Z á p i s n i c a

 

z I. mimoriadneho zasadania Mestského zastupiteľstva Šaštín-Stráže, ktoré sa konalo dňa 6. apríla 2016 t. j. v stredu o 16,30 hod. v zasadačke MsÚ.

Prítomní pp.: Mgr. Jaroslav Suchánek, Mgr. Rudolf Ovečka, p. Cyril Filípek, Mgr. Gerda Fodorová, Mgr. Vladimír Hladík, Ing. Marián Javorka, Bc. Marián Konečný, p. Branislav Kozánek, JUDr. Edita Lehocká, p. Miroslav Nosek, p. Marián Rozbora, p. Silvia Suchá

Prítomní pp.: Ing. Mária Macejková – prednostka MsÚ

 p. Mária Vizváryová – kontrolórka mesta

                           p. Alena Poláková – zapisovateľka

 

            I. mimoriadne zasadanie Mestského zastupiteľstva zahájil a viedol Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta. Privítal prítomných poslancov MsZ, hostí a pracovníkov MsÚ. Konštatoval, že sú prítomní všetci poslanci Mestského zastupiteľstva a toto je uznášania schopné.

P r o g r a m

1/ Otvorenie

2/ Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3/ Pozemok spoločnosti ICE-BERG Slovakia spol. s.r.o. – návrh na prenájom pozemku pre

     realizáciu zberného dvora

4/ Návrh na predloženie žiadosti o NFP na projekt „Triedený zber komunálnych odpadov v

       Meste Šaštín-Stráže“

5/ Návrh na predloženie žiadosti o NFP na projekt „Rekonštrukcia kultúrneho domu v časti

     Šaštín“

6/ Návrh na predloženie žiadosti o NFP na projekt „Rekonštrukcia budovy Mestského úradu

     Šaštín-Stráže“

7/ Diskusia

8/ Návrh na uznesenie

9/ Záver

2/ Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

Mgr. Jaroslav Suchánek - primátor mesta, predložil návrh na zloženie Návrhovej komisie v nasledovnom zložení: Mgr. Gerda Fodorová – predsedníčka Návrhovej komisie, členovia: p. Miroslav Nosek a Mgr. Vladimír Hladík. Primátor mesta dal hlasovať o návrhu. Z prítomných 11 poslancov MsZ bola za 11, proti 0, zdržalo sa 0.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta predložil návrh na overovateľov zápisnice: JUDr. Edita Lehocká a Bc. Marián Konečný. Návrh bol prítomnými poslancami jednohlasne schválený.

 

3/ Pozemok spoločnosti ICE-BERG Slovakia spol. s.r.o. – návrh na prenájom pozemku pre realizáciu zberného dvora

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, nakoľko sa posúva termín realizácie projektu nemáme hospodársky výsledok, nemôžeme ešte kúpiť pozemok, musíme pristúpiť k prenájmu pozemku.

p. Miroslav Nosek – bola stanovená podmienka na koľko ten nájom musí byť?

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, nájom musí byť jeden plus päť rokov, teda šesť rokov. Keď kúpime pozemok, preukážeme sa listom vlastníctva, že sme už vlastníci pozemku.

p. Miroslav Nosek – bude v kúpnej zmluve zohľadnený aj nájom, cena?

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, pýtal som sa na to, nie nebude, preto je pre nás lepšie čím skôr pozemok kúpiť.

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na prenájom pozemku na zriadenie zberného dvora odpadov pre Mesto Šaštín-Stráže prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 214/2016

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                S ch v a ľ u j e

prenájom pozemku na zriadenie zberného dvora odpadov pre Mesto Šaštín-Stráže, parcely zapísané na LV č. 2754 pre k.ú. Šaštín, parc. č. 1974/3 vo výmere 12 529 m2, druh pozemku ostatné plochy, parc.č. 1974/4 vo výmere 3565 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 16.094 m2. Cena prenájmu 400,- € + DPH na mesiac, od ICE-BERG Slovakia spol. s.r.o. so sídlom Trenčianska 53, Bratislava.

Hlasovanie: Prítomní: 11 Za: 10 Mgr. R. Ovečka, p. C. Filípek, Mgr. V. Hladík, Ing. M. Javorka, Bc. M. Konečný, p. B. Kozánek, JUDr. E. Lehocká, p. M. Nosek, p. M. Rozbora, p. S. Suchá

Proti: 0  Zdržali sa: 1 Mgr. G. Fodorová

4/ Návrh na predloženie žiadosti o NFP na projekt „Triedený zber komunálnych odpadov v Meste Šaštín-Stráže“

p. Miroslav Nosek – koľko bude mať mesto spouúčasť.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, máte to v návrhu maximálne 70.000,- Eur.

