už si to poznačil, ideme ďalej.

Ing. Radovan Prstek – kde sú tie pozemky na ten zberný dvor?

JUDr. Edita Lehocká – pri Tatracheme, ICE-BERG vedľa sila.

Ďalej záznam pre nezrozumiteľnosť nie je zapísaný.

Ing. Radovan Prstek - čo sa týka úpravy okolia pri tých bytových domoch v Strážach. Ľuďom sme vrátili 104 tis. Eur, škoda že tu nie je práve p. Prsteková, kde je tých 25 tisíc Eur na úpravu areálu?

Mgr. Jaroslav Suchánek - primátor mesta, dobre zavoláme p. Prstekovú nech to vysvetlí, pretože ja keď som sa jej naposledy pýtal peniaze boli na účte. Ja sa môžem spýtať, za občanov, ktorí mi dávajú otázky, prečo tam nie sú balkóny, prečo tam nemajú garáže, prečo tam nemajú odkladacie plochy? Toto tiež boli otázky občanov, ktorí tam bývajú. Bol to projekt riešený v minulosti a ťažko sa mi na to odpovedá. Ale kto im to sľúbil, že toto tam bude? Zavoláme p. Prstekovú, kde je tých 25 tisíc, ja keď som sa na ne pýtal boli na účte. Tie peniaze sa nikde nestratili. Pani Prsteková zaznela tu otázka, že kde je tých 25 tisíc Eur, otázku položil Ing. Prstek, ktoré boli na úpravu okolia bytových domov v k.ú. Stráže, že ich nemáme.

Ing. Prstek rozprával s p. Prstekovou mimo diktafónu, z toho dôvodu nie je záznam.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, keďže nie je možné toto dať do zápisu, bude to vynechané. Je to vyriešené, peniaze sú na účte, p. Flajžíková máte to potvrdené, peniaze sú a budú použité len na úpravu okolia bytových domov v Strážach. Vedenie tohto mesta nemá záujem poškodiť záujmy občanov tohto mesta, ani jeden z poslancov nemá záujem poškodiť toto mesto.

Zistili sme odpoveď na otázku p. Petra Samka, nejednalo sa o pozemky pri Bazilikome, tak ako to nemu GPS ukazovalo, ale jednalo sa o predaný pozemok v RO Gazárka, zistili sme to podľa parcelného čísla, takže nebolo to námestie.

12/  N á v r h   n a  u z n e s e n i e

     Predseda Návrhovej komisie Bc. Marián Konečný – predložil poslancom MsZ, návrh na uznesenie, ktorý bol prítomnými poslancami schválený a tvorí súčasť zápisnice.

                                                          

13/ Záver

     Mgr. Jaroslav Suchánek, primátor mesta, poďakoval občanom ktorí prišli, zamestnancom a  poslankyniam a poslancom MsZ za ich účasť na rokovaní. Úlohy máme, tak ako sme sľúbili, tak budeme odpovedať a prajem Vám pekný večer.

          Ing. Mária Macejková                                                           Mgr. Jaroslav Suchánek

              prednostka MsÚ                                                                       primátor mesta

Overovatelia :

p. Miroslav Nosek

Ing. Marián Javorka

Zapísala:

p. Alena Poláková

                                                          

sastin bg dark