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na predloženie žiadosti o Nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu „Triedený zber komunálnych odpadov v meste Šaštín-Stráže“ prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 215/2016

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                S ch v a ľ u j e

predloženie žiadosti o NFP v rámci špecifického cieľa 1.1.1 OP KŽP, kód výzvy OPKZP-PO1-SC111-2016-10, na realizáciu projektu „Triedený zber komunálnych odpadov v meste Šaštín - Stráže“, ktorý je realizovaný Mestom Šaštín-Stráže. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu, do výšky max. 70 000 Eur.

Hlasovanie: Prítomní: 11  Za: 11   Mgr. R. Ovečka, p. C. Filípek, Mgr. G. Fodorová, Mgr. V. Hladík, Ing. M. Javorka, Bc. M. Konečný, p. B. Kozánek, JUDr. E. Lehocká, p. M. Nosek, p. M. Rozbora, p. S. Suchá

Proti: 0  Zdržali sa: 0

 

5/ Návrh na predloženie žiadosti o NFP na projekt „Rekonštrukcia kultúrneho domu v časti Šaštín“

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, malo by byť vymenené kúrenie, kotolňa, výmena dverí, vonkajších vnútorných, vybudovanie kuchynky, zateplenie, fasáda, vybrúsenie parkiet.

p. Miroslav Nosek – po rekonštrukcii sa už nebude uvažovať s prenájmom na predaje?

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, to záleží na nás tu, môžeme o tom diskutovať.

p. Miroslav Nosek – to sú vyčíslené sumy z tých 5% spoluúčasti.

p. Cyril Filípek – nedali by sa tie peniaze použiť na lepšie účely? V Strážach sa robia cigánske bále a tu budeme opravovať kulturák.

Mgr. Vladimír Hladík – ale niekde začať musíme.

p. Cyril Filípek – však mestský úrad to nie je také najhoršie, cesty sú rozbité.

Mgr. Vladimír Hladík – to je otázka pohľadu. Vieš závisí to na tom, na čo sa vypisuje projekt.

p. Cyril Filípek – zberný dvor súhlasím.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, sú to vypísané projekty a týmto zveľadíme majetok mesta a nerobíme to pre jednotlivcov, ale pre mesto. Teraz sú výzvy na toto.

p. Branislav Kozánek – kulturák v Strážach?

Mgr. Jaroslav Suchánek – aj o tomto sme sa bavili, keď budú ďalšie výzvy dáme aj na ten.

p. Cyril Filípek – ja by som dal obidva kultúrne domy a nie mestský úrad, nešlo by to tak?

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, nedostaneme na dva kultúrne domy. Ide aj o intenzitu využitia a mestský úrad je pre všetkých občanov každý deň.

p. Cyril Filípek – a Stražani?

Mgr. Vladimír Hladík – ešte raz Cyril sme jedno mesto.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, na mestský úrad sme dali urobiť energetický audit, ak dosiahne úspora 65 % alebo 70 % je tam možnosť dostať až 100 % preplatenia od EÚ, nestálo by nás to nič. Ideme sa uchádzať, to nie je že to budeme mať. Schválenie žiadostí tomu predchádza.

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na predloženie žiadosti o Nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu budovy kultúrneho domu Šaštín-Stráže, v časti mesta Šaštín prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 216/2016

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                S ch v a ľ u j e

predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok /ŽoNFP/ na rekonštrukciu budovy kultúrneho domu Šaštín-Stráže, v časti mesta Šaštín, riadiacemu orgánu Operačného programu Kvalita životného prostredia, kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2015-6 Názov projektu je „Šaštín-Stráže – rekonštrukcia kultúrneho domu Šaštín“. Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany Mesta Šaštín-Stráže ako žiadateľa je maximálne 50.000,- EUR.

Mestské zastupiteľstvo splnomocňuje Mgr. Jaroslava Suchánka – primátora mesta na vykonanie všetkých úkonov, súvisiacich s podaním a realizáciou uvedenej ŽoNFP.

Hlasovanie: Prítomní: 11  Za: 10 Mgr. R. Ovečka, Mgr. G. Fodorová, Mgr. V. Hladík, Ing. M. Javorka, Bc. M. Konečný, p. B. Kozánek, JUDr. E. Lehocká, p. M. Nosek, p. M. Rozbora, p. S. Suchá

Proti: 0   Zdržali sa: 1 p. Cyril Filípek

6/ Návrh na predloženie žiadosti o NFP na projekt „Rekonštrukcia budovy Mestského úradu Šaštín-Stráže“

p. Cyril Filípek – ja by som ešte k tomu navrhol, keby sa p. JUDr. Lehockej zdvihol nájom, to by boli tiež nejaké peniaze.

JUDr. Edita Lehocká – mne sa nájom neznižoval.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, zdvihnutím nájmu nedostaneme 950 tis. Eur, musíme sa pozerať na toto. Samozrejme môžeme diskutovať aj o tomto.

p. Silvia Suchá – ten projekt je iba na energie, nebavíme sa o nejakom zmodernizovaní kultúrneho domu vo vnútri?

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, ten projekt ešte nie je finálne urobený, môžeme mať pripomienky, ktoré zapracujú. Teraz sa bavíme o tom, či chceme do toho ísť a musí byť odsúhlasená 5 % spoluúčasť mesta, či mestské zastupiteľstvo s tým súhlasí.

p. Miroslav Nosek – aké sú časové rozpätia, harmonogram?

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, asi za 2,5 mesiaca, je výzva na MsÚ a kultúrny dom. Potom verejné obstarávanie, výberové konania, cca rok a pol.

p. Miroslav Nosek – sú to štyri projekty a zhruba 300 tis. eur, či teda mesto bude na to mať.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, výsledok hospodárenia, teraz robíme svetlá, kde je úspora cca 40 tis. eur za rok. Ďalej buď vlastné príjmy alebo úver, ale treba si uvedomiť, že zhodnotíme majetok mesta. Peniaze sa vyčerpajú a nebudeme mať nič. Musíme reagovať na výzvy ako prídu.

Ing. Mária Macejková – prednostka MsÚ, s tými výzvami, vieme že je vyhlásené plánovacie obdobie r. 2015 až 2020, to znamená, že v rámci tohto obdobia budú vyhlasované výzvy. V marci kedy sme mali zastupiteľstvo výzva ešte vyhlásená nebola, oni to vyhlasujú priebežne a úspešní sú tí žiadatelia, ktorí včas stihnú predložiť žiadosť o NFP a sú pripravení a majú formuláciu uznesenia tak, ako predpis stanovuje. Zdá sa Vám, že ideme do veľa projektov, ale my sa len pripravujeme, aby sme mohli projekt predložiť, to ešte neznamená, že budeme úspešní. Keď nenájdeme vlastné zdroje, budeme sa obzerať po cudzích zdrojoch a veľmi dobre vieme, že na projekty financované z EÚ majú banky výhodné produkty. Takže 95 % získať je veľmi výhodné a bolo by nehospodárne nesnažiť sa o ich získanie. 5 % nájdeme ľahšie ako 95 %.

p. Cyril Filípek – ja nie som proti takýmto veciam, ale nech je to adekvátne rozložené Stráže, Šaštín.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, ale naši občania sú aj Strážania, jediný kto to stále rozdeľuje ste vy p. Filípek.

p. Cyril Filípek – ja to nerozdeľujem.

Mgr. Vladimír Hladík – keď sa rekonštruovala knižnica, nikto zo Šaštína nemal problémy, povedz mi čo z tohto nebude slúžiť Strážanom, keď už to tak delíš. Mestský úrad ten slúži Strážam aj Šaštínu a robia tu aj Strážania.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, neprišli sme sa sem hádať robíme to pre občanov mesta Šaštín-Stráže.

Mestské zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom na predloženie žiadosti o Nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu budovy Mestského úradu Šaštín-Stráže prijalo,

U z n e s e n i e MsZ č. 217/2016

                                                                Mestské zastupiteľstvo

                                                                S ch v a ľ u j e

predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok /ŽoNFP/ na rekonštrukciu budovy Mestského úradu Šaštín-Stráže, riadiacemu orgánu Operačného programu Kvalita životného prostredia, kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2015-6. Názov projektu je „Šaštín-Stráže – rekonštrukcia mestského úradu“. Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany Mesta Šaštín-Stráže ako žiadateľa je maximálne 65.000,- EUR.

Mestské zastupiteľstvo splnomocňuje Mgr. Jaroslava Suchánka – primátora mesta na vykonanie všetkých úkonov, súvisiacich s podaním a realizáciou uvedenej ŽoNFP.

Hlasovanie: Prítomní: 11  Za: 11   Mgr. R. Ovečka, p. C. Filípek, Mgr. G. Fodorová, Mgr. V. Hladík, Ing. M. Javorka, Bc. M. Konečný, p. B. Kozánek, JUDr. E. Lehocká, p. M. Nosek, p. M. Rozbora, p. S. Suchá

Proti: 0   Zdržali sa: 0

7/ D i s k u s i a

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, poprosím občanov, ak by mali nejaké otázky. Chcem ešte podotknúť, že v rámci prijatého VZN č. 50/2010 Rokovací poriadok, je v § 7 bod č. 13, „prítomným občanom sa môže udeliť slovo až v bode Diskusia, prihlásený do diskusie nemôže hovoriť v tej istej veci dvakrát, jeho vystúpenie môže trvať len 5 minút“. To čo som hovoril na minulom zastupiteľstve a bol som napadnutý, že to nie je pravda, je prijaté VZN, tam je tento bod a ďalej je to §11- Organizačno-technické zabezpečenie rokovaní Mestského zastupiteľstva, bod 1 „ Z rokovania mestského zastupiteľstva sa vyhotoví zápisnica do 10 dní, ktorá obsahuje záznam o tom, kto viedol rokovanie, počet prítomných poslancov, program zasadnutia, stručný a vecný obsah rokovania a prijaté uznesenia, počty hlasov pri jednotlivých hlasovaniach s uvedeným menom poslanca“. Takže budeme uvádzať stručný a vecný obsah rokovania mestského zastupiteľstva do zápisnice.

Mgr. Rudolf Ovečka – zástupca primátora mesta, v podstate primátor povedal to čo som ja, chcel povedať k štýlu písania zápisnice. Bavili sme sa o tom na mestskej rade, že vyzeráme jak cirkusanti, nielen na Slovensku, ale aj v Čechách a v podstate aj po Európe, keď sa tam dáva všetko od slova do slova. Všetko sa nahráva, takže je to k dispozícii. Malo by sa to tak robiť ako aj v iných mestách, trošku kultúry do tých zápisníc a tiež zjednodušiť prácu zapisovateľke a robiť to podľa rokovacieho poriadku jasne, stručne a heslovite s tým, že navrhujem, kto to tam chce mať od slova do slova napísané, tak nech to popredu povie a presne sa to odpíše zo zariadenia, alebo ako som to ja dával niekedy písomne a zapisovateľka to tam od slova do slova zapísala. Nech nevyzeráme ako cirkusanti. To je všetko odo mňa.

p. Šmidová – ja by som mala za sídlisko Alej, býva nás tam viac ako 100 rodín, šesť bytoviek a za 50 rokov sa tam nespravila cesta. Nedá sa kade chodiť keď prší, keď fúka vietor nie je tam žiaden trávnik, je tam prach, nemôžeme otvoriť obloky, bolo by dobré, keby sa niečo za 50 rokov urobilo. Bolo mi povedané, že pozemky nie sú mesta, lenže keď súkromník používa pozemok 25 rokov automaticky sa to na neho napíše ako na majiteľa. Tak sa divím, že to mesto nemôže vybaviť, keď 50 rokov to mesto užíva a nevybaví pozemky pre seba je to hanba. Ďakujem všetko, hovorila som za celé sídlisko. Súhlasíme aj keby sa to vybetónovalo a platilo sa parkovné, už nie sú ani miesta na parkovanie.

Ing. Mária Macejková – prednostka MsÚ – porozumeli sme, že žiadate o úpravu priestoru. Čo sa týka majetkových pomerov, tak to, že z titulu dlhodobého užívania nie je možné ani dnes zmeniť vlastnícke vzťahy. Možno ste mali na mysli to osvedčenie, že keď niekto užíval pozemky dlhšie ako 10 rokov, tak sa mu mohli osvedčiť. To už dnes nie je možné, prišiel do platnosti zákon, kde majetkové pomery sú zákonom chránené a už ich treba vysporiadať, to znamená: kúpou. Áno je možné pripraviť nejaký projekt na úpravu pozemkov, zveľadenie. Len ak by sme hľadali prostriedky z EU musíme zdokladovať vlastníctvo pozemkov, takže tak isto by sme museli vykupovať, alebo ísť do dlhodobého prenájmu, ale nehovorím, že to nejde. Musíme pozrieť vlastníkov, beriem to ako oprávnenú pripomienku a bude sa s ňou zastupiteľstvo zaoberať.

Mgr. Jaroslav Suchánek – primátor mesta, ukončil diskusiu, nakoľko už nikto z občanov sa neprihlásil do diskusie.

8/ N á v r h   n a   u z n e s e n i e

     Predsedníčka Návrhovej komisie Mgr. Gerda Fodorová – predložila poslancom MsZ, návrh na uznesenie, ktorý bol prítomnými poslancami schválený a tvorí súčasť zápisnice.

9/ Z á v e r

     Mgr. Jaroslav Suchánek, primátor mesta, poďakoval občanom ktorí prišli, zamestnancom, poslankyniam a poslancom MsZ za ich účasť na rokovaní a ukončil I. mimoriadne zasadanie Mestského zastupiteľstva.

Ing. Mária Macejková                                                                              Mgr. Jaroslav Suchánek

   prednostka MsÚ                                                                                            primátor mesta

Overovatelia :

JUDr. Edita Lehocká

Bc. Marián Konečný

Zapísala: p. Alena Poláková

sastin bg dark